ที่ เขตเทศบาล ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 41 10 3 2 54
2 เทศบาลนครสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 39 7 3 0 49
3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 36 8 7 3 51
4 เทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม 32 11 4 1 47
5 เทศบาลเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 29 10 2 1 41
6 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 29 7 1 3 37
7 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 23 13 5 0 41
8 เทศบาลเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 23 8 6 2 37
9 เทศบาลเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 23 7 6 1 36
10 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 21 5 3 1 29
11 เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 20 9 1 0 30
12 เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 20 7 5 4 32
13 เทศบาลตำบลปลายบาง จังหวัดนนทบุรี 19 11 2 3 32
14 เทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี 19 10 6 4 35
15 เทศบาลเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 19 9 1 2 29
16 เทศบาลเมืองบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 19 4 2 1 25
17 เทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 18 5 2 2 25
18 เทศบาลเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 17 4 4 0 25
19 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 16 7 8 2 31
20 เทศบาลนครอ้อมน้อย จังหวัดสมุทรสาคร 15 7 3 1 25
21 เทศบาลเมืองสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 15 6 3 3 24
22 เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 15 5 2 2 22
23 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 13 11 6 2 30
24 เทศบาลเมืองท่าโขลง จังหวัดปทุมธานี 13 11 2 4 26
25 เทศบาลเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 13 8 1 3 22
26 เทศบาลเมืองบางกะดี จังหวัดปทุมธานี 13 7 7 1 27
27 เทศบาลตำบลโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 13 6 5 1 24
28 เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 13 3 1 0 17
29 เทศบาลเมืองโพธาราม จังหวัดราชบุรี 12 11 6 1 29
30 เทศบาลเมืองบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 12 11 4 2 27
31 เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ จังหวัดนครปฐม 11 10 1 0 22
32 เทศบาลเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 10 10 4 3 24
33 เทศบาลเมืองแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 10 9 7 1 26
34 เทศบาลตำบลบางนมโค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 10 8 4 1 22
35 เทศบาลตำบลหนองแค จังหวัดสระบุรี 10 4 6 2 20
36 เทศบาลตำบลนาดี จังหวัดสมุทรสาคร 8 12 4 2 24
37 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 8 6 3 4 17
38 เทศบาลเมืองเขาสามยอด จังหวัดลพบุรี 8 5 2 2 15
39 เทศบาลตำบลอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 8 2 1 1 11
40 เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 7 7 9 3 23
41 เทศบาลตำบลกรับใหญ่ จังหวัดราชบุรี 7 4 5 2 16
42 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท 7 3 4 0 14
43 เทศบาลเมืองบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 7 2 4 2 13
44 เทศบาลเมืองลำสามแก้ว จังหวัดปทุมธานี 6 7 3 2 16
45 องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี 6 5 2 2 13
46 เทศบาลท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 6 4 3 3 13
47 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงคำพร้อย จังหวัดปทุมธานี 6 3 2 1 11
48 เทศบาลตำบลป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 6 3 0 2 9
49 เทศบาลเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 5 10 5 2 20
50 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 5 6 3 2 14
51 เทศบาลเมืองสามพราน จังหวัดนครปฐม 5 5 6 4 16
52 เทศบาลตำบลหินกอง จังหวัดสระบุรี 5 5 3 4 13
53 เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น จังหวัดกาญจนบุรี 5 3 1 1 9
54 เทศบาลตำบลทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 5 3 0 2 8
55 เทศบาลตำบลห้วยพลู จังหวัดนครปฐม 4 5 4 2 13
56 เทศบาลตำบลไร่เก่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 4 2 4 3 10
57 เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ จังหวัดปทุมธานี 4 2 0 0 6
58 องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 4 1 4 3 9
59 เทศบาลตำบลบางพลับ จังหวัดนนทบุรี 4 1 3 2 8
60 องค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 4 1 3 1 8
61 เทศบาลตำบลเสาธงหิน จังหวัดนนทบุรี 4 1 1 1 6
62 เทศบาลเมืองลาดสวาย จังหวัดปทุมธานี 4 1 1 0 6
63 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 3 5 3 4 11
64 เทศบาลตำบลปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 3 5 1 0 9
65 เทศบาลตำบลโคกตูม จังหวัดลพบุรี 3 3 2 3 8
66 เทศบาลตําบลสรรพยา จังหวัดชัยนาท 3 3 2 2 8
67 เทศบาลตำบลสามกอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 3 2 2 3 7
68 เทศบาลตำบลไร่ใหม่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 3 2 2 3 7
69 เทศบาลตำบลบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 3 2 1 1 6
70 เทศบาลตำบลบางปลา จังหวัดสมุทรสาคร 3 1 2 0 6
71 เทศบาลเมืองคลองมะเดื่อ จังหวัดสมุทรสาคร 3 1 0 0 4
72 เทศบาลตำบลลำนารายณ์ จังหวัดลพบุรี 3 0 1 0 4
73 เทศบาลตำบลเขางู จังหวัดราชบุรี 2 8 2 2 12
74 เทศบาลตําบลวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท 2 3 3 0 8
75 เทศบาลตำบลบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2 1 3 3 6
76 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2 1 2 3 5
77 เทศบาลตำบลท่าหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2 1 1 2 4
78 เทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก จังหวัดสมุทรสาคร 2 1 1 2 4
79 เทศบาลตำบลบางเลน จังหวัดนครปฐม 2 1 1 0 4
80 เทศบาลเมืองไทรม้า จังหวัดนนทบุรี 2 1 0 0 3
81 เทศบาลตำบลหนองขาว จังหวัดกาญจนบุรี 2 1 0 0 3
82 เทศบาลเมืองเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2 0 5 5 7
83 เทศบาลตำบลป๊อกแป๊ก จังหวัดสระบุรี 2 0 3 0 5
84 เทศบาลเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 2 0 3 0 5
85 เทศบาลตำบลอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 2 0 2 5 4
86 เทศบาลตำบลบ่อพลับ จังหวัดนครปฐม 2 0 1 0 3
87 เทศบาลตำบลสามง่าม จังหวัดนครปฐม 1 6 3 4 10
88 เทศบาลตำบลหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 1 4 2 2 7
89 เทศบาลตำบลเจ้าเจ็ด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 4 1 2 6
90 เทศบาลตำบลเขาพระงาม จังหวัดลพบุรี 1 3 4 2 8
91 องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร จังหวัดสุพรรณบุรี 1 3 0 2 4
92 เทศบาลตำบลคลองจิก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 2 4 1 7
93 เทศบาลตำบลหน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี 1 2 1 0 4
94 เทศบาลตำบลเขาน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 1 4 3 6
95 เทศบาลตำบลปราสาททอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 1 1 1 3
96 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ จังหวัดสระบุรี 0 6 2 1 8
97 เทศบาลตำบลหลักเมือง จังหวัดราชบุรี 0 3 3 2 6
รวม 880 465 281 170 1,796