แจ้งการลงทะเบียนการข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ
สถานศึกษาที่ลงทะเบียนกรุณากรอกข้อมูลรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วม
การแข่งขันและครูผู้ควบคุม / ครูที่เข้าร่วมการแข่งขันโครงงานและสื่อฯ
ในระบบ
ให้เรียบร้อยด้วยครับ ในบางรายการกิจกรรมมีการแก้ไข
จำนวนครูผู้ควบคุม
ขอให้ตรวจให้เรียบร้อยก่อนการปิดระบบด้วยครับ
หมายเหตุ การแข่งขันสื่อฯ ในช่องกรอกข้อมูลนักเรียน ให้กรอกชื่อครูผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้ง 2 ช่องครับ
วันจันทร์ ที่ 18 กรกฎาคม 2565 เวลา 12:51 น.