งานแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคกลาง ครั้งที่ 16 ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประจำปีการศึกษา 2565
ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
ระหว่างวันที่ 19-21 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2565
สรุปกิจกรรม โครงงานภาษาไทย ป.4-ป.6 183
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 2 โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร) เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ จังหวัดนครปฐม 1. เด็กหญิงกิติพรรณ    ปุยอรุณ
2. เด็กหญิงวรรณภา    ด้วงรักษา
3. เด็กหญิงอนัญญา    ทองหวล
1. นางสาวกนกอร    แววศรี
2. นางปิยภรณ์    ปราสาททอง
2 4 โรงเรียนวัดป่างิ้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 1. เด็กชายธนวัฒน์    กางยางใย
2. เด็กหญิงกฤติญา    ทัศนพงศ์
3. เด็กหญิงจุฑามาศ    กอโชคชัย
1. นางสาวพนิดา    ทานอุทิศ
2. นายเอนก    พลพุทธา
3 5 โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์(มณีวิทยา) เทศบาลเมืองโพธาราม จังหวัดราชบุรี 1. เด็กหญิงมนสิชา    น้อยผา
2. เด็กหญิงณัฐณิชา    โชควิรัชรุ่งมณี
3. เด็กหญิงวลัยพรรณ    มลฑลจุลเกศ
1. นางสาวนภสวรรณ    เหลาหลัก
2. นางสาวอารีย์    สุพาลี
4 6 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดลำลูกบัว เทศบาลตำบลสามง่าม จังหวัดนครปฐม 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์    ชูราศรี
2. เด็กหญิงสุรดา    วรรณฤมล
3. เด็กหญิงปาลิตา    อ่อนสมกิจ
1. นางสาวกุลณัฐฐา    ดอนอินทรัพย์
2. นางหรรษลักษณ์    จันละมูล
5 8 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ (ชะอำวิทยาคาร) เทศบาลเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงธมนวรรณ    แป้นทอง
2. เด็กหญิงฐิติรัตน์    คงมั่น
3. เด็กหญิงทัชชภร    มูลมงคล
1. นางสาวนวลพิมพ์    ระพิพงษ์
2. นางสาวพจรีย์    มิตรดี
6 10 โรงเรียนเทศบาลบ้านไร่ใหม่ เทศบาลตำบลไร่ใหม่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงปณิชา    เพิ่มพูล
2. เด็กหญิงอริสา    คุ้มทองหลาง
3. เด็กหญิงนันทพร    แซ่คู
1. นางสาววิภาวี    บุญเกิด
2. นางสาวสริตา    สอนรินทร์
7 12 โรงเรียนเทศบาลเมืองบางกะดี เทศบาลเมืองบางกะดี จังหวัดปทุมธานี 1. เด็กหญิงศศิวิมล    ขำแช่ม
2. เด็กหญิงอรุชา    ปราบพาล
3. เด็กหญิงอินทุมา    ดูลาสัตย์
1. นางธนัชพร    กำลา
2. นางสาวปฏิญญา    ซื่อสัตย์
8 17 โรงเรียนเทศบาลวัดแสนสุข เทศบาลตำบลป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 1. เด็กหญิงจิราภา    ดวงแสง
2. เด็กหญิงสุมิณตรา    สุขสุแพทย์
3. เด็กหญิงชามาวีย์    ชูชีพ
1. นางสาวจงกล    ภู่ไข่
2. นางชลกร    เรียบร้อย
9 22 โรงเรียนเทศบาล1 นาเริ่งราษฎร์บำรุง เทศบาลตำบลหนองแค จังหวัดสระบุรี 1. เด็กหญิงพิจารณ์จิตร    พิมพิจารณ์
2. เด็กหญิงชนม์นิภา    สุขสมสิน
3. เด็กหญิงจุฑาภรณ์    พุฒซ้อน
1. นางปฐมาพร    มูลแสน
10 23 โรงเรียนเทศบาล ๑๐ (อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี) เทศบาลเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 1. เด็กหญิงมนัสนันท์    อัตถะพรวัฒนา
2. เด็กหญิงสุพัชรี    ปรีชา
3. เด็กหญิงรุ้งประกายดาว    รัตนอุทัย
1. นางสาวดารินทร์    ปรากฎ
2. นางสาวสุพัฒนา    ศิริบุญ
11 25 โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร เทศบาลเมืองบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 1. เด็กหญิงเบญญาภา    น้ำนวล
2. เด็กหญิงภัทรวรรณ    เยาวยอด
3. เด็กหญิงสุภวรรณ    เตชภณธนาวรัตน์
1. นางสาวพันธุ์ทิพย์    ลุประสงค์
2. นางภารณี    รุ่งพิทักษ์นนท์
12 26 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม(สามัคคีพิทยา) เทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1. เด็กหญิงพนัชกร    บุญภักดิ์
2. เด็กหญิงธนาภรณ์    นิ่มมาก
3. เด็กชายวรวิช    ภู่ประสงค์
1. นางสาวรวมผล    นกดารา
2. นางสุพินยา    ใจรื่น
13 27 โรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงธนพร    โฉมทัพ
2. เด็กหญิงณัฐวรา    ละออเอี่ยม
3. เด็กหญิงอาภารัฐ    รัตนวิเศษสุทธิ์
1. นายณัฐวุฒิ    อริยคุณ
2. นางสาวสุทิสา    รอดธานี
14 35 โรงเรียนเทศบาลท่าเรือประชานุกูล เทศบาลท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงวิริศรา    ชนะภัย
2. เด็กหญิงกัญญ์วรา    แก้วโรจน์
3. เด็กหญิงจุฑารัตน์    คงทอง
1. นางจุฑามาศ    ศรีมาลา
2. นางสุรางค์    พุ่มลำเจียก
15 37 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงกฏษกร    รื่นเริง
2. เด็กหญิงนุจนารถ    โพธิ์ด้วง
3. เด็กชายปริวัตร    จอวัน
1. นางสาวพัชรินทร์    โหราเรือง
2. นางสาวละเอียด    มาดี
16 39 โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง เทศบาลเมืองแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 1. เด็กหญิงณรินทิพย์    ต้นสงวน
2. เด็กหญิงวริศรา    ศรีสวัสดิ์
3. เด็กหญิงอชิดา    อินเฟือย
1. นางสาวกรฉัตร    เขียวอ่อน
2. นางกำไร    รักด่านกลาง
17 42 โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์) เทศบาลเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1. เด็กหญิงเมธพร    ทรงเยาว์ศรี
2. เด็กหญิงรติญา    สำราญวงษ์
3. เด็กหญิงณัฐนันท์    สืบบุก
1. นางสาวพรรณพัชร    ชูศรีจันทร์
2. นางวิลาสินี    แสนวัง
18 44 โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสุนทรธรรมิการาม เทศบาลตำบลปลายบาง จังหวัดนนทบุรี 1. เด็กชายฐปนต    แสงหิรัญ
2. เด็กชายมังกร    สุวรรณวิจิตร
3. เด็กหญิงนิธิพร    พลอยเพชร์
1. นายนนท์ปวิธ    ดีพรมกุล
2. นางยุพา    เอี่ยมสาย
19 45 โรงเรียนเทศบาล ๑ (ขจรเนติยุทธ) เทศบาลเมืองลำสามแก้ว จังหวัดปทุมธานี 1. เด็กหญิงธิญาพร    พรหมมาศ
2. เด็กหญิงวรรณวลา    วะเรืองรัมย์
3. เด็กหญิงอรนุช    โครตมูล
1. นางสาวนันท์นิชา    ดิษฐ์พาณิชย์
2. นางเพียงจันทร์    โพธิ์สังข์
20 46 โรงเรียนวัดกู้ (นันทาภิวัฒน์วิทยา) เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1. เด็กหญิงพีระดา    ผมพันธ์
2. เด็กหญิงสิริกัญญา    เที่ยงอ่ำ
3. เด็กหญิงรุ้งลดา    นันโท
1. นางสาวนภาพร    ปินตารักษ์
21 47 โรงเรียนเทศบาล ๑ สังกัดเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น จังหวัดกาญจนบุรี 1. เด็กหญิงวิรดา    ศรีกิตติกาญจน์
2. เด็กหญิงชญาดา    วอนเพียร
3. เด็กหญิงนิชชา    แก้ววิชิต
1. นางสาวทิดาพร    สัญตวัน
2. นางสาววราภรณ์    ทองแท้
22 49 โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) เทศบาลเมืองสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงนภัสนันท์    เชวงกุลพิวัฒน์
2. เด็กหญิงณัชชา    ธัญญเจริญ
3. เด็กหญิงวรัญญา    ทองเชื้อ
1. นายธรรมรักษ์    แป้นเรือง
2. นางสาวอมรา    พิกุลแกม
23 55 โรงเรียนเทศบาลนาดี เทศบาลตำบลนาดี จังหวัดสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงปาริชาติ    กันชัยภูมิ
2. เด็กหญิงอารยา    พลเดช
3. เด็กหญิงพิชญา    รัตนพิทักษ์
1. นางสาวพชรวี    มักมะยม
2. นางสาววันทนา    เพ็ญเสวี
24 56 โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม (เปี่ยมวิทยาคม) เทศบาลนครสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงชญานิน    รวดเร็ว
2. เด็กหญิงจิณัฐตา    ชอบศิลป์
3. เด็กหญิงวรรณา    บุญเลิศ
1. นางสาวดอกอ้อ    พูลทอง
2. นางมณีรัตน์    พ่วงบุญมาก
25 57 เทศบาลวัดประทุมคณาวาส(นิพัทธ์หริณสูตร์) เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงเกษสุดา    ปิดงาม
2. เด็กหญิงอวัสดา    นุชอยู่
3. เด็กหญิงบุณยาพร    สุวรรณาราม
1. นางชญาชล    บุญเจริญ
2. นางสาวอรศุภางค์    คงพิทักษ์
26 59 โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี เทศบาลเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1. เด็กชายปัณณทัต    อารีภักดิ์
2. เด็กชายปัณณวัฒน์    อินทร์ศรี
3. เด็กหญิงนภัสสร    นิลใจคง
1. นางสาวบุษยา    โคตรบรรเทา
2. นางสาวรัตนา    พันธ์แตง
27 61 โรงเรียนเทศบาล๑บ้านตาลเจ็ดยอด เทศบาลตำบลไร่เก่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงวรรณภร    ขาวสอาด
2. เด็กหญิงอริศรา    เผือกผุด
3. เด็กหญิงหนึ่งธิดา    ทรัพย์เจริญพร
1. นางสาวสุคลธรณ์    สัตย์ซื่อ
2. นางสาวเพชรา    ดามพชาติ
28 65 โรงเรียนเทศบาลบ้านค่าย เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงกุลธิดา    ขันธ์สกุล
2. เด็กหญิงพรศิรี    ศรีจันทร์
3. เด็กหญิงกมลชนก    อินทองมา
1. นางสาวนันทนา    อ่างแก้ว
2. นางอารีย์    นิลจู
29 66 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดแก้วจันทราราม เทศบาลตำบลโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 1. เด็กหญิงปาณิตรา    เชื้อเงิน
2. เด็กหญิงปิ่นมณี    น้อยเจริญ
3. เด็กหญิงกชพร    สนเล็ก
1. นางประภาพรรณ    จันทร์วิเศษ
2. นางพนาพร    เถื่อนม่วง
30 68 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขางู เทศบาลตำบลเขางู จังหวัดราชบุรี 1. เด็กหญิงศิริพร    แท่นทอง
2. เด็กหญิงวริศรา    มุยเจริญ
3. เด็กหญิงวิยะดา    บุญยง
1. นางอัจฉรา    แสงวิสูตร
31 69 โรงเรียนเต็มรักศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 1. เด็กหญิงธนภรณ์    อาจหยุด
2. เด็กหญิงณัฐญาภรณ์    จันทะโสม
3. เด็กชายขวัญวรินทร์    แคล่วคล่อง
1. นางสาวจารุวรรณ    เรืองบุญญา
2. นางสาวมยุรี    บุตรนุช
32 71 โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กชายบารมี    อินเจริญ
2. เด็กหญิงพรรัมภา    ชื่นฉิม
3. เด็กหญิงณัฐชยา    อัมฤทธิ์
1. นางสาวปภัสรา    ไวยโชติ
33 72 โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์) องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงอมรทิพย์    บุญเรืองรอด
2. เด็กหญิงชนินาถ    รื่นภาค
3. เด็กหญิงณภรณ์    บวรสิทธิกุล
1. นางสาวชลธิชา    เกตุเพชร
2. นางสาวประกายวรรณ    แฝงทรัพย์
34 75 โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กชายณฐภัทร    หู้เต็ม
2. เด็กชายอธิวัฒน์    กุไธสงค์
3. เด็กหญิงชลิตา    เมธาวุฒิกุล
1. นางสาวรัชดาภรณ์    ไกรกรึง
2. นางสรัณกันธิชา    ฤกษ์วรลักษณ์
35 80 โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ เทศบาลเมืองเขาสามยอด จังหวัดลพบุรี 1. เด็กหญิงฐิตินันท์    วงษ์วิรัตน์
2. เด็กหญิงพัชรินทร์    พงษ์พัง
3. เด็กชายธนา    เดชจินดา
1. นางสาวสุพรรณี    ยิ่งนอก
36 91 โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์ เทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1. เด็กหญิงปวีณ์สุดา    ทับประยูร
2. เด็กหญิงปทิตตา    เข็มทองนำชัย
3. เด็กหญิงพรหมพร    เทียนบุญ
1. นางสาวกิติมาพร    แดงมณี
2. นายอักษราวุฒิ    สัมแดงพันธ์
37 92 โรงเรียนดวงกมล เทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี 1. เด็กชายรัชชานนท์    เดินเขตร์
2. เด็กหญิงพิชญ์สินี    วัชรพิทักษ์กุล
3. เด็กหญิงณภัทรลภา    สาลิกา
1. นางสาวจินตนา    มุยน้อย
2. นางจิราภรณ์    ปินะสา
38 93 โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสัตตนารถปริวัตร) เทศบาลเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1. เด็กชายศุภกร    รุ่งอรุณ
2. เด็กชายภูวนาถ    เกียวสัมพันธ์
3. เด็กหญิงประภาพร    มณีวิลัย
1. นางสาวพรวิภา    วะชังเงิน
2. นางสาววรนุช    แสวงทรัพย์
39 94 โรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์ เทศบาลเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงศิริรัตน์    สอิ้งทอง
2. เด็กหญิงสิริพันธุ์    เหลืองดี
3. เด็กหญิงชญาดา    สุขเกษม
1. นางปิยวรรณ    ไวยจิรารัตน์
2. นางสาววิไลลักษณ์    เพชรส่องแสง
40 96 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย 2 เทศบาลนครอ้อมน้อย จังหวัดสมุทรสาคร 1. เด็กชายอภิรุจ    ไทรเกตุ
2. เด็กหญิงสุพีชญ์ชนันท์    เพิ่มพลู
3. เด็กหญิงธัญลักษณ์    คงทอง
1. นางสาวรัชนีกร    พรหมมิ
2. นางสาวเยาวเรศ    สุยพงษ์พันธ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................