งานแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคกลาง ครั้งที่ 16 ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประจำปีการศึกษา 2565
ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
ระหว่างวันที่ 19-21 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2565
สรุปกิจกรรม โครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 200
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 4 โรงเรียนสามโคก องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 1. นางสาวชิตาภา    จูสิงห์
2. นางสาวณภัทร    พลูหอม
3. นายวชิรวิทย์    คำวงค์
1. นางสาวพงษ์ศิริ    ตันติเกษตรกิจ
2. นางอัญชลี    ภาคอินทรีย์
2 13 โรงเรียนรัชตวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. นางสาวจันทิมา    ดอนกระสินธุ์
2. นางสาวยุวดี    พานทองคำ
3. นางสาวศิริพร    ครูตระกูล
1. นางสาวนวพร    พรายแก้ว
2. นายวิศณุ    สมบัวชื่น
3 19 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล เทศบาลเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 1. นางสาวรัชดา    เขียวเกษม
2. นางสาวธิดาวรรณ    จันทรโชติ
3. นางสาวสโรชา    พูลพิพัฒน์
1. นางจรีรัตน์    แจ่มวิมล
2. ว่าที่ร้อยตรีศุภรักษ์    ลิ้มถาวรรักษ์
4 25 โรงเรียนนนท์ประสิทธิ์วิทยา เทศบาลเมืองบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 1. นายศุภจักร    ทองอยู่
2. นางสาวกรรณิการ์    เงินแจ้ง
3. นางสาวธนาพร    เนียมประโคน
1. นางสาวณัฐนรี    สุชิตกุล
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพึ่งพา    ประสพแสนทวี
5 26 โรงเรียนทวารวดี เทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1. นางสาวพัชรพร    แจ้งพะเนียด
2. นางสาวสมัชญา    ชมภูนิช
3. นางสาวพิมพ์ญาดา    พบสุข
1. นางสาวธันย์ชนก    แสงทองดี
2. นางสาวพิมพ์พิชชา    วันสีเขียว
6 56 โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์) เทศบาลนครสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1. นางสาวสุทธิชา    โรจน์ประสงค์
2. นางสาวธนาภรณ์    พร้อมบูลย์
3. นางสาวปาริชาติ    ฤาชัยษา
1. นางปิยพรรณ    เสริมผล
2. นางสาวอมรา    อากาศ
7 57 เทศบาลวัดประทุมคณาวาส(นิพัทธ์หริณสูตร์) เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 1. นางสาวกานต์รวี    ฮวดรักษา
2. นางสาวฐิติกาญจน์    นฤมลสิริ
3. นายกมล    แสงภู
1. นางสาวณัฏฐ์นลิน    จันทร์ฤทธิ์
2. นางวชิรา    สังข์กระแสร์
8 59 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี เทศบาลเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1. นางสาวบัณฑิตา    สองเมือง
2. นางสาวบัวชมพู    ระวังกลาง
3. นางสาวชญานี    ต่างใจ
1. นางสาววาสนา    การะเกตุ
2. นางสาวสายรุ้ง    ทับธานี
9 64 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี1 (บ้านเก่าวิทยา) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 1. นางสาวณัฐตะวัน    รุ่งมณี
2. นางสาวชลธิชา    อำภัยรัตน์
3. นางสาวเยาวพา    มีนาลุ่ม
1. นางสาวลัดดาวัลย์    เอกจิต
2. นางสาวอำไพ    ทวีบุญ
10 69 โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 1. นายศรเทพ    เรืองศรี
2. นางสาวณัฐวรรณ    จันทร์แสนตอ
3. นางสาวพัชรินทร์    ตันเจริญ
1. นายทวีชัย    แม่มิ่ง
2. นางสาวภัทรพร    ปั้นงา
11 71 โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1. นายพงศกร    โชคชัยมงคลศิริ
2. นายศตวรรษ    วงษ์ครุฑ
3. นางสาวรังสิมา    รามัญ
1. นางสาวพรทิพย์    ทองไพบูลย์
2. ว่าที่ร้อยเอกวุฒิชัย    แก้วไทย
12 85 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลบึงคำพร้อย๑ (โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม) องค์การบริหารส่วนตำบลบึงคำพร้อย จังหวัดปทุมธานี 1. นายกำชัย    ศรีชัยราษฎร์
2. นายณัชภัทร    เรืองสง่า
3. นายอรรถพล    ปั้นพิศ
1. นางสาววิลาวัลย์    โสมศุภผล
2. นางสาวอภิญญา    ไทยลาว
13 93 โรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี) เทศบาลเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1. นางสาวสุพาณี    แสงศิลป์ชัย
2. นางสาวปรางค์ฉัตร    บุญแย้ม
3. นางสาวสายสุนีย์    มีสุขเจริญ
1. นายณัฐภัทร    เกาะแก้ว
2. นางผุสดี    เทียนมนต์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................