งานแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคกลาง ครั้งที่ 16 ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประจำปีการศึกษา 2565
ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
ระหว่างวันที่ 19-21 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2565
สรุปกิจกรรม โครงงานสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ป.4-ป.6 186
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 3 โรงเรียนบ้านหนองตาเมือง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กชายวรเมธ    ม่วงสี
2. เด็กหญิงอัญชิศฐา    เอี่ยมสี
3. เด็กหญิงอารีรัตน์    ศรีคำ
1. นางสาวศิรดา    ดาราโอภาส
2. นางสาวสุนันทา    เชื้อวงศ์สกุล
2 4 โรงเรียนวัดป่างิ้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 1. เด็กหญิงนรมน    อินทวงศ์
2. เด็กหญิงปิ่นมุก    นิยมบุญ
3. เด็กหญิงแทนขวัญ    นิยมบุญ
1. นายกอบกิจ    พรมชาติ
2. นายบุญฤทธิ์    มีเครือ
3 5 โรงเรียนเทศบาลวัดโชค(ธรรมเสนานีวรคุณ) เทศบาลเมืองโพธาราม จังหวัดราชบุรี 1. เด็กหญิงกัญญาภัค    เสาประโคน
2. เด็กหญิงจินตภา    ภิรมย์ดวง
3. เด็กหญิงธันยธร    ด้วงปรึกษา
1. นางวรนิษฐา    ปลื้มเปี่ยม
4 6 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดลำลูกบัว เทศบาลตำบลสามง่าม จังหวัดนครปฐม 1. เด็กหญิงกัญจนพร    ผิวที
2. เด็กหญิงญาดา    พัดชา
3. เด็กหญิงตรีกนก    ยิ้มละมัย
1. นางสาวสิริวรรณ    ทองไถ่ผา
5 8 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ (ชะอำวิทยาคาร) เทศบาลเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายธันวา    ถ้ำน้อย
2. เด็กชายธนดล    พลดาหาร
3. เด็กชายนโรตม์    หงษ์ทอง
1. นางศศิธร    งามจัด
2. นางสาวศิริรัตน์    ทัศนา
6 12 โรงเรียนเทศบาลเมืองบางกะดี เทศบาลเมืองบางกะดี จังหวัดปทุมธานี 1. เด็กหญิงรุ่งนภา    พงษ์ธูป
2. เด็กหญิงพฤกษา    สีแย้ม
3. เด็กหญิงมัญช์ณณิชา    ศิริโสม
1. นางสาวสุวภัทร    ไชยบัง
2. นางสาวอุทุมพร    ศรีแจ่ม
7 17 โรงเรียนเทศบาลวัดโบสถ์วรดิตถ์(ศรีราษฎร์อุปกฤติ) เทศบาลตำบลป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 1. เด็กชายวศิน    แก้วทรัพย์
2. เด็กหญิงสุจิตรา    สุทธิจันทร์
3. เด็กหญิงศิวพร    เผือกพันธุ์
1. นายฐากูร    รักษพันธุ์
2. นางสาวอ้อมเดือน    พงษ์แดง
8 22 โรงเรียนเทศบาล1 นาเริ่งราษฎร์บำรุง เทศบาลตำบลหนองแค จังหวัดสระบุรี 1. เด็กหญิงพิชญธิดา    พิมพิจารณ์
2. เด็กชายนรภัทร    กระแจะ
3. เด็กชายชัยวิชญ์    เจริญค้า
1. นางรัตนา    เนียมวีระ
9 23 โรงเรียนเทศบาล ๗ (วัดแก่งขนุน) เทศบาลเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 1. เด็กหญิงพรลดา    ขำทอง
2. เด็กหญิงมณีวรรณ    ทับแสง
3. เด็กหญิงปารียา    สร้อยครบุรี
1. นางสาวปัทมา    เทพรักษา
2. นางสาวสาธิตา    ทาระชัย
10 24 โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย เทศบาลเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 1. เด็กหญิงสุพัชญา    แร่เพชร
2. เด็กหญิงจรัสพร    อ่ำทรัพย์
3. เด็กหญิงณัฐณิชา    ธรรมวงษา
1. นางสาวนภศวรรณ    ยวงการ
2. นางสาวเกศกมล    สลีวงศ์
11 25 โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร เทศบาลเมืองบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 1. เด็กหญิงวรินรำไพ    พูลเกษม
2. เด็กหญิงสุพัฒตรา    โภคา
3. เด็กหญิงขวัญนรี    ตันสุรินทร์
1. นายธนเดช    หริญบูรณานนท์
2. นางภคมณ    ช้างอินทร์
12 26 โรงเรียนเทศบาล 4 (เชาวนปรีชาอุทิศ) เทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1. เด็กหญิงธิชาพร    บุญนาค
2. เด็กหญิงนันทิดา    คำผง
3. เด็กชายยุทธภูมิ    จันทร์ครบ
1. นางณัฐฐิกานต์    คำมณี
2. นางสาธนี    เดชอุดม
13 33 โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 เทศบาลเมืองท่าโขลง จังหวัดปทุมธานี 1. เด็กหญิงนันท์นภัสร์    โพธิ์พินิจ
2. เด็กหญิงสุพัตตรา    งั่วลำหิน
3. เด็กหญิงธนภรณ์    พงศ์ญพัฒน์
1. นางสาวกฤตยา    ปิ่นเกศ
2. นางชมพูนุท    แซงคำ
14 34 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์) องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี 1. เด็กหญิงฟ้าใส    บุญตัน
2. เด็กหญิงสุชาดา    กล่อมเกลี้ยง
3. เด็กหญิงวันวิสา    อุทุม
1. นางสาวจุฑามาส    อัตตโชติ
2. นางสาวรัตนา    ทองไสว
15 35 โรงเรียนเทศบาลท่าเรือประชานุกูล เทศบาลท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงอาทิตยา    เฟืองทอง
2. เด็กหญิงณัฐนิดา    กลิ่นสุคนธ์
3. เด็กหญิงอภิญญา    คันธนงค์
1. นางสาวณัชชาพัชร์    แพรสี
2. นางสุนทรี    ศุกรีเขตร
16 37 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงทิติญา    ศรีเวช
2. เด็กชายกฤติกร    มาขำ
3. เด็กชายพัชรพล    เขียวสอาด
1. นางวิมลวรรณ    พูลกำลัง
17 39 โรงเรียนเทศบาลพัฒนา เทศบาลเมืองแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 1. เด็กหญิงณัฐชา    สมจิตร
2. เด็กหญิงกุลชาดา    แจ่มกระจ่าง
3. เด็กชายอธิชา    สุมานัส
1. นางสาวพวงนภา    ภักดี
2. นางสาวรัตนาภรณ์    ทองศิริ
18 40 โรงเรียนเทศบาลวัดสิงห์สถิตย์ เทศบาลตําบลวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท 1. เด็กหญิงประทานพร    สินทอง
2. เด็กหญิงน้ำเพชร    ดาราโพธิ์
3. เด็กหญิงปิยนุช    ยิ้มห้อย
1. นางสาวขวัญใจ    จันทนา
2. นางสาวชลธิชา    ใช้ไหวพริบ
19 42 โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ เทศบาลเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1. เด็กหญิงวราพร    เติมลาภ
2. เด็กชายคิชฌกูฏ    วิธา
3. เด็กหญิงจิราภา    ชัยเลิศ
1. นางสาวนฤมล    เอกจิต
2. นางสมศรี    อ่ำสกุล
20 44 โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสุนทรธรรมิการาม เทศบาลตำบลปลายบาง จังหวัดนนทบุรี 1. เด็กหญิงสายชล    อิศรางกูร ณ อยุธยา
2. เด็กหญิงปภาวรินทร์    โมระสาก
3. เด็กหญิงรุ่งกวิน    ทองหล้า
1. นางสาวชมพูนุท    นาคเกลี้ยง
2. นางสาวเกศริน    จันทร์สุรไพโรจน์
21 45 โรงเรียนเทศบาล ๑ (ขจรเนติยุทธ) เทศบาลเมืองลำสามแก้ว จังหวัดปทุมธานี 1. เด็กหญิงธานันท์    ทัช
2. เด็กหญิงจารุกัญญ์    คำพรม
3. เด็กหญิงวริศรา    ชุติพงศ์ไพบูลย์
1. นางสาวกิติญาภรณ์    ผดุงพร
2. นางนิภาวรรณ    คำหอมกุล
22 46 โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา) นครปากเกร็ด ๑ เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1. เด็กหญิงสุภาพร    สุวรรณทิตย์
2. เด็กหญิงกฤติญา    สีชา
3. เด็กหญิงปิยะธิดา    อินต๊ะมา
1. นางสาวภาวินี    เพ็งพัด
2. นายอภิชาติ    ทองนุ่ม
23 48 โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตอนุสรณ์) เทศบาลตำบลบางนมโค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงสุพรทิพย์    นพรัตน์
2. เด็กหญิงศิรินันท์    เล็กนิคม
3. เด็กหญิงมีนกัลยา    ทองทิพย์
1. นางสาวจิตตราพร    หิงวัน
2. นางสาวธนพร    วงศ์ประเสริฐ
24 49 โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) เทศบาลเมืองสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 1. เด็กชายศุภฤกษ์    เอี่ยมมี
2. เด็กหญิงพรประภาณ์    จันทร์ชูช่วย
3. เด็กชายสรวิชญ์    ศรีคำวรรณ
1. นายกิตติคม    จิยะจันทน์
2. นายปฐมพงศ์    คล้ายเผือก
25 55 โรงเรียนเทศบาลนาดี เทศบาลตำบลนาดี จังหวัดสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงธัญชนก    ดวงศรี
2. เด็กหญิงศลิษา    เสือขำ
3. เด็กหญิงเก็จมณี    ศรีจาด
1. นางสาวจันทิมา    จูงใจ
2. นางสาวประภัสสร    มีใจรัก
26 56 โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์) เทศบาลนครสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงนรมน    เอกจู
2. เด็กหญิงภิญญาพัชญ์    ดาวศรประศาสน์
3. เด็กหญิงณปภัช    ทับทิม
1. นางสาวยุพเรศ    กิยะแพทย์
2. นางสาววิไล    สีหานาม
27 62 โรงเรียนค่ายธนะรัชต์ เทศบาลตำบลเขาน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงอาภัสรา    เมธาคุณวุฒิ
2. เด็กหญิงฑิฆัมพร    คงขจร
3. เด็กหญิงศิรินทรา    ไชยชนะ
1. นางสาวฐิตินันท์    เจริญกิติศัพท์
2. นางสาวธิดารัตน์    เลาะมณี
28 65 โรงเรียนเทศบาลบ้านค่าย เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กชายพีรวิชญ์    ภาวะสิน
2. เด็กชายนันทิพัฒน์    งามท้วม
3. เด็กชายชลชาติ    หมินหมัน
1. นางสาวทิพกฤตา    ทรงธรรม
2. นางสาวสิริลภัสชญา    เดือนฉาย
29 68 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขางู เทศบาลตำบลเขางู จังหวัดราชบุรี 1. เด็กหญิงสันห์สินี    สิทธิศักดิ์
2. เด็กหญิงธิดาพร    เผือกหนู
3. เด็กหญิงกฤษณา    บำเรอจิต
1. นางสาวเจริญใจ    อ่วมเจริญ
2. นางเชษฐ์ทิดา    บัววารี
30 69 โรงเรียนเต็มรักศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 1. เด็กหญิงปาณิสรา    เพชรกุล
2. เด็กหญิงชุติรัตน์    กฤษสุวรรณ์
3. เด็กหญิงญาณิศา    สิงหณรงค์กุล
1. นางสาวกัญญาภัค    มรรยาทอ่อน
2. นางมะลิวัลย์    นาคประสิทธ์
31 71 โรงเรียนเทศบาลวัดตองปุโบราณคณิสสร เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กชายสายชล    เจริญสุข
2. เด็กหญิงจิณัฐตา    ธารีฉัตร
3. เด็กหญิงฟ้านำพร    แย้มกลีบบัว
1. นางสาวประภาศรี    ลมูลพงษ์
2. นางสาวสุพรรษา    สังข์บุญชู
32 72 โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์) องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงกวินธิดา    เหลืองพฤกษชาติ
2. เด็กหญิงปาริชาติ    นันหทัย
3. เด็กหญิงวิชญาดา    ขันธพร
1. นายศิริฃัย    ทองโคตร
2. นายสาธิต    หอมชะมด
33 75 โรงเรียนเทศบาลเขาพิทักษ์ เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงเพชรน้ำบุศย์    ริมเถื่อน
2. เด็กหญิงนวดา    พาพาน
3. เด็กหญิงพิมพ์ลภัสช์    เจือหอม
1. นางสาวชลธิชา    ฤทธิ์บัว
2. นางอินทรา    ประดิษฐวงศ์
34 80 โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ เทศบาลเมืองเขาสามยอด จังหวัดลพบุรี 1. เด็กหญิงสุภัทรา    ศรีละกุล
2. เด็กหญิงชนกนันท์    จันทร์โสภา
3. เด็กหญิงมณฑิตา    ทองอร่าม
1. นางสาวสุภาภรณ์    เกษรเพชร
35 84 โรงเรียนเทศบาลตำบลสรรพยา เทศบาลตําบลสรรพยา จังหวัดชัยนาท 1. เด็กชายพิสิศฐ์    มณฑา
2. เด็กชายคุณสิษฐ์    เชิดชู
3. เด็กชายศรายุธ    ขวัญชัย
1. นายกิตนรินทร์    พาดฤทธิ์
2. นางสาวอิศราภรณ์    แพงมา
36 89 โรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ เทศบาลตำบลทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 1. เด็กชายณัฐพัชร์    ปานหงษ์
2. เด็กหญิงธัญพิชชา    ว่องจริงไว
3. เด็กหญิงชญานิน    เนตรสุวรรณ
1. นายสิทธิพันธ์    อ่อนรุ่งเรือง
2. นางสาวอรทัย    วณิชชากรกูล
37 91 โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ เทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1. เด็กหญิงพรนภัส    พงษ์ทอง
2. เด็กหญิงนารากร    ลิ้มงาม
3. เด็กหญิงกัญณัฏฐ์    ศรีเฉลียว
1. นางสาวชนิกานต์    ชานิตย์
2. นางสาวสุรีฉาย    รอดพ้น
38 93 โรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี) เทศบาลเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1. เด็กหญิงสุภัสสรา    จำปาอินทร์
2. เด็กหญิงสิริวรรณ    มะลิลา
3. เด็กหญิงบุษกร    ดีเหลือ
1. นางสาวสุภารัตน์    รัฐเรืองมณีโรจน์
39 94 โรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์ เทศบาลเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงมณีรัตน์    น้อยเกตุ
2. เด็กหญิงธมิตา    นาคครื้น
3. เด็กชายปรวิชน์    เปลี่ยนสมบัติ
1. นางชาริณี    น่วมทอง
2. นางสาวภาณิศ์กาญจน์    ชูสกุล
40 96 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย เทศบาลนครอ้อมน้อย จังหวัดสมุทรสาคร 1. เด็กชายจิรภัทร    โกศลศักดิ์
2. เด็กชายอธิกรณ์    กลั้นกลืน
3. เด็กชายวรินทร    บุตรอินทร์
1. นางสาวกุลิสรา    คล้ายรักษา
2. นางสาวภารดี    พิลึก
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................