งานแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคกลาง ครั้งที่ 16 ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประจำปีการศึกษา 2565
ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
ระหว่างวันที่ 19-21 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2565
สรุปกิจกรรม การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา ไม่กำหนดช่วงชั้น 180
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 4 โรงเรียนสามโคก องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 1. นายสหพันธ์    สุขเพียร
1. นายสหพันธ์    สุขเพียร
2 5 โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์(มณีวิทยา) เทศบาลเมืองโพธาราม จังหวัดราชบุรี 1. นายศักดิ์สิริ    เพ็งธรรม
1. นายศักดิ์สิริ    เพ็งธรรม
3 8 โรงเรียนเทศบาล 7 บ้านหนองตาพด เทศบาลเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสุวรรณี    เทียมทัด
1. นางสุวรรณี    เทียมทัด
4 14 โรงเรียนสหศึกษาบางบัวทอง เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 1. นายกิจฐิพงษ์    เกษมณี
1. นายกิจฐิพงษ์    เกษมณี
5 17 โรงเรียนเทศบาลวัดพินิจธรรมสาร (วิบูลวิทย์อุปถัมภ์) เทศบาลตำบลป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 1. นายชัยรักษ์    พลอยประสงค์
1. นายชัยรักษ์    พลอยประสงค์
6 18 โรงเรียนเทศบาลหินกอง เทศบาลตำบลหินกอง จังหวัดสระบุรี 1. นายพยุงศักดิ์    น้อยพุ่ม
1. นายพยุงศักดิ์    น้อยพุ่ม
7 23 โรงเรียนเทศบาล ๑๐ (อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี) เทศบาลเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 1. นายครินทร์    สร้อยสังวาลย์
1. นายครินทร์    สร้อยสังวาลย์
8 24 โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย เทศบาลเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 1. นายภพธรรม    จิตต์เกษม
1. นายภพธรรม    จิตต์เกษม
9 26 โรงเรียนเทศบาล 4 (เชาวนปรีชาอุทิศ) เทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1. นายธนู    พบลาภ
1. นายธนู    พบลาภ
10 37 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1. นายอภินันท์    ดีมี
1. นายอภินันท์    ดีมี
11 42 โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ เทศบาลเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1. นายกมล    ปลัดขุน
1. นายกมล    ปลัดขุน
12 56 โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม (เปี่ยมวิทยาคม) เทศบาลนครสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1. นายจำลอง    พิมพ์สว่าง
1. นายจำลอง    พิมพ์สว่าง
13 59 โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี เทศบาลเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1. นายขวัญชัย    หล่อแท้
1. นายขวัญชัย    หล่อแท้
14 65 โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองบัว เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. นางสาวฉัตรบรรจง    หอมสนิท
1. นางสาวฉัตรบรรจง    หอมสนิท
15 71 โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1. นายนิพนธ์    เพ็ชรเรือง
1. นายนิพนธ์    เพ็ชรเรือง
16 72 โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1. นายณัฐวุฒิ    ดวงจินดา
1. นายณัฐวุฒิ    ดวงจินดา
17 94 โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส เทศบาลเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1. นายสุทธิพงษ์    ดวงจันทร์
1. นายสุทธิพงษ์    ดวงจันทร์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................