งานแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคกลาง ครั้งที่ 16 ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประจำปีการศึกษา 2565
ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
ระหว่างวันที่ 19-21 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2565
สรุปกิจกรรม การร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา ม.1-ม.3 109
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 4 โรงเรียนสามโคก องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 1. เด็กหญิงปัญญาพร    สุขเสมอ
2. เด็กหญิงณัฐธิดา    แสนสุข
3. เด็กหญิงกันติสา    รื่นหาญ
4. เด็กหญิงงามเพ็ญ    พรมมา
5. เด็กหญิงมินทร์ตรา    รักษาพล
6. เด็กหญิงวรรณกร    แสนมี่
7. เด็กหญิงวันวิสา    รัตนเศียร
8. เด็กหญิงพิชญาภา    ตามชัย
9. เด็กหญิงกานต์ธิดา    นุชคำ
1. นางสาวชญานิษฐ์    สุริยะ
2. นายนุวรรธ    สีหานู
3. นายปรเมนทร์    ทาน้อย
4. นายวศิน    สุระสัจจะ
2 5 โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์(มณีวิทยา) เทศบาลเมืองโพธาราม จังหวัดราชบุรี 1. เด็กหญิงกตัญญ์ทิตา    สกุเกตุ
2. เด็กหญิงกรรณาภรณ์    สกุเกตุ
3. เด็กหญิงจิรชยา    สาขา
4. เด็กหญิงสุนิศา    เกิดเทวา
5. เด็กหญิงนานา    (ไม่มีนามสกุล)
6. เด็กหญิงเบญญทิพย์    อามระดิษ
7. เด็กหญิงอรวรรณ    เยาวมาลย์
8. เด็กหญิงวรัชยา    มั่นใจ
9. เด็กชายอรรตพล    ศรีรังสรรค์
1. นายนรรฐพล    พวงมาลา
2. นายเจษฎา    มาชิด
3. นางเอมอร    แก้วเกล้า
3 19 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล เทศบาลเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 1. เด็กชายภูมณ่าน    สุภาเพียร
2. เด็กหญิงบุศรากร    รอดเมฆ
3. เด็กหญิงณัฐณิชา    แก้วกนก
4. เด็กหญิงณัฐธิดา    แก้วกนก
5. เด็กหญิงพิชญ์สินี    เขียวร้าย
6. เด็กหญิงโยษิตา    เย็นฉ่ำ
7. เด็กหญิงชมพูนุท    ภักดี
8. เด็กหญิงณัฐธยาน์    กิตติสุรินทร์
9. เด็กหญิงณฐิกา    นันทพาณิช
1. นายธนกร    เกิดขวัญ
2. นายวิศรุต    บุดดาวงค์
3. นายสิทธิกร    แสงหงษ์
4 22 โรงเรียนเทศบาล 3 สหมิตรมงคงตั้งตรงจิตร 6 เทศบาลตำบลหนองแค จังหวัดสระบุรี 1. เด็กหญิงศุภกานต์    แซ่ฟุ้ง
2. เด็กหญิงภัทรธิดา    สุดลาภา
3. เด็กหญิงเนรัญชลา    ตามธรรม
4. เด็กหญิงอุษณีย์    วรรณวงษ์
5. เด็กหญิงกวินธิดา    บุญหนา
6. เด็กหญิงดวงฤทัย    มั่งตา
7. เด็กหญิงณัชชา    วงษ์ขำ
8. เด็กหญิงพิชญาภา    คำจวง
9. เด็กหญิงชญานิน    ท้าวเนาว์
1. ว่าที่ร้อยตรีชีวิน    กรีธาทรัพย์
2. นางดวงพร    จันทรศร
3. นางสาวยุพนิดา    ขวัญอ่อน
4. นายเปรม    บุญยืน
5 26 โรงเรียนเทศบาล 4 (เชาวนปรีชาอุทิศ) เทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1. เด็กหญิงสนิษา    คงศรี
2. เด็กหญิงศุภัชญา    อวยชัย
3. เด็กหญิงวรรณวิสา    ทองน้อย
4. เด็กหญิงจุฑามาศ    อินทร์มั่น
5. เด็กหญิงระพีพรรณ    ไชยสุข
6. เด็กหญิงบุศกร    ชูกำลัง
7. เด็กหญิงนรมน    บุญเรือง
8. เด็กหญิงปนัดดา    มิ่งมิตร
9. เด็กหญิงอิงนุอร    รองทอง
1. นางรุ่งทิวา    ปราถน์วิทยา
2. นายวศิษฐ์ทัศน์    สำราญดี
6 48 โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตอนุสรณ์) เทศบาลตำบลบางนมโค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงวรรณพร    อื้อฉาว
2. เด็กหญิงกมลชนก    ประโยชน์ดี
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    พุทธงชัย
4. เด็กหญิงวรรณวิษา    ทัศน์พร
5. เด็กหญิงวรรณิสา    เกตุเมฆ
6. เด็กหญิงวรัชยา    รุณวุฒิ
7. เด็กหญิงอมรรัตนา    ภิญคุณ
8. เด็กหญิงเปรมมณี    ดวงมณี
9. เด็กหญิงสุนิสา    ดอกเป็ง
1. นางสาวชุติมณฑน์    มีนา
2. นายบัญชา    เอกธรรม
3. นางวรัญญา    ศรีเจริญ
7 55 โรงเรียนเทศบาลนาดี เทศบาลตำบลนาดี จังหวัดสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงเมธาพร    พิมพ์พอน
2. เด็กหญิงพรธีรา    บุญเกิด
3. เด็กหญิงเนตรชนก    เกษมวัฒนาวงศ์
4. เด็กหญิงโสมรัศมี    บุญมาก
5. เด็กหญิงกนกวรรณ    ชาวสวน
6. เด็กหญิงธนาภรณ์    จำปามา
7. เด็กหญิงธิติมา    ทีน้ำคำ
1. นายธีรานนท์    เลิศพงศ์ชยุต
2. นางสาวบุศรา    เลาหะวานิชย์
3. นายวิรภัทร์    ทองสุขา
4. นางสาวสุวนันท์    ฟุ้งสาคร
8 56 โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์) เทศบาลนครสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงณจิราภรณ์    มณีกรด
2. เด็กหญิงฐิติมน    ทองชัย
3. เด็กหญิงมณีรัตน์    ประสพไทย
4. เด็กหญิงจิดาภา    เทศาราช
5. เด็กหญิงอรณิช    คันโททอง
6. เด็กหญิงพลอยนิสา    สุริยะพึ่งพระ
7. เด็กหญิงปัทมวรรณ    กลั่นแตง
8. เด็กหญิงสุประวีณ์    เขมรัชต์ธนกร
9. เด็กหญิงชนกวนัน    สลางสิงห์
1. นางนันธิดา    แก้วรัตน์
2. นายพยุงศักดิ์    บุญมี
3. นางสาวลักขณา    วรรณศรี
4. นางสาวสุวรรณพัฒน์    สมุทรโมฬี
9 64 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี1 (บ้านเก่าวิทยา) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 1. เด็กหญิงนริศรา    วัฒนวงษ์
2. เด็กหญิงวรัญญา    คงทับ
3. เด็กหญิงเมษา    ทับทิม
4. เด็กหญิงกันยรัตน์    สมบูรณ์วัฒนา
5. เด็กหญิงอัจฉรินทร์    สิทธิกุล
6. เด็กหญิงกานต์ชนิต    น้อยประยูร
7. เด็กหญิงศศิธร    วิเศษสิงค์
8. เด็กหญิงอัญชลีพร    มีนาลุ่ม
9. เด็กหญิงอัญชลิกา    มีนาลุ่ม
1. นางสาวณธรา    วงศ์สุนทร
2. นายพิสิษฐ์    กุลจิตติรังสี
3. นางสาววารุณรัตน์    กลัดเขียว
10 66 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดแก้วจันทราราม เทศบาลตำบลโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 1. เด็กหญิงภิฆัมพร    ยิ่งประยูร
2. เด็กหญิงจิราภรณ์    เอี่ยมรัศมี
3. เด็กหญิงสุพิชชา    นาคเอี่ยม
4. เด็กหญิงประกายดาว    สีผ่อง
5. เด็กหญิงศรัณย์พร    ช้างน้อย
6. เด็กหญิงจันทร์จิรา    เปียวงษ์
7. เด็กหญิงปิยะฉัตร    แสนพิมพ์
8. เด็กหญิงยลประภากร    นิลแก้ว
9. เด็กหญิงประกายมุข    โพธิ์ศรี
1. นางสาวบังอร    คล้อยตาม
2. นางสาววิไล    แผ่เจริญเมตตา
3. นางสาวเกณิกา    สุขสบาย
4. นางสาวเนาวนิตย์    กฤษอาคม
11 69 โรงเรียนวัดพิกุลเงิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 1. เด็กหญิงศิริณญา    ถิ่นทะเล
2. เด็กหญิงกนกภัณท์    สีพิมเมือง
3. เด็กหญิงเกวลิน    ต่อซอน
4. เด็กหญิงเกวลี    ศรีสุข
5. เด็กหญิงธนพร    ศิริชมพู
6. เด็กหญิงณัตินี    กุหลาบสวัสดิ์
7. เด็กหญิงปภาวรินทร์    ไวยารัตน์
8. เด็กหญิงณัฐกมล    พรมทองดี
9. เด็กหญิงปภาดา    ทองดี
1. นายประสิทธิ์    กระจายลม
2. นางสาวศรัณญา    บุญจันทร์
3. นายศักดิ์ชาย    แทนทอง
4. นายสมพงษ์    ทองกำเหนิด
12 90 โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา เทศบาลเมืองบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 1. เด็กหญิงจันทิมา    เสาสีสวัสดิ์
2. เด็กหญิงจตุพร    หัวใจเพ็ชร
3. เด็กหญิงเมศิณี    ขำเมือง
4. เด็กหญิงเขมภัส    ชัยศิริ
5. เด็กหญิงณัฐณิชา    บุญสลับ
6. เด็กหญิงปิยธิดา    ว่าชื่น
7. เด็กหญิงธัญชนก    แป้นสุวรรณ์
8. เด็กหญิงพลอยนิศา    จรัลทรัพย์
9. เด็กหญิงอัญชลี    ขำเมือง
1. นายนัทธพงศ์    มาตเสนา
2. นางสาววิลาสินี    อินทร์แก้ว
3. นางสาวสรวีย์    ด้วงสุวรรณ
4. นางสาวสุนิสา    คงพราหมณ์
13 92 โรงเรียนมัธยมนครรังสิต เทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี 1. เด็กชายณัฐธัญ    เรืองชาญ
2. นางสาวธิดาวรรณ    พรเลิศ
3. เด็กหญิงณัฐณิชา    แก้วจ้อย
4. เด็กหญิงณัฐณิชา    ยาธะนะ
5. เด็กหญิงน้ำฝน    ศรีบุญเพ็ง
6. เด็กหญิงปิยะพร    มากแก้ว
7. เด็กหญิงเกสรสิริ    หยุยพันธุ์
8. เด็กหญิงรีเบ็คก้า    ลอยด์
9. เด็กหญิงขวัญปภัสร์    มะณีบุญ
1. นายบัณฑิต    ผิวบัวคำ
2. นายวรกานต์    จุลกนก
3. นายวุฒิชัย    ปานสิงห์
4. นายอติชาต    นครไชย
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................