งานแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคกลาง ครั้งที่ 16 ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประจำปีการศึกษา 2565
ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
ระหว่างวันที่ 19-21 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2565
สรุปกิจกรรม ฮูล่าฮูปประกอบเพลง ปฐมวัย 209
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 5 โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์(มณีวิทยา) เทศบาลเมืองโพธาราม จังหวัดราชบุรี 1. เด็กหญิงจิณห์จุฑา    ปุริตา
2. เด็กหญิงกาญจน์ณัฎฐา    เจริญผล
3. เด็กหญิงอังกฤษ    สุวรรณพูนทวี
4. เด็กหญิงณัฐธิดา    นุชแทน
5. เด็กหญิงธันย์ชนก    รัตนา
6. เด็กหญิงวรรณพร    คงสุวรรณ
7. เด็กหญิงเบญจพร    อ้ายหนู
8. เด็กหญิงภัคจิรา    จันทร์ใหม่
9. เด็กหญิงกชกร    ผาสุข
10. เด็กชายชัชนันท์    จันทร์แก่น
1. นางทิพวัลย์    เรียงเพชร
2. นางนงนุช    เพียรพิพัฒนสุข
3. นางภาษิตา    พลายวิจารณ์
4. นางวนิดา    เจียนระลึก
6
2 23 โรงเรียนเทศบาล ๑๐ (อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี) เทศบาลเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 1. เด็กหญิงวราภรณ์    มานะโว
2. เด็กหญิงสุพรรณนิภา    เจริญสอน
3. เด็กหญิงพิชญ์ธรินทร์ญา    เพ็ญถนอม
4. เด็กหญิงลภัสรา    ปัญจรี
5. เด็กหญิงพิชราวดี    ดีงาม
6. เด็กหญิงพิมรดา    เพ็ชรสิงห์
7. เด็กชายณชพล    วายุโชติ
8. เด็กหญิงวิศรุตา    ดอกคำ
9. เด็กชายอัศวิน    ยินดี
10. เด็กหญิงสุธีธิดา    อาบสุวรรณ์
1. นางสาวนฤมล    แสงจันทร์
2. นางสาววนิดา    แท่นคำ
3. นางเอื้องฟ้า    สุขศรี
ยอดเยี่ยม
3 26 อนุบาลประปานคร เทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1. เด็กหญิงอริสา    จันทร์ท่า
2. เด็กหญิงวนัชพร    สาระสินธ์
3. เด็กหญิงสุพัตรา    กิจหว่าง
4. เด็กหญิงวชรกมล    ทองมั่ง
5. เด็กหญิงณปภา    พรหมพินิจ
6. เด็กหญิงชวพร    ถิระวัฒนพิเชฐ
7. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    ขาวพันธ์ุ
8. เด็กหญิงธนาภรณ์    ม่วงไหม
9. เด็กหญิงกัญชนัญ    ณ นคร
10. เด็กชายธนาธิป    รัตนจารุศิริพจน์
1. นางสาวน้ำอ้อย    ใจสำรวม
2. นางเทวี    ภู่ผึ้ง
6
4 27 โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 1. เด็กชายเอกชัย    ฮงภูเขียว
2. เด็กหญิงธนกานต์    ภู่ทอง
3. เด็กหญิงภัทรวดี    วงศ์พรนิมิตร
4. เด็กหญิงภัฐภัสสรณ์    วินทะไชย
5. เด็กหญิงจิตติมา    จันทอน
6. เด็กหญิงวราภรณ์    วงศรีแก้ว
7. เด็กหญิงสิริณัฐ    ปิ่นทอง
8. เด็กหญิงเนย    น้ำเป้า
9. เด็กหญิงน้องแมว    -
10. เด็กหญิงณัฐธิฎา    เปล่งวิชา
1. นางสาวกวิตา    ทองสอน
2. นางสาวธิดารัตน์    รัตนรักษ์
13
5 33 โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 เทศบาลเมืองท่าโขลง จังหวัดปทุมธานี 1. เด็กหญิงกนกวรรณ    ดีวงษ์
2. เด็กชายธนากร    ศรีรักษา
3. เด็กหญิงสุวิชญา    ศรีอ่อน
4. เด็กหญิงภูลฎา    หวังโส๊ะ
5. เด็กหญิงแววตา    พูมิ่งดาว
6. เด็กหญิงธัญกร    บุญมี
7. เด็กหญิงชนัญญา    สีดา
8. เด็กหญิงสุภัคสรา    ชาวไธสง
9. เด็กชายภูมินทร์    อุราโรจณ์
10. เด็กชายสิทธิพล    นิ่มนวน
1. นางพรรษ์พิมพ์    เมืองนาคิน
2. นางสายไหม    วรรณชาติ
3. นางสาวอรัญญา    สายสอน
4. นางสาวอังศณา    พิมพ์ไทย
13
6 37 โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงกนกพร    อยู่เปี่ยม
2. เด็กหญิงกัญญพัชร    โมอุ่ม
3. เด็กหญิงนลัทพร    เสือนุ้ย
4. เด็กหญิงกชพร    สิงห์จุ้ย
5. เด็กหญิงวิรวรรณ    แก้ววิชิต
6. เด็กหญิงปริมทิตา    ทองแผน
7. เด็กหญิงปาณิศา    มัททรี
8. เด็กหญิงนัทปภา    นาคะ
9. เด็กชายบวรชัย    โคกเพ็ง
10. เด็กหญิงกัลยกร    ทู้ไพเราะ
1. นางสาวกัลยา    วันทอง
2. นางธนพร    อรุณโชติ
3. นางสาววรรณิศา    ศรีพงษ์
19
7 42 โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ เทศบาลเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1. เด็กหญิงณัฐธิดา    จอกแก้ว
2. เด็กหญิงนนธกาญ    ยืนนาน
3. เด็กหญิงสริตา    เกตุคง
4. เด็กหญิงธนัชพร    พงษ์มิตร
5. เด็กชายพีรวิชญ์    แก้วไผ่
6. เด็กชายติณณภพ    พุ่มศิริ
7. เด็กหญิงสุภาวดี    จำปากุล
8. เด็กหญิงนลันญา    แก้วไผ่
9. เด็กหญิงบงกชรัตน์    เฉลิมรำพึงวงษ์
10. เด็กหญิงศิวนาถ    ใจสว่าง
1. นางสาวกนกพร    สุขกุล
2. นางสาวจิราภรณ์    ประทุมศรีขจร
3. นางสาวสุภาพรรณ    เกตุมณี
6
8 44 โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดส้มเกลี้ยง เทศบาลตำบลปลายบาง จังหวัดนนทบุรี 1. เด็กหญิงข้าวทิบ    แก้ววงสา
2. เด็กหญิงรัฐวดี    ภักดีประพันธ์
3. เด็กหญิงใบบัว    ไชยวงศ์
4. เด็กหญิงโชติกา    ลาดเหลา
5. เด็กหญิงกวินอร    ทวีสาร
6. เด็กหญิงกชพรรณ    อาวรณ์
7. เด็กหญิงณัฐวรา    คงถาวร
8. เด็กหญิงเขมจิรา    พันสุดน้อย
9. เด็กหญิงเมษา    -
10. เด็กชายพัทธรดนัย    แดงธรรม
1. นางนุชศรา    พันธุนาคิน
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพรพิไล    พิทูล
3. นางสาวสายพิณ    เชื้อจ๋าย
22
9 46 โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา) นครปากเกร็ด ๑ เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1. เด็กชายบุญช่วย    ศรีพุฒ
2. เด็กชายเมธาสิทธิ์    พานิชอำนวย
3. เด็กหญิงศุทธิกานต์    เจาะดี
4. เด็กหญิงอนันตยา    นานาวรรณการ
5. เด็กหญิงปุณณภา    อยู่ไทย
6. เด็กหญิงภัณฑิรา    ฝอยทอง
7. เด็กหญิงรัตติกาล    ศรีระสะ
8. เด็กหญิงณยดา    ศรีนุช
9. เด็กหญิงกวินธิดา    รุ่งทรัพย์
10. เด็กหญิงบุญญาพร    โมพา
1. นางสาวณพัชชนันท์    รอบคอบ
2. นางสาวศศินา    คงเจริญ
3. นางศุภนันท์    จันทร์กระแจะ
4. นางสาวไพจิตร    ฉุยกลิ่น
13
10 49 โรงเรียนเทศบาล 6 ร่วมพัฒนาคณูปถัมภ์ เทศบาลเมืองสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา    พินทุนันท์
2. เด็กหญิงธัญสินี    มั่นยืนยง
3. เด็กหญิงธนวรรณ    ใจตรง
4. เด็กหญิงสายบัว    -
5. เด็กหญิงภัทรดา    อื้อพานิชย์
6. เด็กหญิงภัทราพร    แนวสุภาพ
7. เด็กหญิงคุณัญญา    เกศพัฒนเศรษฐี
8. เด็กหญิงลลิตา    เล้าสมศรี
9. เด็กหญิงอชิรญา    ใจตรง
10. เด็กชายจิรวัชร    กองม่วง
1. นางสาวศศิมา    เกิดสำราญ
2. นางสาวอรชุมา    เพชรนาถ
3. นางอาภา    ร่มเพชร
5
11 50 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางปลา เทศบาลตำบลบางปลา จังหวัดสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงพัชรินทร์    โทบุตร
2. เด็กหญิงกชกร    อินกลับ
3. เด็กหญิงณัฐวดี    ต้นโพธิ์
4. เด็กหญิงปภาวรินท์    ขาวพุ่ม
5. เด็กหญิงกัญชพร    กิ่งนอก
6. เด็กหญิงณัฎฐนิช    เงินสมบัติ
7. เด็กหญิงนฤมล    อุดม
8. เด็กชายจิรพัฒน์    ธรรมรัตนาภรณ์
9. เด็กหญิงธนพร    สำมะนา
10. เด็กหญิงเปรมิกา    หุ่นลำภู
1. นางฐิติพร    มิตรวงษา
2. นางสาวภาวินี    ปานวิลัย
3. นางวรัชกุล    ราชประโคน
4. นางสาวโสภา    เศวตพันธ์
6
12 56 โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์) เทศบาลนครสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1. เด็กชายกวีวัธน์    นิ่มน้อย
2. เด็กชายกวี    มิ่งขวัญ
3. เด็กหญิงชนาพร    อ่วมดำ
4. เด็กหญิงญาดาวดี    รังสิมันตุชาติ
5. เด็กหญิงธนัชชา    แก้วนิล
6. เด็กหญิงวรดา    จินดามนต์
7. เด็กหญิงฐิตาพร    พงษ์พยัคฆ์
8. เด็กหญิงวันวิสา    พิมศรี
9. เด็กหญิงกัญญารัตน์    คำสอน
10. เด็กหญิงพาขวัญ    แซ่โง้ว
1. นางประไพ    จันทร์หอม
2. นางสาววรรณิดา    เพ็ชร์วาว
3. นายเตชินท์    แดงประเสริฐ
4. นางสาวแก้วตา    วิญญูหัตถกิจ
6
13 59 โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี เทศบาลเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1. เด็กหญิงภัทราพร    อ่อนเพ็ชร
2. เด็กหญิงเบญจมาศ    สายวงค์เดือน
3. เด็กหญิงภัณภิรา    ตะกรุดทอง
4. เด็กหญิงกุลิสรา    พรหมเกาะ
5. เด็กชายกมลเทพ    ใจหวัง
6. เด็กหญิงศุภิสรา    อินทะกนก
7. เด็กหญิงสุภิญญา    ทุมอนันท์
8. เด็กหญิงฐิตาสิรี    ดนตรีเสนาะ
9. เด็กหญิงขวัญแก้ว    ลื่นเพ็ชร
10. เด็กหญิงสุภาพิชญ์    ขวัญมงคล
1. นางสาวประภัสสร    บางป้อง
2. นางพรทิพภา    แก่นเรือง
3. นางสาวศิรินันท์    รัตทำ
4. นางอุบล    สินธุโร
13
14 67 โรงเรียนอนุบาลลาดสวาย เทศบาลเมืองลาดสวาย จังหวัดปทุมธานี 1. เด็กหญิงกัญญาพัสร    อ่อนตา
2. เด็กหญิงนริศรา    สายบุบผา
3. เด็กหญิงกนนกพิชญ    หมื่นจินะ
4. เด็กหญิงกาญจน์เกล้า    เรื่อภู่
5. เด็กหญิงพรพรรษา    จันทร์เจริญ
6. เด็กหญิงนารีรัตน์    เหลืองเดชานุรักษ์
7. เด็กหญิงศุภิชญ์ชญาภา    สุวรรณบุตร
8. เด็กหญิงภัคพินันท์    คันธณัช
9. เด็กหญิงณตา    -
10. เด็กชายแสนดี    -
1. นางสาวกมลวรรณ    พฤกษวานิช
2. นางสาวนันทพันธ์    เต็มประสงค์
3. นางรัตวรรณ    สืบสกุลน้าเจริญ
21
15 69 โรงเรียนบางคูลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 1. เด็กหญิงจันทร์ธิดา    แก้วศรี
2. เด็กหญิงนฤมนต์    นาลาด
3. เด็กหญิงปาณิสรา    วงกาวี
4. เด็กชายนันทพงศ์    มงคลชัยเกียรติ
5. เด็กหญิงชนิภา    พุทธพันธ์
6. เด็กชายธนกฤษ    สุภาพพันธ์
7. เด็กชายทศพร    โทล้า
8. เด็กหญิงนิรดา    โสตทิพย์
9. เด็กหญิงพิทยาภรณ์    แสนสุข
10. เด็กหญิงนันท์นลิน    ศรีโชติ
1. นางสาวกาญจณา    ศรีเพ็ชร
2. นางสาวมัลลิกา    สายหยุด
3. นางสาวเปมิกา    อาจด่อน
4. นางสาวแก้วตา    แสงสี
13
16 75 โรงเรียนเทศบาลเขาพิทักษ์ เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงลลิตา    ทองเหี่ยง
2. เด็กชายณัฐฏกรรณ์    กองแก้ว
3. เด็กหญิงอิสยาห์    นาทองถม
4. เด็กหญิงวรรณพร    ทองสุข
5. เด็กหญิงปุณยภา    คงเพชรศักดิ์
6. เด็กหญิงกมลชนก    อ่อนดี
7. เด็กหญิงณัฏฐณิชา    นิธิเกษมสมบัติ
8. เด็กชายพิริยกร    สิทธิชัย
9. เด็กชายตรัยรัตน์    วราสินธุ์
10. เด็กหญิงนฤภัทรดี    ขวัญปาก
1. นางสาวชมพูนุท    ทองเงิน
2. นางสาวชุติมา    นาเมือง
3. นางสาวสายน้ำผึ้ง    ทองประดิษฐ
4. นางสาวสิริขวัญ    ชูชื่น
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
17 80 โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ เทศบาลเมืองเขาสามยอด จังหวัดลพบุรี 1. เด็กชายวชิรวิทย์    วิเชียรชาติ
2. เด็กชายนฤบดินทร์    บุญเมอะ
3. เด็กชายพิรจักษณ์    สุขขะ
4. เด็กหญิงกรเกล้า    เกษแก้ว
5. เด็กหญิงดาริน    จิตรบังอรศิลป์
6. เด็กหญิงณัฐวลัญช์    รักธรรม
7. เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์    สงทิม
8. เด็กหญิงพิชญาภัค    ศรีอาวุธ
9. เด็กหญิงลภัสรดา    อาจพงษ์
10. เด็กหญิงไลลา    ท้วมไทย
1. นางปราณี    นกแก้ว
2. นางสาวรวีกานต์    โมรา
3. นางสาวสุมารินทร์    ไพเราะ
6
18 82 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ดี เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงนภาวดี    เกิดพร้อม
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา    จาตุรพันธ์
3. เด็กหญิงสุภัสสรา    แร่ถ่าย
4. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    สำราญสุข
5. เด็กหญิงบุตรสะณี    เศิกศิริ
6. เด็กหญิงปวีณ์นุช    กาแก้ว
7. เด็กหญิงกัญญภัทร    เงินมั่นคง
8. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์    เกิดแก้ว
9. เด็กหญิงฐิตาภรณ์    รวมสรรพสุข
10. เด็กชายณัฐภัทร    ภู่เนียม
1. นางฐิติรัตน์    ไพศาล
2. นางสาวปุญชรัสมิ์    ไชยชนะ
3. นางสาวมยุรี    ศรีมันตะ
4. นางสาวรชยา    ใช้ทอง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
19 92 โรงเรียนเพียรปัญญา เทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี 1. เด็กหญิงปุณณดา    นางาม
2. เด็กหญิงศลิษา    บ่อพลอยเพชร
3. เด็กหญิงกัลยากร    พินเสี้ยว
4. เด็กหญิงมนณัชชา    แตงแก้ว
5. เด็กชายรฐนนท์    แย้มเนตร
6. เด็กชายธนบูรณ์    สุริยานนท์
7. เด็กชายโชคดี    -
8. เด็กหญิงนันทดี    พัฒนานนท์
9. เด็กหญิงวรรณกานต์    พรมมา
10. เด็กหญิงกานต์ธีรา    ทองอินทร์
1. นางสาวกนกกร    กัณหารัตน์
2. นางสาวชลลดา    ศรีนางแย้ม
3. นางสาวพรรณรัตน์    จันทร์ประดับ
4. นางพิมพ์นารา    พิมเสน
19
20 93 โรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี) เทศบาลเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1. เด็กชายสิรวิชญ์    ประเสริฐชานนท์
2. เด็กหญิงกัญจทรัพย์    พิมพ์โพกลาง
3. เด็กหญิงพรญาณี    สุศิริ
4. เด็กหญิงณัชชา    ตรงเที่ยง
5. เด็กหญิงเอมิกา    ผลเจริญ
6. เด็กหญิงเขมิกา    ทักขินะ
7. เด็กหญิงนันทิกานต์    พิทักษ์หงส์
8. เด็กชายกนกกาญจน์    กิจนิเทศ
9. เด็กหญิงนันท์นภัส    จันทรัตทัต
10. เด็กหญิงอนัฐนันท์    บัวทวน
1. นางสาวนฤมล    ศรีธนานันท์
2. นางสาวปฏิญญา    เกตุมณี
3. นางสาววรพรรณ    พราหมมนัส
4. นางสาววริฐา    ไมตรีจิต
4
21 94 โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส เทศบาลเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายปวรภพ    เพิ่มสุข
2. เด็กชายธนาสิทธิ์    เสมเถื่อน
3. เด็กหญิงวันวิสา    เสือนาค
4. เด็กหญิงจิราพร    มีพราย
5. เด็กหญิงธีรนาถ    แก้วประไพ
6. เด็กหญิงอารีย์ภัณฑ์    บุตรโรจน์
7. เด็กหญิงวนิดา    แก้วประพราย
8. เด็กหญิงธัญรดา    ทองน้อย
9. เด็กหญิงวันวิสา    ดวงทิพย์
10. เด็กหญิงกุลพรภัสร์    กองแก้ว
1. นางสาวกชกมล    กลัดน้อย
2. นางสาวพัชรินทร์    จันทร์เกิด
3. นางราณี    สุพล
4. นางอรทัย    ผึ่งผาย
6
22 96 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย เทศบาลนครอ้อมน้อย จังหวัดสมุทรสาคร 1. เด็กชายกฤตชญา    นพดลรุ่งเรือง
2. เด็กหญิงกนกพิชญ์    ศรีโยธา
3. เด็กหญิงอรปรียา    บุตรวัง
4. เด็กหญิงวิชชาพร    สุขะโต
5. เด็กหญิงพรวดี    นุตาลัย
6. เด็กหญิงกนกวดี    รอดไป
7. เด็กหญิงทิพวรรณ    วรรณจินดา
8. เด็กหญิงชาลีน่า    แสงสีดา
9. เด็กหญิงรีญ่า    นัด
10. เด็กหญิงณัชชา    บรรจงกะ เสนา ณ อยุธยา
1. นางสาวดารณี    จวงใจดี
2. นางสาวบุญญาพร    ปิ่นรักษา
13
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................