งานแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคกลาง ครั้งที่ 16 ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประจำปีการศึกษา 2565
ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
ระหว่างวันที่ 19-21 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2565
สรุปกิจกรรม การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา คณิตศาสตร์ ไม่กำหนดช่วงชั้น 176
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 1 โรงเรียนเทศบาลวัดห้วยพลู(โชติประชานุเคราะห์) เทศบาลตำบลห้วยพลู จังหวัดนครปฐม 1. นายรุ่งเรือง    เสาสมวงษ์
1. นายรุ่งเรือง    เสาสมวงษ์
2 4 โรงเรียนสามโคก องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 1. นางสาวนัฐพร    เสมียนสิงห์
1. นางสาวนัฐพร    เสมียนสิงห์
3 5 โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์(มณีวิทยา) เทศบาลเมืองโพธาราม จังหวัดราชบุรี 1. นางสาววรัทยา    นามคุณ
1. นางสาววรัทยา    นามคุณ
4 17 โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดปาโมกข์ (นรสีห์วิทยาคาร) เทศบาลตำบลป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 1. นางสาวจารุณี    ศรีเผือก
1. นางสาวจารุณี    ศรีเผือก
5 19 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดต้นสน เทศบาลเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 1. นายบุญเกิด    สระสี
1. นายบุญเกิด    สระสี
6 23 โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดบำรุงธรรม) เทศบาลเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 1. นางสาวศรัญญา    สูงนารถ
1. นางสาวศรัญญา    สูงนารถ
7 24 โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ เทศบาลเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 1. นางวันดี    สิทธิพงษ์
1. นางวันดี    สิทธิพงษ์
8 26 โรงเรียนเทศบาล 4 (เชาวนปรีชาอุทิศ) เทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1. นางรวีวรรณ    วรวงษ์
1. นางรวีวรรณ    วรวงษ์
9 35 โรงเรียนเทศบาลวัดแค เทศบาลท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1. นางสาวพัชราภรณ์    แช่มช้อย
1. นางสาวพัชราภรณ์    แช่มช้อย
10 37 โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1. นางสาววิภาพร    เพ็ชรกิจ
1. นางสาววิภาพร    เพ็ชรกิจ
11 38 โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงพ่อเขียว เทศบาลตำบลบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1. นางสาววาสนา    เฉลิมบุญ
1. นางสาววาสนา    เฉลิมบุญ
12 39 โรงเรียนเทศบาลพัฒนา เทศบาลเมืองแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 1. นางสาวดอกเอี้ยง    จันเสนา
1. นางสาวดอกเอี้ยง    จันเสนา
13 42 โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์) เทศบาลเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1. นางภิรมย์ศรี    สมทบ
1. นางภิรมย์ศรี    สมทบ
14 43 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดนางวัง (สหราษฎร์อุทิศ) เทศบาลตำบลอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 1. นางสาวศรัญยา    ผลมะเฟือง
1. นางสาวศรัญยา    ผลมะเฟือง
15 45 โรงเรียนเทศบาล ๑ (ขจรเนติยุทธ) เทศบาลเมืองลำสามแก้ว จังหวัดปทุมธานี 1. นางอมราภรณ์    บริหาร
1. นางอมราภรณ์    บริหาร
16 46 โรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ 116 นครปากเกร็ด 2 เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1. นางกนกรัตน์    คำสมบัติ
1. นางกนกรัตน์    คำสมบัติ
17 49 โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธิ์อ้น เทศบาลเมืองสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 1. นางบังอร    บุญชอบ
1. นางบังอร    บุญชอบ
18 54 โรงเรียนเทศบาลปราณบุรี(บ้านปลายน้ำ) เทศบาลตำบลปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. นางรินท์ลภัส    คูณสวัสดิ์
1. นางรินท์ลภัส    คูณสวัสดิ์
19 56 โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม (วัฒนรวมวิทยา) เทศบาลนครสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1. นายนิติรัฐ    คำมะณี
1. นางนุสบา    วงกต
20 57 เทศบาลวัดประทุมคณาวาส(นิพัทธ์หริณสูตร์) เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 1. นายนฤพล    อิ่มสุด
1. นายนฤพล    อิ่มสุด
21 59 โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี เทศบาลเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1. นายอัครสิทธ์    อุ่นเมือง
1. นายอัครสิทธิ์    อุ่นเมือง
22 65 โรงเรียนเทศบาลบ้านค่าย เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. นางสาวสุปราณี    บุระ
1. นางสาวสุปราณี    บุระ
23 71 โรงเรียนเทศบาลวัดตองปุโบราณคณิสสร เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1. นางมาลิณี    ชมภูวิเศษ
1. นางมาลิณี    ชมภูวิเศษ
24 72 โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์) องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1. นายจรัส    กลิ่นสีงาม
1. นายจรัส    กลิ่นสีงาม
25 75 โรงเรียนเทศบาลวัดหนองแก เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. นางสาวสรัญธร    อินทร์งาม
1. นางสาวสรัญธร    อินทร์งาม
26 93 โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร) เทศบาลเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1. นางขณิฐา    ชาปู่
1. นางขณิฐา    ชาปู่
27 94 โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส เทศบาลเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาววัฒนพร    ลิ้มอิ่ม
1. นางสาววัฒนพร    ลิ้มอิ่ม
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................