งานแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคกลาง ครั้งที่ 16 ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประจำปีการศึกษา 2565
ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
ระหว่างวันที่ 19-21 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2565
สรุปกิจกรรม การวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 100
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนเทศบาลวัดห้วยพลู(โชติประชานุเคราะห์) เทศบาลตำบลห้วยพลู จังหวัดนครปฐม 1. เด็กหญิงมินตรา    สมบุญเก่า
2. เด็กหญิงแพรวา    ปั้นแจ้งอรุณ
1. นางสาวราชกุมารี    ดูเบย์
2. นางสาวสุพัตรา    ล้อมสุขา
2 2 โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร) เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ จังหวัดนครปฐม 1. เด็กหญิงรัตติยากร    หงษ์ยนต์
2. เด็กหญิงอัญชัน    ทิพสุวรรณ
1. นายวีรพงษ์    ยกโต
2. นายอภิสิทธิ์    แก่นธานี
3 3 โรงเรียนบ้านหนองตาแต้ม(ราชประชานุกูล) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงธัชชา    เชียรโชติ
2. เด็กหญิงธัญธร    บุญสม
1. นายพรธนศักดิ์    ใจผาวัง
2. นายลิขิต    ถานัน
4 4 โรงเรียนวัดป่างิ้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 1. เด็กหญิงศกุนต์ธนัช    ศรีฤทธิมานันทน์
2. เด็กหญิงญาดานันท์    แสงเทศ
1. นางสาวนภาส์ณัฐ    ดาบโสมศรี
5 5 โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์(มณีวิทยา) เทศบาลเมืองโพธาราม จังหวัดราชบุรี 1. เด็กหญิงสุพิชญา    จุ้ยเจริญ
2. เด็กชายกวิน    ทองขุนนา
1. นางนวพรรษ    บุญสวัสดิ์
2. นางสาวเอื้ออารี    ปานนิล
6 6 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดลำลูกบัว เทศบาลตำบลสามง่าม จังหวัดนครปฐม 1. เด็กหญิงเอมมิกา    ทองคงโขน
2. เด็กหญิงณัฏฐกันย์    นิตย์แสวง
1. นางศิรัตน์ดา    กรองมะเริง
7 8 โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านบ่อแขม เทศบาลเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงศุภาวรรณ    ชุ่มสวัสดิ์
2. เด็กหญิงกัญญ์วรา    ชุ่มสวัสดิ์
1. นางสาวกิตติมา    สันตะกิจ
2. นายสามารถ    มิ่งแม้น
8 10 โรงเรียนเทศบาลบ้านไร่ใหม่ เทศบาลตำบลไร่ใหม่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กชายเขมนันท์    พูมลา
2. เด็กหญิงบัณฑิตา    นวลคำ
1. นางวิมลรัตน์    บุญเกิด
2. นางสาวอรนุช    ยอดทอง
9 11 โรงเรียนวัดสาลีโขภิตาราม (อุ่น-อนุสรณ์) เทศบาลตำบลบางพลับ จังหวัดนนทบุรี 1. เด็กหญิงแก้วเกล้า    ขันทา
2. เด็กหญิงสุวิมล    ขำวอน
1. นางสาวกุนท์ลดา    ศรีเทพ
10 12 โรงเรียนเทศบาลเมืองบางกะดี เทศบาลเมืองบางกะดี จังหวัดปทุมธานี 1. เด็กหญิงสัณห์ฤทัย    เทศสวัสดิ์วงศ์
2. เด็กหญิงธิดาทิพย์    เกตุประสิทธิ์
1. นางสาวศรีวรินทร์    ประสิทธิชัย
2. นางสาวสุภัตรา    สุรวิทย์
11 14 โรงเรียนสหศึกษาบางบัวทอง เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 1. เด็กชายอภิวรรธน์    หิมวัน
2. เด็กหญิงกิติยาพร    สิงห์ลอ
1. นายณรงค์ฤทธิ์    อนันตกูล
2. นายนันทิวุฒิ    วรรณปัง
12 17 โรงเรียนเทศบาลวัดแจ้ง (ราชปริยัติบำรุง) เทศบาลตำบลป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 1. เด็กหญิงวรวลัญช์    คำยันต์
2. เด็กหญิงฐานิดา    ธรรมรักษ์
1. นางสาวปนัดดา    เฉลยกลิ่น
13 18 โรงเรียนเทศบาลหินกอง เทศบาลตำบลหินกอง จังหวัดสระบุรี 1. เด็กชายณวัฒน์    พรมรุ่งโรจน์
2. เด็กหญิงธัญวรัตน์    อ่อนสำลี
1. นางสาวจุฑาทิพย์    สูงแข็ง
2. นางปิยนุช    สีดา
14 19 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโล่ห์สุทธาวาส เทศบาลเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 1. เด็กหญิงอรุณรัตน์    มีหาญสม
2. เด็กหญิงปัณฑารีย์    น้อยศิริ
1. นายมณเฑียร    เกรียงไกรชัยพร
2. นางสาวอรจิรา    สรรพ่อค้า
15 21 โรงเรียนอนุบาลเทศบาล 3 (พรหมรวมมิตร) เทศบาลเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงชนม์จันทร์    ศรีพยัคฆ์
2. เด็กหญิงณัฐธิดา    เกิดสมบัติ
1. นางสาวปริยากร    พินกฤษณ์
2. นางเบญจมาศ    มีชาญ
16 22 โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง เทศบาลตำบลหนองแค จังหวัดสระบุรี 1. เด็กหญิงใบบัว    สุขกระจ่าง
2. เด็กหญิงไพลิน    กุลดี
1. นายสหรัฐ    สว่างอารมย์
2. นายเนวิน    สุรวิทย์
17 23 โรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดทองพุ่มพวง) เทศบาลเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 1. เด็กหญิงภรณี    คงเจริญเขต
2. เด็กหญิงอธิชานันท์    ภูมิลา
1. นางสาวทักษิณาภรณ์    กุลนอก
18 24 โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย เทศบาลเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 1. เด็กหญิงณัฐณิชา    ฤทธิ์ศิริ
2. เด็กหญิงกวิสรา    คล้องช้าง
1. นายกฤษดากร    หมื่นกล้า
2. นางสาวโสภิตา    ตันอารีย์
19 25 โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร เทศบาลเมืองบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 1. เด็กชายกษดิษ    เจริญบุญ
2. เด็กหญิงสุรภา    เวชกิจสกุล
1. นายสิทธิโชค    ไทรนิ่มนวล
20 26 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม(สามัคคีพิทยา) เทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1. เด็กหญิงพิมพ์กมล    เจริญสุข
2. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์    ประดิษฐ์
1. นางสาววิภาพรรณ    ทัศยาพันธุ์
21 27 โรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงจอปะก้าว   
2. เด็กหญิงกนกพร    พุ่มพวง
1. นางสาวกาญจนา    ปานเนียม
2. นางพรรณนภา    เจษฎาลักษณ์
22 28 โรงเรียนวัดสามกอ(วงศ์ประชารัฐ) เทศบาลตำบลสามกอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงศุกร์ศิริ    กิจสมุท
2. เด็กหญิงพรลภัส    กิจสมุท
1. นายวีรยุทธ    มณีศิลป์
2. นางสาวเบญจา    อุทยานิน
23 29 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลกรับใหญ่ เทศบาลตำบลกรับใหญ่ จังหวัดราชบุรี 1. เด็กหญิงบุญสิตา    บุญห่อ
2. เด็กชายกิตติธัช    ศรียอด
1. นางสาวกันต์กนิษฐ์    แพ่งผล
24 30 โรงเรียนเทศบาลวัดลักษณาราม (สมุทรราษฎร์วิทยาคาร) เทศบาลตำบลบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงธิดาพร    เพชรรอด
2. เด็กหญิงพรนัชชา    พิระภาค
1. นายวิโรจน์    พัฒพงษ์
2. นายสุริยะ    อินเทศ
25 33 โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 เทศบาลเมืองท่าโขลง จังหวัดปทุมธานี 1. เด็กหญิงณภัทร์    เกสรบัว
2. เด็กหญิงเอมิกา    ตื้อยศ
1. นายนคริทร์    สลักคำ
2. นายวิษณุ    พันธุ์จันทร์
26 34 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์) องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี 1. เด็กชายฐิติโชค    พรมบุญ
2. เด็กหญิงแมร์    -
1. นายขันธ์    บุญศรี
2. นางสาวนพมาศ    กองแก้ว
27 35 โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง เทศบาลท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กชายธนวัฒน์    สันตรีเพ็ชร์
2. เด็กชายกรณ์เมธวิน    พิกุลชัยเมธ
1. นายสิทธิศักดิ์    เพชรวิชิต
2. นางสาวสิภาพัฒน์    ฐิติโสภณภูวรัฐ
28 36 โรงเรียนเทศบาลวัดถลุงเหล็ก(ปูนซิเมนต์ไทยอุปถัมภ์) เทศบาลตำบลท่าหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงปาเจรา    ทองสิงห์
2. เด็กหญิงชัชชญา    ปริกเพชร
1. นางศิริรัตนา    โอภาษี
2. นายเจษฎาภรณ์    เทพสุดตา
29 37 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงสายธาร    อยู่เปี่ยม
2. เด็กหญิงกรกช    นวลเนียม
1. นางสาวภัสสุรีย์    จันโทภาส
2. นางสาวศิริพร    ขออาสาชาติสกุล
30 38 โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงพ่อเขียว เทศบาลตำบลบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงพรรณิภา    สุดารักษ์
2. เด็กชายอธิศ    พานอังกาบ
1. นางสาวปิยาภรณ์    กองฤกษฺ์
2. นางสาววนิดา    ผลโอฐ
31 39 โรงเรียนเทศบาลพัฒนา เทศบาลเมืองแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 1. เด็กหญิงมนัญชนก    ผิวผา
2. เด็กหญิงกัญญสิริ    เขื่อนจันทึก
1. นายพงศ์เทพ    เพ็ญเพียร
2. นางวิจิตร    พรมสอน
32 41 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้ (เจ้าคุณเชิด อุปถัมภ์) องค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงมนัสนันท์    ไตรภักดิ์
2. เด็กชายธัญยธรณ์    เสาวพันธ์
1. นางสาวพัชราวัลย์    คำแดง
2. นางสาวสิริพร    อยู่เปี่ยม
33 42 โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ) เทศบาลเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1. เด็กหญิงสุกัญญา    แจ้งเกิด
2. เด็กชายปรเมศ    เมฆฉาย
1. นายบัณฑิต    บุญจีน
34 43 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดอัมพวันเจติยาราม เทศบาลตำบลอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 1. เด็กชายอัครชัย    สายพันธ์
2. เด็กชายวรวุฒิ    สกุลสมบัติ
1. นางเฉลิมศรี    สามล
35 44 โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดส้มเกลี้ยง เทศบาลตำบลปลายบาง จังหวัดนนทบุรี 1. เด็กชายกฤตนัย    เพชรวิชิต
2. เด็กหญิงพรรณธรา    สอนโยธา
1. นายมานะ    ไกรแก้ว
36 45 โรงเรียนเทศบาล ๑ (ขจรเนติยุทธ) เทศบาลเมืองลำสามแก้ว จังหวัดปทุมธานี 1. เด็กชายพนา    นุชคำแหง
2. เด็กชายกุลธวัช    สถาน
1. นางสาววาสิตา    พูลสวัสดิ์
2. นายอรรถพล    วุฒิสิวะชาติกุล
37 46 โรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ 116 นครปากเกร็ด 2 เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1. เด็กหญิงนลินชิตา    บุญพึ่ง
2. เด็กชายนุชิต    บุญนาค
1. นายกฤษณ์    จันทร์ทับ
2. นางสาวเย็นใจ    อัครรัตนดิลก
38 47 โรงเรียนเทศบาล ๑ สังกัดเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น จังหวัดกาญจนบุรี 1. เด็กหญิงไอรดา    ผิวชะอุ่ม
2. เด็กหญิงชนารดี    โตนิล
1. นายพงษ์เทพ    ศรีทอง
39 48 โรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์) เทศบาลตำบลบางนมโค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงรุ่งอรุณ    โอกาศ
2. เด็กหญิงเปมิกา    ผึ่งผาย
1. นางทวีพร    ฤกษ์มุณี
2. นางเพ็ชรี    รักวงศ์วาน
40 49 โรงเรียนเทศบาล 5 วัดศรีสำราญ เทศบาลเมืองสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงอรวรรณ    เพชรดี
2. เด็กหญิงพิมลพรรณ    ดาบเงิน
1. นางนันทิชา    บุญอยู่
41 52 โรงเรียนวัดวิเวกวายุพัด เทศบาลตำบลคลองจิก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กชายปวรสิงห์    คงสมภัตร์
2. เด็กหญิงเอมวิกา    บานแย้ม
1. นางสาวรัชนีวรรณ    ธรรมมิกะ
42 53 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสามพราน(นครสาระผดุงวิทย์) เทศบาลเมืองสามพราน จังหวัดนครปฐม 1. เด็กหญิงภิญญดาพัชญ์    วิริยะเถกิง
2. เด็กชายอชิตพล    สุวะศรี
1. นายทวีศักดิ์    กลิ่นพยอม
43 54 โรงเรียนเทศบาลปราณบุรี(บ้านปลายน้ำ) เทศบาลตำบลปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงภิญญาพัชร    ทับทิมทอง
2. เด็กหญิงธรรญธร    สุกสี
1. นางรัชนี    แตงยิ้ม
2. นายศิริศักดิ์    โค้วบุญญะราศรี
44 55 โรงเรียนเทศบาลนาดี เทศบาลตำบลนาดี จังหวัดสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงกฤติญา    ลิ้มมงคลชัยกุล
2. เด็กหญิงวชิรญาณ์    ทองแดง
1. นางสาวกฤตยา    เฉลิมศรี
2. นางสาวชลนี    ดีสวัสดิ์
45 56 โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม (เปี่ยมวิทยาคม) เทศบาลนครสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1. เด็กชายเชาวภัทร    ชัยธานี
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์    ด่อนขำ
1. นางสาวธณัฏฐา    สุวรรณ
2. นางสาวพัชรินทร์    บุญเทเวศ
46 57 โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ราชพงษ์ เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 1. เด็กชายจิรพงศ์    ศรีกำเหนิด
2. เด็กหญิงศศิภา    ไมปรากฏนามสกุล
1. นางสาวอารญา    มูลกิจ
47 59 โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี เทศบาลเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1. เด็กหญิงธิดารัตน์    สุธรรมา
2. เด็กหญิงณัฏฐพัชร์    ไล้ทองคำ
1. นางสาวลำใย    พลราษฎร์
2. นางสาวศิริศิลป์    ผิวพรรณ
48 61 โรงเรียนเทศบาล๑บ้านตาลเจ็ดยอด เทศบาลตำบลไร่เก่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กชายนพดล    นพรัตน์
2. เด็กหญิงณัฐธิดา    เปี่ยมญาติ
1. นางสาวณิชารีย์    ไทยอุดมทรัพย์
2. นางสาววนิษฐา    เกิดร่วม
49 62 โรงเรียนค่ายธนะรัชต์ เทศบาลตำบลเขาน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงสิริวิมล    ศรีศักดิ์
2. เด็กชายจิตติมา    สถิตบุญเลิศ
1. นายสุริยะ    วัฒนวงศ์สุโข
50 63 โรงเรียนหรเทพ(รุ่งเรืองประชาสามัคคี) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 1. เด็กหญิงเมษยา    ผ่องสุคนธ์
2. เด็กชายปฏิภาณ    พักขาว
1. นางสาวเกศรินทร์    เจริญยิ่ง
51 64 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี2 (บ้านหนองอำเภอจีน) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 1. เด็กหญิงวารุณี    จาดแหยม
2. เด็กหญิงจันทิมา    กลิ่นวัน
1. นายอนันต์    สุขจันทร์
52 65 โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมิการาม(ปิยแหวนรังสรรค์) เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงมัลลิกา    สมฤทธิ์
2. เด็กหญิงณิชาภัทร    อรุณรัตน์
1. นางกาญจนา    สิทธิคง
53 66 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโคกสำโรง เทศบาลตำบลโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์    หินเจริญ
2. เด็กหญิงสุพิชชา    ชุมวงค์
1. นางสาวขวัญฤทัย    สิมดี
2. นางนิตยา    ยอดระยับ
54 68 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขางู เทศบาลตำบลเขางู จังหวัดราชบุรี 1. เด็กชายรัชชานนท์    สินทวี
2. เด็กหญิงจิรัชญา    พลับฉิม
1. นางธนวรรณ    รุ่งมณี
2. นางเชษฐ์ทิดา    บัววารี
55 69 โรงเรียนเต็มรักศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 1. เด็กหญิงปลายฟ้า    ใหญ่น้อย
2. เด็กหญิงอุบลรัตน์    ต้อยจตุรัส
1. นางนรกมล    เติมวิทิตการ
2. นางนันทภัค    หนูจ้อย
56 71 โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลื้ม เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงณัฐณิชา    อินต๊ะพันธ์
2. เด็กหญิงยู    แซ่งั้น
1. นางกรรณิการ์    มุกขันธ์
2. นางสาวจาริณี    มีลาภ
57 72 โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์) องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กชายวรพงษ์    พูลอ้อย
2. เด็กชายอนุรักษ์    พันทวี
1. นายทวีชัย    จินะใจ
2. นายวิศรุต    นันหัดทัย
58 73 โรงเรียนเทศบาลตำบลหนองม่วง เทศบาลตำบลหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 1. เด็กหญิงรสิตา    สุขสมบัติ
2. เด็กชายพงศกร    สุธาทัศน์
1. นางสาวชญานุช    เทียมธรรม
2. นายมงคล    ภู่แก้ว
59 75 โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กชายศรัณย์    สุวรรณเดชา
2. เด็กหญิงชนิภา    สงคราม
1. นายกันต์กวี    เขียวคลี่
60 76 โรงเรียนเทศบาลวัดเจ้าเจ็ดนอก เทศบาลตำบลเจ้าเจ็ด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กชายพิทวัส    จันทร์วิบูล
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์    ชื่นทรวง
1. นายทนุพงษ์    พูลสวัสดิ์
2. นางสาวทัศนีย์    กำแพงเงิน
61 78 โรงเรียนเทศบาลบ้านหมี่ เทศบาลเมืองบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 1. เด็กชายฑีฆายุ    กันหะพันธ์
2. เด็กชายนวภัสร์    พรมรักษา
1. นายสุทธิมิตร์    จันทร์ศักดิ์
2. นายเชาว์    มีคุณ
62 80 โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ เทศบาลเมืองเขาสามยอด จังหวัดลพบุรี 1. เด็กหญิงกัญญาภัค    ประไพวิทย์
2. เด็กหญิงศวรรยา    ไวยโภคา
1. นางสาวสุรีย์รัตน์    ถึกสกุล
63 81 โรงเรียนเทศบาล1(ซอย6) เทศบาลตำบลโคกตูม จังหวัดลพบุรี 1. เด็กหญิงภัทรจาริน    คำภา
2. เด็กหญิงณัฐณิชา    เทพนรินทร์
1. นางสาวกมลชรินทร์    พรมมา
2. นางสาวภาณุมาศ    สิโตทัย
64 82 โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงเกศสุดา    ศรีลครดี
2. เด็กหญิงสกุลงาม    สุดงาม
1. นางสาวศศิธร    โชติช่วงไทยเจริญ
2. นายเมธา    วัฒนาสัจจา
65 83 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร จังหวัดสุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงอริสรา    จันทร์ทอง
2. เด็กหญิงศศิธร    คชินทร
1. นางสาวกชนัน    ดามา
2. นางอาภัสรา    เคนมา
66 84 โรงเรียนเทศบาลตำบลสรรพยา เทศบาลตําบลสรรพยา จังหวัดชัยนาท 1. เด็กชายจิรายุ    เรืองกลัด
2. เด็กชายเมธัส    คุ้มผล
1. นางกฤษณา    คงประสม
2. นางสาวฑิตฐิญา    เพ็งคล้าย
67 85 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลบึงคำพร้อย๑ (โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม) องค์การบริหารส่วนตำบลบึงคำพร้อย จังหวัดปทุมธานี 1. เด็กหญิงนวพร    ฉัตรทอง
2. เด็กหญิงลภัศ    คำวอน
1. นางสาวนภัส    สุขทรัพย์ศรี
2. นางสาวสุทธิดา    พุทธรักษา
68 88 โรงเรียนเสนาบดี เทศบาลเมืองเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงรุ้งเพชร    ทรงเจริญ
2. เด็กหญิงกรรณิกา    พุฒิสาร
1. นางสาวกนกวรรณ    สวัสดี
2. นางสาวลัดดาวัลย์    สรรพศรี
69 89 โรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ เทศบาลตำบลทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 1. เด็กชายวันชนะ    สงวนศักดิ์
2. เด็กหญิงรดาภัค    บัวทอง
1. นางสาวพจมาลย์    การะเวก
2. นางสาวรัตนา    อินทร์พรม
70 90 โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา เทศบาลเมืองบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 1. เด็กหญิงณกัญญา    พักงาม
2. เด็กหญิงสวลักษิณี    รักษ์นิเวศน์
1. นางธีราพร    เทพทิตย์
2. นางอริสรา    อ่อนแช่ม
71 91 โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์ เทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1. เด็กหญิงกาญธิดา    เข็มทองนำชัย
2. เด็กหญิงนภสร    สิงหบุตร
1. นางฐิตารีย์    ธนาปรีชากุลวัชร
2. นางวิลาลัย    เสาวคนธ์
72 92 โรงเรียนดวงกมล เทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี 1. เด็กชายศิริภัทร    เกิดมี
2. เด็กหญิงศศิภัสสร    ดวงเพ็ชร์
1. นายเกษมศักดิ์    เทพรัตนวิชัย
2. นางสาวไพรวัลย์    ไตรญางค์
73 93 โรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี) เทศบาลเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1. เด็กหญิงรสชกรณ์    สถาปนะ
2. เด็กหญิงณัฐกานต์    กุลเกตุยิ่งใหญ่
1. นางสาวณัฐธยาน์    วัฒนา
74 94 โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส เทศบาลเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงสิรัชชา    อยู่ทอง
2. เด็กหญิงมนัสนันท์    ดวงแก้ว
1. นางสาวปรียาภรณ์    พันธ์เพิ่ม
2. นายรัฐพล    จีระดำรงธัญญา
75 96 โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย เทศบาลนครอ้อมน้อย จังหวัดสมุทรสาคร 1. เด็กชายศุภสิทธิ์    คล้ายพิมล
2. เด็กชายตันแท่ชู    -
1. นางสาวภาวนา    ทองใหม่
76 98 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ(วัดหนองปลากะดี่) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ จังหวัดสระบุรี 1. เด็กหญิงสุพพัตรา    เพ็งแจ่ม
2. เด็กหญิงสุพิชญา    พวงศรี
1. นางสาวลักขณา    จันดาหัวดง
2. นางสุภาพร    เหล่าอัจฉริยะพร
77 99 โรงเรียนเทศบาล 1 (สหราษฎร์วิทยา) เทศบาลตำบลอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1. เด็กชายนาวินธัญ    ติ้งถิ่น
2. เด็กหญิงกัญญภัทร    โมทิม
1. นางสาวรัตนาวลี    ประเสริฐพงค์
2. นางสาวศศิวิมล    ตระกูลมาภรณ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................