งานแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคกลาง ครั้งที่ 16 ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประจำปีการศึกษา 2565
ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
ระหว่างวันที่ 19-21 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2565
สรุปกิจกรรม การประกวดรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 116
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 2 โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร) เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ จังหวัดนครปฐม 1. เด็กชายพศวัต    เจริญดี
2. เด็กชายกัปตัน    กางกั้น
3. เด็กชายอติกันต์    โชคสวัสดิ์
4. เด็กชายศุภมน    ไกลเนตร
5. เด็กหญิงกัญญารัตน์    สุขประเสริฐ
6. เด็กหญิงพนิดา    นามพันเมือง
7. เด็กหญิงกันยาวีร์    ออกเวหา
8. เด็กหญิงน้ำเพชร    อ่อนพฤกภูมิ
1. นางสาวทอฝัน    วงศ์วิลา
2. นางสาวเพ็ญนภา    ไกลเนตร
18
2 4 โรงเรียนวัดป่างิ้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 1. เด็กหญิงณภัสฉัตร์    พึ่งเดช
2. เด็กหญิงณัฐภัสสร    วัฒนากร
3. เด็กหญิงณฐพร    พลอยมุข
4. เด็กหญิงณิชาพร    สุขคำ
5. เด็กชายสิทธิโชค    จันทร์กล้า
6. เด็กชายบรรณศักดิ์    มณีแสง
7. เด็กชายธีรภัทร    ศรีโสม
8. เด็กชายอิทธิพล    สนั่นเวียง
1. นางสาวจิราพร    อิ่มเรือง
2. นายจิรายุ    คำพิมพ์
3. นางสาวธาริณี    วัฒนกิจพิศาล
4. นางสาวสุพรรษา    คงสุกใส
6
3 5 โรงเรียนเทศบาลวัดโชค(ธรรมเสนานีวรคุณ) เทศบาลเมืองโพธาราม จังหวัดราชบุรี 1. เด็กหญิงจิตรลดา    กล่ำแก้ว
2. เด็กหญิงปิยวรรณ    เพ็งธรรม
3. เด็กหญิงธัญชนก    ลี้เจริญ
4. เด็กหญิงฟ้า    ต่างด้าว
5. เด็กชายวัฒนา    ขลิบเพ็ง
6. เด็กชายกฤติเดช    ตลิ่งชัน
7. เด็กชายธีรวัฒน์    ขำเพ็ง
8. เด็กชายวิษณุ    ศิริโต
1. นางนันทวัน    ยะมะคุปต์
20
4 8 โรงเรียนเทศบาล 6 บ้านห้วยทรายเหนือ เทศบาลเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงชญานิช    พันธุ
2. เด็กหญิงกัญปภาญา    เจริญเกียรติรัศมี
3. เด็กหญิงธิดารัตน์    วิชัยดิษฐ์
4. เด็กหญิงปรียาพร    สังข์เพิ่ม
5. เด็กชายคีตภัทร    แสงวงศ์
6. เด็กชายอธิภูมิ    พูนนาค
7. เด็กชายชญานนท์    พันธุ
8. เด็กชายสุรพงศ์    เทศเกิด
1. นางปิยาภรณ์    นกขุนทอง
2. นางลินดา    ฤกษ์เฉย
3. นางศิรินภา    นาอินตา
18
5 19 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดต้นสน เทศบาลเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 1. เด็กชายวีรกร    เปรี้ยวจันทึก
2. เด็กชายรัฐภาพ    เครือโคร่ง
3. เด็กชายอภิวัฒน์    สงกรานเสงี่ยม
4. เด็กชายพีรพัฒน์    โสตฐิพันธ์
5. เด็กชายกษิดิน    พาพิมพ์
6. เด็กหญิงวรัทยา    สโตนาม
7. เด็กหญิงธิติรัตน์    เทียนขาว
8. เด็กหญิงเบญจพร    ตรีมาลัย
9. เด็กหญิงเกศกนก    วงษ์เสนอ
10. เด็กหญิงปุณยาพร    ศรีรักษ์
1. นางธีราพร    เครือประสิทธิ์
2. นางปาลภัสสร์    ฉายอรุณ
3. นางพรจิต    ทุมมา
4. นางอัญญารัตน์    กุนศิลา
15
6 22 โรงเรียนเทศบาล 3 สหมิตรมงคงตั้งตรงจิตร 6 เทศบาลตำบลหนองแค จังหวัดสระบุรี 1. เด็กชายเจษฎา    ชื่นใจ
2. เด็กหญิงกรชนก    เผ่าโพนทอง
3. เด็กชายทัตพงษ์    เพชรสุก
4. เด็กชายณัฐพล    ฉาบพลอย
5. เด็กชายปฐพี    รอดอินทร์
6. เด็กหญิงเกศมณีย์    มาประชุม
7. เด็กหญิงจุรีวรรณ์    เหล่าลาภะ
8. เด็กหญิงโชติกาญจน์    นุ่นแพง
1. นางสาวจินตนา    กระจกทอง
2. นางสาวดวงกมล    สุทธิธรรม
3. นางสาวภัคธินันท์    ธนิษฐ์เดชากูล
4. นางเปรมจิตร    จังอินทร์
13
7 24 โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย เทศบาลเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 1. เด็กหญิงชนิษฐา    พลอยไทย
2. เด็กหญิงชนัญชิดา    ไชยอุดม
3. เด็กหญิงกนกรัตน์    หิมพงษ์
4. เด็กหญิงชรินรัตน์    สีนิล
5. เด็กชายมนต์ชัย    เอี่ยมเจริญ
6. เด็กชายลภัส    หมื่นศรี
7. เด็กชายศรัณภัทร    ใจแสน
8. เด็กชายเตชินท์    บุตรศรี
1. นางสาวธัญญรักษ์    กลั่นหุ่น
2. นายนราธร    คุ้ยเห้ง
10
8 26 โรงเรียนเทศบาล 4 (เชาวนปรีชาอุทิศ) เทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1. เด็กชายรพีพงศ์    โพธิราช
2. เด็กหญิงอภิญญา    โพธิ์อุ่น
3. เด็กชายณัฐสิทธิ์    กุลสืบ
4. เด็กหญิงสุนันทา    เผ่าเพ็ง
5. เด็กชายพงษ์ชัยพัฒน์    นิธิศบวรนันท์
6. เด็กหญิงหัทยานันท์    น้อยเลิศ
7. เด็กชายตะวัน    กลิ่นถือศีล
8. เด็กหญิงศุพรรณวิภา    ฉิมพาลี
9. เด็กชายศิริทรัพย์    รินไธสง
10. เด็กหญิงกฤตภัค    เสาร์เฉลิม
1. นางสาวชนิดา    ศรีสำราญ
2. นายภิญโญ    จันทร์พ่วง
16
9 29 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลกรับใหญ่ เทศบาลตำบลกรับใหญ่ จังหวัดราชบุรี 1. เด็กหญิงอัญชิสา    มหาโชติ
2. เด็กหญิงสายสุดา    กล้วยเครือ
3. เด็กหญิงปภาวดี    เซี่ยงเห็น
4. เด็กหญิงนิศาชล    พุฒติ
5. เด็กหญิงณัฏฐทิตา    วรานุสรณ์วงษ์
6. เด็กชายอรรถสิทธิ์    มหาดเล็ก
7. เด็กชายภัทรกร    อุตสาหะ
8. เด็กชายณเดช    จิตเย็น
9. เด็กชายธีรภัท    คนใหญ่
10. เด็กชายพิริยกร    เซี่ยงอึ๋ง
1. นางสาวอุษา    เทียนทอง
10
10 37 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1. เด็กชายซา    -
2. เด็กชายธีรเดช    รักษาศีล
3. เด็กหญิงปิญาภา    ทาแน่น
4. เด็กหญิงศรวณีย์    หงส์ชัย
5. เด็กชายใจเพชร    มณีอินทร์
6. เด็กหญิงเนตรศิปรางค์    สุขศรีมงคล
7. เด็กหญิงปรีเพชร    เขม้นกิจ
8. เด็กหญิงดวงดาว    ครุฑคำ
9. เด็กชายขวัญมงคล    มีแย้ม
10. เด็กชายนพดล    คิดชอบ
1. นางสาวสุธิสา    จันทร์นาค
2. นางสาวอภัสสรา    เจริญผล
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
11 56 โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร) เทศบาลนครสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงยศวดี    ศิริลักษณ์
2. เด็กหญิงภิญญาพัชญ์    เทพา
3. เด็กหญิงดิศรินทร์พร    ตุงคนาคร
4. เด็กหญิงสุชานรี    เรือนเพ็ง
5. เด็กชายภาณุพงศ์    ครุธวัฒนา
6. เด็กหญิงนิญาดา    มีบุญธรรม
7. เด็กชายธนพล    ปานประทีป
8. เด็กชายคริษฐ์    จำปาหอม
9. เด็กชายวีรชัย    ประทุมศิริ
10. เด็กชายศุภมิตร    มิตรทอง
1. นายกฤษณ์ดนัย    กลิ่นโสภณ
2. นายนฤพล    หงษ์เจริญ
3. นางวิมลรัตน์    โพธิ์กำเนิด
4. นางสาววโรชา    ช่างเรือ
4
12 69 โรงเรียนวัดแคนอก องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 1. เด็กชายอานนท์    สว่างนวน
2. เด็กชายชยุตพล    สงเกตุ
3. เด็กชายรัชชานนท์    ยาหัส
4. เด็กชายธนกร    สีด้วง
5. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์    สุขกลิ่น
6. เด็กหญิงอรณิชา    ฝากพร
7. เด็กหญิงอัญชนา    นานกลาง
8. เด็กหญิงเปรมมิกา    ถนอมสงวน
1. นางสาวประภาพรรณี    ถนอมสงวน
2. นางสาวพิสุทธิณี    บุญสวัสดิ์
3. นางสาวมยุรา    หอมชื่น
4. นางสาวอภิญญา    จิตธนากรโกศล
4
13 71 โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงลักษิกา    ศิริฉาย
2. เด็กหญิงมณีรัตนะ    ลีละภมรกิจ
3. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส    เอี่ยมศรี
4. เด็กหญิงชุติกาญต์    ไกรสังเกตุ
5. เด็กชายอชิตะ    จันทร์สุวรรณ
6. เด็กชายอาณาวินทร์    พรรณโกสุม
7. เด็กชายกิจติชัย    นวนขำ
8. เด็กชายกัณฑ์เอนก    นิลเขตร์
1. นางสาวดวงรำไพ    งามศัพท์
2. นายวีรกิตย์    ไตรสาคร
3. นางสาวอทิตา    แซะจอหอ
4. นายอรุณ    ศิลปเสถียรกิจ
10
14 75 โรงเรียนเทศบาลบ้านตะเกียบ เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงณิชนันท์    โพธิชีพันธ์
2. เด็กหญิงปภาพินธ์    เจนไพร
3. เด็กหญิงบัณฑิตา    เกตุสาระธรรม
4. เด็กหญิงชุติกาญจน์    รัตนโชติ
5. เด็กหญิงหทัยกาญจน์    เพชรสีงาม
6. เด็กชายวิศิษฎ์    เชื้อพรหม
7. เด็กชายกฤติพงศ์    ทองมี
8. เด็กชายอนุวัฒน์    นนทวัฒน์
9. เด็กชายปิยังกูร    รัตนโชติ
10. เด็กชายธนกร    ประสพสุข
1. นางสาวกัญญาณัฐ    เกิดมงคล
2. นางสาวณัฐธยาน์    โนนพะยอม
3. นายพลเดชา    หอมจันทร์
4. นางสลิล    กุลภัทรสกุล
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
15 80 โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ เทศบาลเมืองเขาสามยอด จังหวัดลพบุรี 1. เด็กชายนัธทวัฒณ์    ชัยบุตร
2. เด็กชายจักรภัทร์    สอนอินทร์
3. เด็กชายกันตพัฒน์    นันทับ
4. เด็กชายธนกฤษ    สายยุเขตต์
5. เด็กชายพลทัศน์    ไกรเดช
6. เด็กหญิงนริสรา    พิมทุม
7. เด็กหญิงไปรยดา    บรรจง
8. เด็กหญิงหทัยชนก    สุขเกษม
9. เด็กหญิงณัชธร    สมสะอาด
10. เด็กหญิงณุชฎา    ประเสริฐ
1. นางสาวกัญชลิการ์    กสิวัฒน์
2. นางสาวพาฝัน    กุลแพ
3. นางสาวรวีกานต์    โมรา
8
16 90 โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา เทศบาลเมืองบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 1. เด็กชายธรรมรัตน์    ปิ่นแก้ว
2. เด็กหญิงกมลวรรณ    บุญอ่อน
3. เด็กหญิงธัญนันท์    -
4. เด็กหญิงกรกนก    ภู่กลั่น
5. เด็กชายมงคลฉัตร    เอี่ยมทรัพย์
6. เด็กหญิงธนัญชิตา    ยุกตานนท์
7. เด็กหญิงปวันรัตน์    สุโพนารี
8. เด็กชายภูบดินทร์    ยินดี
9. เด็กชายปัณณวิชญ์    จันทร์แสงฉาย
10. เด็กชายทอภวิษย์    ภาเพียรทุ
1. นางสาววิลาสินี    อินทร์แก้ว
2. นางสาวสรวีย์    ด้วงสุวรรณ
3. นางอธิวลี    มณฑาทิพย์
4. นางอัจฉรา    พุทธา
8
17 91 โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ เทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1. เด็กชายชัยวัฒน์    อยู่สินธ์
2. เด็กชายณัฐภูมิ    เดชบุรัมย์
3. เด็กชายพรรษา    อ่อนสกุล
4. เด็กชายสิรวิชญ์    ปาโส
5. เด็กชายอภิรักษ์    ชัยศิริ
6. เด็กหญิงกรกมล    หัตถาจารย์
7. เด็กหญิงญาดา    ศรีทองพิมพ์
8. เด็กหญิงปรียามนต์    อยู่จุ้ย
9. เด็กหญิงปรายฝน    ซ้ายยศ
10. เด็กหญิงพาขวัญ    มุสิกา
1. นางชลาภา    สายมงคล
2. นางสาวปราณี    พัดประดับ
3. ว่าที่ร้อยตรีวัฒนา    อนันต์เจริญยศ
4. นางสาวโสรยา    สมจู
7
18 93 โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร) เทศบาลเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1. เด็กหญิงอนุธิดา    พัฒนกุล
2. เด็กหญิงชนินาถ    ทองก้อน
3. เด็กหญิงปาริดา    นะสีโต
4. เด็กหญิงวาริน    -
5. เด็กชายพิทยา    ไชยเพชร
6. เด็กชายพีรดนย์    กองสีสังข์
7. เด็กชายพชร    อยู่บัว
8. เด็กชายพชร    สารีวงษ์
9. เด็กหญิงสิรินดา    เขียวมาประเสริฐ
10. เด็กชายสุธี    นุชประเสริฐ
1. นางสาวชุติมา    โคฮุด
2. นางพิกุล    พลอยมะกล่ำ
3. นายเกียรติศักดิ์    บำรุงสินทรัพย์
4. นางโสจาริน    อินทรเรือง
13
19 94 โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส เทศบาลเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายธรรมภิวัฒน์    เกตุอิ่ม
2. เด็กชายธนพัตร    ปานยิ้ม
3. เด็กชายอานัส    จันทร์ผ่อง
4. เด็กชายไชยภัทร    วันดี
5. เด็กชายปรวัฒน์    บุญชู
6. เด็กหญิงนภัสวรรณ    จันทร์กระจ่าง
7. เด็กหญิงสวนีย์    ปิติวุฒิ
8. เด็กหญิงชลณิชา    ปิติเพ็ชร์
9. เด็กหญิงพิรมล    ชุนฬหวานิช
10. เด็กหญิงกนกพัฒน์    จักสาน
1. นางดวงจิต    เกียรติพัฒนกุล
2. นางสาวนงเยาว์    กองอาษา
3. นางสาวปริตตา    ทองไกรแสน
4. นางศรัญญา    ทิพย์มงคล
ยอดเยี่ยม
20 96 โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย เทศบาลนครอ้อมน้อย จังหวัดสมุทรสาคร 1. เด็กชายปัญญา    สมตน
2. เด็กชายศิวัช    สัพโส
3. เด็กชายยศพนธ์    อัศวะผู้กล้าหาญ
4. เด็กชายศราวิน    อยู่ดี
5. เด็กชายคฤหัสถ์    ป้องศรี
6. เด็กหญิงรินลดา    ไทยกิ่ง
7. เด็กหญิงขวัญหทัย    กุลวงค์
8. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา    แสนกล้า
9. เด็กหญิงสุนิษา    จักจั่น
10. เด็กหญิงปาริตา    โหมดสกุล
1. นางสาวชรินทร์ทิพย์    สวัสดินาม
2. นางสาวบุญศรี    เขียวสะอาด
3. นางสาวอรพิน    จุลมุสิก
17
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................