อนุบาล1-3
เริงเล่นเต้นDancer ปฐมวัย

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เทศบาล 3 (บ้านบ่อ) เทศบาลเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 96 ทอง ยอดเยี่ยม
2 เทศบาลเสาธงหิน เทศบาลตำบลเสาธงหิน จังหวัดนนทบุรี 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลเทศบาลเมืองบางกะดี เทศบาลเมืองบางกะดี จังหวัดปทุมธานี 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เทศบาล 4 (เชาวนปรีชาอุทิศ) เทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม 90 ทอง 4
5 เทศบาลเขาพิทักษ์ เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 89 ทอง 5
6 อนุบาลเทศบาลเมืองบ้านหมี่ เทศบาลเมืองบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 88 ทอง 6
7 เทศบาล 2 วัดปราสาททอง เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 87 ทอง 7
8 เทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์) เทศบาลนครสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 86 ทอง 8
9 อนุบาลเทศบาลคลองมะเดื่อ เทศบาลเมืองคลองมะเดื่อ จังหวัดสมุทรสาคร 85 ทอง 9
10 เทศบาลเมืองปทุมธานี เทศบาลเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 84 ทอง 10
11 เทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส เทศบาลเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 83 ทอง 11
12 บ้านปล่องเหลี่ยม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 79 เงิน 12
13 อนุบาลลาดสวาย 2 เทศบาลเมืองลาดสวาย จังหวัดปทุมธานี 78 เงิน 13
14 เทศบาล ๗ (วัดแก่งขนุน) เทศบาลเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 77 เงิน 14
15 อนุบาลเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ 1 เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ จังหวัดปทุมธานี 76 เงิน 15
16 เทศบาลวัดโชค(ธรรมเสนานีวรคุณ) เทศบาลเมืองโพธาราม จังหวัดราชบุรี 75 เงิน 16
17 อนุบาลเทศบาลตำบลบางปลา เทศบาลตำบลบางปลา จังหวัดสมุทรสาคร 69 ทองแดง 17
18 อนุบาลเทศบาลตำบลเขาพระงาม เทศบาลตำบลเขาพระงาม จังหวัดลพบุรี 68 ทองแดง 18
19 เทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี) เทศบาลเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 68 ทองแดง 18
20 อนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย 3 เทศบาลนครอ้อมน้อย จังหวัดสมุทรสาคร 67 ทองแดง 20
21 อนุบาลเทศบาลตำบลป๊อกแป๊ก เทศบาลตำบลป๊อกแป๊ก จังหวัดสระบุรี 66 ทองแดง 21
22 เทศบาล 6 ร่วมพัฒนาคณูปถัมภ์ เทศบาลเมืองสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 65 ทองแดง 22
23 วัดแคนอก องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 0 เข้าร่วม
24 เสนาบดี เทศบาลเมืองเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - -

โครงงาน
โครงงานวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เทศบาล 2 (วัดช่องลม) เทศบาลเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 93 ทอง ยอดเยี่ยม
2 เทศบาลบ้านกล้วย เทศบาลเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน) เทศบาลนครสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เทศบาล 1 วัดประตูสาร เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 91.67 ทอง 4
5 เทศบาล 3 (บ้านบ่อ) เทศบาลเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 91 ทอง 5
6 เทศบาลท่าเรือประชานุกูล เทศบาลท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 90.33 ทอง 6
7 เทศบาลวัดไทรอารีรักษ์(มณีวิทยา) เทศบาลเมืองโพธาราม จังหวัดราชบุรี 90 ทอง 7
8 นครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ เทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 89.33 ทอง 8
9 วัดบางบัวทอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 89.33 ทอง 8
10 สหศึกษาบางบัวทอง เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 88.67 ทอง 10
11 เทศบาลบ้านม่วง เทศบาลเมืองแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 88.67 ทอง 10
12 เทศบาลบ้านไร่ใหม่ เทศบาลตำบลไร่ใหม่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 87.67 ทอง 12
13 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงคำพร้อย๑ (วัดราษฎร์ศรัทธาราม) องค์การบริหารส่วนตำบลบึงคำพร้อย จังหวัดปทุมธานี 87.33 ทอง 13
14 เทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 87.33 ทอง 13
15 วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 87 ทอง 15
16 เทศบาลเขาพิทักษ์ เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 86.67 ทอง 16
17 เทศบาลวัดสิงห์สถิตย์ เทศบาลตําบลวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท 86.33 ทอง 17
18 เทศบาล 9 บ้านสามพระยา เทศบาลเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 86 ทอง 18
19 เทศบาลวัดเขียน เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 86 ทอง 18
20 เทศบาล ๑ สังกัดเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น จังหวัดกาญจนบุรี 85.67 ทอง 20
21 เทศบาลบ้านค่าย เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 85.67 ทอง 20
22 เทศบาลวัดละหาร เทศบาลเมืองบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 85.67 ทอง 20
23 เทศบาลวัดพินิจธรรมสาร (วิบูลวิทย์อุปถัมภ์) เทศบาลตำบลป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 85.33 ทอง 23
24 เทศบาล2วัดอ้อมใหญ่(นครราษฏร์วิทยาคาร) เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ จังหวัดนครปฐม 85 ทอง 24
25 วัดป่างิ้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 84.67 ทอง 25
26 เทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) เทศบาลเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 84.67 ทอง 25
27 เทศบาล 2 วัดบ้านโป่ง เทศบาลเมืองบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 84 ทอง 27
28 เทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส เทศบาลเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 84 ทอง 27
29 เทศบาลหลักเมือง เทศบาลตำบลหลักเมือง จังหวัดราชบุรี 84 ทอง 27
30 เทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตอนุสรณ์) เทศบาลตำบลบางนมโค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 83.33 ทอง 30
31 เทศบาลเมืองปทุมธานี เทศบาลเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 82.33 ทอง 31
32 เทศบาลนาดี เทศบาลตำบลนาดี จังหวัดสมุทรสาคร 82 ทอง 32
33 เทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) เทศบาลเมืองสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 81.33 ทอง 33
34 วัดกู้ (นันทาภิวัฒน์วิทยา) เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 80.67 ทอง 34
35 อนุบาลเทศบาลตำบลเขางู เทศบาลตำบลเขางู จังหวัดราชบุรี 80.33 ทอง 35
36 อนุบาลเทศบาลนครนครปฐม เทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม 79.67 เงิน 36
37 เทศบาล ๑ บ้านสามพราน(นครสาระผดุงวิทย์) เทศบาลเมืองสามพราน จังหวัดนครปฐม 79.67 เงิน 36
38 เทศบาลท่าโขลง 1 เทศบาลเมืองท่าโขลง จังหวัดปทุมธานี 79.67 เงิน 36
39 เทศบาล ๑ (ขจรเนติยุทธ) เทศบาลเมืองลำสามแก้ว จังหวัดปทุมธานี 78.67 เงิน 39
40 เสนาบดี เทศบาลเมืองเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 78.33 เงิน 40
41 ค่ายธนะรัชต์ เทศบาลตำบลเขาน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 78 เงิน 41
42 อนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย เทศบาลนครอ้อมน้อย จังหวัดสมุทรสาคร 78 เงิน 41
43 เทศบาล 3 สหมิตรมงคงตั้งตรงจิตร 6 เทศบาลตำบลหนองแค จังหวัดสระบุรี 78 เงิน 41
44 เทศบาลปลายบางวัดสุนทรธรรมิการาม เทศบาลตำบลปลายบาง จังหวัดนนทบุรี 78 เงิน 41
45 เทศบาล 3 วัดชัยมงคล เทศบาลเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 77.33 เงิน 45
46 เทศบาลเมืองบางกะดี เทศบาลเมืองบางกะดี จังหวัดปทุมธานี 76.67 เงิน 46
47 วัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์) องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 76.33 เงิน 47
48 เทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ เทศบาลเมืองเขาสามยอด จังหวัดลพบุรี 76.33 เงิน 47
49 เทศบาลวัดประทุมคณาวาส(นิพัทธ์หริณสูตร์) เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 75.67 เงิน 49
50 เทศบาล 1 วัดลำลูกบัว เทศบาลตำบลสามง่าม จังหวัดนครปฐม 75.67 เงิน 49
51 วัดสามกอ(วงศ์ประชารัฐ) เทศบาลตำบลสามกอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 74.33 เงิน 51
52 เทศบาลบ้านหมี่ เทศบาลเมืองบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 74 เงิน 52
53 อนุบาลเทศบาลตำบลกรับใหญ่ เทศบาลตำบลกรับใหญ่ จังหวัดราชบุรี 73.67 เงิน 53
54 อนุบาลเทศบาลตำบลเขาพระงาม เทศบาลตำบลเขาพระงาม จังหวัดลพบุรี 73.67 เงิน 53
55 ดวงกมล เทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี 73.33 เงิน 55
56 เทศบาล 2 วัดเกษมสรณาราม (วงศ์ประชานุเคราะห์) เทศบาลตำบลอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 73 เงิน 56
57 เทศบาล๑บ้านตาลเจ็ดยอด เทศบาลตำบลไร่เก่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 72.67 เงิน 57
58 วัดวิเวกวายุพัด เทศบาลตำบลคลองจิก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - -

โครงงาน
โครงงานสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี) เทศบาลเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 95.5 ทอง ยอดเยี่ยม
2 เทศบาลบ้านม่วง เทศบาลเมืองแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เทศบาล ๔ (วัดบำรุงธรรม) เทศบาลเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 นนท์ประสิทธิ์วิทยา เทศบาลเมืองบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 90.2 ทอง 4
5 เทศบาล 3 วัดชัยมงคล เทศบาลเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 86.7 ทอง 5
6 เทศบาลท่าโขลง 1 เทศบาลเมืองท่าโขลง จังหวัดปทุมธานี 84.9 ทอง 6
7 ทวารวดี เทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม 83.4 ทอง 7
8 มัธยมนครรังสิต เทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี 82.9 ทอง 8
9 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท 82.8 ทอง 9
10 เทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์) เทศบาลนครสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 82.1 ทอง 10
11 รัชตวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 81.9 ทอง 11
12 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี1 (บ้านเก่าวิทยา) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 81.5 ทอง 12
13 เทศบาลบ้านหัวหิน เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 81.3 ทอง 13
14 สามโคก องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 80.2 ทอง 14
15 มัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี เทศบาลเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 78.8 เงิน 15
16 เทศบาลวัดประทุมคณาวาส(นิพัทธ์หริณสูตร์) เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 78.1 เงิน 16
17 เทศบาล 3 วัดไชนาวาส เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 76.1 เงิน 17
18 ชุมชนป้อมเพชร เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 72.5 เงิน 18
19 เทศบาลอ้อมน้อย เทศบาลนครอ้อมน้อย จังหวัดสมุทรสาคร - -

โครงงาน
โครงงานภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เทศบาลวัดประทุมคณาวาส(นิพัทธ์หริณสูตร์) เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 97.67 ทอง ยอดเยี่ยม
2 นนท์ประสิทธิ์วิทยา เทศบาลเมืองบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 95.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ เทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 92.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 มัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี เทศบาลเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 90.65 ทอง 4
5 เทศบาลท่าโขลง 1 เทศบาลเมืองท่าโขลง จังหวัดปทุมธานี 87.67 ทอง 5
6 เทศบาล 3 วัดไชนาวาส เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 85.33 ทอง 6
7 ทวารวดี เทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม 82.33 ทอง 7
8 นนทบุรีวิทยาลัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 78.33 เงิน 8
9 สามโคก องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 77.33 เงิน 9
10 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี1 (บ้านเก่าวิทยา) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 76 เงิน 10
11 เทศบาลบ้านหัวหิน เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 76 เงิน 10
12 มัธยมนครรังสิต เทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี 73.66 เงิน 12
13 รัชตวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 73.66 เงิน 12
14 ชุมชนป้อมเพชร เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 72 เงิน 14
15 เทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์) เทศบาลนครสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 72 เงิน 14
16 เทศบาลอ้อมน้อย เทศบาลนครอ้อมน้อย จังหวัดสมุทรสาคร 71 เงิน 16
17 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท 68 ทองแดง 17
18 เทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี) เทศบาลเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 63 ทองแดง 18

โครงงาน
โครงงานภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นนทบุรีวิทยาลัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 95 ทอง ยอดเยี่ยม
2 สามโคก องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เทศบาล 4 (เชาวนปรีชาอุทิศ) เทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เทศบาล 2 วัดปราสาททอง เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 91 ทอง 4
5 เทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์) เทศบาลนครสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 88 ทอง 5
6 มัธยมนครรังสิต เทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี 87 ทอง 6
7 มัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี เทศบาลเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 87 ทอง 6
8 เทศบาล 2 (วัดช่องลม) เทศบาลเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 86 ทอง 8
9 เทศบาลวัดดอนไก่ดี เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 85 ทอง 9
10 เทศบาล 9 บ้านสามพระยา เทศบาลเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 84 ทอง 10
11 เทศบาลนาดี เทศบาลตำบลนาดี จังหวัดสมุทรสาคร 83 ทอง 11
12 เทศบาลวัดประทุมคณาวาส(นิพัทธ์หริณสูตร์) เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 82 ทอง 12
13 เทศบาลท่าโขลง 1 เทศบาลเมืองท่าโขลง จังหวัดปทุมธานี 81 ทอง 13
14 เทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์) เทศบาลตำบลบางนมโค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 81 ทอง 13
15 เทศบาลวัดไทรอารีรักษ์(มณีวิทยา) เทศบาลเมืองโพธาราม จังหวัดราชบุรี 81 ทอง 13
16 เทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) เทศบาลเมืองสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 78 เงิน 16
17 เทศบาลบ้านบ่อฝ้าย เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 78 เงิน 16
18 เทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์) เทศบาลเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 77 เงิน 18
19 นครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ เทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 75 เงิน 19
20 นนท์ประสิทธิ์วิทยา เทศบาลเมืองบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 73 เงิน 20
21 เทศบาลบ้านม่วง เทศบาลเมืองแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 73 เงิน 20
22 เทศบาล 2 วัดพระทรง (สุทธิวิเทศอุปถัมภ์) เทศบาลเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 70 เงิน 22
23 เทศบาลบ้านกล้วย เทศบาลเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 70 เงิน 22
24 เทศบาล ๑ (ขจรเนติยุทธ) เทศบาลเมืองลำสามแก้ว จังหวัดปทุมธานี 68 ทองแดง 24
25 เทศบาลบ้านหนองบัว เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 68 ทองแดง 24
26 เทศบาลวัดเขียน เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 68 ทองแดง 24
27 เทศบาล ๖ (วัดเชิงเขา) เทศบาลเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 67 ทองแดง 27
28 เทศบาลอ้อมน้อย เทศบาลนครอ้อมน้อย จังหวัดสมุทรสาคร 65 ทองแดง 28
29 สหศึกษาบางบัวทอง เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 64 ทองแดง 29
30 เทศบาลเมืองบางกะดี เทศบาลเมืองบางกะดี จังหวัดปทุมธานี 63 ทองแดง 30
31 รัชตวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 61 ทองแดง 31

โครงงาน
โครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นนทบุรีวิทยาลัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 94.67 ทอง ยอดเยี่ยม
2 เทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก (รัตนกะลัสอนุสรณ์) เทศบาลเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เทศบาลวัดประทุมคณาวาส(นิพัทธ์หริณสูตร์) เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เทศบาล 1 บ้านโคกสำโรง เทศบาลตำบลโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 82.67 ทอง 4
5 เทศบาล 3 วัดไชนาวาส เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 81 ทอง 5
6 เทศบาลวัดช่องลม (เปี่ยมวิทยาคม) เทศบาลนครสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 81 ทอง 5
7 เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร เทศบาลตำบลหนองแค จังหวัดสระบุรี 80 ทอง 7
8 เทศบาล 1 วัดพระงาม(สามัคคีพิทยา) เทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม 78.67 เงิน 8
9 เทศบาล ๑ (วัดทองพุ่มพวง) เทศบาลเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 75 เงิน 9
10 เทศบาลปลายบางวัดสุนทรธรรมิการาม เทศบาลตำบลปลายบาง จังหวัดนนทบุรี 75 เงิน 9
11 เทศบาลบ้านค่าย เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 72.67 เงิน 11
12 เทศบาลวัดเขียน เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 70.67 เงิน 12
13 นครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ เทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 70.33 เงิน 13
14 เทศบาลบ้านกล้วย เทศบาลเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 69.67 ทองแดง 14
15 เทศบาล 2 (วัดช่องลม) เทศบาลเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 68.67 ทองแดง 15
16 เทศบาล ๑ บ้านสามพราน(นครสาระผดุงวิทย์) เทศบาลเมืองสามพราน จังหวัดนครปฐม 68.67 ทองแดง 15
17 เทศบาลเมืองบางกะดี เทศบาลเมืองบางกะดี จังหวัดปทุมธานี 68.67 ทองแดง 15
18 นนท์ประสิทธิ์วิทยา เทศบาลเมืองบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 67.67 ทองแดง 18
19 เทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) เทศบาลเมืองสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 66.33 ทองแดง 19
20 เทศบาล 1 บ้านชะอำ (ชะอำวิทยาคาร) เทศบาลเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 65.67 ทองแดง 20
21 เทศบาลวัดสิงห์สถิตย์ เทศบาลตําบลวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท 63.33 ทองแดง 21
22 สามโคก องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 62.33 ทองแดง 22

โครงงาน
โครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เทศบาลวัดช่องลม (เปี่ยมวิทยาคม) เทศบาลนครสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 96.66 ทอง ยอดเยี่ยม
2 เทศบาลวัดประทุมคณาวาส(นิพัทธ์หริณสูตร์) เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เทศบาลวัดแก่งคอย เทศบาลเมืองแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) เทศบาลเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 89.33 ทอง 4
5 เทศบาลวัดไทรอารีรักษ์(มณีวิทยา) เทศบาลเมืองโพธาราม จังหวัดราชบุรี 87.34 ทอง 5
6 วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 87.33 ทอง 6
7 เทศบาลบ้านหัวหิน เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 87 ทอง 7
8 นครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์ เทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 86.67 ทอง 8
9 เทศบาล 1 (วัดสัตตนารถปริวัตร) เทศบาลเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 86.67 ทอง 8
10 จันทร์ทองเอี่ยม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 85.67 ทอง 10
11 เทศบาลวัดเขียน เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 85.67 ทอง 10
12 เทศบาล 1 วัดประตูสาร เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 85.33 ทอง 12
13 เทศบาล ๑ บ้านสามพราน(นครสาระผดุงวิทย์) เทศบาลเมืองสามพราน จังหวัดนครปฐม 85 ทอง 13
14 เทศบาลเมืองปทุมธานี เทศบาลเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 85 ทอง 13
15 เทศบาล ๑ (ขจรเนติยุทธ) เทศบาลเมืองลำสามแก้ว จังหวัดปทุมธานี 84.99 ทอง 15
16 เทศบาล 4 วัดโพธิ์อ้น เทศบาลเมืองสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 84.67 ทอง 16
17 เทศบาล 1 บ้านชะอำ (ชะอำวิทยาคาร) เทศบาลเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 84 ทอง 17
18 เทศบาลวัดละหาร เทศบาลเมืองบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 84 ทอง 17
19 บ้านหนองตาเมือง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 83.65 ทอง 19
20 วัดกู้ (นันทาภิวัฒน์วิทยา) เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 83.34 ทอง 20
21 เทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์ เทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม 83.01 ทอง 21
22 เทศบาล 1 วัดนางวัง (สหราษฎร์อุทิศ) เทศบาลตำบลอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 82.66 ทอง 22
23 เทศบาล 1 วัดลำลูกบัว เทศบาลตำบลสามง่าม จังหวัดนครปฐม 82.34 ทอง 23
24 เทศบาลวัดธรรมิการาม(ปิยแหวนรังสรรค์) เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 82.34 ทอง 23
25 เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ เทศบาลตำบลหนองแค จังหวัดสระบุรี 82 ทอง 25
26 เทศบาลเมืองบางกะดี เทศบาลเมืองบางกะดี จังหวัดปทุมธานี 82 ทอง 25
27 อนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย 2 เทศบาลนครอ้อมน้อย จังหวัดสมุทรสาคร 81.66 ทอง 27
28 เทศบาล 3 (บ้านบ่อ) เทศบาลเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 81.33 ทอง 28
29 เทศบาลตำบลสรรพยา เทศบาลตําบลสรรพยา จังหวัดชัยนาท 80.34 ทอง 29
30 วัดป่างิ้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 80.33 ทอง 30
31 เทศบาล 3 ประชายินดี เทศบาลเมืองบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 79.67 เงิน 31
32 ดวงกมล เทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี 79.34 เงิน 32
33 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ(วัดหนองปลากะดี่) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ จังหวัดสระบุรี 79 เงิน 33
34 เทศบาลวัดสิงห์สถิตย์ เทศบาลตําบลวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท 79 เงิน 33
35 ชุมชนเทศบาลวัดปาโมข์ เทศบาลตำบลป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 79 เงิน 33
36 เทศบาลบ้านไร่ใหม่ เทศบาลตำบลไร่ใหม่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 78.34 เงิน 36
37 เทศบาลปลายบางวัดสุนทรธรรมิการาม เทศบาลตำบลปลายบาง จังหวัดนนทบุรี 78.33 เงิน 37
38 เทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส เทศบาลเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 77.67 เงิน 38
39 เทศบาลวัดเจ้าเจ็ดนอก เทศบาลตำบลเจ้าเจ็ด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - -
40 เทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ เทศบาลเมืองเขาสามยอด จังหวัดลพบุรี - -

อนุบาล1-3
ฮูล่าฮูปประกอบเพลง ปฐมวัย

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เทศบาล ๑๐ (อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี) เทศบาลเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 98 ทอง ยอดเยี่ยม
2 เทศบาลเขาพิทักษ์ เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เทศบาลวัดดอนไก่ดี เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี) เทศบาลเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 95 ทอง 4
5 เทศบาล 6 ร่วมพัฒนาคณูปถัมภ์ เทศบาลเมืองสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 94 ทอง 5
6 อนุบาลประปานคร เทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม 93 ทอง 6
7 อนุบาลเทศบาลตำบลบางปลา เทศบาลตำบลบางปลา จังหวัดสมุทรสาคร 93 ทอง 6
8 เทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ เทศบาลเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 93 ทอง 6
9 เทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส เทศบาลเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 93 ทอง 6
10 เทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์) เทศบาลนครสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 93 ทอง 6
11 เทศบาลวัดไทรอารีรักษ์(มณีวิทยา) เทศบาลเมืองโพธาราม จังหวัดราชบุรี 93 ทอง 6
12 เทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ เทศบาลเมืองเขาสามยอด จังหวัดลพบุรี 93 ทอง 6
13 บางคูลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 92 ทอง 13
14 บ้านปล่องเหลี่ยม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 92 ทอง 13
15 วัดบ่อ (นันทวิทยา) นครปากเกร็ด ๑ เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 92 ทอง 13
16 อนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย เทศบาลนครอ้อมน้อย จังหวัดสมุทรสาคร 92 ทอง 13
17 เทศบาลท่าโขลง 1 เทศบาลเมืองท่าโขลง จังหวัดปทุมธานี 92 ทอง 13
18 เทศบาลเมืองปทุมธานี เทศบาลเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 92 ทอง 13
19 เทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 91 ทอง 19
20 เพียรปัญญา เทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี 91 ทอง 19
21 อนุบาลลาดสวาย เทศบาลเมืองลาดสวาย จังหวัดปทุมธานี 90 ทอง 21
22 เทศบาลปลายบางวัดส้มเกลี้ยง เทศบาลตำบลปลายบาง จังหวัดนนทบุรี 87 ทอง 22

อนุบาล1-3
การต่อตัวต่อเสริมทักษะ (LEGO) ปฐมวัย

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม (วัฒนรวมวิทยา) เทศบาลนครสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 98.3 ทอง ยอดเยี่ยม
2 เทศบาล ๑๐ (อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี) เทศบาลเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 95.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เทศบาลบ้านหนองบัว เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 94.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เทศบาลวัดโชค(ธรรมเสนานีวรคุณ) เทศบาลเมืองโพธาราม จังหวัดราชบุรี 94.8 ทอง 4
5 เทศบาลท่าโขลง 1 เทศบาลเมืองท่าโขลง จังหวัดปทุมธานี 93.5 ทอง 5
6 เทศบาลวัดละหาร เทศบาลเมืองบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 93.3 ทอง 6
7 เทศบาล 2 วัดปราสาททอง เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 91.9 ทอง 7
8 อนุบาลสุขสวัสดิ์ เทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม 90.5 ทอง 8
9 เทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ เทศบาลเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 89.2 ทอง 9
10 เทศบาล 2 วัดเกษมสรณาราม (วงศ์ประชานุเคราะห์) เทศบาลตำบลอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 88.3 ทอง 10
11 อนุบาลเทศบาลตำบลโคกสำโรง เทศบาลตำบลโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 87.9 ทอง 11
12 เทศบาลปลายบางวัดสุนทรธรรมิการาม เทศบาลตำบลปลายบาง จังหวัดนนทบุรี 87.8 ทอง 12
13 จันทร์ทองเอี่ยม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 86.6 ทอง 13
14 อนุบาลเทศบาลปราณบุรี (สอน ฤทธิ์เดช) เทศบาลตำบลปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 86.5 ทอง 14
15 เทศบาล ๑ (ขจรเนติยุทธ) เทศบาลเมืองลำสามแก้ว จังหวัดปทุมธานี 86.5 ทอง 14
16 วัดสามกอ(วงศ์ประชารัฐ) เทศบาลตำบลสามกอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 85.8 ทอง 16
17 อนุบาลลาดสวาย เทศบาลเมืองลาดสวาย จังหวัดปทุมธานี 85.6 ทอง 17
18 อนุบาลเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ 1 เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ จังหวัดปทุมธานี 85.6 ทอง 17
19 เทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตอนุสรณ์) เทศบาลตำบลบางนมโค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 85.6 ทอง 17
20 องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์) องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี 85.5 ทอง 20
21 เทศบาล 3 ประชายินดี เทศบาลเมืองบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 85.3 ทอง 21
22 เทศบาลบ้านบ่อฝ้าย เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 84.6 ทอง 22
23 เทศบาลวัดห้วยพลู(โชติประชานุเคราะห์) เทศบาลตำบลห้วยพลู จังหวัดนครปฐม 84.2 ทอง 23
24 เทศบาล ๑ บ้านสามพราน(นครสาระผดุงวิทย์) เทศบาลเมืองสามพราน จังหวัดนครปฐม 83.6 ทอง 24
25 เทศบาลวัดดอนไก่ดี เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 83.6 ทอง 24
26 เทศบาลเมืองปทุมธานี เทศบาลเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 83.6 ทอง 24
27 เทศบาล ๑ สังกัดเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น จังหวัดกาญจนบุรี 82.9 ทอง 27
28 วัดป่าคาเจริญวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 82.6 ทอง 28
29 เทศบาลอ้อมน้อย เทศบาลนครอ้อมน้อย จังหวัดสมุทรสาคร 82.6 ทอง 28
30 เทศบาล1 นาเริ่งราษฎร์บำรุง เทศบาลตำบลหนองแค จังหวัดสระบุรี 82.5 ทอง 30
31 อนุบาลเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เทศบาลตำบลลำนารายณ์ จังหวัดลพบุรี 82.1 ทอง 31
32 อนุบาลเทศบาลตำบลหนองขาว เทศบาลตำบลหนองขาว จังหวัดกาญจนบุรี 81.9 ทอง 32
33 เทศบาล 6 ร่วมพัฒนาคณูปถัมภ์ เทศบาลเมืองสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 81.3 ทอง 33
34 ผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ 116 นครปากเกร็ด 2 เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 79.9 เงิน 34
35 เทศบาล1(ซอย6) เทศบาลตำบลโคกตูม จังหวัดลพบุรี 79.9 เงิน 34
36 เทศบาล 2 วัดพระทรง (สุทธิวิเทศอุปถัมภ์) เทศบาลเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 79.5 เงิน 36
37 อนุบาลเทศบาลคลองมะเดื่อ เทศบาลเมืองคลองมะเดื่อ จังหวัดสมุทรสาคร 78.2 เงิน 37
38 อนุบาลเทศบาลตำบลหน้าพระลาน เทศบาลตำบลหน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี 78.1 เงิน 38
39 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ(วัดหนองปลากะดี่) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ จังหวัดสระบุรี 77.6 เงิน 39
40 เทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี) เทศบาลเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 76.6 เงิน 40
41 เทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ เทศบาลเมืองเขาสามยอด จังหวัดลพบุรี 75.9 เงิน 41
42 บ้านหนองบัว องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 75.6 เงิน 42
43 อนุบาลเทศบาลเมืองบางกะดี เทศบาลเมืองบางกะดี จังหวัดปทุมธานี 75.2 เงิน 43
44 อนุบาลเทศบาลตำบลกรับใหญ่ เทศบาลตำบลกรับใหญ่ จังหวัดราชบุรี 74.8 เงิน 44
45 เทศบาลหินกอง เทศบาลตำบลหินกอง จังหวัดสระบุรี 74.6 เงิน 45
46 อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร จังหวัดสุพรรณบุรี 74.2 เงิน 46
47 อนุบาลเทศบาลเมืองบ้านหมี่ เทศบาลเมืองบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 73.6 เงิน 47
48 เทศบาล2วัดอ้อมใหญ่(นครราษฏร์วิทยาคาร) เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ จังหวัดนครปฐม 73.2 เงิน 48
49 อนุบาลเทศบาลตำบลเขาพระงาม เทศบาลตำบลเขาพระงาม จังหวัดลพบุรี 72.9 เงิน 49
50 อนุบาลเทศบาลตำบลบางเลน เทศบาลตำบลบางเลน จังหวัดนครปฐม 72.8 เงิน 50
51 เทศบาลบ้านม่วง เทศบาลเมืองแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 72.8 เงิน 50
52 เทศบาลลวัดศาลาปูน พระราชสิทธิมงคล (สวัสดิ์ โสตฺถิทตฺโต) เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 72.6 เงิน 52
53 เทศบาลตำบลหนองม่วง เทศบาลตำบลหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 72.5 เงิน 53
54 อนุบาลเทศบาลตำบลบางปลา เทศบาลตำบลบางปลา จังหวัดสมุทรสาคร 72.4 เงิน 54
55 เทศบาลทองผาภูมิ เทศบาลตำบลทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 72.2 เงิน 55
56 หรเทพ(รุ่งเรืองประชาสามัคคี) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 71.6 เงิน 56
57 อนุบาลเทศบาลตำบลเขางู เทศบาลตำบลเขางู จังหวัดราชบุรี 71.1 เงิน 57
58 เทศบาลนาดี เทศบาลตำบลนาดี จังหวัดสมุทรสาคร 70.5 เงิน 58
59 บ้านปล่องเหลี่ยม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 69.5 ทองแดง 59
60 เทศบาล๑บ้านตาลเจ็ดยอด เทศบาลตำบลไร่เก่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 69.5 ทองแดง 59
61 เทศบาลเสาธงหิน เทศบาลตำบลเสาธงหิน จังหวัดนนทบุรี 69.2 ทองแดง 61
62 เทศบาลหลักเมือง เทศบาลตำบลหลักเมือง จังหวัดราชบุรี 68.6 ทองแดง 62
63 เทศบาลบ้านเขาน้อย เทศบาลตำบลเขาน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 68.2 ทองแดง 63
64 วัดป่างิ้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 68.1 ทองแดง 64
65 เทศบาลบ้านไร่ใหม่ เทศบาลตำบลไร่ใหม่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 67.9 ทองแดง 65
66 นครรังสิต สิริเวชชะพันธ์ เทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี 67.3 ทองแดง 66
67 เทศบาลแสงวณิชอุปถัมภ์ เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 67.1 ทองแดง 67
68 อนุบาลเทศบาลตำบลปราสาททอง เทศบาลตำบลปราสาททอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 66.9 ทองแดง 68
69 อนุบาลสหศึกษาบางบัวทอง เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 65.3 ทองแดง 69
70 อนุบาลเทศบาลตำบลป๊อกแป๊ก เทศบาลตำบลป๊อกแป๊ก จังหวัดสระบุรี 64.2 ทองแดง 70
71 อนุบาลเทศบาลตำบลบ่อพลับ เทศบาลตำบลบ่อพลับ จังหวัดนครปฐม 63.4 ทองแดง 71
72 เทศบาลวัดสิงห์สถิตย์ เทศบาลตําบลวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท 62.5 ทองแดง 72
73 เทศบาล 4 บ้านบ่อแขม เทศบาลเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 58.53 เข้าร่วม 73
74 วัดสาลีโขภิตาราม (อุ่น-อนุสรณ์) เทศบาลตำบลบางพลับ จังหวัดนนทบุรี 57.9 เข้าร่วม 74
75 อนุบาลเทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก เทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก จังหวัดสมุทรสาคร 0 เข้าร่วม
76 เทศบาล 1 วัดลำลูกบัว เทศบาลตำบลสามง่าม จังหวัดนครปฐม 0 เข้าร่วม
77 บ้านหนองตาแต้ม(ราชประชานุกูล) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ - -
78 อนุบาลเทศบาลเมืองไทรม้า เทศบาลเมืองไทรม้า จังหวัดนนทบุรี - -

โครงงาน
โครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์) เทศบาลนครสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 94.35 ทอง ยอดเยี่ยม
2 เทศบาลวัดประทุมคณาวาส(นิพัทธ์หริณสูตร์) เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 89.01 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นนทบุรีวิทยาลัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 รัชตวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 83.67 ทอง 4
5 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงคำพร้อย๑ (วัดราษฎร์ศรัทธาราม) องค์การบริหารส่วนตำบลบึงคำพร้อย จังหวัดปทุมธานี 83.34 ทอง 5
6 สามโคก องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 80.67 ทอง 6
7 นนท์ประสิทธิ์วิทยา เทศบาลเมืองบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 78.33 เงิน 7
8 เทศบาล 3 วัดชัยมงคล เทศบาลเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 76.33 เงิน 8
9 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี1 (บ้านเก่าวิทยา) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 74.99 เงิน 9
10 ทวารวดี เทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม 74 เงิน 10
11 มัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี เทศบาลเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 71.99 เงิน 11
12 ชุมชนป้อมเพชร เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - -
13 เทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี) เทศบาลเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี - -

โครงงาน
โครงงานศิลปะ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เทศบาลปลายบางวัดสุนทรธรรมิการาม เทศบาลตำบลปลายบาง จังหวัดนนทบุรี 99 ทอง ยอดเยี่ยม
2 เทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) เทศบาลเมืองสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 นนทบุรีวิทยาลัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 96 ทอง 4
5 เทศบาลบ้านกล้วย เทศบาลเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 95 ทอง 5
6 เทศบาล 1 วัดพระงาม(สามัคคีพิทยา) เทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม 94 ทอง 6
7 เทศบาล 2 วัดปราสาททอง เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 94 ทอง 6
8 นครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์ เทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 92 ทอง 8
9 เทศบาลบ้านหัวหิน เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 92 ทอง 8
10 เทศบาลวัดไทรอารีรักษ์(มณีวิทยา) เทศบาลเมืองโพธาราม จังหวัดราชบุรี 92 ทอง 8
11 เทศบาล 6 บ้านห้วยทรายเหนือ เทศบาลเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 90 ทอง 11
12 เทศบาลวัดช่องลม (เปี่ยมวิทยาคม) เทศบาลนครสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 90 ทอง 11
13 เทศบาลวัดเขียน เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 90 ทอง 11
14 เทศบาล 3 ประชายินดี เทศบาลเมืองบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 88 ทอง 14
15 เทศบาล ๖ (วัดเชิงเขา) เทศบาลเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 88 ทอง 14
16 เทศบาลเมืองบางกะดี เทศบาลเมืองบางกะดี จังหวัดปทุมธานี 88 ทอง 14
17 สามโคก องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 86 ทอง 17
18 เทศบาลท่าโขลง 1 เทศบาลเมืองท่าโขลง จังหวัดปทุมธานี 86 ทอง 17
19 เทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตอนุสรณ์) เทศบาลตำบลบางนมโค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 86 ทอง 17
20 เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง เทศบาลตำบลหนองแค จังหวัดสระบุรี 84 ทอง 20
21 เทศบาลบ้านค่าย เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 84 ทอง 20
22 เทศบาล 2 วัดพระทรง (สุทธิวิเทศอุปถัมภ์) เทศบาลเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 81 ทอง 22
23 เทศบาลบ้านม่วง เทศบาลเมืองแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 81 ทอง 22
24 เทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี) เทศบาลเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 80 ทอง 24
25 เทศบาลนาดี เทศบาลตำบลนาดี จังหวัดสมุทรสาคร 80 ทอง 24
26 เทศบาลวัดสิงห์สถิตย์ เทศบาลตําบลวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท 80 ทอง 24

ศิลปะ
การวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เทศบาลวัดช่องลม (เปี่ยมวิทยาคม) เทศบาลนครสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 97 ทอง ยอดเยี่ยม
2 วัดสาลีโขภิตาราม (อุ่น-อนุสรณ์) เทศบาลตำบลบางพลับ จังหวัดนนทบุรี 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เทศบาล1(ซอย6) เทศบาลตำบลโคกตูม จังหวัดลพบุรี 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เทศบาล 3 วัดอัมพวันเจติยาราม เทศบาลตำบลอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 93 ทอง 4
5 เทศบาล 2 วัดปราสาททอง เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 92 ทอง 5
6 เทศบาลทองผาภูมิ เทศบาลตำบลทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 91 ทอง 6
7 เต็มรักศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 90 ทอง 7
8 หรเทพ(รุ่งเรืองประชาสามัคคี) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 89 ทอง 8
9 เทศบาลวัดลักษณาราม (สมุทรราษฎร์วิทยาคาร) เทศบาลตำบลบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 89 ทอง 8
10 เทศบาลเมืองปทุมธานี เทศบาลเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 89 ทอง 8
11 ผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ 116 นครปากเกร็ด 2 เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 88 ทอง 11
12 เทศบาล 4 บ้านบ่อแขม เทศบาลเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 88 ทอง 11
13 เทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี) เทศบาลเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 88 ทอง 11
14 เทศบาลพัฒนา เทศบาลเมืองแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 88 ทอง 11
15 เทศบาลบ้านไร่ใหม่ เทศบาลตำบลไร่ใหม่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 87 ทอง 15
16 เทศบาล 1 บ้านโคกสำโรง เทศบาลตำบลโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 86 ทอง 16
17 เทศบาล ๑ วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร) เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ จังหวัดนครปฐม 85 ทอง 17
18 นครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์ เทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 84 ทอง 18
19 เทศบาล ๑ (วัดทองพุ่มพวง) เทศบาลเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 79 เงิน 19
20 เทศบาลปราณบุรี(บ้านปลายน้ำ) เทศบาลตำบลปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 79 เงิน 19
21 เทศบาลวัดธรรมิการาม(ปิยแหวนรังสรรค์) เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 79 เงิน 19
22 เทศบาล 1 วัดพระงาม(สามัคคีพิทยา) เทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม 78 เงิน 22
23 เทศบาลบ้านหัวหิน เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 78 เงิน 22
24 เทศบาลวัดถลุงเหล็ก(ปูนซิเมนต์ไทยอุปถัมภ์) เทศบาลตำบลท่าหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 78 เงิน 22
25 วัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์) องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 77 เงิน 25
26 เทศบาล 1 ทรงพลวิทยา เทศบาลเมืองบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 77 เงิน 25
27 เทศบาลวัดไทรอารีรักษ์(มณีวิทยา) เทศบาลเมืองโพธาราม จังหวัดราชบุรี 77 เงิน 25
28 องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์) องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี 76 เงิน 28
29 เทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส เทศบาลเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76 เงิน 28
30 เทศบาลตำบลสรรพยา เทศบาลตําบลสรรพยา จังหวัดชัยนาท 76 เงิน 28
31 เทศบาลบ้านกล้วย เทศบาลเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 76 เงิน 28
32 เทศบาลหินกอง เทศบาลตำบลหินกอง จังหวัดสระบุรี 76 เงิน 28
33 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ(วัดหนองปลากะดี่) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ จังหวัดสระบุรี 75 เงิน 33
34 เทศบาล 1 วัดลำลูกบัว เทศบาลตำบลสามง่าม จังหวัดนครปฐม 75 เงิน 33
35 เทศบาล 3 (บ้านบ่อ) เทศบาลเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 75 เงิน 33
36 เทศบาลปลายบางวัดส้มเกลี้ยง เทศบาลตำบลปลายบาง จังหวัดนนทบุรี 75 เงิน 33
37 เทศบาลวัดละหาร เทศบาลเมืองบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 75 เงิน 33
38 เทศบาลวัดห้วยพลู(โชติประชานุเคราะห์) เทศบาลตำบลห้วยพลู จังหวัดนครปฐม 75 เงิน 33
39 เทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ เทศบาลเมืองเขาสามยอด จังหวัดลพบุรี 75 เงิน 33
40 เทศบาลท่าโขลง 1 เทศบาลเมืองท่าโขลง จังหวัดปทุมธานี 74 เงิน 40
41 เทศบาลวัดใหญ่ราชพงษ์ เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 74 เงิน 40
42 เทศบาล ๑ สังกัดเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น จังหวัดกาญจนบุรี 73 เงิน 42
43 เทศบาลวัดแจ้ง เทศบาลตำบลป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 73 เงิน 42
44 เทศบาลนาดี เทศบาลตำบลนาดี จังหวัดสมุทรสาคร 72 เงิน 44
45 วัดสามกอ(วงศ์ประชารัฐ) เทศบาลตำบลสามกอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 69 ทองแดง 45
46 อนุบาลเทศบาลตำบลเขางู เทศบาลตำบลเขางู จังหวัดราชบุรี 69 ทองแดง 45
47 วัดป่างิ้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 68 ทองแดง 47
48 เทศบาลบ้านหมี่ เทศบาลเมืองบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 68 ทองแดง 47
49 อนุบาลเทศบาล 3 (พรหมรวมมิตร) เทศบาลเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 67 ทองแดง 49
50 อนุบาลเทศบาลตำบลกรับใหญ่ เทศบาลตำบลกรับใหญ่ จังหวัดราชบุรี 67 ทองแดง 49
51 ค่ายธนะรัชต์ เทศบาลตำบลเขาน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 66 ทองแดง 51
52 วัดวิเวกวายุพัด เทศบาลตำบลคลองจิก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 66 ทองแดง 51
53 เทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์) เทศบาลตำบลบางนมโค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 66 ทองแดง 51
54 บ้านหนองตาแต้ม(ราชประชานุกูล) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 65 ทองแดง 54
55 วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 65 ทองแดง 54
56 สหศึกษาบางบัวทอง เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 65 ทองแดง 54
57 เทศบาลวัดแม่นางปลื้ม เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 65 ทองแดง 54
58 เทศบาลอ้อมน้อย เทศบาลนครอ้อมน้อย จังหวัดสมุทรสาคร 65 ทองแดง 54
59 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี2 (บ้านหนองอำเภอจีน) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 59 เข้าร่วม 59
60 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงคำพร้อย๑ (วัดราษฎร์ศรัทธาราม) องค์การบริหารส่วนตำบลบึงคำพร้อย จังหวัดปทุมธานี 59 เข้าร่วม 59
61 องค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้ (เจ้าคุณเชิด อุปถัมภ์) องค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 59 เข้าร่วม 59
62 อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร จังหวัดสุพรรณบุรี 59 เข้าร่วม 59
63 เทศบาล 2 วัดโล่ห์สุทธาวาส เทศบาลเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 59 เข้าร่วม 59
64 เทศบาล 5 วัดศรีสำราญ เทศบาลเมืองสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 59 เข้าร่วม 59
65 เทศบาล ๑ บ้านสามพราน(นครสาระผดุงวิทย์) เทศบาลเมืองสามพราน จังหวัดนครปฐม 59 เข้าร่วม 59
66 เทศบาลตำบลหนองม่วง เทศบาลตำบลหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 59 เข้าร่วม 59
67 เทศบาลวัดกลาง เทศบาลท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 59 เข้าร่วม 59
68 เทศบาลวัดหลวงพ่อเขียว เทศบาลตำบลบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 59 เข้าร่วม 59
69 เทศบาลวัดเจ้าเจ็ดนอก เทศบาลตำบลเจ้าเจ็ด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 59 เข้าร่วม 59
70 เทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 59 เข้าร่วม 59
71 เทศบาลเมืองบางกะดี เทศบาลเมืองบางกะดี จังหวัดปทุมธานี 59 เข้าร่วม 59
72 เทศบาล๑บ้านตาลเจ็ดยอด เทศบาลตำบลไร่เก่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 59 เข้าร่วม 59
73 เสนาบดี เทศบาลเมืองเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 58 เข้าร่วม 73
74 ดวงกมล เทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี 57 เข้าร่วม 74
75 เทศบาล 1 (สหราษฎร์วิทยา) เทศบาลตำบลอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 57 เข้าร่วม 74
76 เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง เทศบาลตำบลหนองแค จังหวัดสระบุรี - -
77 เทศบาล ๑ (ขจรเนติยุทธ) เทศบาลเมืองลำสามแก้ว จังหวัดปทุมธานี - -

ศิลปะ
การวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เทศบาลพัฒนา เทศบาลเมืองแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 98 ทอง ยอดเยี่ยม
2 เทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี) เทศบาลเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ 116 นครปากเกร็ด 2 เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 นครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์ เทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 90 ทอง 4
5 เต็มรักศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 87 ทอง 5
6 เทศบาล 2 วัดแก้วจันทราราม เทศบาลตำบลโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 87 ทอง 5
7 เทศบาลวัดห้วยพลู(โชติประชานุเคราะห์) เทศบาลตำบลห้วยพลู จังหวัดนครปฐม 87 ทอง 5
8 เทศบาลเมืองปทุมธานี เทศบาลเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 87 ทอง 5
9 เทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม) เทศบาลเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 85 ทอง 9
10 เทศบาล ๑ สังกัดเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น จังหวัดกาญจนบุรี 85 ทอง 9
11 เทศบาล ๖ (วัดเชิงเขา) เทศบาลเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 85 ทอง 9
12 เทศบาลบ้านไร่ใหม่ เทศบาลตำบลไร่ใหม่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 85 ทอง 9
13 เทศบาลวัดธรรมิการาม(ปิยแหวนรังสรรค์) เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 85 ทอง 9
14 เทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 85 ทอง 9
15 องค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้ (เจ้าคุณเชิด อุปถัมภ์) องค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 80 ทอง 15
16 อนุบาลเทศบาล 3 (พรหมรวมมิตร) เทศบาลเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 80 ทอง 15
17 อนุบาลเทศบาลตำบลเขางู เทศบาลตำบลเขางู จังหวัดราชบุรี 80 ทอง 15
18 เทศบาล 3 วัดอัมพวันเจติยาราม เทศบาลตำบลอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 80 ทอง 15
19 เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ เทศบาลตำบลหนองแค จังหวัดสระบุรี 80 ทอง 15
20 เทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตอนุสรณ์) เทศบาลตำบลบางนมโค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 80 ทอง 15
21 เทศบาลวัดแม่นางปลื้ม เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 80 ทอง 15
22 เทศบาลเสาธงหิน เทศบาลตำบลเสาธงหิน จังหวัดนนทบุรี 80 ทอง 15
23 ชุมชนเทศบาลวัดปาโมข์ เทศบาลตำบลป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 80 ทอง 15
24 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงคำพร้อย๑ (วัดราษฎร์ศรัทธาราม) องค์การบริหารส่วนตำบลบึงคำพร้อย จังหวัดปทุมธานี 78 เงิน 24
25 อนุบาลเทศบาลปราณบุรี (สอน ฤทธิ์เดช) เทศบาลตำบลปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 78 เงิน 24
26 เทศบาล 3 ประชายินดี เทศบาลเมืองบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 78 เงิน 24
27 เทศบาลปลายบางวัดสุนทรธรรมิการาม เทศบาลตำบลปลายบาง จังหวัดนนทบุรี 78 เงิน 24
28 เทศบาลอ้อมน้อย เทศบาลนครอ้อมน้อย จังหวัดสมุทรสาคร 78 เงิน 24
29 เทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ เทศบาลเมืองเขาสามยอด จังหวัดลพบุรี 78 เงิน 24
30 เทศบาล๑บ้านตาลเจ็ดยอด เทศบาลตำบลไร่เก่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 78 เงิน 24
31 ประถมศึกษานครรังสิต เทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี 75 เงิน 31
32 วัดสามกอ(วงศ์ประชารัฐ) เทศบาลตำบลสามกอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 75 เงิน 31
33 เทศบาล 3 วัดชัยมงคล เทศบาลเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 75 เงิน 31
34 เทศบาล ๑ (ขจรเนติยุทธ) เทศบาลเมืองลำสามแก้ว จังหวัดปทุมธานี 75 เงิน 31
35 เทศบาล ๑ วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร) เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ จังหวัดนครปฐม 75 เงิน 31
36 เทศบาลตำบลสรรพยา เทศบาลตําบลสรรพยา จังหวัดชัยนาท 75 เงิน 31
37 เทศบาลท่าโขลง 1 เทศบาลเมืองท่าโขลง จังหวัดปทุมธานี 75 เงิน 31
38 เทศบาลบ้านเขาน้อย เทศบาลตำบลเขาน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 75 เงิน 31
39 เทศบาลวัดช่องลม (เปี่ยมวิทยาคม) เทศบาลนครสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 75 เงิน 31
40 เทศบาลหลักเมือง เทศบาลตำบลหลักเมือง จังหวัดราชบุรี 75 เงิน 31
41 เทศบาลเขาท่าพระ เทศบาลเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 75 เงิน 31
42 บ้านหนองตาแต้ม(ราชประชานุกูล) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 72 เงิน 42
43 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ(วัดหนองปลากะดี่) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ จังหวัดสระบุรี 72 เงิน 42
44 เทศบาล 1 บ้านชะอำ (ชะอำวิทยาคาร) เทศบาลเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 72 เงิน 42
45 เทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส เทศบาลเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 72 เงิน 42
46 เทศบาล ๑ บ้านสามพราน(นครสาระผดุงวิทย์) เทศบาลเมืองสามพราน จังหวัดนครปฐม 72 เงิน 42
47 เทศบาลวัดไทรอารีรักษ์(มณีวิทยา) เทศบาลเมืองโพธาราม จังหวัดราชบุรี 72 เงิน 42
48 วัดสาลีโขภิตาราม (อุ่น-อนุสรณ์) เทศบาลตำบลบางพลับ จังหวัดนนทบุรี 70 เงิน 48
49 วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 70 เงิน 48
50 องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์) องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี 70 เงิน 48
51 อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร จังหวัดสุพรรณบุรี 70 เงิน 48
52 เทศบาลวัดลักษณาราม (สมุทรราษฎร์วิทยาคาร) เทศบาลตำบลบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 70 เงิน 48
53 วัดป่าคาเจริญวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 65 ทองแดง 53
54 วัดป่างิ้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 65 ทองแดง 53
55 เทศบาลบ้านหมี่ เทศบาลเมืองบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 65 ทองแดง 53
56 อนุบาลเทศบาลตำบลกรับใหญ่ เทศบาลตำบลกรับใหญ่ จังหวัดราชบุรี 60 ทองแดง 56
57 อนุบาลเทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก เทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก จังหวัดสมุทรสาคร 60 ทองแดง 56
58 เทศบาลตำบลหนองม่วง เทศบาลตำบลหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 60 ทองแดง 56
59 เทศบาลนาดี เทศบาลตำบลนาดี จังหวัดสมุทรสาคร 60 ทองแดง 56
60 เทศบาลบ้านหัวหิน เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 60 ทองแดง 56
61 เทศบาลวัดเจ้าเจ็ดนอก เทศบาลตำบลเจ้าเจ็ด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 60 ทองแดง 56
62 เทศบาลหินกอง เทศบาลตำบลหินกอง จังหวัดสระบุรี 60 ทองแดง 56
63 เทศบาลเมืองบางกะดี เทศบาลเมืองบางกะดี จังหวัดปทุมธานี 60 ทองแดง 56
64 เทศบาล 1 (สหราษฎร์วิทยา) เทศบาลตำบลอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 55 เข้าร่วม 64
65 เทศบาล 1 วัดพระงาม(สามัคคีพิทยา) เทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม 55 เข้าร่วม 64
66 เทศบาล 1 วัดลำลูกบัว เทศบาลตำบลสามง่าม จังหวัดนครปฐม 55 เข้าร่วม 64
67 เทศบาล 2 วัดปราสาททอง เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 55 เข้าร่วม 64
68 เทศบาล1(ซอย6) เทศบาลตำบลโคกตูม จังหวัดลพบุรี 55 เข้าร่วม 64
69 เทศบาลทองผาภูมิ เทศบาลตำบลทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 55 เข้าร่วม 64
70 เทศบาลวัดกลาง เทศบาลท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 50 เข้าร่วม 70
71 เทศบาลวัดหลวงพ่อเขียว เทศบาลตำบลบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 50 เข้าร่วม 70
72 เทศบาลวัดใหญ่ราชพงษ์ เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 50 เข้าร่วม 70
73 เสนาบดี เทศบาลเมืองเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 50 เข้าร่วม 70

ภาษาต่างประเทศ
การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นนทบุรีวิทยาลัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 95.33 ทอง ยอดเยี่ยม
2 ทวารวดี เทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ เทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 มัธยมนครรังสิต เทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี 91 ทอง 4
5 ชุมชนป้อมเพชร เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 89 ทอง 5
6 เทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์) เทศบาลนครสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 88 ทอง 6
7 สามโคก องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 87.67 ทอง 7
8 เทศบาลวัดประทุมคณาวาส(นิพัทธ์หริณสูตร์) เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 85.67 ทอง 8
9 บ้านปล่องเหลี่ยม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 85 ทอง 9
10 เทศบาล ๔ (วัดบำรุงธรรม) เทศบาลเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 82.67 ทอง 10
11 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี1 (บ้านเก่าวิทยา) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 81.33 ทอง 11
12 นนท์ประสิทธิ์วิทยา เทศบาลเมืองบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 80 ทอง 12
13 เทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี) เทศบาลเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 78 เงิน 13
14 วัดป่าคาเจริญวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 77.33 เงิน 14
15 เทศบาลอ้อมน้อย เทศบาลนครอ้อมน้อย จังหวัดสมุทรสาคร 77 เงิน 15
16 เทศบาลบ้านหัวหิน เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 75.33 เงิน 16
17 เทศบาลท่าโขลง 1 เทศบาลเมืองท่าโขลง จังหวัดปทุมธานี 74.67 เงิน 17
18 เทศบาลปลายบางวัดสุนทรธรรมิการาม เทศบาลตำบลปลายบาง จังหวัดนนทบุรี 73.33 เงิน 18
19 มัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี เทศบาลเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 72.33 เงิน 19
20 รัชตวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 65.67 ทองแดง 20
21 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท 65.67 ทองแดง 20
22 เทศบาลบ้านม่วง เทศบาลเมืองแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 61.33 ทองแดง 22

โครงงาน
โครงงานภาษาไทย ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 มัธยมนครรังสิต เทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี 94 ทอง ยอดเยี่ยม
2 เทศบาล 3 วัดไชนาวาส เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เทศบาลท่าโขลง 1 เทศบาลเมืองท่าโขลง จังหวัดปทุมธานี 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ทวารวดี เทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม 88 ทอง 4
5 เทศบาล ๑ (วัดทองพุ่มพวง) เทศบาลเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 86 ทอง 5
6 เทศบาลวัดประทุมคณาวาส(นิพัทธ์หริณสูตร์) เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 84 ทอง 6
7 นนทบุรีวิทยาลัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 81 ทอง 7
8 เทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี) เทศบาลเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 80 ทอง 8
9 มัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี เทศบาลเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 79 เงิน 9
10 รัชตวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 78 เงิน 10
11 เทศบาลบ้านหัวหิน เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77 เงิน 11
12 นนท์ประสิทธิ์วิทยา เทศบาลเมืองบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 76 เงิน 12
13 สามโคก องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 74 เงิน 13
14 เทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์) เทศบาลนครสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74 เงิน 13
15 เทศบาลบ้านม่วง เทศบาลเมืองแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 74 เงิน 13
16 กีฬานครนนท์วิทยา 6 เทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 61 ทองแดง 16

โครงงาน
โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) เทศบาลเมืองสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 91 ทอง ยอดเยี่ยม
2 สามโคก องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์ เทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 นนท์ประสิทธิ์วิทยา เทศบาลเมืองบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 83 ทอง 4
5 เทศบาล ๗ (วัดแก่งขนุน) เทศบาลเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 81 ทอง 5
6 นนทบุรีวิทยาลัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 80 ทอง 6
7 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท 80 ทอง 6
8 เทศบาลนาดี เทศบาลตำบลนาดี จังหวัดสมุทรสาคร 77 เงิน 8
9 เทศบาล 3 วัดไชนาวาส เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 76 เงิน 9
10 เทศบาล ๑ (ขจรเนติยุทธ) เทศบาลเมืองลำสามแก้ว จังหวัดปทุมธานี 76 เงิน 9
11 เทศบาลท่าโขลง 1 เทศบาลเมืองท่าโขลง จังหวัดปทุมธานี 76 เงิน 9
12 เทศบาล 3 (สระกระเทียม) เทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม 75 เงิน 12
13 เทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์) เทศบาลเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 75 เงิน 12
14 เทศบาลบ้านหนองบัว เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 75 เงิน 12
15 เทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตอนุสรณ์) เทศบาลตำบลบางนมโค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 75 เงิน 12
16 เทศบาลวัดดอนไก่ดี เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74 เงิน 16
17 เทศบาลเมืองบางกะดี เทศบาลเมืองบางกะดี จังหวัดปทุมธานี 74 เงิน 16
18 เทศบาลวัดประทุมคณาวาส(นิพัทธ์หริณสูตร์) เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 73 เงิน 18
19 องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์) องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี 73 เงิน 18
20 เทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร) เทศบาลเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 73 เงิน 18
21 เทศบาลบ้านบ่อฝ้าย เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 73 เงิน 18
22 รัชตวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 72 เงิน 22
23 เทศบาล 3 ประชายินดี เทศบาลเมืองบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 72 เงิน 22
24 เทศบาลบ้านกล้วย เทศบาลเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 72 เงิน 22
25 เทศบาลบ้านม่วง เทศบาลเมืองแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 72 เงิน 22
26 เทศบาลอ้อมน้อย เทศบาลนครอ้อมน้อย จังหวัดสมุทรสาคร 72 เงิน 22
27 มัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี เทศบาลเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 71 เงิน 27
28 สหศึกษาบางบัวทอง เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 71 เงิน 27
29 เทศบาล 1 บ้านชะอำ (ชะอำวิทยาคาร) เทศบาลเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 71 เงิน 27
30 เทศบาล 2 วัดพระทรง (สุทธิวิเทศอุปถัมภ์) เทศบาลเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 71 เงิน 27
31 วัดป่าคาเจริญวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 70 เงิน 31
32 เทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชื่นวิทยาคม) เทศบาลตำบลปลายบาง จังหวัดนนทบุรี 70 เงิน 31
33 เทศบาลวัดเขียน เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 70 เงิน 31
34 เทศบาลวัดไทรอารีรักษ์(มณีวิทยา) เทศบาลเมืองโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70 เงิน 31
35 เทศบาล ๑ วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร) เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ จังหวัดนครปฐม 67 ทองแดง 35
36 เทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม (วัฒนรวมวิทยา) เทศบาลนครสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 67 ทองแดง 35

ภาษาต่างประเทศ
การแสดงละครภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต เทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 99 ทอง ยอดเยี่ยม
2 เทศบาลท่าโขลง 1 เทศบาลเมืองท่าโขลง จังหวัดปทุมธานี 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นนทบุรีวิทยาลัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สามโคก องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 96 ทอง 4
5 บ้านปล่องเหลี่ยม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 95 ทอง 5
6 เทศบาลบ้านบ่อฝ้าย เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 93 ทอง 6
7 เทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์) เทศบาลนครสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 92 ทอง 7
8 เทศบาล 2 (วัดช่องลม) เทศบาลเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 89 ทอง 8
9 เทศบาล 1 วัดประตูสาร เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 88 ทอง 9
10 เทศบาล ๓ (วัดบ้านอ้อย) เทศบาลเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 86 ทอง 10
11 วัดป่าคาเจริญวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 85 ทอง 11
12 เทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์ เทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม 81 ทอง 12
13 เทศบาลวัดไทรอารีรักษ์(มณีวิทยา) เทศบาลเมืองโพธาราม จังหวัดราชบุรี 81 ทอง 12

โครงงาน
โครงงานสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์ เทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 98.65 ทอง ยอดเยี่ยม
2 เทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน) เทศบาลนครสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 94.64 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เทศบาลบ้านม่วง เทศบาลเมืองแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 92.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เทศบาล 4 (เชาวนปรีชาอุทิศ) เทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม 91.64 ทอง 4
5 เทศบาลวัดประทุมคณาวาส(นิพัทธ์หริณสูตร์) เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 91.31 ทอง 5
6 เทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์) เทศบาลตำบลบางนมโค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 90.32 ทอง 6
7 เทศบาลบ้านหัวหิน เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 88.66 ทอง 7
8 เทศบาลนาดี เทศบาลตำบลนาดี จังหวัดสมุทรสาคร 87.99 ทอง 8
9 เทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชื่นวิทยาคม) เทศบาลตำบลปลายบาง จังหวัดนนทบุรี 84.32 ทอง 9
10 เทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก (รัตนกะลัสอนุสรณ์) เทศบาลเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 83.98 ทอง 10
11 เทศบาลบ้านกล้วย เทศบาลเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 83.64 ทอง 11
12 นนท์ประสิทธิ์วิทยา เทศบาลเมืองบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 82.99 ทอง 12
13 ซอและฮ์ศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 82.98 ทอง 13
14 เทศบาลท่าโขลง 1 เทศบาลเมืองท่าโขลง จังหวัดปทุมธานี 80.99 ทอง 14
15 เทศบาล 3 วัดใหม่อัมพวัน เทศบาลเมืองสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 80.98 ทอง 15
16 มัธยมนครรังสิต เทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี 80.65 ทอง 16
17 เทศบาล ๑ (วัดทองพุ่มพวง) เทศบาลเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 80.65 ทอง 16
18 เทศบาลเมืองบางกะดี เทศบาลเมืองบางกะดี จังหวัดปทุมธานี 80.65 ทอง 16
19 เทศบาลบ้านค่าย เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 80.33 ทอง 19
20 เทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร) เทศบาลเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 76.31 เงิน 20
21 เทศบาล 1 วัดประตูสาร เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 73.66 เงิน 21
22 เทศบาลวัดไทรอารีรักษ์(มณีวิทยา) เทศบาลเมืองโพธาราม จังหวัดราชบุรี 72.6 เงิน 22
23 เทศบาล 1 บ้านชะอำ (ชะอำวิทยาคาร) เทศบาลเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 72.4 เงิน 23
24 เทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์) เทศบาลเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71.31 เงิน 24
25 เทศบาล 1 ทรงพลวิทยา เทศบาลเมืองบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70.99 เงิน 25
26 เทศบาลวัดเขียน เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 70.99 เงิน 25
27 รัชตวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 70.9 เงิน 27
28 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี1 (บ้านเก่าวิทยา) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 70.31 เงิน 28
29 สามโคก องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 70.2 เงิน 29
30 เทศบาล 3 สหมิตรมงคงตั้งตรงจิตร 6 เทศบาลตำบลหนองแค จังหวัดสระบุรี 67.5 ทองแดง 30
31 มัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี เทศบาลเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 65.64 ทองแดง 31
32 เทศบาล ๑ (ขจรเนติยุทธ) เทศบาลเมืองลำสามแก้ว จังหวัดปทุมธานี 63.98 ทองแดง 32

ภาษาต่างประเทศ
การแสดงละครภาษาจีน ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นนทบุรีวิทยาลัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 95 ทอง ยอดเยี่ยม
2 สามโคก องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์) เทศบาลนครสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เทศบาล 3 วัดไชนาวาส เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 87 ทอง 4
5 เทศบาลวัดละหาร เทศบาลเมืองบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 85 ทอง 5
6 เทศบาล 1 บ้านโคกสำโรง เทศบาลตำบลโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 80 ทอง 6

โครงงาน
โครงงานศิลปะ ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ 116 นครปากเกร็ด 2 เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 91 ทอง ยอดเยี่ยม
2 เทศบาลเขาพิทักษ์ เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เทศบาล 1 วัดประตูสาร เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เทศบาลพัฒนา เทศบาลเมืองแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 88 ทอง 4
5 เทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ เทศบาลเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 87 ทอง 5
6 เทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) เทศบาลเมืองสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 86 ทอง 6
7 เทศบาลเมืองปทุมธานี เทศบาลเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 85 ทอง 7
8 เทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) เทศบาลเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 84 ทอง 8
9 เทศบาลวัดอัมพวัน เทศบาลตำบลป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 83 ทอง 9
10 เทศบาล 1 วัดนางวัง (สหราษฎร์อุทิศ) เทศบาลตำบลอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 82 ทอง 10
11 เทศบาล 1 (วัดสัตตนารถปริวัตร) เทศบาลเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 81 ทอง 11
12 เทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส เทศบาลเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 80 ทอง 12
13 เทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ เทศบาลเมืองเขาสามยอด จังหวัดลพบุรี 79 เงิน 13
14 วัดป่างิ้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 78 เงิน 14
15 เทศบาลเมืองบางกะดี เทศบาลเมืองบางกะดี จังหวัดปทุมธานี 77 เงิน 15
16 เทศบาลวัดช่องลม (เปี่ยมวิทยาคม) เทศบาลนครสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 76 เงิน 16
17 เทศบาล1(ซอย6) เทศบาลตำบลโคกตูม จังหวัดลพบุรี 75 เงิน 17
18 เทศบาลวัดละหาร เทศบาลเมืองบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 74 เงิน 18
19 เทศบาลวัดรัตนชัย เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 73 เงิน 19
20 เทศบาลปลายบางวัดส้มเกลี้ยง เทศบาลตำบลปลายบาง จังหวัดนนทบุรี 72 เงิน 20
21 เทศบาลบ้านค่าย เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 71 เงิน 21
22 เต็มรักศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 70 เงิน 22
23 เทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง) เทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม 69 ทองแดง 23
24 เทศบาลท่าโขลง 1 เทศบาลเมืองท่าโขลง จังหวัดปทุมธานี 68 ทองแดง 24
25 นครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์ เทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 67 ทองแดง 25
26 อนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย 2 เทศบาลนครอ้อมน้อย จังหวัดสมุทรสาคร 66 ทองแดง 26
27 เทศบาล 2 วัดบ้านโป่ง เทศบาลเมืองบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 65 ทองแดง 27

หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ (Automatic Control) ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี) เทศบาลเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 100 ทอง ยอดเยี่ยม
2 นนทบุรีวิทยาลัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เทศบาล ๔ (วัดบำรุงธรรม) เทศบาลเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท 65 ทองแดง 4
5 สามโคก องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 64 ทองแดง 5
6 เทศบาลท่าโขลง 1 เทศบาลเมืองท่าโขลง จังหวัดปทุมธานี 63 ทองแดง 6
7 ทวารวดี เทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม 0 เข้าร่วม
8 มัธยมนครรังสิต เทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี 0 เข้าร่วม
9 เทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์) เทศบาลนครสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 0 เข้าร่วม

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดแข่งขันตอบปัญหาคุณธรรม ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เทศบาลวัดป้อมแก้ว(อัครพงค์ชนูปถัมภ์) เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 99.8 ทอง ยอดเยี่ยม
2 เทศบาล 2 วัดปราสาททอง เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 98.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เทศบาล 5 บ้านห้วยทรายใต้ เทศบาลเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 97.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เทศบาล 1 บ้านโคกสำโรง เทศบาลตำบลโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 96 ทอง 4
5 เทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร) เทศบาลเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 95.5 ทอง 5
6 เทศบาลวัดเขียน เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 95 ทอง 6
7 เทศบาล 1 วัดต้นสน เทศบาลเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 94.5 ทอง 7
8 เทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์ เทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม 90 ทอง 8
9 เทศบาลอ้อมน้อย เทศบาลนครอ้อมน้อย จังหวัดสมุทรสาคร 88 ทอง 9
10 นครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต เทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 87 ทอง 10
11 เทศบาล ๑ (ขจรเนติยุทธ) เทศบาลเมืองลำสามแก้ว จังหวัดปทุมธานี 87 ทอง 10
12 สามโคก องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 86 ทอง 12
13 เทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก (รัตนกะลัสอนุสรณ์) เทศบาลเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 86 ทอง 12
14 เทศบาลวัดธรรมิการาม(ปิยแหวนรังสรรค์) เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 86 ทอง 12
15 เทศบาลนาดี เทศบาลตำบลนาดี จังหวัดสมุทรสาคร 76 เงิน 15
16 เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง เทศบาลตำบลหนองแค จังหวัดสระบุรี 75 เงิน 16
17 เทศบาลบ้านกล้วย เทศบาลเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 75 เงิน 16
18 เทศบาลวัดสิงห์สถิตย์ เทศบาลตําบลวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท 75 เงิน 16
19 เทศบาลวัดไทรอารีรักษ์(มณีวิทยา) เทศบาลเมืองโพธาราม จังหวัดราชบุรี 75 เงิน 16
20 มัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี เทศบาลเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 74 เงิน 20
21 นนท์ประสิทธิ์วิทยา เทศบาลเมืองบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 69 ทองแดง 21
22 เทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 69 ทองแดง 21
23 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี1 (บ้านเก่าวิทยา) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 68 ทองแดง 23
24 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท 68 ทองแดง 23
25 สหศึกษาบางบัวทอง เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 67 ทองแดง 25
26 เทศบาลเมืองบางกะดี เทศบาลเมืองบางกะดี จังหวัดปทุมธานี 67 ทองแดง 25
27 เต็มรักศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 66 ทองแดง 27
28 เทศบาล ๗ (วัดแก่งขนุน) เทศบาลเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 66 ทองแดง 27
29 เทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์) เทศบาลนครสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 66 ทองแดง 27
30 เทศบาลท่าเรือประชานุกูล เทศบาลท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 64 ทองแดง 30
31 บ้านปล่องเหลี่ยม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร - -
32 รัชตวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ - -

ภาษาต่างประเทศ
การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นนทบุรีวิทยาลัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 99.33 ทอง ยอดเยี่ยม
2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สามโคก องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เทศบาล 4 (เชาวนปรีชาอุทิศ) เทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม 94.33 ทอง 4
5 เทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์) เทศบาลเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 91.33 ทอง 5
6 เทศบาลท่าโขลง 1 เทศบาลเมืองท่าโขลง จังหวัดปทุมธานี 90.33 ทอง 6
7 บ้านปล่องเหลี่ยม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 89.67 ทอง 7
8 เทศบาล 2 วัดปราสาททอง เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 89 ทอง 8
9 เทศบาล 1 (วัดสัตตนารถปริวัตร) เทศบาลเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 87.33 ทอง 9
10 เทศบาล 1 บ้านโคกสำโรง เทศบาลตำบลโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 87 ทอง 10
11 เทศบาลบ้านหัวหิน เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 86 ทอง 11
12 เทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน) เทศบาลนครสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 83 ทอง 12
13 เทศบาลบ้านหนองบัว เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 82.67 ทอง 13
14 วัดป่าคาเจริญวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 81 ทอง 14
15 เทศบาล 1 บ้านชะอำ (ชะอำวิทยาคาร) เทศบาลเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 81 ทอง 14
16 เทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก (รัตนกะลัสอนุสรณ์) เทศบาลเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 80.67 ทอง 16
17 เทศบาล 1 ทรงพลวิทยา เทศบาลเมืองบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 80.33 ทอง 17
18 เทศบาลเขาท่าพระ เทศบาลเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 80.33 ทอง 17
19 เทศบาลนาดี เทศบาลตำบลนาดี จังหวัดสมุทรสาคร 79.67 เงิน 19
20 สหศึกษาบางบัวทอง เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 78.67 เงิน 20
21 เทศบาลวัดโชค(ธรรมเสนานีวรคุณ) เทศบาลเมืองโพธาราม จังหวัดราชบุรี 78.67 เงิน 20
22 นครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์ เทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 78.33 เงิน 22
23 เทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตอนุสรณ์) เทศบาลตำบลบางนมโค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 78.33 เงิน 22
24 เทศบาลวัดประทุมคณาวาส(นิพัทธ์หริณสูตร์) เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 78 เงิน 24
25 เทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) เทศบาลเมืองสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 78 เงิน 24
26 เทศบาลบ้านม่วง เทศบาลเมืองแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 78 เงิน 24
27 เทศบาล ๑ (ขจรเนติยุทธ) เทศบาลเมืองลำสามแก้ว จังหวัดปทุมธานี 77 เงิน 27
28 เทศบาลท่าเรือประชานุกูล เทศบาลท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 76.67 เงิน 28
29 นนท์ประสิทธิ์วิทยา เทศบาลเมืองบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 75 เงิน 29
30 เทศบาล 1 วัดต้นสน เทศบาลเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 74 เงิน 30
31 เทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74 เงิน 30
32 เทศบาลเมืองบางกะดี เทศบาลเมืองบางกะดี จังหวัดปทุมธานี 72.67 เงิน 32
33 บ้านหนองตาแต้ม(ราชประชานุกูล) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 72 เงิน 33
34 เทศบาลอ้อมน้อย เทศบาลนครอ้อมน้อย จังหวัดสมุทรสาคร 70.67 เงิน 34
35 เทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชื่นวิทยาคม) เทศบาลตำบลปลายบาง จังหวัดนนทบุรี 70 เงิน 35
36 หรเทพ(รุ่งเรืองประชาสามัคคี) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 69.67 ทองแดง 36
37 เทศบาล ๗ (วัดแก่งขนุน) เทศบาลเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 66 ทองแดง 37
38 เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร เทศบาลตำบลหนองแค จังหวัดสระบุรี 65.67 ทองแดง 38
39 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี1 (บ้านเก่าวิทยา) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 63.33 ทองแดง 39
40 มัธยมนครรังสิต เทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี 62.33 ทองแดง 40
41 เทศบาล ๑ บ้านสามพราน(นครสาระผดุงวิทย์) เทศบาลเมืองสามพราน จังหวัดนครปฐม 62.33 ทองแดง 40
42 มัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี เทศบาลเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 60.67 ทองแดง 42
43 รัชตวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 60.67 ทองแดง 42
44 เทศบาลวัดเขียน เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 58.67 เข้าร่วม 44
45 เทศบาลวัดห้วยพลู(โชติประชานุเคราะห์) เทศบาลตำบลห้วยพลู จังหวัดนครปฐม 51 เข้าร่วม 45

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 มัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี เทศบาลเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 98 ทอง ยอดเยี่ยม
2 เทศบาลบ้านหัวหิน เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เทศบาล 3 วัดไชนาวาส เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สามโคก องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 95 ทอง 4
5 เทศบาล ๔ (วัดบำรุงธรรม) เทศบาลเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 94 ทอง 5
6 เทศบาลอ้อมน้อย เทศบาลนครอ้อมน้อย จังหวัดสมุทรสาคร 93 ทอง 6
7 รัชตวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 92 ทอง 7
8 นนทบุรีวิทยาลัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 91 ทอง 8
9 เทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์) เทศบาลนครสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 90 ทอง 9
10 มัธยมนครรังสิต เทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี 89 ทอง 10
11 เทศบาลวัดประทุมคณาวาส(นิพัทธ์หริณสูตร์) เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 79 เงิน 11
12 ทวารวดี เทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม 79 เงิน 11
13 นนท์ประสิทธิ์วิทยา เทศบาลเมืองบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 79 เงิน 11
14 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี1 (บ้านเก่าวิทยา) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 79 เงิน 11
15 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท 79 เงิน 11
16 เทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี) เทศบาลเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 79 เงิน 11
17 เทศบาลท่าโขลง 1 เทศบาลเมืองท่าโขลง จังหวัดปทุมธานี 79 เงิน 11
18 เทศบาลบ้านม่วง เทศบาลเมืองแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 79 เงิน 11

ศิลปะ
การประกวดแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นนทบุรีวิทยาลัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 95.1 ทอง ยอดเยี่ยม
2 เทศบาลวัดช่องลม (เปี่ยมวิทยาคม) เทศบาลนครสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เทศบาล 1 (วัดสัตตนารถปริวัตร) เทศบาลเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เทศบาลบ้านหัวหิน เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 84.7 ทอง 4
5 สามโคก องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 82.4 ทอง 5
6 เทศบาล 1 บ้านชะอำ (ชะอำวิทยาคาร) เทศบาลเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76.6 เงิน 6
7 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี2 (บ้านหนองอำเภอจีน) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 76.5 เงิน 7
8 เทศบาลวัดธรรมิการาม(ปิยแหวนรังสรรค์) เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 76 เงิน 8

ภาษาต่างประเทศ
การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สามโคก องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 95.67 ทอง ยอดเยี่ยม
2 เทศบาล 3 วัดไชนาวาส เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี) เทศบาลเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 85.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เทศบาลบ้านหัวหิน เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 83.34 ทอง 4
5 เทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์) เทศบาลนครสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 81.67 ทอง 5
6 ทวารวดี เทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม 78 เงิน 6
7 นนทบุรีวิทยาลัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 72.33 เงิน 7
8 มัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี เทศบาลเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 68 ทองแดง 8
9 มัธยมนครรังสิต เทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี 66 ทองแดง 9
10 นนท์ประสิทธิ์วิทยา เทศบาลเมืองบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 65.33 ทองแดง 10
11 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงคำพร้อย๑ (วัดราษฎร์ศรัทธาราม) องค์การบริหารส่วนตำบลบึงคำพร้อย จังหวัดปทุมธานี 64.99 ทองแดง 11
12 เทศบาลวัดประทุมคณาวาส(นิพัทธ์หริณสูตร์) เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 60 ทองแดง 12

ศิลปะ
การประกวดแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เทศบาล1 นาเริ่งราษฎร์บำรุง เทศบาลตำบลหนองแค จังหวัดสระบุรี 94.34 ทอง ยอดเยี่ยม
2 เทศบาลบ้านค่าย เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 92.31 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดแคนอก องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เทศบาล 3 (บ้านบ่อ) เทศบาลเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 86.99 ทอง 4
5 เทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์ เทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม 84.66 ทอง 5
6 เทศบาลปลายบางวัดสุนทรธรรมิการาม เทศบาลตำบลปลายบาง จังหวัดนนทบุรี 76.66 เงิน 6
7 เทศบาลวัดป่าโค เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 72.32 เงิน 7

ศิลปะ
การร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นนทบุรีวิทยาลัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 93.34 ทอง ยอดเยี่ยม
2 เทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์) เทศบาลนครสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท 90.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สามโคก องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 89.66 ทอง 4
5 เทศบาลวัดประทุมคณาวาส(นิพัทธ์หริณสูตร์) เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 89 ทอง 5
6 เทศบาล 3 วัดชัยมงคล เทศบาลเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 88.33 ทอง 6
7 มัธยมนครรังสิต เทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี 85 ทอง 7
8 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี1 (บ้านเก่าวิทยา) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 84.34 ทอง 8
9 มัธยมเทศบาล 4 เทศบาลเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 84 ทอง 9

โครงงาน
โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 93.4 ทอง ยอดเยี่ยม
2 เทศบาล 3 วัดชัยมงคล เทศบาลเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 90.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เทศบาลวัดละหาร เทศบาลเมืองบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 87.1 ทอง 4
5 วัดบ่อ (นันทวิทยา) นครปากเกร็ด ๑ เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 87 ทอง 5
6 นครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ เทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 85 ทอง 6
7 เทศบาลวัดโชค(ธรรมเสนานีวรคุณ) เทศบาลเมืองโพธาราม จังหวัดราชบุรี 84.4 ทอง 7
8 วัดพิกุลเงิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 83.6 ทอง 8
9 เทศบาลเมืองบางกะดี เทศบาลเมืองบางกะดี จังหวัดปทุมธานี 83.3 ทอง 9
10 เทศบาลบ้านม่วง เทศบาลเมืองแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 83 ทอง 10
11 เทศบาลบ้านเขาน้อย เทศบาลตำบลเขาน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 82.7 ทอง 11
12 เสนาบดี เทศบาลเมืองเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 82.6 ทอง 12
13 เทศบาลวัดประทุมคณาวาส(นิพัทธ์หริณสูตร์) เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 82.5 ทอง 13
14 เทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก (รัตนกะลัสอนุสรณ์) เทศบาลเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 82.3 ทอง 14
15 เทศบาลท่าโขลง 1 เทศบาลเมืองท่าโขลง จังหวัดปทุมธานี 82.1 ทอง 15
16 เทศบาล ๖ (วัดเชิงเขา) เทศบาลเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 81.9 ทอง 16
17 เทศบาล 3 (บ้านบ่อ) เทศบาลเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 81.6 ทอง 17
18 เทศบาล 1 (วัดสัตตนารถปริวัตร) เทศบาลเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 80.6 ทอง 18
19 เทศบาลบ้านบ่อฝ้าย เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 80.2 ทอง 19
20 เทศบาล๑บ้านตาลเจ็ดยอด เทศบาลตำบลไร่เก่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 80.2 ทอง 19
21 อนุบาลเทศบาลตำบลกรับใหญ่ เทศบาลตำบลกรับใหญ่ จังหวัดราชบุรี 80.1 ทอง 21
22 เทศบาล1(ซอย6) เทศบาลตำบลโคกตูม จังหวัดลพบุรี 80 ทอง 22
23 เทศบาลบ้านกล้วย เทศบาลเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 78.6 เงิน 23
24 เทศบาลสรรพสามิตบำรุง เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 78.3 เงิน 24
25 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ(วัดหนองปลากะดี่) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ จังหวัดสระบุรี 78.1 เงิน 25
26 เทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ เทศบาลเมืองเขาสามยอด จังหวัดลพบุรี 77.9 เงิน 26
27 เทศบาลบ้านค่าย เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77.7 เงิน 27
28 อนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย เทศบาลนครอ้อมน้อย จังหวัดสมุทรสาคร 77.6 เงิน 28
29 สหศึกษาบางบัวทอง เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 77.1 เงิน 29
30 เทศบาล 5 วัดศรีสำราญ เทศบาลเมืองสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 76.7 เงิน 30
31 ดวงกมล เทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี 76.6 เงิน 31
32 เทศบาลตำบลสรรพยา เทศบาลตําบลสรรพยา จังหวัดชัยนาท 76.4 เงิน 32
33 วัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์) องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 76.3 เงิน 33
34 เทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน) เทศบาลนครสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 75.8 เงิน 34
35 เทศบาล ๑ สังกัดเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น จังหวัดกาญจนบุรี 75.6 เงิน 35
36 เทศบาลท่าเรือประชานุกูล เทศบาลท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 75.3 เงิน 36
37 เทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตอนุสรณ์) เทศบาลตำบลบางนมโค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 75.3 เงิน 36
38 เทศบาลนาดี เทศบาลตำบลนาดี จังหวัดสมุทรสาคร 75 เงิน 38
39 เทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์ เทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม 74.6 เงิน 39
40 เทศบาล ๑ (ขจรเนติยุทธ) เทศบาลเมืองลำสามแก้ว จังหวัดปทุมธานี 74 เงิน 40
41 เทศบาล1 นาเริ่งราษฎร์บำรุง เทศบาลตำบลหนองแค จังหวัดสระบุรี 73.9 เงิน 41
42 เทศบาลเมืองปทุมธานี เทศบาลเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 72.9 เงิน 42
43 วัดป่างิ้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 72.7 เงิน 43
44 เทศบาล 1 บ้านชะอำ (ชะอำวิทยาคาร) เทศบาลเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 71.6 เงิน 44
45 เทศบาลปลายบางวัดอุบลวนาราม เทศบาลตำบลปลายบาง จังหวัดนนทบุรี 70.4 เงิน 45
46 เทศบาลวัดโบสถ์วรดิตถ์(ศรีราษฎร์อุปกฤติ) เทศบาลตำบลป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 70.4 เงิน 45
47 อนุบาลเทศบาลตำบลเขางู เทศบาลตำบลเขางู จังหวัดราชบุรี 70 เงิน 47
48 หรเทพ(รุ่งเรืองประชาสามัคคี) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 68.9 ทองแดง 48
49 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี2 (บ้านหนองอำเภอจีน) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 68.7 ทองแดง 49
50 เทศบาล 1 วัดลำลูกบัว เทศบาลตำบลสามง่าม จังหวัดนครปฐม 65.1 ทองแดง 50
51 เทศบาล2วัดอ้อมใหญ่(นครราษฏร์วิทยาคาร) เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ จังหวัดนครปฐม 64.7 ทองแดง 51
52 วัดสามกอ(วงศ์ประชารัฐ) เทศบาลตำบลสามกอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 64.3 ทองแดง 52

ศิลปะ
การร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ระดับมัธยมศึกษา ม.1-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เทศบาลวัดโชค(ธรรมเสนานีวรคุณ) เทศบาลเมืองโพธาราม จังหวัดราชบุรี 97 ทอง ยอดเยี่ยม
2 นนทบุรีวิทยาลัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เทศบาลวัดแม่นางปลื้ม เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์ เทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม 91 ทอง 4
5 เทศบาลท่าโขลง 1 เทศบาลเมืองท่าโขลง จังหวัดปทุมธานี 90 ทอง 5
6 สามโคก องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 89 ทอง 6
7 นนท์ประสิทธิ์วิทยา เทศบาลเมืองบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 84 ทอง 7
8 มัธยมนครรังสิต เทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี 84 ทอง 7
9 สหศึกษาบางบัวทอง เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 84 ทอง 7
10 มัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี เทศบาลเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 83 ทอง 10
11 เทศบาล ๔ (วัดบำรุงธรรม) เทศบาลเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 82 ทอง 11