งานแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคกลาง ครั้งที่ 16 ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประจำปีการศึกษา 2565
ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
ระหว่างวันที่ 19-21 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2565
สรุปกิจกรรม โครงงานวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 191
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 4 โรงเรียนสามโคก องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 1. นางสาวนิรภัทร    คงสมจิตร
2. นางสาวภัคษราพร    เจริญชัย
3. นางสาววิลาวัณย์    พิผ่วนนอก
1. นางสาวรมณธรณ์    นาเมือง
2. นายสนธยา    ไตรสังข์
2 13 โรงเรียนรัชตวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. นายไกรสร    ประกอบแก้ว
2. นางสาวนลิตา    ฟองน้ำ
3. นางสาวสุชัญญา    มังคะลา
1. นางสาวฑิฆัมพร    ยอดดี
2. นางสาวยลดา    จันทวงค์
3 19 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล เทศบาลเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 1. นางสาวปภาวรินท์    ทรัพย์กรณ์
2. นายอินทัช    สุขเกษม
3. นางสาวชวลีย์    ขำศิริ
1. นางจารุวรรณ    งามเลิศ
2. นายอรรถนิรุตติ์    ปกป้อง
4 25 โรงเรียนนนท์ประสิทธิ์วิทยา เทศบาลเมืองบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 1. นายชนาธิป    กล้าหาญ
2. นางสาวปภัสสร    ธูปโพธิ์
3. นางสาววริศรา    อโศกธรรมรังสี
1. นางสาวชนัญชิดา    สิมาฉายา
2. นางนวพร    เป้าทอง
5 26 โรงเรียนทวารวดี เทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1. นายวัชรพงษ์    โพธิพิพิธ
2. นางสาวภัทรวดี    อารีย์
3. นางสาวชามา    จิตตเชยกุล
1. นางสาวกนกรัตน์    วุฒิวิชาภรณ์
2. นายธรรมรัตน์    สามเพชรเจริญ
6 27 โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 1. นายชนะชัย    พูลวงษ์
2. นางสาวอาภัสรา    เรืองศรี
3. นางสาวชนม์ณานันท์    แจ่มเที่ยงตรง
1. นายธัชนนท์    พุ่มโภคัย
2. นายนิรุตติ์    หลงสมบุญ
7 33 โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 เทศบาลเมืองท่าโขลง จังหวัดปทุมธานี 1. นายกิตติพัฒน์    ขำวงค์
2. นายศิรายุทธ    เย็นสมุทร
3. นายจักรพงษ์    เรืองรัตน์
1. นางสาวธนวันต์    บุญขันธ์
2. นายอัมพร    ภูกองไชย
8 39 โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง เทศบาลเมืองแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 1. นายวุฒิกรณ์    ปัทนา
2. นางสาวสุชัญญา    จันลา
3. นางสาวจิราพร    เกตุสว่าง
1. นางอัญชญานุต    ศรีสุข
2. นางสาวอิงค์อัณณ์    ดีสวัสดิ์
9 44 โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสุนทรธรรมิการาม เทศบาลตำบลปลายบาง จังหวัดนนทบุรี 1. นายต้อม    สะนาคินิต
2. นายนรินทร์    แสงจันดา
3. นายกฤติพัฒน์    รูปขำ
1. นางสุจิตรา    เข็มทิศ
2. นางสาวหทัยรัตน์    ยมจันทร์
10 56 โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์) เทศบาลนครสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1. นายณัฐวุฒิ    แก้วคำน้อย
2. นางสาวทิพยวรรณ    กาพจันทวงษ์
3. นางสาววรัชยา    คำเปี้ย
1. นางสาวบุญรัตน์    ซาชิโย
2. นางสาวรัตนา    จันทวี
11 57 เทศบาลวัดประทุมคณาวาส(นิพัทธ์หริณสูตร์) เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 1. นางสาวจันทร์ทิพย์    หงษ์ชวาไพร
2. นางสาวพลอยโสภา    ผู้ผึ้ง
3. นางสาวแป้ง    -
1. นางพัชราภรณ์    ปรองดอง
2. นางสาวอริสา    ปราณปราชญ์
12 59 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี เทศบาลเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1. นางสาวณีรนุช    ธนภัคพสิษฐ์
2. นางสาวกิตติวรรณ    ยอดดี
3. นางสาวภัณฑิรา    สารพัฒน์
1. นายธนัช    นัยพร
2. นางสาวสุธา    วรรณทอง
13 64 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี1 (บ้านเก่าวิทยา) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 1. นายสุทธิศักดิ์    สุทธิประเสริฐ
2. นางสาวเขมจิรา    รัศมี
3. นางสาวนิวิมล    แซ่ไหล
1. นางสาวฐานมาศ    ศรีทันรัตน์
2. นางสาวปวริศา    ปัทเนตร
14 69 โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 1. นางสาวเทวธิดา    นิธิวาณิชย์
2. นางสาวนัชชา    บวรวรพล
3. นายวรภพ    บุตรศาสตร์
1. นางสาวขนิษฐา    อ่อนสกุล
2. นางสาวมนสภรณ์    ชื่นขุนฤทธิ์
15 70 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท 1. นางสาวธิตยา    มาสม
2. นางสาวภัทรวดี    ฉิมกรด
3. นางสาวธัญวรัตม์    ปานยิ้ม
1. นางจิตตราภรณ์    ธรรมแพทย์
2. นางนันท์นภัส    ปาริยะประเสริฐ
16 71 โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1. นางสาวอินทิมา    สังฆทิพย์
2. นางสาวเพียงขวัญ    บุญประจำ
3. นางสาวอริษา    มีณบำรุง
1. นางปรียาวรรณ    นวมอุ่น
2. นายสิรภพ    เงินงาม
17 75 โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. นางสาวชุติมา    หญ้างวงช้าง
2. นายภานุวัฒน์    จำปาบุรี
3. นายณัฐพร    ทับทิมทอง
1. นายฐานันดร์    ไทยถานันดร์
2. นางสาวเกวลิน    รัตนภักดี
18 85 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลบึงคำพร้อย๑ (โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม) องค์การบริหารส่วนตำบลบึงคำพร้อย จังหวัดปทุมธานี 1. นางสาวสมปอง    สืบสำราญ
2. นางสาวณภัทรศรณ์    แสงทอง
3. นางสาวบุณฑริกา    มงกุฎไพศาล
1. นางสิรินาฏ    ลักษณสัมฤทธิ์
2. นางสาวเพ็ญไฉน    บรรเลงส่ง
19 91 โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 เทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1. นายศรวิษฐา    นาคทอง
2. นายพีระกานต์    นุ้ยเมือง
3. นางสาวจินตวดี    เจริญภาพ
1. นางสาวหนึ่งธิดา    ชิดชม
2. นางสาวหยาดนภา    ทากลม
20 92 โรงเรียนมัธยมนครรังสิต เทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี 1. นายพีรพัฒน์    โพบาทะ
2. นางสาวขนิษฐา    คำจอง
3. นางสาวพัชริดา    ไผ่งาม
1. นายพีรสิทธิ์    ดวงแก้ว
2. นางสาวมณีกาญจน์    สีแหล้
21 93 โรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี) เทศบาลเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1. นายธนภัทร    ประทุมสินธุ์
2. นางสาวธัญชนก    กาสุวรรณ์
3. นางสาวศิริกัญญา    ตั้งอารมณ์
1. นางสาวจิราพร    พาพลงาม
2. นางอัญชนา    ศิริเอก
22 96 โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย เทศบาลนครอ้อมน้อย จังหวัดสมุทรสาคร 1. นายรัตนพล    คงเมือง
2. นายธนบัตร    อินพลับ
3. นายณัฐณิชา    พันธา
1. นางสาวธัญญา    จันทร์เนตร
2. นางสาววัฒนา    ขันทอง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................