หมายเลขโทรศัพท์สอบถามข้อมูลในแต่ละกิจกรรมแข่งขัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการสามารถสอบถามข้อมูลในแต่ละกิจกรรมการแข่งขัน
คลิกที่นี่
วันศุกร์ ที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 14:01 น.