งานแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคกลาง ครั้งที่ 16 ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประจำปีการศึกษา 2565
ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
ระหว่างวันที่ 19-21 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2565
สรุปกิจกรรม การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา ปฐมวัย 175
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 6 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดลำลูกบัว เทศบาลตำบลสามง่าม จังหวัดนครปฐม 1. นางยุภาพร    นักการ
1. นางยุภาพร    นักการ
2 8 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ (ชะอำวิทยาคาร) เทศบาลเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 1. นางปุญชิดา    ทองระดา
1. นางปุญชิดา    ทองระดา
3 17 โรงเรียนเทศบาลวัดพินิจธรรมสาร (วิบูลวิทย์อุปถัมภ์) เทศบาลตำบลป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 1. นางธัญญารัตน์    วรรณทอง
1. นางธัญญารัตน์    วรรณทอง
4 18 โรงเรียนเทศบาลหินกอง เทศบาลตำบลหินกอง จังหวัดสระบุรี 1. นางสาวเพียงวาด    ช่วยท้าว
1. นางสาวเพียงวาด    ช่วยท้าว
5 23 โรงเรียนเทศบาล ๑๐ (อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี) เทศบาลเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 1. นางนางธัญรดา    ศิริโส
1. นางธัญรดา    ศิริโส
6 26 โรงเรียนเทศบาล 4 (เชาวนปรีชาอุทิศ) เทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1. นางพรทิพย์    รัตนวัน
1. นางพรทิพย์    รัตนวัน
7 32 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป๊อกแป๊ก เทศบาลตำบลป๊อกแป๊ก จังหวัดสระบุรี 1. นางสาวอุไรวรรณ    ไพศาล
1. นางสาวอุไรวรรณ    ไพศาล
8 33 โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 เทศบาลเมืองท่าโขลง จังหวัดปทุมธานี 1. นางพัทยา    โรจนพร
1. นางพัทยา    โรจนพร
9 35 โรงเรียนเทศบาลวัดแค เทศบาลท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1. นายพีรนาท    นิติพงษ์ศรี
1. นายพีรนาท    นิติพงษ์ศรี
10 37 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1. นางจรรยา    ช่างดี
1. นางจรรยา    ช่างดี
11 39 โรงเรียนเทศบาลพัฒนา เทศบาลเมืองแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 1. นางสาวชลันทร    สิงหวิบูล
1. นางสาวชลันทร    สิงหวิบูล
12 42 โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ) เทศบาลเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1. นางสาวสายสุดา    ปักษากุล
1. นางสาวสายสุดา    ปักษากุล
13 43 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดอัมพวันเจติยาราม เทศบาลตำบลอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 1. นางณรา    นนทกลิ่น
1. นางณรา    นนทกลิ่น
14 44 โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดอุบลวนาราม เทศบาลตำบลปลายบาง จังหวัดนนทบุรี 1. นางนุชจรินทร์    แก้วมูลกิจ
1. นางนุชจรินทร์    แก้วมูลกิจ
15 45 โรงเรียนเทศบาล ๑ (ขจรเนติยุทธ) เทศบาลเมืองลำสามแก้ว จังหวัดปทุมธานี 1. นางสาวศุภธิดา    ประทุมทอง
1. นางสาวศุภธิดา    ประทุมทอง
16 46 โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา) นครปากเกร็ด ๑ เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1. นางนุสรา    ดาลจาวัล
1. นางนุสรา    ดาลจาวัล
17 49 โรงเรียนเทศบาล 6 ร่วมพัฒนาคณูปถัมภ์ เทศบาลเมืองสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 1. นางสาวอนัญพรน์    เชื้อหนองปรง
1. นางสาวอนัญพรน์    เชื้อหนองปรง
18 54 โรงเรียนเทศบาลปราณบุรี(บ้านปลายน้ำ) เทศบาลตำบลปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. นางกนกวรรณ    วงศ์ยิ้มย่อง
1. นางกนกวรรณ    วงศ์ยิ้มย่อง
19 56 โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม (เปี่ยมวิทยาคม) เทศบาลนครสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1. นางสายรุ้ง    พุทธมีผล
1. นางสายรุ้ง    พุทธมีผล
20 57 เทศบาลวัดประทุมคณาวาส(นิพัทธ์หริณสูตร์) เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 1. นางมธุรส    ปรองดอง
1. นางมธุรส    ปรองดอง
21 59 โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี เทศบาลเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1. นางสาวยุพา    เลื่อนลอย
1. นางสาวยุพา    เลื่อนลอย
22 66 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโคกสำโรง เทศบาลตำบลโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 1. นางสาวปัทมา    สุนทร
1. นางสาวปัทมา    สุนทร
23 71 โรงเรียนเทศบาลวัดตองปุโบราณคณิสสร เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1. นางสาวมณีรัตน์    ประทะเก
1. นางสาวมณีรัตน์    ประทะเก
24 72 โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1. นางสาวสุพัตรา    แก้วขาว
1. นางสาวสุพัตรา    แก้วขาว
25 75 โรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเต่า เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. นางสาววิไลลักษณ์    เชื้อปราง
1. นางสาววิไลลักษณ์    เชื้อปราง
26 81 โรงเรียนเทศบาล1(ซอย6) เทศบาลตำบลโคกตูม จังหวัดลพบุรี 1. นางสาวกนกวรรณ    เสาโท
1. นางกนกวรรณ    เสาโท
27 82 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ดี เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 1. นางวรลักษณ์    จาตุรพันธ์
1. นางวรลักษณ์    จาตุรพันธ์
28 91 โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต เทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1. นางสาวภคภัค    จันทิชู
1. นางสาวภคภัค    จันทิชู
29 92 โรงเรียนนครรังสิต สิริเวชชะพันธ์ เทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี 1. นางสาวฤทัย    ดำรงค์ไชย
1. นางสาวฤทัย    ดำรงค์ไชย
30 93 โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร) เทศบาลเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1. นางสาวนันท์นภัส    สังข์ทอง
1. นางสาวนันท์นภัส    สังข์ทอง
31 94 โรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์ เทศบาลเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวปิยณัฐ    จารุรัตนชัย
1. นางสาวปิยณัฐ    จารุรัตนชัย
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................