งานแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคกลาง ครั้งที่ 16 ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประจำปีการศึกษา 2565
ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
ระหว่างวันที่ 19-21 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2565
สรุปกิจกรรม โครงงานสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ม.4-ม.6 188
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 4 โรงเรียนสามโคก องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 1. นางสาวดวงกมล    สินใหม่
2. นางสาวพรนภา    สีขี
3. นางสาวปาริฉัตร    ดนมินทร์
1. นางสาวจันทพร    วงค์จันดี
2. นางสาวนงนภัส    แสงแก้ว
2 13 โรงเรียนรัชตวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. นางสาวอชิรญา    การะเกตุ
2. นางสาวกฤตยา    โสมภีร์
3. นางสาวกนกวรรณ    อ่อนจิตร
1. นางสาวจุฑานันท์    โพธิ์งาม
2. นางสมศรี    เชยชิต
3 19 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล เทศบาลเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 1. นางสาวอรณิชา    สิงห์แก้วสืบ
2. นางสาวแพรวพรรณ    พันโต
3. นายณัฐดนัย    สุดสาคร
1. นางกรรณิกา    ผิวผา
2. นางสาวจุฬาลัย    รักปัญญา
4 23 โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดบำรุงธรรม) เทศบาลเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 1. นายวีรภัทร    มาศรี
2. นางสาวสุกาญจน์ดา    เลขะสม
3. นางสาวอันดามัน    ธาตุทอง
1. นายกิตติการ    ขันชัยภูมิ
2. นางสาวอัจฉราภรณ์    ศรีสวัสดิ์
5 25 โรงเรียนนนท์ประสิทธิ์วิทยา เทศบาลเมืองบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 1. นางสาวเปรมมิกา    เปี่ยมพูล
2. นายพีรพล    มหาดเล็ก
3. นายวีรพงศ์    แซ่เตียว
1. นายณัฐพงศ์    ดานขุนทด
2. นางสาววลัญช์รัช    บัวทรัพย์
6 26 โรงเรียนทวารวดี เทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1. นางสาวอริสรา    คำเหล็ก
2. นางสาวกัญชลิกา    เหราวัต
3. นายวโรดม    พจนารถ
1. นางสาวปาณิสรา    ศิริประเสริฐ
2. นางสาวพัชรี    บำรุงศิลป์
7 33 โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 เทศบาลเมืองท่าโขลง จังหวัดปทุมธานี 1. นายหาญนรินทร์กูล    ตระการณ์
2. นางสาวอรอุมา    หีบแก้ว
3. นางสาวพิชญาภา    แสงวิเศษ
1. นางสาวดอกรัก    เกตุพงษ์
2. นายทิวา    ภูวันนา
8 37 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1. นางสาวกนกรัตน์    หมู่เย็น
2. นางสาวพีรดา    อยู่รอด
3. นางสาวรัชดาภรณ์    นาเอี่ยม
1. นายวันพิชิต    ล่ามแขก
9 39 โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง เทศบาลเมืองแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 1. นางสาวกัลยาพร    ปามุทา
2. นางสาวศิริวรรณ    สร้อยสวัสดิ์
3. นางสาวพชรภา    มีทอง
1. นายวิรัตน์    ป้องเรือ
2. นางสาวสุณัฏฐ์ชญา    ราชวงษ์
10 56 โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์) เทศบาลนครสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1. นายกฤษณะ    โฉมอินทร
2. นางสาวณัฐนันท์    หงษ์ทองมี
3. นางสาวรัชชนันท์    เขียวศรี
1. นางสาวจันทร์ฉาย    เหล่านอก
2. นางสาวชลภัท    วรุณวิภากุล
11 57 เทศบาลวัดประทุมคณาวาส(นิพัทธ์หริณสูตร์) เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 1. นางสาวอรวรรณ    ฟูกลิ่น
2. นางสาวรัตนาภรณ์    เยาว์สนิท
3. เด็กหญิงพรชิตา    ชั่งทอง
1. นางรัศมี    อุปมานะ
2. นางสาวอรวรรณ    มากมูล
12 59 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี เทศบาลเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1. นายชัยวัฒน์    สังเวชมีชัย
2. นายวีรภัทร    สร้อยดอกสน
3. นายณัฐภูมิ    ใจคง
1. นางสาวชลธิชา    แสนคำ
2. นางอมรรัตน์    ภูมิประหมัน
13 64 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี1 (บ้านเก่าวิทยา) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 1. นายอภิรักษ์    ทองบ่อ
2. นางสาววนัชพร    ทองเอีย
3. นางสาวสุกัญญา    สอนดี
1. นางสาวนิชนันท์    ศรีราจันทร์
2. นางสาวสุภาพรรณ    รัตนพรชัย
14 70 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท 1. นางสาวรัตนภรณ์    หวังประกอบ
2. นางสาวสิริกร    แตงฉ่ำ
3. นางสาวสิรีธร    แสงแก้ว
1. นางสาวขนิษฐา    บุญวรนุช
2. นางสาวจำเนียร    ศรีเหลือบ
15 71 โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1. นายพลกฤต    กิ่งแก้ว
2. นายรัชชานนท์    นครสวรรค์
3. นายเกรียงไกร    ธารีสุข
1. นายวรวิทย์    บุญชู
2. นางอรสา    สิทธาจารย์
16 75 โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. นางสาวณัฐนันท์    เขียวยับ
2. นางสาวมาริสา    วัฒนพล
3. นายเสฏฐวุฒิ    จันทร์ดี
1. นายพรหมพิสุทธิ์    อามาตรมนตรี
2. นายสหรัฐ    เพิ่มทรัพย์
17 92 โรงเรียนมัธยมนครรังสิต เทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี 1. นางสาวทัชชญา    เพ็งพึ่ง
2. นายชยางกูร    อภิชาตภุชงค์
3. นายณภัทร    สุริยจักรวาฬ
1. นางสาวนิตย์ชนันต์    พูนเกตุ
2. นางสาวรัตนา    ยอดญาติไทย
18 93 โรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี) เทศบาลเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1. นางสาวนารีรัตน์    บรรดาศักดิ์
2. นางสาวกวินธิดา    เกตุเต็ม
3. นายพีรพัฒน์    วรรณคำ
1. นางสาวรุ่งนภา    วนิชจันทร์สกุล
2. นายศักดิ์ิสิทธิ์    เปรมกมล
19 96 โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย เทศบาลนครอ้อมน้อย จังหวัดสมุทรสาคร 1. นางสาวอาภัสรา    ประดาห์
2. นางสาวศุภพร    โคกกรวด
3. นางสาวธวัลรัตน์    เถื่อนกุล
1. นางสาวพรพรรณ    ศรีหาวงศ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................