งานแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคกลาง ครั้งที่ 16 ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประจำปีการศึกษา 2565
ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
ระหว่างวันที่ 19-21 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2565
สรุปกิจกรรม โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.4-ป.6 201
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 1 โรงเรียนเทศบาลวัดห้วยพลู(โชติประชานุเคราะห์) เทศบาลตำบลห้วยพลู จังหวัดนครปฐม 1. เด็กชายธีรเดช    บุญชัยศรี
2. เด็กชายอนุภัทร    สมสอาด
3. เด็กหญิงณัฎฐ์ธมน    เถรกุล
1. นางสาวกฤษณา    เรืองยุบล
2. นายศิริชัย    สกุลพฤทธิ์
2 2 โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร) เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ จังหวัดนครปฐม 1. เด็กชายณภัทร    วงศ์แก้ว
2. เด็กชายสงกรานต์    ดีประเสริฐ
3. เด็กชายธนภัทร    พินิจดี
1. นางสาวธวรรญรัชฐ์    ธนธรรมพานนท์
2. นายอนันต์    มัธยม
3 4 โรงเรียนวัดป่างิ้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 1. เด็กหญิงภิรมย์ธารา    ชื่นอารมย์
2. เด็กหญิงยิ่งลักษณ์    แก้วเล็ก
3. เด็กชายธนวิชย์    ปัททุม
1. นายณัฐพล    หอมระรื่น
2. นายบัญชา    อ่อนนวล
4 5 โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์(มณีวิทยา) เทศบาลเมืองโพธาราม จังหวัดราชบุรี 1. เด็กหญิงเมษา    อินทรีย์สถาพร
2. เด็กหญิงณัฐยมล    ภูมิอินทร์
3. เด็กหญิงอาทิตยา    เซ้นเครือ
1. นายมหาศาล    เอนกกาญจนานนท์
2. นายเมฆ    หอมทวนลม
5 6 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดลำลูกบัว เทศบาลตำบลสามง่าม จังหวัดนครปฐม 1. เด็กชายกรกช    ทองขาว
2. เด็กชายปัณณพัฒน์    วันสุข
3. เด็กชายฐิติกร    สอาดศรี
1. นายณรงค์    แหวนจะโป๊ะ
6 8 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ (ชะอำวิทยาคาร) เทศบาลเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงณัฐวิภา    ชัยเดช
2. เด็กหญิงมนัญชยา    สุขภักดี
3. เด็กหญิงพลอยชนก    กองแก้ว
1. นายสรรค์นิธิ    อมรธนะเดชพงศ์
2. นางสาวเพ็ญพรรณ    มูลมงคล
7 12 โรงเรียนเทศบาลเมืองบางกะดี เทศบาลเมืองบางกะดี จังหวัดปทุมธานี 1. เด็กหญิงธัญพร    บูรณะ
2. เด็กหญิงพัชรินทร์    วาสนา
3. เด็กหญิงสุชาดา    มีวงศ์สม
1. นายภมรพล    อ่ำเอี่ยม
2. นายสมชาติ    อึ้งอัมพรวิไล
8 14 โรงเรียนสหศึกษาบางบัวทอง เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 1. เด็กหญิงชญานิศ    ติ่งทับ
2. เด็กชายรัฐกรณ์    ระโส
3. เด็กชายณภัทร    เปาวะนา
1. นายพิเชษฐ์    ท่าเรือรักษ์
2. นายสิทธิชัย    ฉ่ำดุม
9 17 โรงเรียนเทศบาลวัดอัมพวัน เทศบาลตำบลป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 1. เด็กหญิงญาณิศา    เชื้อพรมศร
2. เด็กหญิงโยษิตา    แจ่มสมัย
3. เด็กชายวชิรวิทย์    ธนศักดิ์ไพบูลย์
1. นางสาวรสริน    นิลศรี
2. นายสุริยา    นกครุฑ
10 23 โรงเรียนเทศบาล ๑๐ (อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี) เทศบาลเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 1. เด็กชายนฤเบศ    มาดา
2. เด็กหญิงพาขวัญ    โสภา
3. เด็กชายกรวิชย์    อรชร
1. นางสาวนฤมล    กันทุ
2. นายยอดชาย    รัตเพชร
11 24 โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย เทศบาลเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 1. เด็กหญิงอรวรรณ    หยวกทอง
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    สภา
3. เด็กหญิงรินรดา    ทรัพย์สุ่น
1. นางสาวณิชชาพัณณ์    ใช้ธูปทอง
2. นายธนะภูมิ    ภูวิลัย
12 25 โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร เทศบาลเมืองบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 1. เด็กหญิงอภิชญา    เอี่ยมประชา
2. เด็กหญิงการต์พิชชา    คำแหง
3. เด็กหญิงมีนา    วันแอเลาะ
1. นางสาวธัญญรัศม์    เกษมธนาสันต์
2. นายอภิณัฐ    สมปัญญา
13 26 โรงเรียนอนุบาลสระแก้ว เทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1. เด็กชายปัญญากร    ต่วนชะเอม
2. เด็กหญิงกัลยรัตน์    ร่างน้อย
3. เด็กหญิงธัญญรัตน์    สีแป้น
1. นางสาวทิพาภรณ์    ฝาตูม
2. นายศิลปชัย    เรืองจุ้ย
14 37 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงนภัสสร    แสนทวีสุข
2. เด็กหญิงสุพิชฌาย์    เจริญจั่น
3. เด็กหญิงพริสรา    พลายยงค์
1. นางสาวกมลวรรณ    พรหมลิ
2. นางพิมพ์ภา    ทองไกร
15 42 โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ เทศบาลเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1. เด็กหญิงกัลยรักษ์    รุ่งเช้า
2. เด็กหญิงแพรวไพลิน    ภาคศิริ
3. เด็กหญิงฐิติชญา    มั่นคง
1. นางสาวธัชษณกร    ศรีวันพิมพ์
2. นายนาวิน    ผดุลย์ศิลป์
16 43 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดนางวัง (สหราษฎร์อุทิศ) เทศบาลตำบลอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 1. เด็กชายกมลเทพ    สุวรรณน้อย
2. เด็กหญิงนาตยา    นาคยงค์
3. เด็กหญิงพัณธิตา    เฉยพ่วง
1. นายสุภัทร    ทองสิทธิ
2. นางสาวโสภา    ศรีฤทธิเดช
17 44 โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดส้มเกลี้ยง เทศบาลตำบลปลายบาง จังหวัดนนทบุรี 1. เด็กหญิงพิมลรัตน์    มีถาวร
2. เด็กหญิงอรวรรณ    เรือนนาค
3. เด็กชายภูผา    นาคน้อย
1. นายพนม    ศูนย์ทัณท์
18 46 โรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ 116 นครปากเกร็ด 2 เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1. เด็กหญิงศศิวิมล    สุวรรณวงศ์
2. เด็กหญิงณัฐธิชา    มากเพชร
3. เด็กชายจารุวิทย์    ศิริจำปา
1. นายจตุพล    ดีแล้ว
2. นางสาวพรวิภา    ผุดผ่อง
19 49 โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) เทศบาลเมืองสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 1. เด็กชายอัศม์เดช    สังฆสุวรรณ
2. เด็กหญิงพิชามญ    คงสวัสดิ์
3. เด็กหญิงอภิรตา    ค้ายาดี
1. นายนัฐพงศ์    สุดโต
2. นายอัครพล    สุดโต
20 56 โรงเรียนวัดโกรกกราก (กรับวิทยาทาน) เทศบาลนครสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงกานต์รวี    ไชยเผือก
2. เด็กหญิงณัฎฐ์นรี    ศรีวิรัญ
3. เด็กหญิงเบญญาภา    อ่วมเจริญ
1. นายบัณฑิต    ไหมทอง
2. นายประสิทธิ์    ผิวชะอุ่ม
21 57 เทศบาลวัดประทุมคณาวาส(นิพัทธ์หริณสูตร์) เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงณัฏฐกานต์    วงษาไทย
2. เด็กหญิงวรกานต์    จิ๋วเมือง
3. เด็กชายธานินทร์    ฤกษ์มี
1. นางวชิรา    สังข์กระแสร์
2. นางเสาวนีย์    เกตุทะเล
22 59 โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี เทศบาลเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์    ผุริจันทร์
2. เด็กหญิงกุลฉัตร    อุบลน้อย
3. เด็กหญิงณิชกานต์    งามบุ่งค้า
1. นางณัฏฐวันณ์    อ้นพันธ์
2. นายทิพากร    บุญแก้ว
23 65 โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองบัว เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงพรพิมล    มั่งมี
2. เด็กหญิงศุภวรรณ    สังฆ์กูล
3. เด็กชายอรรถพล    สมสอาด
1. นางสาวฉัตรบรรจง    หอมสนิท
2. นางสาวอรุณีย์    ศรีหาบุตร
24 69 โรงเรียนวัดแคนอก องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 1. เด็กชายธนกร    สังข์ทอง
2. เด็กชายสรวิชญ์    คำผุย
3. เด็กหญิงดลพร    เหล็กดี
1. นายกฤษณ์พล    ไพรพจนารถ
2. นายรัฐพล    มากพูน
25 71 โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงอิชยา    จันทร์หอม
2. เด็กชายอิทธิพล    บุญศักดิ์
3. เด็กชายณัฐดนัย    พรมแก้ว
1. นายนิพนธ์    เพ็ชรเรือง
2. นายสัมพันธ์    ฆ้องวงศ์
26 75 โรงเรียนเทศบาลเขาพิทักษ์ เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงศรีรดา    พระนิมิตร
2. เด็กหญิงอรปรียา    ป่าด้าว
3. เด็กหญิงจรรยา    ไมตรีจิตต์
1. นายมาโนช    มากมี
2. นางสาวลลนา    จันทวงศ์
27 81 โรงเรียนเทศบาล1(ซอย6) เทศบาลตำบลโคกตูม จังหวัดลพบุรี 1. เด็กหญิงณรินทร์    ขำวิจิตร
2. เด็กหญิงธนัญญา    ขำมั่น
3. เด็กหญิงพิมญาดา    เทียมสวรรค์
1. นางณพิชญา    เลขยันต์
2. นายพิษณุพร    พินืศศศิธร
28 82 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ดี เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 1. เด็กชายณุติพงศ์    ยิ้มเจริญ
2. เด็กหญิงสุธาทิพย์    ฟุ้งสาคร
3. เด็กหญิงภัทรวรรณ    ทันอินทรอาจ
1. นางกันยุมา    อินทร์เขียว
2. นางสาวเบญญทิพย์    คำสิม
29 90 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดบ้านโป่ง เทศบาลเมืองบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 1. เด็กชายจิรเดช    รักษาธรรม
2. เด็กชายสุทธิรักษ์    สำราญสุข
3. เด็กชายวราพงศ์    คชฤทธิ์
1. นายวัชรพงษ์    ดอกเข็ม
2. นางสาวสุคนธ์ทิพย์    คนอยู่
30 91 โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์ เทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1. เด็กชายณัฏฐชัย    เขื่อนคำ
2. เด็กชายกฤษฎา    อบนวล
3. เด็กชายศักดิ์ชัย    ครุฑคาบแก้ว
1. นางสาวราตรี    โครงกาพย์
2. นางสาววิภา    เส็งรอดรัตน์
31 93 โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร) เทศบาลเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1. เด็กชายบรรณรต    กองโคกกรวด
2. เด็กชายปิติพล    นันทพันธ์
3. เด็กชายชัยวัฒน์    ยกตรี
1. นางสาวลักษิณา    แซ่เอี้ยว
2. นายสิรทัต    รัตนเลขา
32 94 โรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์ เทศบาลเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายรชต    เชยชม
2. เด็กชายภีรพล    พรหมเจียม
3. เด็กชายวัชรินทร์    ท้วมทอง
1. นางดุษฎี    เสลาคุณ
2. นายสุวัฒน์    เลิศผสมสิทธิ์
33 96 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย 2 เทศบาลนครอ้อมน้อย จังหวัดสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงศิรินภา    ปุยงาม
2. เด็กหญิงมานิตา    เยอะประโคน
3. เด็กหญิงปาริฉัตร    แซ่ผ่าน
1. นางสาวธมลวรรณ    พุ่มผล
2. นายพิชิต    เอี่ยมยิ่ง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................