งานแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคกลาง ครั้งที่ 16 ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประจำปีการศึกษา 2565
ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
ระหว่างวันที่ 19-21 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2565
สรุปกิจกรรม การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ (Automatic Control) ม.1-ม.3 170
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 4 โรงเรียนสามโคก องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 1. เด็กชายณัฐกรณ์    ผลสาลี่
2. เด็กชายนนทวัฒน์    จานทอง
3. เด็กชายทวีวัฒน์    ภู่ทอง
1. นายชลทิตย์    ตั้งวิจิตร
2. นายเกื้อกูล    ศรีชัยแสง
2 5 โรงเรียนเทศบาลวัดโชค(ธรรมเสนานีวรคุณ) เทศบาลเมืองโพธาราม จังหวัดราชบุรี 1. เด็กหญิงเปมิกา    ปานณรงค์
2. เด็กหญิงขวัญธิดา    จันต๊ะไพร
3. เด็กหญิงอรอมล    สุกจัด
1. นายพันธ์ลพ    คลังนาค
2. นายอัครเดช    บุญมี
3 14 โรงเรียนสหศึกษาบางบัวทอง เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 1. เด็กชายปรัชกานต์    สกุลธนพัฒน์
2. เด็กชายพันธิพงษ์    บุญดาสา
3. เด็กชายพิชิตชัย    นิ่งนึก
1. นางสาวปพิชญา    พลอยสุข
2. นายเอนก    นามมุลตรี
4 24 โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ เทศบาลเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 1. เด็กชายกฤตนันท์    เลขะวัฒนะ
2. เด็กชายปณิธาน    ต่ายเกิด
3. เด็กชายปฐพี    นนท์พละ
1. นายธนภัทร    แก้วพงษ์
2. นายรพีพัฒน์    กาญจนสินไชย
5 26 โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์ เทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1. เด็กชายพรรษา    ของเลิศ
2. เด็กชายณัฐพล    ประภัสสร
3. เด็กชายสุทธิพจน์    พินแก้ว
1. นายศุภกร    อินทร์คล้า
6 33 โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 เทศบาลเมืองท่าโขลง จังหวัดปทุมธานี 1. นายปรมี    มาลี
2. เด็กหญิงนพรัตน์    ยาดี
3. เด็กชายรัฐศาสตร์    สมโสก
1. ว่าที่ร้อยตรีนรินทร์    ยอดวิชา
2. นางสาวอภิญญา    ประกายศักดิ์
7 37 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1. เด็กชายคมิก    ดรอ่อนเบ้า
2. เด็กชายชลิต    ภูมิเศษ
3. เด็กหญิงจุฑามาศ    ศรีสวัสดิ์
1. นางจันทร์จิลา    ชาวโพธิ์เอน
2. นางสมพร    น้ำวิวัฒน์
8 42 โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์) เทศบาลเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1. เด็กชายศักดา    นันดี
2. เด็กชายณัฐดนัย    สุภัทรกรเจริญ
3. เด็กชายปฐมพงษ์    พวงมาลัย
1. ว่าที่ร้อยตรีชัยยุทธ    ถนอมวงษ์
9 56 โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร) เทศบาลนครสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1. เด็กชายพิสิษฐ์    นิรัชพรชัย
2. เด็กชายสิทธิชัย    พูลศิริ
3. เด็กชายพสิษฐ์    ทรัพย์สิน
1. นายนัฐพล    ทวีทรัพย์
2. นายพิทักษ์    วิเศษสิงห์
10 64 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี2 (บ้านหนองอำเภอจีน) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 1. เด็กชายศุภกฤต    ประเสริฐสังข์
2. เด็กชายทรงวุฒิ    ตุ้มทอง
3. เด็กชายณัฐวุฒ    ชวนมา
1. นางสาวนิภาวรรณ    บริสุทธิ์
2. นางสาวปิยวรรณ    มั่นคงดี
11 65 โรงเรียนเทศบาลบ้านค่าย เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กชายธีรนันท์    สะเด็น
2. เด็กชายธนกฤต    คงขวัญเมือง
3. เด็กชายบรรณสรณ์    สุขอิ่ม
1. นายมงคล    คงหนุน
12 69 โรงเรียนระดิ่งหินประชาสรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 1. เด็กชายกวิน    ระดิ่งหิน
2. เด็กชายพิพัฒน์    มะเล็งลอย
3. เด็กชายสิปปวิชญ์    นนทวงษ์
1. นายพฤติพงษ์    เพ็ญวิจิตร
2. นางสาววิลาวัลย์    ต้นโพธิ์
13 70 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท 1. เด็กชายปลวัชร    ตุ้มโท
2. เด็กชายวรปรัชญ์    มะปะโท
3. เด็กชายธนโชติ    ธงฉัตร
1. นายปรีชา    ตุ้มโท
2. นายปวีร์    ตรีอินทอง
14 75 โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. นายดำรงรักษ์    งับประโคน
2. เด็กชายธีรวัฒน์    อมาตหิน
3. เด็กชายภูมิระพี    ดำแก้ว
1. นายอนันต์    สีบัว
2. นายเฉลิมชัย    นิ่มนวล
15 90 โรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี เทศบาลเมืองบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 1. เด็กชายเสริมพงษ์    ปรีเปรม
2. เด็กชายสหพล    ฉิมหาพาลี
3. เด็กชายปารมี    ไทยโสภา
1. นายบุณยวัฒน์    ไพพิจิตร
2. นางศิริมนัส    ทรัพย์สิน
16 93 โรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี) เทศบาลเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1. เด็กชายโกโก้    สายทอง
2. เด็กหญิงปิยะดา    พรมขาว
3. เด็กหญิงวนิดา    -
1. นายนพดล    ยอดยิ่ง
2. ดร.โสรัจจ์    แสนคำ
17 94 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก (รัตนกะลัสอนุสรณ์) เทศบาลเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายพีรพล    ผิวเกลี้ยง
2. เด็กชายสพล    ดุลสุดจริต
3. เด็กชายธนภัทร    เวชสุกรรม
1. นายชูชาติ    สุนเจริญ
2. นายประมุข    สาวสวรรค์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................