งานแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคกลาง ครั้งที่ 16 ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประจำปีการศึกษา 2565
ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
ระหว่างวันที่ 19-21 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2565
สรุปกิจกรรม การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ไม่กำหนดช่วงชั้น 177
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 4 โรงเรียนสามโคก องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 1. นางวิไลพร    สัมมา
1. นางวิไลพร    สัมมา
2 6 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดลำลูกบัว เทศบาลตำบลสามง่าม จังหวัดนครปฐม 1. นางวราภรณ์    สามงามน้อย
1. นางวราภรณ์    สามงามน้อย
3 22 โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง เทศบาลตำบลหนองแค จังหวัดสระบุรี
4 23 โรงเรียนเทศบาล ๑๐ (อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี) เทศบาลเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 1. นางสาวอรฤณภร    เม่นน้อย
1. นางสาวอรฤณภร    เม่นน้อย
5 26 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง) เทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1. นางสาวชลธิชา    พรหมติ๊บ
1. นางสาวชลธิชา    พรหมติ๊บ
6 33 โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 เทศบาลเมืองท่าโขลง จังหวัดปทุมธานี 1. นางสาวอศิราภรณ์    พิลึก
1. นางสาวอศิราภรณ์    พิลึก
7 37 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1. นางสาวภัทรพร    รามโกมุท
1. นางสาวภัทรพร    รามโกมุท
8 42 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม) เทศบาลเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1. นายเฉลิมพล    ภุมรินทร์
1. นายเฉลิมพล    ภุมรินทร์
9 44 โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดอุบลวนาราม เทศบาลตำบลปลายบาง จังหวัดนนทบุรี 1. นายศิวกร    ภูถนอม
1. นายศิวกร    ภูถนอม
10 49 โรงเรียนเทศบาล 5 วัดศรีสำราญ เทศบาลเมืองสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 1. นางสาวรัตนา    หมอนวดดี
1. นางสาวรัตนา    หมอนวดดี
11 56 โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน) เทศบาลนครสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1. นางสุภาพร    นิ่มนวล
1. นางสาวปัทมา    เหล็งบำรุง
12 57 เทศบาลวัดประทุมคณาวาส(นิพัทธ์หริณสูตร์) เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 1. นายโสภณัฑ    สุยะ
1. นายโสภณัฑ    สุยะ
13 65 โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมิการาม(ปิยแหวนรังสรรค์) เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. นางสาวปรีย์นาถ    พิชัยชน
1. นางสาวปรีย์นาถ    พิชัยชน
14 71 โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1. นางสาวปัทมาพร    ทับบุญญาติ
1. นางสาวปัทมาพร    ทับบุญญาติ
15 85 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลบึงคำพร้อย๑ (โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม) องค์การบริหารส่วนตำบลบึงคำพร้อย จังหวัดปทุมธานี 1. นางสาวอภิญญา    ไทยลาว
1. นางสาวอภิญญา    ไทยลาว
16 93 โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสัตตนารถปริวัตร) เทศบาลเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1. นายชิษณุพงศ์    จอนรบ
1. นายชิษณุพงศ์    จอนรบ
17 94 โรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์ เทศบาลเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1. นางจีรณัฐ    รัตนทางมีศรี
1. นางจีรณัฐ    รัตนทางมีศรี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................