แจ้งการประกวดแข่งขันโครงงานและสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา
แจ้งการกำหนดกลุ่มสาระการเรียนรู้ การประกวดแข่งขันโครงงาน
และสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา


1.โครงาน/สื่อฯ ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี ให้อยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี


2.โครงาน/สื่อฯ ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ ให้อยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
วันอังคาร ที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 09:13 น.