งานแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคกลาง ครั้งที่ 16 ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประจำปีการศึกษา 2565
ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
ระหว่างวันที่ 19-21 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2565
สรุปกิจกรรม การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา ภาษาไทย ไม่กำหนดช่วงชั้น 174
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 4 โรงเรียนสามโคก องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 1. นางสาวศิรินันท์    สมัคการ
1. นางสาวศิรินันท์    สมัคการ
2 5 โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์(มณีวิทยา) เทศบาลเมืองโพธาราม จังหวัดราชบุรี 1. นางสาวอารียา    ศรีชัย
1. นางสาวอารียา    ศรีชัย
3 8 โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านบ่อแขม เทศบาลเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวเบญจมาส    เสือสอาด
1. นางสาวเบญจมาส    เสือสอาด
4 19 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดต้นสน เทศบาลเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 1. นางวนิดา    สายะวงศ์
1. นางวนิดา    สายะวงศ์
5 22 โรงเรียนเทศบาล1 นาเริ่งราษฎร์บำรุง เทศบาลตำบลหนองแค จังหวัดสระบุรี 1. นางสาววราพร    หาญปัญญาพิชิต
1. นางสาววราพร    หาญปัญญาพิชิต
6 23 โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) เทศบาลเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 1. นางสาวอภิญญา    ศิริพจนานนท์
1. นางสาวอภิญญา    ศิริพจนานนท์
7 24 โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ เทศบาลเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 1. นางสาววิภากนก    เต็งประกอบกิจ
1. นางสาววิภากนก    เต็งประกอบกิจ
8 26 โรงเรียนเทศบาล 4 (เชาวนปรีชาอุทิศ) เทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1. นางสาวนุธิดา    ใจช่วย
1. นางสาวนุธิดา    ใจช่วย
9 33 โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 เทศบาลเมืองท่าโขลง จังหวัดปทุมธานี 1. นางสาวอังสุทร    อ่อนสำลี
1. นางสาวอังสุทร    อ่อนสำลี
10 37 โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1. นางนันท์นภัส    รุ่งอรุณเลิศ
1. นางนันท์นภัส    รุ่งอรุณเลิศ
11 42 โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ เทศบาลเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1. นางอัจฉรา    สมาวงษ์
1. นางอัจฉรา    สมาวงษ์
12 45 โรงเรียนเทศบาล ๑ (ขจรเนติยุทธ) เทศบาลเมืองลำสามแก้ว จังหวัดปทุมธานี 1. นางสาวนันท์นิชา    ดิษฐ์พาณิชย์
1. นางสาวนันท์นิชา    ดิษฐ์พาณิชย์
13 49 โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธิ์อ้น เทศบาลเมืองสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 1. นางสาวบุญนำ    มะลินิน
1. นางสาวบุญนำ    มะลินิน
14 56 โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน) เทศบาลนครสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1. นายธวัชชัย    เบ็ญมาตย์
1. นางสาวนฤมล    ขำวงษ์
15 59 โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี เทศบาลเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1. นางสาวหยกมณี    สินพูล
1. นางสาวหยกมณี    สินพูล
16 65 โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองบัว เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. นางจิตรา    ส่งเนียม
1. นางจิตรา    ส่งเนียม
17 71 โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1. นางสาวธีรกานต์    สุดสงบ
1. นางสาวธีรกานต์    สุดสงบ
18 72 โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์) องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1. นางสาวประกายวรรณ    แฝงทรัพย์
1. นางสาวประกายวรรณ    แฝงทรัพย์
19 75 โรงเรียนเทศบาลบ้านสมอโพรงฯ เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. นางสาวบังอร    แย้มเภา
1. นางสาวบังอร    แย้มเภา
20 91 โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์ เทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1. นางสาวสุนทรี    เหลืองอ่อน
1. นางสาวสุนทรี    เหลืองอ่อน
21 92 โรงเรียนดวงกมล เทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี 1. นางสาวจินตนา    มุยน้อย
1. นางสาวจินตนา    มุยน้อย
22 93 โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร) เทศบาลเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1. นางสาวพรพิศ    เถื่อนมณเฑียร
1. นางสาวพรพิศ    เถื่อนมณเฑียร
23 94 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก (รัตนกะลัสอนุสรณ์) เทศบาลเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1. นางบุญนำ    ทองเหลือ
1. นางบุญนำ    ทองเหลือ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................