งานแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคกลาง ครั้งที่ 16 ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประจำปีการศึกษา 2565
ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
ระหว่างวันที่ 19-21 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2565
สรุปกิจกรรม โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 202
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 3 โรงเรียนบ้านหนองตาแต้ม(ราชประชานุกูล) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงคุณิตา    พุ่มพวง
2. เด็กหญิงสิรีธร    สุดยอด
3. เด็กหญิงอรกัญญา    บุญเลาะ
1. นางสาวธนาภรณ์    พูดเพราะ
2. นางสาวลภัสรดา    ธนกิจกุลทิพ
2 4 โรงเรียนสามโคก องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 1. เด็กหญิงเกศรินทร์    อาซังกู่
2. เด็กหญิงวริตา    อ่อนคง
3. เด็กหญิงรวิ    มูลมะณี
1. นายกิตติพงษ์    เตชะตานนท์
2. นายอธิศักดิ์    คงคาเพชร
3 5 โรงเรียนเทศบาลวัดโชค(ธรรมเสนานีวรคุณ) เทศบาลเมืองโพธาราม จังหวัดราชบุรี 1. เด็กหญิงพนิตพร    ดวงพฤกษา
2. เด็กหญิงสุพิชญา    คงสมบุญ
3. เด็กหญิงอภิชญา    ขลิบเพ็ง
1. นายจรุวัฒน์    เสาร์ประดิษฐ
2. นายวีระพงษ์    ไชยสุข
4 8 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ (ชะอำวิทยาคาร) เทศบาลเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงปุณณิศา    จันทบุตร
2. นายจักรี    ราชาดำ
3. เด็กชายสุรยุทธ์    เหลือประเสริฐ
1. นายกิตติศักดิ์    ขำนิล
2. นายชาติชาย    แซ่เฮง
5 12 โรงเรียนเทศบาลเมืองบางกะดี เทศบาลเมืองบางกะดี จังหวัดปทุมธานี 1. เด็กหญิงอชิรญาณ์    ตาใส
2. เด็กหญิงฐิติกาญจน์    งามหอม
3. เด็กชายธันวา    แซ่แฮ
1. นางสาวนัยนา    ครองยุติ
2. นางปภัชญา    ศิริพันธ์
6 13 โรงเรียนรัชตวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กชายปฐวี    พรหมมา
2. เด็กชายณเดชน์    ประพันธ์
3. เด็กหญิงวิภารัตน์    วัชรากร
1. นางสาวจริยาพร    จันทร์เกตุ
2. นายนพดล    มีบำรุง
7 14 โรงเรียนสหศึกษาบางบัวทอง เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 1. นายธีรกานต์    เปรื้องค้า
2. นายพงศธร    อุดมโภชน์
3. นายภัควัต    กวมรัมย์
1. นายกิจฐิพงษ์    เกษมณี
2. นายเกรียงไกร    บัวอุไร
8 20 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขาพระงาม เทศบาลตำบลเขาพระงาม จังหวัดลพบุรี 1. เด็กหญิงอรนุช    บุญภักดี
2. เด็กหญิงกันยานี    ขำเตี้ย
3. เด็กหญิงนภัสสร    ขุมแร่
1. นางสาวปัทมาภรณ์    นิ่มประคอง
9 23 โรงเรียนเทศบาล ๖ (วัดเชิงเขา) เทศบาลเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 1. เด็กชายชัยชนะ    ชัยเพ็ง
2. เด็กชายชาญชัย    คำทอง
3. เด็กหญิงศิริประภา    บัวสาย
1. นายทิปภัชกร    คงไหว
2. นายธวัชชัย    ผายม
10 24 โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย เทศบาลเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 1. เด็กชายชนะพล    นิ่มละมูล
2. เด็กชายวรฤทธิ์    แก้วพันธ์
3. เด็กชายยุรนันท์    สุ่มทา
1. นายฉัตริน    พรมมา
2. นางสาวภิภัทรา    ดีประดิษฐ์
11 25 โรงเรียนนนท์ประสิทธิ์วิทยา เทศบาลเมืองบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 1. เด็กชายธวัฒน์ชัย    ดวงใจ
2. เด็กหญิงพัชราภา    เกตุนาค
3. เด็กหญิงภานุรัตน์    เทิ่งสันเทียะ
1. นายชยกร    กำทรัพย์
2. นายอนุสรณ์    เรืองสูงสุด
12 26 โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์ เทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1. เด็กหญิงธนัญชนก    เพียงจันทร์
2. เด็กหญิงอินทิรา    แก้วคำไสย์
3. เด็กหญิงวิไลพร    คุ้มครอง
1. นางสาวพนิดา    นาคทั่ง
2. นายสานิตย์    สุขสมดาว
13 37 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงเพชรลดา    บุญห่อ
2. เด็กหญิงชลธิชา    เจตุนา
3. เด็กหญิงปุญญิศา    เปรมปรี
1. นางสาวสุกัญญา    มูลพันธ์
2. นายเรืองศักดิ์    เชนประโคน
14 48 โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตอนุสรณ์) เทศบาลตำบลบางนมโค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงธิดาวรรณ    สุขกอ
2. เด็กหญิงภัทราวดี    สุขลำดวน
3. เด็กชายญาณวุฒิ    ยอดเสือ
1. นางสาวจันทร์อินทร์    ชูทอง
2. นายจิรภัทร    สาทวอน
15 49 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดใหม่อัมพวัน เทศบาลเมืองสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงบุญญารัตน์    พลมาตร
2. เด็กหญิงไปรยา    คนใหญ่
3. เด็กหญิงอรจีรา    ทองพล
1. นายวัชระ    เจริญรัตน์
2. นายสุรศักดิ์    รักภูมิ
16 55 โรงเรียนเทศบาลนาดี เทศบาลตำบลนาดี จังหวัดสมุทรสาคร 1. เด็กชายจีรศักดฺิ์    อ่อนดี
2. เด็กชายรัฐภาพ    แย้มดอกไม้
3. เด็กชายปกรณ์เกียรติ    ประจันทะศรี
1. นายณัฐวุฒิ    แสงบำรุง
2. นายสุกัลย์    พิลาวรรณ
17 56 โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม (เปี่ยมวิทยาคม) เทศบาลนครสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงพรรณนิภา    ปวงคำ
2. เด็กหญิงจรัสฟ้า    คำก้อน
3. เด็กหญิงสุกัญญา    พฤกษาสิริชัย
1. นายจำลอง    พิมพ์สว่าง
2. นางชนาธิป    อินแสง
18 57 เทศบาลวัดประทุมคณาวาส(นิพัทธ์หริณสูตร์) เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงสุชาฏา    ช่วยสุด
2. เด็กหญิงณัฐนันท์    พุ่มศรีนิล
3. เด็กหญิงวันวิสา    จันทร์สุก
1. นางสาวทวินันท์    ทรัพย์ชัยไพบูลย์
2. นายทศพล    เผื่อนผัน
19 59 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี เทศบาลเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1. เด็กชายนราธิป    จิตรบรรจง
2. เด็กหญิงกัญญาภัค    ไม้อ่อน
3. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส    วัฒนาสิริโยธิน
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงธัญลักษณ์    ปัญญาธิวุฒิ
2. นางสาวอภิญญา    พัฒนพิมพ์พงศ์
20 65 โรงเรียนเทศบาลบ้านค่าย เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงไอรดา    อาจสัญจร
2. เด็กชายภูพิรัฐ    เจริญสุข
3. เด็กหญิงอินทริยา    ชูเนียม
1. นายวัชระ    ถนัดค้า
2. นางสาวสุปราณี    บุระ
21 69 โรงเรียนวัดสลักเหนือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 1. เด็กหญิงศุภกานต์    คำพิชชู
2. เด็กชายกฤติน    จิตรจักร
3. เด็กชายนิธิพันธ์    เส็งบางยาง
1. นางสมภักดิ์    บาริศรี
2. นายสิทธิชัย    ศรีกุล
22 71 โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลื้ม เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงเบญญภา    สลักจิตร
2. เด็กหญิงประภาพร    เกียรตินิยกฤต
3. เด็กชายภาคิน    ลูกจันทร์
1. นายนพคุณ    นาคทอง
2. นางสาวปาริฉัตร    ลำไธสง
23 75 โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กชายคุณพัฒน์    ฮ้อรี
2. เด็กหญิงชุรีภรย์    ชัยศรีวรานนท์
3. เด็กหญิงกมลชนก    เรืองศรี
1. นายจักรา    พรพิบูลย์
2. นางสาวรัญชนา    พวงดอกไม้
24 91 โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์ เทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1. เด็กหญิงวีรวัลย์    ความสุข
2. เด็กหญิงสุพรรณษา    แจ้งสว่าง
3. นายวสุรัตน์    ครุฑสุวรรณ
1. นายอำนาจ    เชาว์ไว
25 92 โรงเรียนมัธยมนครรังสิต เทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี 1. เด็กชายอนุชิต    อุ้มญาติ
2. เด็กชายณัฐปวินท์    นพธนาบูรณ์
3. เด็กชายจารุกิตติ์    เสริมเหลา
1. นายจิรัสย์    โสภณรุ่งทรัพย์
2. นางสาวศิริรัตน์    สระบุบผา
26 93 โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร) เทศบาลเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1. เด็กชายพศวัต    กำพูน
2. เด็กชายสิทธิโชค    เสนีย์วงศ์
3. เด็กชายธนพล    พรหมจูฑะ
1. นายธีรพงศ์    พวงทอง
2. นายสราวุธ    ดีกระจ่าง
27 94 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก (รัตนกะลัสอนุสรณ์) เทศบาลเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงฐาปนีย์    นวลสี
2. เด็กหญิงสุพัชชา    แสงเดือน
3. เด็กหญิงสุพิชชา    แสงเดือน
1. นายธนากร    ต่วนศิริ
2. นางบุญเหลือ    ศรีมา
28 96 โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย เทศบาลนครอ้อมน้อย จังหวัดสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงชนิฉัตร    สิริเริงสุข
2. เด็กหญิงชุตามา    แม่นมั่น
3. เด็กหญิงปาลิสา    ตรีกุล
1. นายนิพนธ์    เจิมสูงเนิน
2. นายไตรทิพย์    แจ่มประเสริฐ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................