งานแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคกลาง ครั้งที่ 16 ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประจำปีการศึกษา 2565
ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
ระหว่างวันที่ 19-21 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2565
สรุปกิจกรรม การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา ศิลปะ ไม่กำหนดช่วงชั้น 182
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 4 โรงเรียนสามโคก องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 1. นางอัจฉรารัตน์    รุ่นประพันธ์
1. นางอัจฉรารัตน์    รุ่นประพันธ์
2 5 โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์(มณีวิทยา) เทศบาลเมืองโพธาราม จังหวัดราชบุรี 1. นายเจษฎา    มาชิด
1. นายเจษฎา    มาชิด
3 8 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ (ชะอำวิทยาคาร) เทศบาลเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 1. นายนัฐพล    ม่วงทอง
1. นายนัฐพล    ม่วงทอง
4 17 โรงเรียนเทศบาลวัดอัมพวัน เทศบาลตำบลป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 1. นายสุชาติ    ตาบทอง
1. นายสุชาติ    ตาบทอง
5 22 โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง เทศบาลตำบลหนองแค จังหวัดสระบุรี
6 23 โรงเรียนเทศบาล ๖ (วัดเชิงเขา) เทศบาลเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 1. นายปฐมพล    สหธรรม
1. นายปฐมพล    สหธรรม
7 26 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง) เทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1. นางรุ้งรดา    ปทุม
1. นางรุ้งรดา    ปทุม
8 37 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1. นางประถมาภรณ์    ก้องแดนไพร
1. นางประถมาภรณ์    ก้องแดนไพร
9 42 โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ) เทศบาลเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1. นายศิริศักดิ์    เหมือนบัว
1. นายศิริศักดิ์    เหมือนบัว
10 44 โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดอุบลวนาราม เทศบาลตำบลปลายบาง จังหวัดนนทบุรี 1. นายภัทรพล    ดีเดิน
1. นายภัทรพล    ดีเดิน
11 45 โรงเรียนเทศบาล ๑ (ขจรเนติยุทธ) เทศบาลเมืองลำสามแก้ว จังหวัดปทุมธานี 1. นายอรรถพล    วุฒิสิวะชาติกุล
1. นายอรรถพล    วุฒิสิวะชาติกุล
12 46 โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา) นครปากเกร็ด ๑ เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1. นางศรัญย์    เลาห์ประเสริฐ
1. นางศรัญย์    เลาห์ประเสริฐ
13 56 โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร) เทศบาลนครสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1. นายอลงกรณ์    จันทร์นิยม
1. นางสาวณัฐชยา    นรารัตน์
14 57 เทศบาลวัดประทุมคณาวาส(นิพัทธ์หริณสูตร์) เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 1. นางสาวสุภลักษณ์    ว่องวาณิช
1. นางสาวสุภลักษณ์    ว่องวาณิช
15 64 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี1 (บ้านเก่าวิทยา) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 1. นางสาวณธรา    วงศ์สุนทร
1. นางสาวณธรา    วงศ์สุนทร
16 75 โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. นางฐิตินันท์    ทองอยู่
1. นางฐิตินันท์    ทองอยู่
17 91 โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ เทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1. นางสาวนภัสวรรณ    ชื่นเกษม
1. นางสาวนภัสวรรณ    ชื่นเกษม
18 93 โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร) เทศบาลเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1. นางแพรวพรรณ    ปูระณะสุวรรณ์
1. นางแพรวพรรณ    ปูระณะสุวรรณ์
19 94 โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส เทศบาลเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวปรียาภรณ์    พันธ์ุเพิ่ม
1. นางสาวปรียาภรณ์    พันธุ์เพิ่ม
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................