งานแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคกลาง ครั้งที่ 16 ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประจำปีการศึกษา 2565
ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
ระหว่างวันที่ 19-21 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2565
สรุปกิจกรรม การต่อตัวต่อเสริมทักษะ (LEGO) ปฐมวัย 210
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 1 โรงเรียนเทศบาลวัดห้วยพลู(โชติประชานุเคราะห์) เทศบาลตำบลห้วยพลู จังหวัดนครปฐม 1. เด็กชายธนวัฒน์    สังข์สวัสดิ์
2. เด็กชายภัทรกฤต    แสนยามาศ
3. เด็กหญิงสุภาพร    คงประจักษ์
1. นางฐิตารีย์    สากระสันต์
2. นางสาวธนภรณ์    แช่มชื่น
23
2 2 โรงเรียนเทศบาล2วัดอ้อมใหญ่(นครราษฏร์วิทยาคาร) เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ จังหวัดนครปฐม 1. เด็กหญิงวิพาวี    สนพะเนาว์
2. เด็กชายพชรธร    แดงสวัสดิ์
3. เด็กชายศรายุทธ    ทองเสม
1. นางสาวพรเพ็ญ    โพธิ์รักษา
2. นางสาววรรณนิสา    แพทย์กระโทก
48
3 3 โรงเรียนบ้านหนองตาแต้ม(ราชประชานุกูล) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กชายจิรวัฒน์    พุ่มซ้อน
2. เด็กหญิงกานต์ธิดา    ฉิมทอง
3. เด็กชายทวีศักดิ์    สัตย์ซื่อ
1. นางธนพร    อรชร
2. นางสมถวิล    กลิ่นนิรันดร์
4 4 โรงเรียนวัดป่างิ้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา    วังสตัง
2. เด็กชายปิยวัฒน์    โตทอง
3. เด็กชายยศกร    พลอยมุข
1. นางฐปนิษฐ์    เอี่ยมสอาด
2. นางสาวอัมรา    ปลัดพรม
64
5 5 โรงเรียนเทศบาลวัดโชค(ธรรมเสนานีวรคุณ) เทศบาลเมืองโพธาราม จังหวัดราชบุรี 1. เด็กชายธนินวัฒน์    เฉานา
2. เด็กชายอานนท์    ทองสาด
3. เด็กหญิงวาสินี    นิ่มจันทร์
1. นางธัญภา    หลวงพล
2. นางสาวสมปอง    แสงเจริญ
4
6 6 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดลำลูกบัว เทศบาลตำบลสามง่าม จังหวัดนครปฐม 1. เด็กชายยศพล    วิมูลชาติ
2. เด็กชายไกรวิทย์    ตรีสุวรรณ์
3. เด็กชายรฐนนท์    เกิดเล่ห์
1. นางสาวเสาวลักษณ์    ฉามฉิมโฉม
7 7 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลคลองมะเดื่อ เทศบาลเมืองคลองมะเดื่อ จังหวัดสมุทรสาคร 1. เด็กชายฤทธา    วงษ์วรรณา
2. เด็กหญิงณัฏฐธิดา    ระงับภัย
3. เด็กหญิงณัฐธิดา    แสงทอง
1. นางนฤมล    ชาทองยศ
2. นางรุจิราพร    จันทร์กลัด
37
8 8 โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านบ่อแขม เทศบาลเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายกิตติวินท์    มาทอง
2. เด็กชายทิวากร    พิรณฤทธิ์
3. เด็กหญิงกมลรัตน์    เอี่ยมศิริ
1. นางศุภลักษณ์    วงษ์นิล
2. นางสรีร์นุช    หวนนิช
73
9 9 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองไทรม้า เทศบาลเมืองไทรม้า จังหวัดนนทบุรี 1. เด็กหญิงษุภัฐสินีย์    สมชื่อ
2. เด็กชายปกรณ์    เทียมสอน
3. เด็กชายอนุศิษฏ์    ใจปลื้ม
1. นางมัชชิมา    ใหม่ขลิบ
2. นางเนตรทิพย์    เชอสินธ์ู
10 10 โรงเรียนเทศบาลบ้านไร่ใหม่ เทศบาลตำบลไร่ใหม่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กชายวี    -
2. เด็กชายพชรพล    ตันประเสริฐศรี
3. เด็กหญิงกนกกาญจน์    ฮวบอ่วน
1. นางสาวรุ่งอรุณ    เจียมจริยา
2. นางสาวอารีย์รัตน์    เอี่ยมบุตรลบ
65
11 11 โรงเรียนวัดสาลีโขภิตาราม (อุ่น-อนุสรณ์) เทศบาลตำบลบางพลับ จังหวัดนนทบุรี 1. เด็กชายวัชรากร    ธงกิจ
2. เด็กหญิงปิยะมาศ    คุ้มฤทธิ์
3. เด็กหญิงณัฐกมล    เรี่ยวแรง
1. นางพิกุล    เกิดปลั่ง
2. นางสาวภัชราภรณ์    รักษา
74
12 12 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองบางกะดี เทศบาลเมืองบางกะดี จังหวัดปทุมธานี 1. เด็กชายชิษณุพงศ์    นามสง่า
2. เด็กชายณัฐภูมิ    เเก้วดวงใจ
3. เด็กหญิงปุณยภา    เกษตระทัต
1. นางสาวนันท์นภัส    ภูติภิณโยวัฒน์
2. นางสาวอภิญญา    ปลอดห่วง
43
13 14 โรงเรียนอนุบาลสหศึกษาบางบัวทอง เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 1. เด็กหญิงศีลอาภรณ์    เกตุแก้ว
2. เด็กชายจิรภัทร    จุฑาเทพ
3. เด็กชายจิรเมธ    เจริญขำ
1. นางสาวฐิติมา    นิวาสุวรรณ
2. นางสาวนภศร    กรรณวัฒน์
69
14 15 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ่อพลับ เทศบาลตำบลบ่อพลับ จังหวัดนครปฐม 1. เด็กชายพัตร    -
2. เด็กชายอนุภัทร    กิจโฉ
3. เด็กหญิงอันดา    คำมา
1. นางสาวณิชย์กานต์    มีนาลุ่ม
2. นางสาวอรอนงค์    คงเปรม
71
15 16 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ 1 เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ จังหวัดปทุมธานี 1. เด็กชายปิยะวัฒน์    รัตนสมุทร
2. เด็กชายสิทธิโชค    แจ่มสว่าง
3. เด็กหญิงอภิญญา    พูลเผ่าว์
1. นางสาวบุษราภรณ์    ทองไทย
2. นางสาวอารีรัตน์    ตั้งคติธรรม
17
16 18 โรงเรียนเทศบาลหินกอง เทศบาลตำบลหินกอง จังหวัดสระบุรี 1. เด็กชายกวิน    ปิ่นสันเทียะ
2. เด็กหญิงวชิราภรณ์    ราชทองยศ
3. เด็กชายณัฐภูมินทร์    จักรพรรดิ์แก้ว
1. นางสาวพรพรรณ    ตระกูลน้ำผึ้ง
2. นางอรนาฏ    เมฆส่อน
45
17 20 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขาพระงาม เทศบาลตำบลเขาพระงาม จังหวัดลพบุรี 1. เด็กชายปริวัฒน์    แย้มมาก
2. เด็กชายพีรณัฐ    เปาทอง
3. เด็กหญิงณัฎฐณิชา    เครือวงษา
1. นางสาวนิภา    สายชนะ
2. นางสาวสรัญญูู    ตาทอง
49
18 22 โรงเรียนเทศบาล1 นาเริ่งราษฎร์บำรุง เทศบาลตำบลหนองแค จังหวัดสระบุรี 1. เด็กชายสุกฤษฎิ์    นนทะคำจันทร์
2. เด็กชายชลกร    ประมูลศิลป์
3. เด็กหญิงกัญญาวีร์    ชัยพงษ์
1. นางสาวดาวชนิภา    บุญพัด
2. นางมาลิสา    ศิริฉาย
30
19 23 โรงเรียนเทศบาล ๑๐ (อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี) เทศบาลเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 1. เด็กชายอริย์ธัช    จันทรพินิจ
2. เด็กหญิงจิรัชญา    ศรีสมบัติ
3. เด็กชายภูมมิกรณ์    ณัฏฐวริทธิ์
1. นางสาวปรียาการย์    อดุลย์วิทย์
2. นางสาววราภรณ์    วงษ์ประเสริฐ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
20 25 โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร เทศบาลเมืองบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 1. เด็กหญิงจุฑามณี    เผ่าเผือก
2. เด็กหญิงปุญญิสา    จันพลา
3. เด็กชายกิตติกวิน    ศรีปัจฉิม
1. นางสาวนารีรัตน์    วงศ์ทองดี
2. นางรื่นเริง    จิตชอบ
6
21 26 โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ เทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1. เด็กชายพรรษา    ฤทธิเดช
2. เด็กหญิงกิ่งฟ้า    คงอิ่ม
3. เด็กหญิงกัญญ์พิมล    มีทองมูล
1. นางสาวณัฐสุตานันท์    นวลจันทร์
2. นางเสาวนีย์    พึ่งไร่ทอง
8
22 27 โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 1. เด็กชายชัยภัทร    ขำระหงษ์
2. เด็กชายอดิศักดิ์    แก้วคำศรี
3. เด็กหญิงแพรวา    รัตนพิทักษ์
1. นางสาวกวิตา    ทองสอน
59
23 28 โรงเรียนวัดสามกอ(วงศ์ประชารัฐ) เทศบาลตำบลสามกอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กชายนนท์    -
2. เด็กชายเฉลิมชัย    อาษาสู้
3. เด็กหญิงพชรพร    สีสุข
1. นางชนันดา    เสนภัคดี
2. นางอรษา    เกตุชิต
16
24 29 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลกรับใหญ่ เทศบาลตำบลกรับใหญ่ จังหวัดราชบุรี 1. เด็กชายนาวิน    เพ็งวิชา
2. เด็กหญิงพิชชากร    เหมือนละม้าย
3. เด็กชายอัฎฐวัฒน์    สระทองจันทร์
1. นางสาวกาญจนา    ทองจันทร์
2. นางสาวชลธิชา    อ่อนน้อย
44
25 32 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป๊อกแป๊ก เทศบาลตำบลป๊อกแป๊ก จังหวัดสระบุรี 1. เด็กชายณัฐกิตติ์    ราชสีห์สิงห์
2. เด็กชายธีรเมท    วรรักชาติ
3. เด็กหญิงณัฐวรา    บุญผาสุก
1. นางสาวจันทนี    หาญประเสริฐ
2. นางบุญช่วย    บุญอาจ
70
26 33 โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 เทศบาลเมืองท่าโขลง จังหวัดปทุมธานี 1. เด็กชายภูมิพัฒน์    วามะลุน
2. เด็กชายชุติเดช    สัมฤทธิ์
3. เด็กหญิงศุภารัตน์    ตันแก้ว
1. นางสาวธิดารัตน์    ผันปัญญา
2. นางสาวพรรณนิดา    พันน้อย
5
27 34 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์) องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี 1. เด็กชายกิตติพงษ์    กมลรัตน์
2. เด็กชายจารุวัฒน์    สำเริง
3. เด็กหญิงจิตรลดา    ศรีพินิจ
1. นางสาวกัญญา    ศรีสุข
20
28 37 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1. เด็กชายสิทธิชัย    แตงวงษ์
2. เด็กหญิงธีริศรา    พุ่มไข่
3. เด็กหญิงทิพยวัลย์    ศรีสุวรรณ
1. นางณกฤติญา    จันทร์ทาโพธิ์
2. นางรจนา    ปักษี
7
29 39 โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง เทศบาลเมืองแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 1. เด็กชายธนพล    แซ่ลี
2. เด็กชายวรเมธ    ปั้นมาตร
3. เด็กหญิงพลอยใส    ภู่อุณฑโร
1. นางจิรวรรณ    สังขทิม
2. นางสาวโสภาพรรณ    เอื้อเฟื้อ
50
30 40 โรงเรียนเทศบาลวัดสิงห์สถิตย์ เทศบาลตําบลวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท 1. เด็กชายธีราทร    มั่นศิลป์ไพบูลย์
2. เด็กหญิงวิชญาดา    หลำฤทธิ์
3. เด็กหญิงอภิรัศคณา    จิตต์ตรีนันท์
1. นางสาวนภาพร    มูลเมือง
2. นางสุวัฒนา    มิขันหมาก
72
31 42 โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ เทศบาลเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1. เด็กชายณัฐฤกษ์    กล่อมน้อย
2. เด็กชายธนพงศ์    สุนันทนานนท์
3. เด็กหญิงปภาวรินทร์    วงศาคร
1. นางสาวจิราภรณ์    ประทุมศรีขจร
2. นางสาวศิริขวัญ    ศรีอินทร์สุทธิ์
9
32 43 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเกษมสรณาราม (วงศ์ประชานุเคราะห์) เทศบาลตำบลอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 1. เด็กชายชัชชาญ    รอดนิรัง
2. เด็กชายปิยวัฒน์    ปรีชาศิลป์
3. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    เกิดผล
1. นางสาวนันทพร    บุญทองดี
2. นางพรนิภา    คงอุดมสิน
10
33 44 โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสุนทรธรรมิการาม เทศบาลตำบลปลายบาง จังหวัดนนทบุรี 1. เด็กหญิงกนกพร    แพงสีแก้ว
2. เด็กชายกันตพล    แสงมณี
3. เด็กหญิงปภาวรินทร์    ศรีทองดี
1. นางสาวกชพร    ลีจาด
2. นางสาวศิรินุช    เอกตระกูล
12
34 45 โรงเรียนเทศบาล ๑ (ขจรเนติยุทธ) เทศบาลเมืองลำสามแก้ว จังหวัดปทุมธานี 1. เด็กชายกฤตกร    สุขเอม
2. เด็กหญิงปิยธิดา    ลาดบาสี
3. เด็กชายวงศกร    ยืนยั่ง
1. นางสาวศุภธิดา    ประทุมทอง
2. นางสุกัญญา    บุญเปี่ยม
14
35 46 โรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ 116 นครปากเกร็ด 2 เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1. เด็กชายปิยกร    โพธิ์ชูชัชวาล
2. เด็กชายธราธิป    ใหม่สร้อย
3. เด็กหญิงจันทร์ทิวา    แสนเทียน
1. นางสาวกัญญาภัทร    ลาจันทึก
2. นางยุพา    อินทรนุรักษ์
34
36 47 โรงเรียนเทศบาล ๑ สังกัดเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น จังหวัดกาญจนบุรี 1. เด็กชายพชร    วงษ์เอี่ยม
2. เด็กหญิงโศศิษฐา    ทองย้อย
3. เด็กหญิงวริศรา    ชนประเสริฐ
1. นางสาวพัทยา    กิจประเสริฐ
2. นางสาวศศิธร    สุนทรศารทูล
27
37 48 โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตอนุสรณ์) เทศบาลตำบลบางนมโค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กชายอนุทัต    กิจพจ
2. เด็กหญิงกัญลญา    เกิดแก้ว
3. เด็กหญิงอภิชญา    สรรเสริญ
1. นางสาวสุนิสา    ดัษดุล
2. นางสุภาพร    ชัยชนะ
17
38 49 โรงเรียนเทศบาล 6 ร่วมพัฒนาคณูปถัมภ์ เทศบาลเมืองสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 1. เด็กชายภูริพรรธน์    โชติกเดชาณรงค์
2. เด็กชายศุภวรรษ    พรพิพัฒน์พงศ์
3. เด็กหญิงปภาวรินทร์    ตันสินชัย
1. นางนารี    พวงวรินทร์
2. นางสาวอนัญพรน์    เชื้อหนองปรง
33
39 50 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางปลา เทศบาลตำบลบางปลา จังหวัดสมุทรสาคร 1. เด็กชายปัณณธร    เดิมทำรัมย์
2. เด็กหญิงปุณยนุช    งามนัก
3. เด็กชายลิปปกร    นครธรรม
1. นางสาวปรางค์รัญญา    สรวงทอง
2. นางสาวยศวดี    พุ่มปาน
54
40 51 บ้านหนองบัว องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กชายชวนากร    ปติเก
2. เด็กชายสุรโชค    ผ่องใส
3. เด็กหญิงกัญญภัค    ใจกรุณา
1. นางสาวมัลลิกา    โพธิ์ทอง
2. นางอัญชลี    แก่นอินทร์
42
41 53 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสามพราน(นครสาระผดุงวิทย์) เทศบาลเมืองสามพราน จังหวัดนครปฐม 1. เด็กชายจิรายุ    ผาสุขบี
2. เด็กหญิงกมลชนก    บุตรศรีภูมิ
3. เด็กหญิงโชติกา    ศิริเมฆารักษ์
1. นางสาวนิตยา    เต็งใช่สุน
2. นางสาวรำไพ    เล่ากอแก้ว
24
42 54 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลปราณบุรี (สอน ฤทธิ์เดช) เทศบาลตำบลปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กชายธีรศักดิ์    พูลสวัสดิ์
2. เด็กหญิงหทัยภัทราพร    ธรรมรักษ์
3. เด็กหญิงธัญญรัตน์    เพ็ชรพลอย
1. นางสาวปิยะณัธน์    วงค์คำจันทร์
14
43 55 โรงเรียนเทศบาลนาดี เทศบาลตำบลนาดี จังหวัดสมุทรสาคร 1. เด็กชายปรีชานน    ศรีพัฒยศ
2. เด็กชายวรินทร    พลจอหอ
3. เด็กหญิงปนัดดา    สีอ่อน
1. นางสาวณัฐนันท์ทร    สุวรรณชาศรี
2. นางสาววีณา    แดงวัฒน์
58
44 56 โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม (วัฒนรวมวิทยา) เทศบาลนครสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงรุ่งรวิน    เอ้สมนึก
2. เด็กชายชลธาร    แก้วมา
3. เด็กชายจารุกร    หงษ์ทับทิม
1. นางธัญวรินทร์    พัฒนพงศ์อนันต์
2. นางสาววรรณวณัช    ทบสน
ยอดเยี่ยม
45 57 โรงเรียนเทศบาลแสงวณิชอุปถัมภ์ เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 1. เด็กชายกนต์ธร    พลับสวาสดิ์
2. เด็กชายพงศ์เทพ    ขาเหล็ก
3. เด็กหญิงเว    -
1. นางสาวเพชรีพร    เสนาบุตร
67
46 58 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เทศบาลตำบลลำนารายณ์ จังหวัดลพบุรี 1. เด็กชายโสภณัฐ    สาคร
2. เด็กหญิงพิชามญชุ์    แซ่เล้า
3. เด็กหญิงวิชญาดา    สุขสวัสดิ์
1. นางธนสร    โพธิ์เอี่ยม
2. นางธัญญลักษณ์    พิมพรัตน์
31
47 59 โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี เทศบาลเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1. เด็กชายนราวิชญฺ์    สาระถิน
2. เด็กชายจิระเดช    รื่นกลิ่นจันทร์
3. เด็กหญิงสุวิภาพร    สกลวณิชกิจ
1. นางสาวกานต์รวี    เหมาะใจ
2. นางวราภรณ์    กาญจนเคหะ
24
48 60 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก เทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก จังหวัดสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงศิธารัตน์    อมรภักดิ์
2. เด็กหญิงวีระดา    พลอยสว่าง
3. เด็กหญิงเมษา    พรหมจันทร์
1. นางอัจฉรา    สมบุญดี
2. นางสาวโยทะกา    รัศมี
49 61 โรงเรียนเทศบาล๑บ้านตาลเจ็ดยอด เทศบาลตำบลไร่เก่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กชายวรภพ    นิลคล้ำ
2. เด็กชายวิชญนันท์    ทองสิน
3. เด็กหญิงฐิตาพร    ถึงพันธ์
1. นางสาวกัณฐมณี    อภิรักษ์ชัยพร
2. นางสาวอภิญญา    เข็มปัญญา
59
50 62 โรงเรียนเทศบาลบ้านเขาน้อย เทศบาลตำบลเขาน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กชายมูฮำมัดอุสมาน    -
2. เด็กหญิงฝน    -
3. เด็กชายเบนซ์    -
1. นางจริยา    แก้วสกด
2. นางสาวสุพิชญ์ภัครอิน    ฉอ้อนครบุรี
63
51 63 โรงเรียนหรเทพ(รุ่งเรืองประชาสามัคคี) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 1. เด็กชายจักรพงษ์    ปิ่นแก้ว
2. เด็กชายธันวา    ปล้องไม้
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์    สีหวงษ์
1. นางสาวประพันธ์พร    หรั่งจิตร
2. นางพัทธนันท์    ธาราวุฒิ
56
52 65 โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองบัว เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กชายฮัซซาน    แสวงโรจน์
2. เด็กชายณัฐวิทย์    เกิดลาภ
3. เด็กหญิงกมลวรรณ    ดงภูยาว
1. นางขวัญตา    ปราชญ์เปรื่อง
2. นางศุภรักษ์    ถาวร
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
53 66 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโคกสำโรง เทศบาลตำบลโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 1. เด็กชายธนภัทร    โลหะเลิศโรจนกุล
2. เด็กชายปกป้อง    ชื่นรัตน์
3. เด็กหญิงกรรณิการ์    ทองแพ
1. นางสาวธัญญารัตน์    ศรีขำ
2. นางรัตนา    สิงหพงษ์
11
54 67 โรงเรียนอนุบาลลาดสวาย เทศบาลเมืองลาดสวาย จังหวัดปทุมธานี 1. เด็กชายรชต    หมื่นขัน
2. เด็กหญิงวริศรา    นุชนงค์
3. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    อุดอ้าย
1. นางสาวทัสนี    ผู้ช่วยรอด
2. นางสาววรพร    แก้วธรรม
17
55 68 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขางู เทศบาลตำบลเขางู จังหวัดราชบุรี 1. เด็กชายวีระเดช    อิ่มสุดรส
2. เด็กชายณัฐชนน    ทองใหญ่
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์    จารุสิริวรรณกุล
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงทิศา    ชนะสงคราม
2. นางธนวรรณ    รุ่งมณี
57
56 69 โรงเรียนจันทร์ทองเอี่ยม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 1. เด็กหญิงธนัสถา    ทองวิลัย
2. เด็กชายเลิศนริทธิ์    ทองพยงค์
3. เด็กชายกิตติศักดิ์​    ยะภัคดี
1. นางสาวชุติกาญจน์    บรรลุ
2. นางสาวพรรณนิภา    รัตนไพบูลย์
13
57 71 โรงเรียนเทศบาลลวัดศาลาปูน พระราชสิทธิมงคล (สวัสดิ์ โสตฺถิทตฺโต) เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กชายพลากร    จันใด
2. เด็กหญิงชลิดา    ประดับปิ่น
3. เด็กชายบดินทร์ภัทร    ประทุมเขตร์
1. นายนนทพจน์    บรรพโต
2. นางสาวศิริพร    ประทุมมาลย์
52
58 72 โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กชายพงศกร    พิญวัย
2. เด็กหญิงโสรญา    สังข์ศิริ
3. เด็กหญิงวรกาญจน์    ดีมั่น
1. นางสาวกนกภรณ์    ร่มโพธิ์ทอง
2. นางสาวสุพัตรา    แก้วขาว
28
59 73 โรงเรียนเทศบาลตำบลหนองม่วง เทศบาลตำบลหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 1. เด็กหญิงกัญชพร    ม่วงอ่ำ
2. เด็กชายสิรภพ    กาหลง
3. เด็กชายกวินภพ    พันธ์จันทร์ดี
1. นางสาวนงลักษณ์    นงนุช
2. นางสาวมุขนรินทร์    พวงจำปา
53
60 74 โรงเรียนเทศบาลเสาธงหิน เทศบาลตำบลเสาธงหิน จังหวัดนนทบุรี 1. เด็กชายธนวุฒิ    พ่วงสุด
2. เด็กหญิงศศิธร    สุขเจริญจันทร์
3. เด็กหญิงเกวลิน    เหลืองรุ่งทรัพย์
1. นางสาวสุทาทิพ    นุ่มดี
2. นางสาวอภิญญา    ผิวเกลี้ยง
61
61 75 โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงดานีน    นาวิกพันธุ์
2. เด็กหญิงดาเนีย    นาวิกพันธุ์
3. เด็กชายชยางกูร    ชาวบางรัก
1. นางสาวนุชอนงค์    โพทะเล
2. นางสาวสุนันทา    สุวรรณพิมล
22
62 77 โรงเรียนเทศบาลหลักเมือง เทศบาลตำบลหลักเมือง จังหวัดราชบุรี 1. เด็กหญิงอมลรดา    นพรัตน์
2. เด็กหญิงศุภิสรา    ภู่ศรี
3. เด็กชายธนภัทร    คงคำ
1. นางสาวชารวี    ประดับไทย
62
63 78 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองบ้านหมี่ เทศบาลเมืองบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 1. เด็กชายนพกร    บุญเนตร
2. เด็กชายธนกฤต    ทองน้อย
3. เด็กหญิงภัคธีมา    คำเรืองบุญ
1. นางลักษณารี    รวบรวม
2. นางสาววนัชพร    พรมสำลี
47
64 79 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางเลน เทศบาลตำบลบางเลน จังหวัดนครปฐม 1. เด็กชายนัฐกร    มีมาลา
2. เด็กชายสิทธิศักดิ์    ศรีสงวน
3. เด็กหญิงรวินท์นิภา    วงษ์เดือน
1. นางสาวดารณี    ทองอยู่
2. นางสาวธันยพัฒน์    คงกิตติพัฒน์
50
65 80 โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ เทศบาลเมืองเขาสามยอด จังหวัดลพบุรี 1. เด็กชายสิทธิพงศ์    สังขพันธ์
2. เด็กหญิงวิภาดา    เต็มหัตถ์
3. เด็กชายชินภัทร    เรืองศรี
1. นางรุ่งรพี    ม้วนทอง
41
66 81 โรงเรียนเทศบาล1(ซอย6) เทศบาลตำบลโคกตูม จังหวัดลพบุรี 1. เด็กหญิงอรวรรณ    บุญล้วน
2. เด็กชายอนาวิน    ผดุงเวช
3. เด็กหญิงพิชชานันท์    คล้ายหอม
1. นางชัชฎาพร    ห้องกระจก
2. นางสาวพรรณพร    พลตื้อ
34
67 82 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ดี เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 1. เด็กชายสิทธิศักดิ์    เงินทิม
2. เด็กชายจิราวัฒน์    แก้วสายปาน
3. เด็กหญิงแสงงาม    นิยมพลอย
1. นางชญานิศ    คงดารา
2. นางสาวยศวดี    โพธิ์ทองนาค
24
68 83 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร จังหวัดสุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงณภัสภรณ์    ชื่นเอื่ยม
2. เด็กชายจิรกร    บุญครอง
3. เด็กหญิงกันยารัตน์    ทองดอนเหมือน
1. นางสาวนันทนิจ    ศรีมณีกร
2. นางรัชดาภรณ์    เรืองหิรัญวนิช
46
69 86 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองขาว เทศบาลตำบลหนองขาว จังหวัดกาญจนบุรี 1. เด็กชายวงศกร    จันทาทอง
2. เด็กชายก้องภพ    ติจา
3. เด็กหญิงวรัญญา    อ้นเชิด
1. นางกนกวรรณ    แห้วเพ็ชร
2. นางสาวณัฏฐพัชร์    ถิรสุทธินันท์
32
70 89 โรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ เทศบาลตำบลทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 1. เด็กชายศตคุณ    ชูช้าง
2. เด็กหญิงอินทุอร    นิภาภัทร
3. เด็กหญิงธมนวรรณ    ยุติธร
1. นางวาสนา    แก้ววิเชียร
2. นางสาวศกลวรรณ    แก้วเงิน
55
71 90 โรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี เทศบาลเมืองบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 1. เด็กชายกันตวิชญ์    ล้อเธียรประทาน
2. เด็กหญิงกัลยากร    โพธิ์งาม
3. เด็กหญิงจอมขวัญ    แซ่เฮง
1. นางนุชนารถ    จงจุนกลาง
2. นางนุญาติ    ศรีด้วง
21
72 92 โรงเรียนนครรังสิต สิริเวชชะพันธ์ เทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี 1. เด็กชายชนกฤษ    มหานาม
2. เด็กหญิงกมลชนก    จันทร์ทิพย์
3. เด็กชายวชิรธร    อาศัยสุข
1. นางสาวชุติมา    อ่อนขาว
2. นางสาวณฐมน    วงษ์สอาด
66
73 93 โรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี) เทศบาลเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1. เด็กชายชฎายุ    จุลแสน
2. เด็กหญิงจิลลาภัทร    เถกิงผล
3. เด็กหญิงพิมพ์พิษา    ปูมี
1. นางสาววริฐา    ไมตรีจิต
2. นางสาวศศิประภา    เลิศเวช
40
74 94 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง (สุทธิวิเทศอุปถัมภ์) เทศบาลเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายพิชิต    แม้นเจริญ
2. เด็กหญิงหนึ่งธิดา    เสือสว่าง
3. เด็กหญิงธนภรณ์    ชมเสือ
1. นางสาวขวัญจิตร    นันทะ
2. นางณัฏฐารมย์    เมืองโพธิ์
36
75 95 อนุบาลเทศบาลตำบลปราสาททอง เทศบาลตำบลปราสาททอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กชายศิวกรณ์    คำอินทร์
2. เด็กชายชลธร    นิยมสวัส
3. เด็กหญิงอรไพลิน    บำเพ็ญ
1. นางจารุวรรณ    พงศ์พรสวรรค์
2. นางสาววิภาภรณ์    อ้อเสถียร
68
76 96 โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย เทศบาลนครอ้อมน้อย จังหวัดสมุทรสาคร 1. เด็กชายธนภัทร    เอี่ยมพงษ์
2. เด็กหญิงสุมิตตา    เชื้อจิตร
3. เด็กหญิงพิชญญ์ดา    เขียวศรี
1. นางสาวรดาณัฐ    พูลสุข
2. นางสุภิญญา    เงินพรหม
28
77 97 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหน้าพระลาน เทศบาลตำบลหน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี 1. เด็กชายจักรรินทร์    อินทิริ
2. เด็กหญิงเมลินดา    อารีรักษ์
3. เด็กหญิงกันธิตา    ทาย่อน
1. นางสาวศิริพร    โพธิสาร
2. นางสาวสุดารัตน์    แสงทวี
38
78 98 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ(วัดหนองปลากะดี่) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ จังหวัดสระบุรี 1. เด็กชายณัฐภัทร    พรมรุ่งโรจน์
2. เด็กชายบวรชัย    อางคาสัย
3. เด็กหญิงชรินรัตน์    แซ่หลี
1. นางสาวเยาวนัทร์    ขวัญศรี
39
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................