งานแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคกลาง ครั้งที่ 16 ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประจำปีการศึกษา 2565
ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
ระหว่างวันที่ 19-21 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2565
สรุปกิจกรรม การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ป.4-ป.6 002
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 2 โรงเรียนเทศบาล2วัดอ้อมใหญ่(นครราษฏร์วิทยาคาร) เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ จังหวัดนครปฐม 1. เด็กหญิงณัฐวิภา    เรียงรายวิลาศคีรี
1. นางสาวนันทนา    เขื่อนแก้ว
2. นางบุษบง    ชุ่มประเสริฐ
2 3 โรงเรียนบ้านหนองตาแต้ม(ราชประชานุกูล) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์    ปราณปริยา
1. นางชนัญญา    ฤทธิลึก
2. นางพจนา    แพงทรัพย์
3 4 โรงเรียนวัดป่างิ้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 1. เด็กหญิงสุพรรณษา    ชูราศรี
1. นางสาวปัทมา    ทองขาว
2. นางสาวภัชญาพร    ไทยงาม
4 5 โรงเรียนเทศบาลวัดโชค(ธรรมเสนานีวรคุณ) เทศบาลเมืองโพธาราม จังหวัดราชบุรี 1. เด็กหญิงพัชรพร    พุ่มพวง
1. นางสาวอรสา    ศรีอริยะกุล
5 6 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดลำลูกบัว เทศบาลตำบลสามง่าม จังหวัดนครปฐม 1. เด็กหญิงกัลยณัฎฐ์    เพ็งภิญโญ
1. นางสาวกชกร    เสือไพรงาม
2. นางวราภรณ์    สามงามน้อย
6 8 โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านห้วยทรายใต้ เทศบาลเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงนารีรัตน์    เเละอรุณ
1. นางสาวมินตรา    ทองดี
7 12 โรงเรียนเทศบาลเมืองบางกะดี เทศบาลเมืองบางกะดี จังหวัดปทุมธานี 1. เด็กหญิงดวงกมล    เพ็งนาม
1. นางจันทร์ณรงค์    เครือแสง
2. นางสาวปฏิญญา    ซื่อสัตย์
8 14 โรงเรียนสหศึกษาบางบัวทอง เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 1. เด็กหญิงศศิพิมล    นนทวงค์
1. นางสาวธัญญารัตน์    ชื่นแสงจันทร์
2. นางสาวอริสา    มะโนธรรม
9 17 โรงเรียนเทศบาลวัดแสนสุข เทศบาลตำบลป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 1. เด็กหญิงธารารัตน์    แก้วเนตร
1. นางสาวจงกล    ภู่ไข่
2. นางชลกร    เรียบร้อย
10 18 โรงเรียนเทศบาลหินกอง เทศบาลตำบลหินกอง จังหวัดสระบุรี 1. เด็กหญิงพิมพ์พิศา    อินปุรณ
1. นางสาวนันทพร    อินปุรณ
2. นางเสาวลักษณ์    อุไรพันธ์
11 19 โรงเรียนเทศบาล 4 ประถมสาธิตเทศบาลเมืองอ่างทอง เทศบาลเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 1. เด็กหญิงขวัญหทัย    เตียงประโคน
1. นางจินตนา    ทองดีน้อย
2. นางสาวอดิศา    เรียบร้อย
12 20 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขาพระงาม เทศบาลตำบลเขาพระงาม จังหวัดลพบุรี 1. เด็กหญิงกานจ์พิชชา    สุภาพ
1. นางสาวณัฏฐกานต์    ช่องกลาง
13 22 โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ เทศบาลตำบลหนองแค จังหวัดสระบุรี 1. เด็กหญิงศิริวรรณ    ขุนหมื่น
1. นางปราณีต    จันทราภิรมย์
2. นางพิทยาภรณ์    บุญรินทร์
14 23 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดศรีบุรีรตนาราม) เทศบาลเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 1. เด็กหญิงณิชกาญน์    ยอดสง่า
1. นายชาญชิต    ศรีขัดเค้า
2. นางนิภาพร    วรเจริญ
15 24 โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ เทศบาลเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 1. เด็กชายธนพล    สนธิกร
1. นางสาวทอฝัน    มาโต
2. นางสาวนาตยา    มะเส็ง
16 25 โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร เทศบาลเมืองบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 1. เด็กหญิงเบญญาภา    ถิระโสภณ
1. นายวีรยุทธ    บุตรศรี
17 26 โรงเรียนเทศบาล 3 (สระกระเทียม) เทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1. เด็กหญิงเรือนแก้ว    นาคซื่อตรง
1. นางสาวนงค์ลักษณ์    ขำสุวรรณ์
2. นางสาวเพ็ญณี    ส้มเอม
18 27 โรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงณัฐกาญ    ใบณะพฤติ
1. นางสาวพิชญา    รุ่งเรือง
2. นางสุจิตรา    ทัดทอง
19 29 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลกรับใหญ่ เทศบาลตำบลกรับใหญ่ จังหวัดราชบุรี 1. เด็กหญิงชาลิสา    หยวกจุ้ย
1. นางณัฐตะวัน    อิ่มลา
2. นางสาวปวีณา    บุญวงษ์
20 33 โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 เทศบาลเมืองท่าโขลง จังหวัดปทุมธานี 1. เด็กหญิงกุลสตรี    แก้วพรหม
1. นางรัตนา    ระหัสทอง
2. นางสาววนิดา    รัตนวิริยา
21 34 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์) องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี 1. เด็กหญิงนภัสรา    รสชุ่ม
1. นางสาวนันท์ฐิมาศ    บุญยงค์
2. นางสาวพูนทรัพย์    ปรีเปรมโอน
22 35 โรงเรียนเทศบาลท่าเรือประชานุกูล เทศบาลท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงลลิดา    มูลศรี
1. นางจุฑามาศ    ศรีมาลา
2. นางสุนทรี    ศุกรีเขตร
23 36 โรงเรียนเทศบาลวัดถลุงเหล็ก(ปูนซิเมนต์ไทยอุปถัมภ์) เทศบาลตำบลท่าหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงณัฐธิดา    ศรีธูป
1. นายณัฐรวี    วิเศษสมบัติ
2. นางศิริรัตนา    โอภาษี
24 37 โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงบุรัสกร    เยี่ยมไธสง
1. นางสาวกิตฏิมา    บุญทรัพย์
2. นางมาลีรัตน์    พรหมรส
25 39 โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง เทศบาลเมืองแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 1. เด็กหญิงมนัสวีร์    เอมอยู่
1. นางสาวศศิทิพ    ทิพโม
2. นางสาวสราลี    จันทรศร
26 42 โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ เทศบาลเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน    คล้ายมณี
1. นางฐิติพร    รุ่งเช้า
27 44 โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโบสถ์ เทศบาลตำบลปลายบาง จังหวัดนนทบุรี 1. เด็กหญิงศิราภรณ์    ตามบุญ
1. นางสาวกิ่งนภา    ปานนอก
28 45 โรงเรียนเทศบาล ๑ (ขจรเนติยุทธ) เทศบาลเมืองลำสามแก้ว จังหวัดปทุมธานี 1. เด็กหญิงสุธินันท์    ใจจะโปะ
1. นางสาวพัชรานันท์    วะราหะ
29 46 โรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ 116 นครปากเกร็ด 2 เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1. เด็กหญิงธนัชญา    หมุนสมัย
1. นางกาญจนา    โพธิ์ชูชัชวาล
2. นางสาวทวินันท์    ใจเปี่ยม
30 48 โรงเรียนเทศบาลวัดบางนมโค (ปานอุทิศ) เทศบาลตำบลบางนมโค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงดวงกมล    สุขเกษม
1. ว่าที่ร้อยตรียศโยธิน    นาคนคร
2. นายอนุสรณ์    สรรเสริญ
31 49 โรงเรียนเทศบาล 2 อำนวยวิทย์ เทศบาลเมืองสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงนัทธมน    แซ่ไหล
1. นายสมรวี    ชมชื่น
32 51 บ้านหนองบัว องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    คชพันธ์
1. นางปิยะดา    สีแสง
2. นายภูมิรพี    พิลา
33 53 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสามพราน(นครสาระผดุงวิทย์) เทศบาลเมืองสามพราน จังหวัดนครปฐม 1. เด็กหญิงกมลชนก    ขุนจางวาง
1. นางสาวภัทรา    เทียมบุญส่ง
34 55 โรงเรียนเทศบาลนาดี เทศบาลตำบลนาดี จังหวัดสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงณิชากร    หงษา
1. นางสาววันทนา    เพ็ญเสวี
2. นางสาวอัมพา    อุดรพงศ์
35 56 โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม (วัฒนรวมวิทยา) เทศบาลนครสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงพิมพ์นารา    สาทประเสริฐ
1. นางบังอร    เสาโกมุท
2. นางสาวศิริพร    ครุฑธา
36 57 เทศบาลวัดประทุมคณาวาส(นิพัทธ์หริณสูตร์) เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงอารยา    สาครขำ
1. นายชัยณรงค์    อกอุ่น
2. นางภณิตาภัทร    มาระเพ็ญ
37 59 โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี เทศบาลเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1. เด็กหญิงภาพิมพ์    ด้วงอ้น
1. นางสาวดุจฤดี    วิเศษศรี
2. นางวรรณธานี    เวชชะ
38 63 โรงเรียนหรเทพ(รุ่งเรืองประชาสามัคคี) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 1. เด็กชายรพีภัทร    คุ้มสมบัติ
1. นางสาวคนึงนิจ    โคเงิน
39 64 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี2 (บ้านหนองอำเภอจีน) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 1. เด็กหญิงปริยฉัตร    ปัญญายิ่ง
1. นางสาวพจนีย์    ตะพัง
40 65 โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองบัว เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงดวงใจ    เกิดบ้านใหม่
1. นางสาวรัชนีวรรณ    เวชปาน
2. นางสาวเบญจพร    บริบูรณ์เกษตร
41 66 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโคกสำโรง เทศบาลตำบลโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 1. เด็กหญิงไอริสา    การิจิตต์
1. นายกิตตินิชญกุล    สิงห์โตทอง
2. นางสลิตตา    บำรุงวุฒิ
42 68 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขางู เทศบาลตำบลเขางู จังหวัดราชบุรี 1. เด็กหญิงปรียานุช    ศรีคง
1. นางอัจฉรา    แสงวิสูตร
43 69 โรงเรียนบางคูลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 1. เด็กหญิงทิชากร    ชลัมพร
1. นางญาณีกานต์    ไชยโยธา
2. นางสุธิดา    เคนงาม
44 71 โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงสุชานันท์    ใจชื่น
1. นางนุชณี    ศรีรัตนกุล
2. นางสาวปภัสรา    ไวยโชติ
45 72 โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์) องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงณัฐติญา    โน๊ตสุภา
1. นางสาวชลธิชา    เกตุเพชร
2. นางสาวประกายวรรณ    แฝงทรัพย์
46 75 โรงเรียนเทศบาลเขาพิทักษ์ เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงกุลปรียา    ทองจันทรา
1. นางสาวสุปราณีย์    กาญจนะศร
2. นางสาวแก้วใจ    จันทร์อุปถัมภ์
47 76 โรงเรียนเทศบาลวัดเจ้าเจ็ดนอก เทศบาลตำบลเจ้าเจ็ด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงสุกัญญา    ตรีวิก
1. นายชัยยะ    การสมมิตร์
2. นางสาววรนุช    พ่วงเพ็ชร
48 77 โรงเรียนเทศบาลหลักเมือง เทศบาลตำบลหลักเมือง จังหวัดราชบุรี 1. เด็กหญิงฉัตรอารีย์    ขุนสวัสดิ์
1. นางสาวนฤชล    สังข์ชู
49 78 โรงเรียนเทศบาลบ้านหมี่ เทศบาลเมืองบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 1. เด็กหญิงญาณภัทร    สุริญาณ
1. นางธนปพร    รุ่งเรือง
2. นางสาวยุพาวรรณ    หลวงสอาด
50 80 โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ เทศบาลเมืองเขาสามยอด จังหวัดลพบุรี 1. เด็กหญิงชลลดา    จงถาวรวุฒิ
1. นางพรรณกร    นนทะการ
51 82 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ดี เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงสุภาพร    จันทร์ผ่องใส
1. นางจรัส    ปรีเปรมโอน
2. นางสาวโชติกา    ปิยวัฒนะ
52 89 โรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ เทศบาลตำบลทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 1. เด็กหญิงสุพิชญา    จันดี
1. นางสาวรัตนา    ปรีชา
2. นางสาววิภัชชา    ยามา
53 90 โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา เทศบาลเมืองบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 1. เด็กหญิงกนกกานต์    เก็บรัมย์
1. นางสาวนวรัตน์    ตั้งตระกูล
2. นางสาวยุวนารี    โม่มาลา
54 91 โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ เทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1. เด็กชายปภัชเดช    กาบิน
1. นางพรมรี    งอกศิลป์
2. นางเชาวนา    อมรส่งเจริญ
55 92 โรงเรียนดวงกมล เทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี 1. เด็กหญิงเนตรนภา    สร้อยสุวรรณ
1. นางสาวจินตนา    มุยน้อย
2. นายศิวะดล    สีมาพล
56 93 โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร) เทศบาลเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1. เด็กหญิงนรินทร์พร    อิ่มอุดม
1. นางสาวกัญญาพัชร    พูลชื่น
2. นางสาวอุษารัตน์    กอธงทอง
57 94 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก (รัตนกะลัสอนุสรณ์) เทศบาลเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงพิชชาพร    นวลเมือง
1. นางรัชเก้า    ลิ้มลิขิตอักษร
2. นางสาววงศ์รวี    โพธิ์สวัสดิ์
58 96 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย 3 เทศบาลนครอ้อมน้อย จังหวัดสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงกนกพัชร    สมคิด
1. นางสาวสุธาภรณ์    มะนาวหวาน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................