งานแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคกลาง ครั้งที่ 16 ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประจำปีการศึกษา 2565
ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
ระหว่างวันที่ 19-21 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2565
สรุปกิจกรรม การประกวดรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.6 117
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 4 โรงเรียนสามโคก องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 1. เด็กชายศิวัช    ธนาโชติพิพัฒน์
2. นายณัฐภัทร    ศรีลาชัย
3. นายจิราพัชร    อยู่ญาติมาก
4. นายนนทวัฒน์    พ่วงเขียว
5. นายณัฐภัทร    สาลีผล
6. เด็กหญิงพลอยไพริน    บรรจงสัตย์
7. นางสาวปริยาภัทร    ดอนดี
8. นางสาวศุภสราพร    ทวยมาศ
9. นางสาวสุนิสา    พิชัยปัญหา
10. นางสาวสุประวีณ์    ใจทน
1. นายบัญชา    อ่วมศิลป์
2. นายอนุวัฒน์    พุ่มพิกุล
3. นางอัจฉรารัตน์    รุ่นประพันธ์
4. นางสาวอุมาพร    ชักยนต์
ยอดเยี่ยม
2 19 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดต้นสน เทศบาลเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 1. เด็กชายปุญญพัฒน์    ศรีรักษ์
2. เด็กชายฐิติกร    จันทร์สอน
3. เด็กชายรชต    สงวนศักดิ์
4. เด็กชายวงศกร    กัลยา
5. เด็กชายอติพล    ทองทรัพย์
6. เด็กหญิงโสรยา    หวังดี
7. เด็กหญิงกมลพรรณ    เปรี้ยวจันทึก
8. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์    ภักดี
9. เด็กหญิงแสงสุรีย์    แดงเดช
10. เด็กหญิงมัลลิกา    สุขสวย
1. นางสาวจีรพร    แสงแก้ว
2. นางมณฑิชา    จิรานุวัฒน์วงศ์
3. นางวิภาดา    ทองแผ่น
4. นายวุฒิชัย    ทองแผ่น
9
3 26 โรงเรียนเทศบาล 4 (เชาวนปรีชาอุทิศ) เทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1. เด็กหญิงกาญจนา    เรืองจรูญ
2. เด็กชายสารวิน    โพธิ์ศรี
3. เด็กหญิงปัญญริสา    นามบุศรี
4. เด็กชายคณาวุฒิ    อ่อนพิมพ์
5. เด็กหญิงธนพร    สกุลวัชรเศรษฐี
6. เด็กชายวัชรินทร์    ดำขำ
7. เด็กหญิงสวิตตา    แก้วจันทร์
8. เด็กชายกชกร    คล้ายสุรินทร์
9. เด็กหญิงสุมินตา    สุขผล
10. เด็กชายอภิวัตร    คิดดี
1. นางรุ่งทิวา    ปราถน์วิทยา
2. นายวศิษฐ์ทัศน์    สำราญดี
13
4 37 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์    มีสวัสดิ์
2. เด็กชายกฤษณะพงษ์    คชาพันธุ์
3. เด็กชายธีระพัฒน์    พุมมามั่น
4. เด็กชายธนภัทร์    ขำจิตร
5. เด็กชายณัฏฐพงษ์    รักษาศีล
6. เด็กหญิงเบญญทิพย์    สุวรรณโต
7. เด็กหญิงเบญจรัตน์    ไตไธสง
8. เด็กหญิงณัชชา    สาภักดี
1. นางสาวสุธิสา    จันทร์นาค
2. นางสาวอภัสสรา    เจริญผล
6
5 56 โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม (เปี่ยมวิทยาคม) เทศบาลนครสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1. เด็กชายธนวิน    แก้วยวน
2. เด็กหญิงณัฐพร    ฝ่ายกลาง
3. เด็กชายดณุพร    นาคทิพย์
4. เด็กหญิงนฐิภา    กิจบำรุง
5. เด็กชายกฤษตเมธ    อาจวิชัย
6. เด็กหญิงศิริพร    นาคทิพย์
7. เด็กชายศุภกฤต    จันทร์ทอง
8. เด็กหญิงจอมขวัญ    ไทรทอง
9. เด็กชายสราวิทย์    น้อยเพิ่มพูล
10. เด็กหญิงธมนวรรณ    จันจุ้ย
1. นางสาวญาณินี    จุมพรหม
2. นางสาวทิพวรรณ    มะเจียกจร
3. นายพิชพงศ์    ชุมนา
4. นายสิทธิชัย    ปานประทีป
6
6 57 เทศบาลวัดประทุมคณาวาส(นิพัทธ์หริณสูตร์) เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 1. เด็กชายนันทพงศ์    สวนสกุล
2. เด็กชายอันวา    ฆ้องสีทา
3. เด็กชายสุรเดช    ปฐมปฐวี
4. นายณัฐวุฒิ    อินจัน
5. เด็กหญิงธันยพร    คงคาใส
6. เด็กหญิงกนิษฐา    หลิมประเสริฐ
7. เด็กหญิงธีรารัตน์    ม่วงน้อย
8. นางสาวน้ำผึ้ง    พรหมทรัพย์
1. นายกำจร    สมุทรชัยสกุล
2. นางสาวสุภลักษณ์    ว่องวาณิช
3. นางสาวเขมณัฏฐ์    หิรัญวงศ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
7 64 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี1 (บ้านเก่าวิทยา) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 1. เด็กชายกิตติศักดิ์    สุยะมั่ง
2. เด็กชายธนธรณ์    ทองนาเพียง
3. นายวีรพล    เส็งบางยาง
4. นายวีรภาพ    มีเย็น
5. นางสาวเพชรดา    ชาตรี
6. นางสาวธนิษฐา    แก้วบัวดี
7. นางสาวธนาภา    แก้วบัวดี
8. นางสาวสุธาดา    คชวงษ์
1. นางสาวณธรา    วงศ์สุนทร
2. นายพิสิษฐ์    กุลจิตติรังสี
3. นางสาววารุณรัตน์    กลัดเขียว
11
8 69 โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 1. เด็กชายธนภรณ์    เอี่ยมวงศ์
2. เด็กชายธันวา    อร่ามศรี
3. เด็กหญิงอัญชิสา    ร่วมใจ
4. นายณัฐวุฒิ    ใบบาง
5. นางสาวธัญญธิดา    ชื่นชม
6. นางสาวภัคธีรา    จันทโชติธนากิตติ์
7. นางสาว ปาริฉัตร    จันบุดศรี
8. นายชวกร    คำแสง
9. นายธตดก    กุมาลา
10. นายนายปิยะชัย    อินต๊ะมา
1. นายชัยกรมนัส    บุญคง
2. นายธนะวิทย์    ก้อนทอง
3. นายพัทธรินทร์    หลำชม
4. นางสาวรดา    ดุริยนาฏพงศ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
9 71 โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1. นางสาวจรีพร    นุชประไพ
2. นางสาวอรทิพย์    ไวยอรรถ
3. นางสาวจารุวรรณ    โต๊ะจงมล
4. นางสาวสิรินรัตน์    นัยบุตร์
5. นางสาวจตุพร    วิถียุทธ์
6. นายณัฐภูมิ    สุทธิแพทย์
7. เด็กชายสุทธิกานต์    มีสมศักดิ์
8. เด็กชายสุริยา    แสมจันทร์
9. เด็กชายพลภัทร    บุรมย์
10. เด็กชายไกรวิชย์    บัวคำ
1. นางสาวณัฐวดี    สิงหวิบูลย์
2. นายนรงฤทธิ์    สายสุวรรณ
3. นายอนุวัฒน์    กรพรหม
4. นางสาวไพลิน    สังกาส
6
10 82 โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 1. เด็กชายนรบดี    จินา
2. เด็กชายกิติศักดิ์    รากแก้ว
3. เด็กชายศิวภัทร    พุทธพันธ์
4. เด็กหญิงสุรีย์พร    ชูชุ่ม
5. เด็กหญิงผกาวรรณ    จอมเกษม
6. เด็กหญิงกันยารัตน์    ทรงรัตนา
7. เด็กหญิงกันยาพร    ทรงรัตนา
8. เด็กชายวิสุทธิ์    แดงอร่าม
9. เด็กชายโชคทวีชัย    เทินสะเกษ
10. เด็กหญิงภัทราพร    กลัดกล่อม
1. นายชนสิทธิ์    แก้วกล่ำ
2. นายนัฐพล    ชมชื่น
3. นายวัฒนชัย    ศรีแก้ว
4. นายสมวุฒิ    กุลพุทธสาร
12
11 91 โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ เทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1. เด็กชายเปรมณัฐ    ปุยภิรมย์
2. เด็กชายชาคริต    ชื่นจิตร์
3. เด็กชายภูดิท    พิมพาเจริญ
4. เด็กชายสิรวิชญ์    วงศ์ทองเหลือ
5. เด็กชายอนพัช    อยู่จุ้ย
6. เด็กหญิงแพรวา    จะระ
7. เด็กหญิงกาญจนา    เปลี่ยนสมัย
8. เด็กหญิงนันฐกานต์    สังข์เผือก
9. เด็กหญิงสโรชา    มาแสง
10. เด็กหญิงอภิชญามาศ    ดาบเงิน
1. นางชลาภา    สายมงคล
2. นางสาวปราณี    พัดประดับ
3. ว่าที่ร้อยตรีวัฒนา    อนันต์เจริญยศ
4. นางสาวโสริยา    สมจู
4
12 92 โรงเรียนมัธยมนครรังสิต เทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี 1. เด็กชายธนต    เรืองพงษ์สาร
2. เด็กชายสิทธาวุฒิ    สุวรรณทัพ
3. นายสิทธิพล    พรหมลักษณ์
4. นายฐิติพงศ์    วงพา
5. เด็กหญิงศยามล    วนิชพงษ์
6. นางสาวอริสา    หอมรส
7. นางสาวณัฐกมล    ทองรักขาว
8. นางสาวรีเบ็คก้า    ลอยด์
1. นายบัณฑิต    ผิวบัวคำ
2. นายวรกานต์    จุลกนก
3. นายวุฒิชัย    ปานสิงห์
4. นายอติชาต    นครไชย
4
13 93 โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร) เทศบาลเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์    แม่น้ำ
2. เด็กหญิงชิดกมล    นกยอด
3. เด็กหญิงสาวินี    ชาสิริ
4. เด็กหญิงกรกมล    ซุ่นใช้
5. เด็กหญิงภาพิมล    แสงวิภาค
6. เด็กชายสุรกุล    แซ่แต้
7. เด็กชายไชยวัฒน์    เจริญรักษา
8. เด็กชายอภิวัฒน์    นุชประเสริฐ
9. เด็กชายธาวิน    อนุนาม
10. เด็กชายยศภัทร    สัตย์ใหญ่
1. นางสาวณัชสุภา    ดวงเนตร
2. นางสาวสุภลักษณ์    วิวาห์สุข
3. นายเกียรติศักดิ์    บำรุงสินทรัพย์
4. นางโสจาริน    อินทรเรือง
9
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................