งานแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคกลาง ครั้งที่ 16 ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประจำปีการศึกษา 2565
ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
ระหว่างวันที่ 19-21 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2565
สรุปกิจกรรม โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 203
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 4 โรงเรียนสามโคก องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 1. นางสาวลักษณพร    กิริวรรณา
2. นางสาวรุจรดา    สุพรรณ
3. นายเตวิทช์    ซื่อตรง
1. นายวสันต์    สินกระโทก
2. นางสาวสุจิพร    น้าวศรชัย
2 13 โรงเรียนรัชตวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. นางสาวธันยมัย    ศรีเมือง
2. นางสาวกฤติยา    อุตะระพันธ์
3. นางสาวสุธิมนต์    สืบสุข
1. นางสาวจริยาพร    จันทร์เกตุ
2. นายนพดล    มีบำรุง
3 19 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล เทศบาลเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 1. นางสาวกัญญาวัลย์    ช่วยประครอง
2. นายโภคิน    ดีบุกคำ
3. นายธวัชชัย    มูลวงศ์
1. นางจรีรัตน์    แจ่มวิมล
2. นางจารุวรรณ    งามเลิศ
4 23 โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดบำรุงธรรม) เทศบาลเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 1. นางสาวอุษณิษา    จันทร์วงษ์
2. นายธนายุทธ    โหมดสกุล
3. นายพีรพัฒน์    เเสนเเสบ
1. นายณัฐวุฒิ    คันธะรัก
2. นางสาวภัทรา    ศรีรัตน์
5 25 โรงเรียนนนท์ประสิทธิ์วิทยา เทศบาลเมืองบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 1. นายอนุชา    พุ่มเผย
2. นางสาวณัฐสุดา    แถมสุข
3. นางสาววนิดา    คำติรัมย์
1. นายชยกร    กำทรัพย์
2. นายอนุสรณ์    เรืองสูงสุด
6 26 โรงเรียนทวารวดี เทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1. นางสาวสายธาร    สมส่วน
2. นางสาวณัฐนิชา    อินทร์มั่น
3. นางสาวธนัชพร    สุขขาบูรณ์
1. นางสาวมลธิรา    พุ่มใย
2. นายเกียรติศักดิ์    บัวงาม
7 39 โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง เทศบาลเมืองแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 1. นางสาววันเพ็ญ    หร่ำรัศมี
2. นางสาวนัฐวพันธ์    สนม
3. นางสาวธัญพิชชา    วันทะมาตร
1. นางศิริรัตน์    สงบจิต
2. นายแสงเทียน    ศิริสลุง
8 57 เทศบาลวัดประทุมคณาวาส(นิพัทธ์หริณสูตร์) เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 1. นางสาวชฏาภา    ชาตาคม
2. นางสาวสุธาสินี    บ้านเกาะสมุทร
3. นายณัฐพล    รอดวิไล
1. นายทศพล    เผื่อนผัน
2. นายภาณุพงศ์    แสงเดือน
9 69 โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 1. นางสาวศิวาพร    ปานพลับ
2. นายเจษฎา    เอื้อเฟื้อ
3. นายอรัญชัย    พิณทิพย์
1. นางสาวกรวรรณ    กาทองทุ่ง
2. นางสาวสุธินี    เลิศพันธ์
10 72 โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1. นางสาวรวิวรรณ    ทองคำพานิช
2. นางสาวกวีวรรณ    ม่วงเอี่ยม
3. นายถิรวัฒน์    แสงเรืองรอง
1. นายณัฐวุฒิ    ดวงจินดา
2. นายวรพงศ์    พิมพ์สกุล
11 75 โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. นางสาวบุญญานุช    ตังเดชะหิรัญ
2. นางสาวไปรยา    มีนา
3. นางสาวอริสา    ยิ้มละมัย
1. นายจักรา    พรพิบูลย์
2. นางสาวรัญชนา    พวงดอกไม้
12 91 โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 เทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1. นางสาวบุญทริกา    พรมรักษา
2. นางสาวปนัดดา    หาสุข
3. นางสาวอารยา    ดีเจริญ
1. นายชาลี    อินมอญ
2. นายอดิศักดิ์    มาตเสนา
13 92 โรงเรียนมัธยมนครรังสิต เทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี 1. นายสุรธัช    พุ่มกระจับ
2. นายปิยวัฒน์    แก้วกอง
3. นายชินภัทร    หินปรีชา
1. นายกฤตนน    อรุณเสถียร
2. นายชลสิทธิ์    วิ่งเดช
14 93 โรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี) เทศบาลเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1. นางสาวร้อยแก้ว    มีจอม
2. นางสาวสุชานันท์    บุพตา
3. นางสาวกานต์สินี    ศุภรานันท์
1. นางทัสมา    สุทะปัญญา
2. นายโอปอ    ดีจันจ้อย
15 96 โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย เทศบาลนครอ้อมน้อย จังหวัดสมุทรสาคร 1. นางสาวพิมพร    กุตสี
2. นางสาวศดานันท์    สังข์หร่าย
3. นางสาวเกตุวลี    คงยุทธ์
1. นางสาวธนิฎฐา    ซาเสน
2. นางสาวน้องนุช    แตงรักษา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................