งานแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคกลาง ครั้งที่ 16 ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประจำปีการศึกษา 2565
ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
ระหว่างวันที่ 19-21 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2565
สรุปกิจกรรม การวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 101
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 1 โรงเรียนเทศบาลวัดห้วยพลู(โชติประชานุเคราะห์) เทศบาลตำบลห้วยพลู จังหวัดนครปฐม 1. เด็กหญิงนฤมล    สุวรรณโชติ
2. เด็กหญิงพิมรพัตร    แย้มชื่น
1. นายชาญชัย    ชูราศรี
32
2 2 โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร) เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ จังหวัดนครปฐม 1. เด็กหญิงจิดาพา    สงกระสินธุ์
2. เด็กหญิงกนกพร    สังข์เอี่ยม
1. นายธีรพล    เกตุมาก
2. นายวีรพงษ์    ยกโต
19
3 4 โรงเรียนสามโคก องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 1. เด็กหญิงชนากาญจน์    จันทร์คง
2. เด็กหญิงณัฐณิชา    อ่องละออ
1. นางสาวจิราภรณ์    ไพคำนาม
2. นางสาวพัชรี    ปู่สีทา
9
4 5 โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์(มณีวิทยา) เทศบาลเมืองโพธาราม จังหวัดราชบุรี 1. เด็กหญิงนันทิดา    อ้นปรางค์
2. เด็กหญิงนิจจารีย์    วงศ์ราช
1. นางสาวสุกัญญา    อบมาลี
2. นางสาวอวิกา    พรมสวัสดิ์
44
5 8 โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านห้วยทรายใต้ เทศบาลเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายตรีทิพย์    ว่องประจัญ
2. เด็กหญิงตรีลักษณ์    ว่องประจัญ
1. นางสาวสุภัทรา    โมเมตตา
ยอดเยี่ยม
6 12 โรงเรียนเทศบาลเมืองบางกะดี เทศบาลเมืองบางกะดี จังหวัดปทุมธานี 1. เด็กชายรุ่งศักดิ์    แซ่เตียว
2. เด็กชายพิชยะ    อยู่ยืน
1. นางสาวศรีวรินทร์    ประสิทธิชัย
2. นางสาวสุภัตรา    สุรวิทย์
44
7 13 โรงเรียนรัชตวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กชายจารุกิจ    คงประโคน
2. เด็กหญิงศุภานัน    ผ่องแผ้ว
1. นางทิพย์วรรณ    ชุมแสง
39
8 14 โรงเรียนสหศึกษาบางบัวทอง เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 1. เด็กชายจักรภพ    ลาภาพงศ์
2. เด็กหญิงเบญญาภา    ไอยรารัตน์
1. นายนันทิวุฒิ    วรรณปัง
2. นายบุญช่วย    แตงโสภา
32
9 19 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโล่ห์สุทธาวาส เทศบาลเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 1. เด็กหญิงอัจฉราพร    สุขสำราญ
2. เด็กชายวุฒิชัย    เหยียดกระโทก
1. นายมณเฑียร    เกรียงไกรชัยพร
2. นางสาวอรจิรา    สรรพ่อค้า
15
10 22 โรงเรียนเทศบาล 3 สหมิตรมงคงตั้งตรงจิตร 6 เทศบาลตำบลหนองแค จังหวัดสระบุรี 1. เด็กชายจิตรภานุ    นุ่นแพง
2. เด็กชายวีรยุทธ    โล่สุวรรณ
1. นายศิวภาคย์    กองยอด
2. นางเปรมจิตร    จังอินทร์
40
11 23 โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดบ้านอ้อย) เทศบาลเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 1. นายโชคอานันท์    พลันไธสง
2. เด็กหญิงนฤดล    วงษ์ธรรม
1. นางสาวปัทมาวดี    เจริญสุข
2. นางสาวมัทนียา    อำภรณ์
13
12 24 โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย เทศบาลเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 1. เด็กชายรัชฏะ    เศรษฐีใหม่
2. เด็กหญิงพิมลพัชร    คงมีทรัพย์
1. นายกฤษดากร    หมื่นกล้า
2. นางสาวโสภิตา    ตันอารีย์
20
13 25 โรงเรียนนนท์ประสิทธิ์วิทยา เทศบาลเมืองบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 1. เด็กชายพรหมพิริยะ    ทรงพัฒน์สกุล
2. นางสาวปภาวรินทร์    สุขะอาคม
1. นายกัญตพิชญ์    ยิ้มรักษา
44
14 26 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม(สามัคคีพิทยา) เทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1. เด็กหญิงพิมพา    จงพานิช
2. เด็กหญิงพัทธนันท์    เขียวอ่อน
1. นายจรัญ    คงสังข์
32
15 27 โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงณัฏฐ์กฤตา    ปิ่นแก้ว
2. เด็กชายอรรถพล    เขียวสะอาด
1. นายเมธา    จันทร์ชูกลิ่น
9
16 33 โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 เทศบาลเมืองท่าโขลง จังหวัดปทุมธานี 1. นางสาววิชุดา    ทุงจันทร์
2. นางสาววริศรา    ทุงจันทร์
1. นางณัฐวรา    จารย์คำมา
2. นายวัชรินทร์    วิถุนัด
18
17 34 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์) องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี 1. เด็กหญิงมณีรัตน์    เถาเงื้องาม
2. เด็กชายอรรถวัติ    ห่วงทอง
1. นายขันธ์    บุญศรี
2. นางสาวนพมาศ    กองแก้ว
40
18 37 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงฐิตาพร    ถิ่นทวี
2. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา    ครุทธาพันธ์
1. นายกิตติ    พึ่งพิทยานนท์
2. นายจักรกฤษณ์    ไตรยาลักษณ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
19 39 โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง เทศบาลเมืองแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 1. เด็กชายสวัสดิภาพ    สังข์ทอง
2. เด็กหญิงศศิกานต์    แซ่หยาง
1. ว่าที่ร้อยตรีวัชรพงษ์    นาโควงค์
2. นายสุทีป    วาดเขียน
28
20 40 โรงเรียนเทศบาลวัดสิงห์สถิตย์ เทศบาลตําบลวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท 1. เด็กชายบรรพต    สร้อยคำ
2. เด็กหญิงเพียงพอ    เจริญศรีฐิติกร
1. นายถนัด    ดวนสิงห์
2. นางไพรพนาวัลย์    สวนบ่อแร่
4
21 42 โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์) เทศบาลเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1. เด็กหญิงภคมล    แสนชา
2. เด็กหญิงชิสากัญญ์    พิมพ์จันทร์
1. นายปัญญาการณ์    อิศรางกูร ณ อยุธยา
32
22 44 โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชื่นวิทยาคม) เทศบาลตำบลปลายบาง จังหวัดนนทบุรี 1. นางสาวแพรวา    ราชธานี
2. นางสาวเนตรนภา    อาจหาร
1. นายธนทัต    วอนเหมือน
2. นายนพดล    สุวรรณมณี
28
23 45 โรงเรียนเทศบาล ๑ (ขจรเนติยุทธ) เทศบาลเมืองลำสามแก้ว จังหวัดปทุมธานี 1. เด็กหญิงชมพู่    -
2. เด็กชายคณาธิป    แสงแก้ว
1. นางสาววาสิตา    พูลสวัสดิ์
2. นายอรรถพล    วุฒิสิวะชาติกุล
17
24 48 โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตอนุสรณ์) เทศบาลตำบลบางนมโค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงอภิญญา    เกตุพืช
2. เด็กหญิงณัฐชา    ระเบียบ
1. นางสาวชุติมณฑน์    มีนา
2. นายบัญชา    เอกธรรม
30
25 49 โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) เทศบาลเมืองสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงณัฐภรณ์    นิตพันธ์
2. เด็กหญิงณิศากร    สถาปิตานนท์
1. นางบังอร    อุดม
4
26 53 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสามพราน(นครสาระผดุงวิทย์) เทศบาลเมืองสามพราน จังหวัดนครปฐม 1. เด็กหญิงวนัชพร    คันศร
2. เด็กหญิงอริสา    จักนามน
1. นายทวีศักดิ์    กลิ่นพยอม
40
27 55 โรงเรียนเทศบาลนาดี เทศบาลตำบลนาดี จังหวัดสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงพุฒพิชา    นะราเทียม
2. เด็กชายสรณ์สิริ    คำพู
1. นายวิรภัทร์    ทองสุขา
2. นางสาวสิเรียม    ภูมิพัฒน์
24
28 56 โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์) เทศบาลนครสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงปานวาด    สุวรรณโค
2. เด็กหญิงอลิสา    เปลื้องพร้าว
1. นายดำรงค์    จี้จู
2. นายนพดล    สุขขัด
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
29 57 เทศบาลวัดประทุมคณาวาส(นิพัทธ์หริณสูตร์) เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงสิริธร    แสงกระจ่าง
2. เด็กหญิงชวัลรัตน์    แก้วทับทิม
1. นายรพีพันธ์    ทับทิมทอง
36
30 59 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี เทศบาลเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1. เด็กหญิงอริสา    โพธิ์กลับ
2. นางสาวบัณฑิตา    สิงห์รักษ์
1. นางสาวกานติมา    นิ่มนวล
2. นางปรียา    ฉันทะ
4
31 63 โรงเรียนหรเทพ(รุ่งเรืองประชาสามัคคี) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 1. เด็กชายนวพรรษ    สุวรรณหงษ์
2. เด็กหญิงวรรณภา    ลำเรียง
1. นายประพจน์    ฉิมพัฒน์
2. นางสาวพรปวีณ์    ปรีดา
21
32 64 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี1 (บ้านเก่าวิทยา) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 1. เด็กชายณัฐกรณ์    พระบุญมี
2. เด็กชายอนุพงษ์    ช่างเจริญ
1. นางสาวณธรา    วงศ์สุนทร
26
33 65 โรงเรียนเทศบาลบ้านค่าย เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กชายธนธรณ์    บุญธรรม
2. เด็กชายเพชราวุธ    พูลมาก
1. นางบุปผา    แสงเขียว
14
34 66 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดแก้วจันทราราม เทศบาลตำบลโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 1. เด็กหญิงโชติกา    พลรัตน์
2. เด็กหญิงอริสา    ทองเอก
1. นางสาวพรสวรรค์    แสงจันทร์
2. นายพัชรพล    เรียงเงิน
4
35 69 โรงเรียนวัดมะเดื่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์    แก้วสุทิน
2. เด็กหญิงฉัตรนาถ    จุ้ยนวล
1. นายฐิติพงศ์    ทองเอี่ยม
2. นางสาวณัฐิภัสสา    แจ่มนุช
36
36 70 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท 1. เด็กชายเสกสรรค์    สุขอ่ำ
2. เด็กหญิงสิริวิมล    สุบินมิตร
1. นางภัคภิณญา    รุ่งสังข์
2. นางอภิสรา    สิงหธานนท์
26
37 71 โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลื้ม เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงวนิดา    เอียงสันเทียะ
2. นางสาวรัตติการณ์    รัตนสมบัติ
1. นางกรรณิการ์    มุกขันธ์
2. นางสาวจาริณี    มีลาภ
15
38 75 โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงปุณฐยาพร    ศิริแสง
2. เด็กหญิงฐิฆัมพร    น้อยสำราญ
1. นางฐิตินันท์    ทองอยู่
30
39 78 โรงเรียนเทศบาลบ้านหมี่ เทศบาลเมืองบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 1. เด็กหญิงจิรานุช    พูลพานิช
2. เด็กหญิงดาวทิพย์    มงคลปลื้ม
1. นางภัทนียา    ประภาสโนบล
2. นายโอภาส    ประภาสโนบล
40
40 85 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลบึงคำพร้อย๑ (โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม) องค์การบริหารส่วนตำบลบึงคำพร้อย จังหวัดปทุมธานี 1. เด็กชายพงศกร    งามยิ่ง
2. นางสาวถลัชนันท์    โสขำ
1. นางสาวนภัส    สุขทรัพย์ศรี
2. นางสาวออละภาพร    จันทร์ดำ
25
41 90 โรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี เทศบาลเมืองบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 1. เด็กหญิงชุษิตา    แม้นมาแล้ว
2. นางสาวณภัทร    ชื่นเจริญ
1. นางสาวเบ็ญจวรรณ    อาวุธพันธ์
4
42 91 โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ เทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1. เด็กหญิงมลธิชา    นรอิ่ม
2. เด็กหญิงมนัสนันท์    เพ็งประภัศร์
1. นางกรองมาศ    ศุภผล
22
43 92 โรงเรียนมัธยมนครรังสิต เทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี 1. เด็กหญิงกนิษฐา    เทียมเเสง
2. เด็กหญิงกันยารัตน์    ไกรลมสม
1. นายจารุวิทย์    อนุพัฒน์
2. นายนางสาวสุจิตรา    คชผล
38
44 93 โรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี) เทศบาลเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1. เด็กหญิงวรกานต์    บุญมา
2. เด็กหญิงมรกต    ศรีสวัสดิ์
1. นายสุริยา    ตาทิพย์
9
45 94 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง (สุทธิวิเทศอุปถัมภ์) เทศบาลเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายนฤรงค์    ชุ่มจิต
2. เด็กชายวรวิทย์    อยู่บางช้าง
1. นายเชิดชัย    ประโปตินัง
23
46 96 โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย เทศบาลนครอ้อมน้อย จังหวัดสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงเสาวรักษ์    ประทุมบุญ
2. เด็กชายพรชิตา    สังค์วิสุทธิ์
1. นางสาววิชญา    นุ้ยเปรม
2. นางสาวสุดารัตน์    ขาวผิว
12
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................