งานแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคกลาง ครั้งที่ 16 ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประจำปีการศึกษา 2565
ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
ระหว่างวันที่ 19-21 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2565
สรุปกิจกรรม การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ไม่กำหนดช่วงชั้น 178
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 4 โรงเรียนสามโคก องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 1. นายจีระพัฒน์    งามงอน
1. นายจีระพัฒน์    งามงอน
2 5 โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์(มณีวิทยา) เทศบาลเมืองโพธาราม จังหวัดราชบุรี 1. นางสาวคริสตอล    ประสานแสง
1. นางสาวคริสตอล    ประสานแสง
3 8 โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านบ่อแขม เทศบาลเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 1. นางเสาวนิต    จงชานสิทโธ
1. นางเสาวนิต    จงชานสิทโธ
4 17 โรงเรียนเทศบาลวัดแสนสุข เทศบาลตำบลป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 1. นางสาวชญาณ์พิมพ์    กัณหรัตน์
1. นางสาวชญาณ์พิมพ์    กัณหรัตน์
5 19 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดต้นสน เทศบาลเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 1. นางสาวนาถยา    จาบวิหก
1. นางสาวนาถยา    จาบวิหก
6 22 โรงเรียนเทศบาล1 นาเริ่งราษฎร์บำรุง เทศบาลตำบลหนองแค จังหวัดสระบุรี 1. นางสาวอรรัชต์    ปรีชาพรประเสริฐ
1. นางสาวอรรัชต์    ปรีชาพรประเสริฐ
7 23 โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) เทศบาลเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 1. นางสมัย    เปรมประโยชน์
1. นางสมัย    เปรมประโยชน์
8 24 โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ เทศบาลเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 1. นางสาวบุญนิสา    สาลี
1. นางสาวบุญนิสา    สาลี
9 26 โรงเรียนเทศบาล 4 (เชาวนปรีชาอุทิศ) เทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1. นางสาวรภัสสา    ศรีเกษม
1. นางสาวรภัสสา    ศรีเกษม
10 37 โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1. นางประภา    รักษ์เคหา
1. นางประภา    รักษ์เคหา
11 42 โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ) เทศบาลเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1. นางสาวเปรมฤทัย    ยางระหงษ์
1. นางสาวเปรมฤทัย    ยางระหงษ์
12 44 โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสุนทรธรรมิการาม เทศบาลตำบลปลายบาง จังหวัดนนทบุรี 1. นางภัลลฎา    อุทัยรัตน์
1. นางภัลลฎา    อุทัยรัตน์
13 45 โรงเรียนเทศบาล ๑ (ขจรเนติยุทธ) เทศบาลเมืองลำสามแก้ว จังหวัดปทุมธานี 1. นางสาวศิวพร    ศรีคราม
1. นางสาวศิวพร    ศรีคราม
14 49 โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธิ์อ้น เทศบาลเมืองสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 1. นายรัฐชยุตม์    เกียรติพงษ์ลาภ
1. นายรัฐชยุตม์    เกียรติพงษ์ลาภ
15 56 โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร) เทศบาลนครสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1. นางสาวจิตราพร    สีสังข์
1. นางนพรัตน์    สุวรรณรินทร์
16 59 โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี เทศบาลเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1. นางสาวสมใจ    วิมลปกรณ์
1. นางสาวสมใจ    วิมลปกรณ์
17 71 โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1. นางสาวปฏิญญา    จริตไทย
1. นางสาวปฏิญญา    จริตไทย
18 72 โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์) องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1. นายพุฒิพงศ์    รู้การ
1. นายพุฒิพงศ์    รู้การ
19 91 โรงเรียนนครนนท์วิทยา 1 วัดท้ายเมือง เทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1. นางสาวกัญญาภัทร    เรียมทอง
1. นางสาวกัญญาภัทร    เรียมทอง
20 93 โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร) เทศบาลเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1. นางสาวเต็มสิริ    สุดสาธนานุรักษ์
1. นางสาวเต็มสิริ    สุดสาธนานุรักษ์
21 94 โรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์ เทศบาลเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1. นางอัจฉรา    หอมนาน
1. นางอัจฉรา    หอมนาน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................