งานแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคกลาง ครั้งที่ 16 ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประจำปีการศึกษา 2565
ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
ระหว่างวันที่ 19-21 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2565
สรุปกิจกรรม การวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 102
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 4 โรงเรียนสามโคก องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 1. นางสาวมณีจันทร์    ธะนะศักดิ์
2. นางสาวธัญญานุช    ขัดแก้ว
1. นางสาวพัชรี    ปู่สีทา
2. นางสาวอภิญญา    ไชยมงคล
2 13 โรงเรียนรัชตวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. นายเตชินท์    ทับชัย
2. นางสาวปรินธิดา    เป้าเปี่ยมทรัพย์
1. นางสาวทิพย์วรรณ    ชุมแสง
3 19 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล เทศบาลเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 1. นางสาวสายพิน    ผลิพล
2. นางสาวธนพร    แซ่จ๊ะ
1. นายจักรกฤษณ์    นามโภชน์
2. นางจารุวรรณ    งามเลิศ
4 23 โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดบำรุงธรรม) เทศบาลเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 1. นางสาวอรทัย    ทองเทพ
2. นางสาวยุวรรดา    ยิ้มละม้าย
1. นางสาวปฐมพร    จันวิมล
2. นางสาวภัชภิชา    เพ็ชรมณี
5 25 โรงเรียนนนท์ประสิทธิ์วิทยา เทศบาลเมืองบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 1. นางสาวนฤมล    กล้าหาญ
2. นายณัฐวุฒิ    สุขพลอย
1. นายกัญตพิชญ์    ยิ้มรักษา
6 26 โรงเรียนทวารวดี เทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1. นางสาวพัชยาพร    ม่วงบำรุง
2. นายชวรัตน์    รอดพยุง
1. นางสาวกนกรัตน์    วุฒิวิชาภรณ์
2. นางสาวอรณัชชา    ศักดิ์อารี
7 37 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1. นางสาวปิยะธิดา    ธัญญเจริญ
2. นางสาวธีรัตน์    ศรีกระภา
1. นายกิตติ    พึ่งพิทยานนท์
2. นายจักรกฤษณ์    ไตรยาลักษณ์
8 39 โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง เทศบาลเมืองแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 1. นางสาวสุพัตรา    สกุลธนวิทย์
2. นายชนะชัย    ศรีชนะ
1. นายธนพรรณ    มาอยู่
2. นายสุทีป    วาดเขียน
9 56 โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์) เทศบาลนครสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1. นางสาวกาญจนา    ดวงจันทร์
2. นางสาวเพ็ญพิชชา    เศวตพันธุ์
1. นายดำรงค์    จี้จู
2. นายนพดล    สุขขัด
10 57 เทศบาลวัดประทุมคณาวาส(นิพัทธ์หริณสูตร์) เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 1. นางสาวญาณี    ปานฉาย
2. นางสาวมาลินี    อ้วนล้ำ
1. นายรพีพันธ์    ทับทิมทอง
11 59 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี เทศบาลเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1. นายณัฐนันท์    ท้ายเมือง
2. นางสาวอภิสรา    ต้นสมปลาย
1. นางสาวกานติมา    นิ่มนวล
2. นางปรียา    ฉันทะ
12 64 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี1 (บ้านเก่าวิทยา) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 1. นางสาวพูนศรีรัตน์    สุวรรณมิสระ
2. นางสาวณรินทร์ทิพย์    คำทอน
1. นางสาวณธรา    วงศ์สุนทร
2. นางสาววารุณรัตน์    กลัดเขียว
13 69 โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 1. นายกวิน    สุริยะรังษี
2. นางสาวกัลยกร    หวังดี
1. นางสาวรดา    ดุริยนาฏพงศ์
2. นายเจตนิพิฐ    ศิริชยุตพงษ์
14 70 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท 1. นายธนกร    สุระมาตย์
2. นางสาวสโรชา    มูลละ
1. นางนารี    เจนสาริกร
2. นางภัคภิณญา    รุ่งสังข์
15 75 โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. นางสาวจุฑาลักษณ์    สร้อยนวม
2. นางสาวเกวลิน    ยวงเพชร
1. นางฐิตินันท์    ทองอยู่
16 85 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลบึงคำพร้อย๑ (โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม) องค์การบริหารส่วนตำบลบึงคำพร้อย จังหวัดปทุมธานี 1. นางสาววรณัน    สุริยนต์
2. นางสาวปพิชญา    ทวรรณเจริญ
1. นางสาวนภัส    สุขทรัพย์ศรี
2. นายสุจินต์    เขียวบุษบง
17 91 โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ เทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1. นายวรเวช    เชยชอบ
2. นายสุรพัศ    สุมา
1. นางกรองมาศ    ศุภผล
18 92 โรงเรียนมัธยมนครรังสิต เทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี 1. นางสาวพิชญาพรณ์    ชัยเกษม
2. นางสาวกฤษณนัยน์    สืบเหล่ารบ
1. นายจารุวิทย์    อนุพัฒน์
2. นางสาวเจนจิรา    เพ็ชรบูรณ์
19 93 โรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี) เทศบาลเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1. นายจิรายุ    เยียระยงค์
2. นางสาวนลินทิพย์    พงศ์เพชร
1. นายสุริยา    ตาทิพย์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................