งานแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคกลาง ครั้งที่ 16 ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประจำปีการศึกษา 2565
ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
ระหว่างวันที่ 19-21 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2565
สรุปกิจกรรม การประกวดแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 113
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 22 โรงเรียนเทศบาล1 นาเริ่งราษฎร์บำรุง เทศบาลตำบลหนองแค จังหวัดสระบุรี 1. เด็กหญิงกมลณัฐ    บัวเรือง
2. เด็กหญิงศิริกานดา    พันธ์ุนนท์
3. เด็กหญิงรัตติกาล    ไชยกุล
4. เด็กหญิงศิริกัญญา    พันธ์ุนนท์
5. เด็กหญิงลักขณา    ม่วงน้อย
6. เด็กหญิงบัณฑิตา    ทนหนองแวง
7. เด็กหญิงชลธิชา    จันทร์เกษมสุข
8. เด็กหญิงภัทรวดี    สิงห์สุพรรณ
9. เด็กหญิงสุธิดา    เพิ่มไธสง
10. เด็กหญิงวรัทยา    ขุนทอง
11. เด็กหญิงณัฐฐาพร    รุกขชาติ
12. เด็กหญิงบุญสิตา    พุดอ่อน
13. เด็กชายพันธ์วริศ    สิงห์โต
14. เด็กชายบุญญฤทธิ์    วงษ์อินทร์
1. นายธฤษิดา    สำลี
2. นางสาวมาลิสา    ไทยดำรงเดช
2 26 โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์ เทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1. เด็กหญิงกมลณัฐ    ม่วงผล
2. เด็กหญิงเมธาวี    มณีอินทร์
3. เด็กหญิงสุธัญญา    จันคูณ
4. เด็กหญิงภูธิตา    เขียวสอาด
5. เด็กหญิงญาณิกา    บุญรักษา
6. เด็กหญิงวรกมล    นิลอนันต์
7. เด็กหญิงตระการตา    สังเกตุ
8. เด็กหญิงนุชจรี    พิมพ์สุวรรณ์
9. เด็กหญิงสาวิตรี    บำรุงวงษ์
10. เด็กหญิงยิ่งรัก    ปานลอยวงค์
11. เด็กหญิงภภรชล    กลั่นประเสริฐ
1. นางสาวจารุวรรณ    ศรีคง
3 42 โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ) เทศบาลเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1. เด็กหญิงพิมพ์นารา    นาคะ
2. เด็กหญิงพัฒน์นรี    นาคะ
3. เด็กหญิงณัฐฐิญา    กราเวท
4. เด็กหญิงกมลพร    พฤฒิพิบูลพงศ์
5. เด็กหญิงธิดารัตน์    บุญจีน
6. เด็กหญิงเมธาวี    เอี่ยมสะอาด
7. เด็กหญิงผกามาศ    ล้ำเลิศ
8. เด็กหญิงอรไพลิน    สุตภวา
9. เด็กหญิงธัญชนก    เรืองจรูญ
10. เด็กหญิงกันยกร    พันธุ์ทอง
11. เด็กหญิงวรัณญา    หอมสง่า
12. เด็กหญิงกฤติพิชญ์    ทองดี
13. เด็กหญิงอนัญญา    พินธุรักษ์
14. เด็กหญิงนภสร    มินจันทึก
15. เด็กหญิงฐานิกา    สุขสมบัติ
16. เด็กหญิงนาราดา    พูลธัญญา
1. นางสาวกัญญนัช    เทวี
2. นางดวงเพ็ญ    เกษมสิริกาญจน์
3. นางน้ำทิพย์    พ่วงจีน
4. นางปิยวรรณ    ธีรธรรมนุวัฒน์
4 44 โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสุนทรธรรมิการาม เทศบาลตำบลปลายบาง จังหวัดนนทบุรี 1. เด็กชายปัณณวิชญ์    รักชุ่ม
2. เด็กชายอภินพ    จันทร์สำราญ
3. เด็กหญิงดวงกมล    สุขมีทรัพย์
4. เด็กชายวสุธร    สายรัตน์
5. เด็กหญิงชุติมน    เรืองวารี
6. เด็กหญิงรวิสรา    แจ้งกระจ่าง
7. เด็กหญิงสุวิมล    ช้างพุ่ม
8. เด็กหญิงกชกร    ทองบุญ
1. นายกฤษณพงศ์    จงเทพ
2. นางสาวปาริฉัตร    ศรีสุวรรณ
3. นางภัลลฎา    อุทัยรัตน์
4. นางสาวเขมิกา    ฉันทพิริยกุล
5 65 โรงเรียนเทศบาลบ้านค่าย เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงสุกิตติมา    ชูศรี
2. เด็กหญิงวราภรณ์    รุ่งเรือง
3. เด็กหญิงสกุลทิพย์    หาญกล้า
4. เด็กหญิงศิริพร    ทองปุก
5. เด็กหญิงชุติกาญจน์    ม่วงศรีทอง
6. เด็กหญิงธัญวรัตน์    ผุดเผือก
7. เด็กหญิงอนุสรา    เกล้าเกษ
8. เด็กหญิงพีรดา    อยู่หนุน
9. เด็กหญิงนีรชา    มณีไชย
10. เด็กหญิงภาวิณี    ถิรานันท์
11. เด็กชายไชยพศ    สุขเมือง
12. เด็กชายชัยภัทร    ชื่นชม
13. เด็กชายจีรศักดิ์    ใสสาคร
14. เด็กชายดิลก    เกตุแก้ว
1. นางสาวจงกลณี    สายสกล
2. นางสาวทิพกฤตา    ทรงธรรม
3. นางสาวสุปราณี    บุระ
4. นางสาวอิสรีย์    จูสวัสดิ์
6 69 โรงเรียนวัดแคนอก องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 1. เด็กชายชยุตพล    สงเกตุ
2. เด็กชายอานนท์    สว่างนวน
3. เด็กชายรัชชานนท์    ยาหัส
4. เด็กชายธนกร    สีด้วง
5. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์    สุขกลิ่น
6. เด็กหญิงเปรมมิกา    ถนอมสงวน
7. เด็กหญิงอัญชนา    นานกลาง
8. เด็กหญิงอรณิชา    ฝากพร
9. เด็กหญิงวรรณิดา    โพธิ์เงิน
10. เด็กหญิงพันลแสน    สะอาด
11. เด็กหญิงหนึ่งสตรี    ชาญนอก
12. เด็กหญิงเกวลิน    ส่งกลิ่น
1. นางสาวประภาพรรณี    ถนอมสงวน
2. นางสาวมยุรา    หอมชื่น
3. นางสาวอภิญญา    จิตธนากรโกศล
4. นางสาวอินทิรา    สวนสุจริต
7 71 โรงเรียนเทศบาลวัดป่าโค เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงภีรดา    คุมแสง
2. เด็กหญิงพิรญาณ์    ยอดเพชร
3. เด็กหญิงสุรีกานต์    รัตนอุทัย
4. เด็กหญิงพิมชนกๆ    บุญเลิศ
5. เด็กหญิงฐิติพร    ธิรามนต์
6. เด็กหญิงอัยลดา    พิกุลทอง
7. เด็กหญิงจุฬารักษ์    ผลาหาร
8. เด็กหญิงไอยรินทร์    บุญลือ
9. เด็กหญิงฐิติกานต์    หอมสะอาด
10. เด็กหญิงหทัยชนก    นิ่มนวล
11. เด็กหญิงดาราพร    ชุณหเมธาทิพย์
12. เด็กหญิงฐิติพร    เพ็งกลิ่น
13. เด็กหญิงภัคจิรา    ภูหลง
14. เด็กหญิงชฎาพร    มหายนต์
15. เด็กหญิงกันตพร    สัมมานุช
16. เด็กหญิงณัฐธิดา    โชตินอก
1. นางสาวนพวรรณ    สุขสมโภชน์
2. นางสาวพนิดา    สังฆรักษ์
3. นายมานัส    ปิยะวงค์
4. นางสาวศุภลักษณ์    สุขขีวุฒิ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................