งานแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคกลาง ครั้งที่ 16 ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประจำปีการศึกษา 2565
ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
ระหว่างวันที่ 19-21 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2565
สรุปกิจกรรม เกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย ปฐมวัย 211
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 1 โรงเรียนเทศบาลวัดห้วยพลู(โชติประชานุเคราะห์) เทศบาลตำบลห้วยพลู จังหวัดนครปฐม 1. เด็กหญิงปภาณัท    เฮงทองเลิศ
2. เด็กชายอิทธิพล    จุลโรจน์
1. นางสมบูรณ์    เสาสมวงษ์
2. นางสาวโสภิตาภัสร์    จินากลึง
52
2 2 โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร) เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ จังหวัดนครปฐม 1. เด็กชายธนกร    พินิจดี
2. เด็กหญิงจิรัญญา    ทองดี
1. นางสาวกษิณา    ล้ำเหลือ
2. นางสาวจตุพร    วิริยานุภาพ
52
3 3 โรงเรียนบ้านหนองตาแต้ม(ราชประชานุกูล) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กชายธนาธิป    อบเชย
2. เด็กหญิงศรินทิพย์    ทองอยู่
1. นางธนพร    อรชร
2. นางสมถวิล    กลิ่นนิรันดร์
52
4 4 โรงเรียนวัดป่างิ้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 1. เด็กหญิงศรันยา    หลำบางช้าง
2. เด็กชายประภัสสร    แสงราม
1. นางฐปนิษฐ์    เอี่ยมสอาด
2. นางสาวอัมรา    ปลัดพรม
17
5 5 โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์(มณีวิทยา) เทศบาลเมืองโพธาราม จังหวัดราชบุรี 1. เด็กหญิงนิชาภา    ค้นหาสุข
2. เด็กชายเตชิต    วิเศษวงศ์ษา
1. นางสาวพัชรี    เชียงแรง
2. นางสุธิดา    สุขแก้ว
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
6 6 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดลำลูกบัว เทศบาลตำบลสามง่าม จังหวัดนครปฐม 1. เด็กชายภูมินทร์    วงษ์บุญตรี
2. เด็กหญิงจรัสรวี    ชาวโพสระ
1. นางสาวเกศแก้ว    สุทธิสบาย
5
7 7 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลคลองมะเดื่อ เทศบาลเมืองคลองมะเดื่อ จังหวัดสมุทรสาคร 1. เด็กชายวีรภาค    ศรีลาชัย
2. เด็กหญิงพิชญธิดา    ใจธรรมดี
1. นางบานเย็น    ทันวงษา
2. นางวนิดา    นาคำ
17
8 8 โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านบ่อแขม เทศบาลเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายรัชชานนท์    แจ่มจำรัส
2. เด็กหญิงชิษณุชา    ชัยปราบ
1. นางสาวกฤตวรรณ    อื่มอาบ
2. นางวาสนา    ทับทอง
5
9 9 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองไทรม้า เทศบาลเมืองไทรม้า จังหวัดนนทบุรี 1. เด็กชายกฤตภาส    ยิ้มช้อย
2. เด็กหญิงสุนิสา    อินเทพา
1. นางดวงเพ็ญ    ปกครอง
2. นางสาวทองมี    ทองอ่อน
4
10 10 โรงเรียนเทศบาลบ้านไร่ใหม่ เทศบาลตำบลไร่ใหม่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กชายชยณัฐ    แซ่ตั้ง
2. เด็กหญิงกัญญาภัค    ปริวัตร์
1. นางสาวศิริ    แจ้งอร่าม
2. นางสาวอารีย์รัตน์    เอี่ยมบุตรลบ
52
11 11 โรงเรียนวัดสาลีโขภิตาราม (อุ่น-อนุสรณ์) เทศบาลตำบลบางพลับ จังหวัดนนทบุรี 1. เด็กชายยุทธนา    แก้วพันธ์
2. เด็กหญิงอมลธีรา    มากเพชร
1. นางพิกุล    เกิดปลั่ง
2. นางสาวภัชราภรณ์    รักษา
17
12 12 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองบางกะดี เทศบาลเมืองบางกะดี จังหวัดปทุมธานี 1. เด็กชายต้นตระกูล    เเสงเเก้ว
2. เด็กหญิงธนิดา    ถาวร
1. นางสาวพิชชาภา    ภูงามนิล
2. นางิศิริพร    อยู่สุขอาบ
52
13 14 โรงเรียนอนุบาลสหศึกษาบางบัวทอง เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 1. เด็กชายภูริณัฐ    ปานปุ่มทอง
2. เด็กหญิงปภาวรินท์    วรศาสน์
1. นางสาวงามนภา    ศิลปชัย
2. นางสาวนันณภัชสรณ์    นันทวรเศรษฐ
17
14 15 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ่อพลับ เทศบาลตำบลบ่อพลับ จังหวัดนครปฐม 1. เด็กชายกันทรากร    ชูวงวาลย์
2. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา    แซ่โอ้ว
1. นางสาวขวัญชนก    รวยเจริญ
2. นางสาวพรพิมล    แซ่ลิ้ม
17
15 16 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ 2 เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ จังหวัดปทุมธานี 1. เด็กชายสุรเกียรติ์    วงศ์ กาญจนฉัตร
2. เด็กหญิงณัฐเนตร    สมชัย
1. นางทัศนีย์    บุญชู
2. นางสาวสายสมร    กองเป็ง
17
16 18 โรงเรียนเทศบาลหินกอง เทศบาลตำบลหินกอง จังหวัดสระบุรี 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา    ศรีสังวาลย์
2. เด็กชายภูริณัฐ    จักรนารายณ์
1. นางสาวณัฐกานต์    ดวงเดือน
2. นางสาวพรพรรณ    ตระกูลน้ำผึ้ง
5
17 19 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโล่ห์สุทธาวาส เทศบาลเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 1. เด็กชายนพรัตน์    คลี่วงษ์
2. เด็กหญิงพิมมาดา    คล้ายพงษ์
1. นางสาวธัญญารัตน์    ทองปัญญา
2. นางสาวอรุณรัตน์    วงษ์แสงจันทร์
69
18 20 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขาพระงาม เทศบาลตำบลเขาพระงาม จังหวัดลพบุรี 1. เด็กหญิงสุธารัตน์    จันทร์ดัด
2. เด็กชายนพคุณ    พึ่งธรรม
1. นางสาวพีรญา    สิมบุตร
69
19 22 โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ เทศบาลตำบลหนองแค จังหวัดสระบุรี 1. เด็กชายภีมเดช    เขียวพิมพา
2. เด็กหญิงนภัสสร    แก่นมั่น
1. นางสาวชลากร    เจริญนาม
2. นางสาวสมจินตนา    ตรีชิด
17
20 23 โรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดทองพุ่มพวง) เทศบาลเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 1. เด็กชายวัลทูล    การพันทา
2. เด็กหญิงธนวรรณ    วงษ์ประดิษฐ์
1. นางจรรยา    คำสะอาด
2. นางสาวรุจจิราภรณ์    พรมมิ
17
21 24 โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย เทศบาลเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 1. เด็กชายณัฐดนัย    วงษ์กันยา
2. เด็กหญิงภัคจิรา    ดีทั้งพันธุ์
1. นางสาวจริญญา    ธัญญเจริญ
2. นางสาวชัชฐญาภา    เทียนถาวร
69
22 25 โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร เทศบาลเมืองบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 1. เด็กชายพรพิพัฒน์    มากทรัพย์
2. เด็กหญิงสุพพัตรา    บุญพิทักษ์
1. นางแสงดาว    แซ่หลู
2. นางสาวโสวรีย์    จุลรัตน์
17
23 26 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง) เทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1. เด็กชายธนวัฒน์    ตะโกทอง
2. เด็กหญิงวรกมล    คงเผ่าพงษ์
1. นางสาวฐานิศวร์    แก้วนิมิตรชัย
2. นางสาวไข่มุก    ภูริเอกสุวรรณ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
24 27 โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงบุญญานุช    ศรีวารีรัตน์
2. เด็กชายณภัทร    ฟักฉิม
1. นางสาวปาริชาติ    แสวงสุข
17
25 29 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลกรับใหญ่ เทศบาลตำบลกรับใหญ่ จังหวัดราชบุรี 1. เด็กชายเจษฎา    เชียงกา
2. เด็กหญิงเพชรพิณทอง    ทันสมัย
1. นางสาวประพิณพร    ทองกัลยา
17
26 30 โรงเรียนเทศบาลวัดลักษณาราม (สมุทรราษฎร์วิทยาคาร) เทศบาลตำบลบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายพงศ์ธนัช    บ้านไผ่
2. เด็กหญิงชาลิสา    พรายเพชร
1. นางนพวรรณ    สนขาว
2. นางปุณยวีร์    ศรีเมือง
52
27 32 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป๊อกแป๊ก เทศบาลตำบลป๊อกแป๊ก จังหวัดสระบุรี 1. เด็กหญิงสุภัชชา    โกลามิตร
2. เด็กชายณัฐเศรษฐ    ชิดชมนาท
1. นางสาวสาริณี    ผามี
5
28 33 โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 เทศบาลเมืองท่าโขลง จังหวัดปทุมธานี 1. เด็กชายธนโชติ    มารศรี
2. เด็กหญิงอัษฎาพร    หมื่นแสง
1. นางสาวพัชรา    สิทธิรส
2. นางสะอาด    โวหาร
17
29 35 โรงเรียนเทศบาลท่าเรือประชานุกูล เทศบาลท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กชายคมกฤช    ศิลารัตน์
2. เด็กหญิงอธิชา    อุ่นเรือน
1. นางสาวมัณฑิกา    อุดมพงษ์
2. นางสาวสุวิมล    ทองมาก
5
30 37 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงเรนิตา    สุขนิรันดร์
2. เด็กชายวรัญญู    ทองนิล
1. นางณกฤติญา    จันทร์ทาโพธิ์
2. นายสุพศิน    ปัญจแก้ว
17
31 38 โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงพ่อเขียว เทศบาลตำบลบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กชายประพัฒน์พงศ์    ทรัพย์ที่พึ่ง
2. เด็กหญิงณัฏฐพร    แก้วบุญนำ
1. นางสาวพิมพ์ภัชชา    ลักขณาปรัชญากูล
2. นางสาวอนิสา    ลือวัฒนะ
5
32 39 โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง เทศบาลเมืองแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 1. เด็กชายธนัท    วัฒนวงศ์
2. เด็กหญิงธริศรา    แสงชาติ
1. นางชานิดา    ถนิมบุญ
2. นางบุบผา    ศรีนคร
17
33 41 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้ (เจ้าคุณเชิด อุปถัมภ์) องค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กชายคชสิทธิ์    สุภาศาสตร์
2. เด็กหญิงกรณิศา    เนียมสวัสดิ์
1. นางสาวปรียานุช    สุภาศาสตร์
2. นางสาวอรพิน    ปัญญาสิงห์
5
34 42 โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์) เทศบาลเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1. เด็กชายชนาธิป    ไชยลา
2. เด็กหญิงวริศรา    แสนบัณฑิต
1. นางสาวณัฐวดี    ม่วงศรทอง
2. นางเกศราภรณ์    เพิกเฉย
5
35 43 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดอัมพวันเจติยาราม เทศบาลตำบลอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงณฤดี    เอี่ยมละออ
2. เด็กชายภัทรกรณ์    นันทกิจ
1. นางสาวชลิตา    กลัดทอง
17
36 44 โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโบสถ์ เทศบาลตำบลปลายบาง จังหวัดนนทบุรี 1. เด็กชายธนภัทร    อังสูงเนิน
2. เด็กหญิงปุณณภา    เรืองรักเรียน
1. นางจารุพรรณ    เงางาม
2. นางสาวเนตรนภา    แก้วสังข์
17
37 45 โรงเรียนเทศบาล ๑ (ขจรเนติยุทธ) เทศบาลเมืองลำสามแก้ว จังหวัดปทุมธานี 1. เด็กชายภูมิพัฒน์    มีหา
2. เด็กหญิงนภัส    ธีลา
1. นางวัชยา    บุรานนท์
2. นางวีรยา    ดิษเหมือน
69
38 46 โรงเรียนวัดกู้ (นันทาภิวัฒน์วิทยา) เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1. เด็กชายณัฐสิทธิ    ชาญธัญกรรม
2. เด็กหญิงปารณีย์    หน่อท้าว
1. นางสาวทองจันทร์    พนมใหญ่
2. นางเอื้อมอำพร    สุขเกษม
52
39 47 โรงเรียนเทศบาล ๑ สังกัดเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น จังหวัดกาญจนบุรี 1. เด็กชายเตวิชญ์    พักแพรก
2. เด็กหญิงกชกร    ไข่ม่วง
1. นางสาวศรัณญา    โพธิ์ศรี
2. นางสาวเสาวลักษณ์    ทศพรพรหม
81
40 48 โรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์) เทศบาลตำบลบางนมโค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงปิยธิดา    สารีสุข
2. เด็กชายกวินทร์    เฉยเจียม
1. นางสาววิไลลักษณ์    ทรงลำเจียก
2. นางอรพินท์    ผดุงทรัพย์
5
41 49 โรงเรียนเทศบาล 6 ร่วมพัฒนาคณูปถัมภ์ เทศบาลเมืองสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 1. เด็กชายพีรวิชญ์    เกิดโภคา
2. เด็กหญิงปพิชญา    ศรีวิลัย
1. นางพัชรินทร์    โพธิ์เผื่อนน้อย
2. นางสาวสิริกร    เล้าเจริญ
52
42 50 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางปลา เทศบาลตำบลบางปลา จังหวัดสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงพาขวัญ    ชาจันดี
2. เด็กชายธนากร    พิมพะจักร
1. นางสาวณัฐมน    ฉิมมณี
2. นางวรัชกุล    ราชประโคน
52
43 51 บ้านหนองบัว องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กชายอนันดา    ทองมี
2. เด็กหญิงมีนานัด    สายจันทะคาม
1. นางสาวมัลลิกา    โพธิ์ทอง
2. นางอัญชลี    แก่นอินทร์
17
44 52 โรงเรียนวัดวิเวกวายุพัด เทศบาลตำบลคลองจิก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์    ขันทบท
2. เด็กหญิงพิชญ์นารา    คำลือ
1. นางมณีเนตร    คืนดี
69
45 53 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสามพราน(นครสาระผดุงวิทย์) เทศบาลเมืองสามพราน จังหวัดนครปฐม 1. เด็กชายกิตติพงษ์    เรืองมัจฉา
2. เด็กหญิงปิยะวดี    คล้ายสุบรรณ์
1. นางกิตติกาญจน์    ณ นคร
2. นางสาวรัชชา    อ๊อกฉิม
52
46 54 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลปราณบุรี (สอน ฤทธิ์เดช) เทศบาลตำบลปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กชายธนภัทร    วิชาการ
2. เด็กหญิงธันยพร    สุขมาก
1. นางสาวแววตา    วงษ์สุวรรณ์
17
47 55 โรงเรียนเทศบาลนาดี เทศบาลตำบลนาดี จังหวัดสมุทรสาคร 1. เด็กชายภายุ    เย็นเจริญ
2. เด็กหญิงนิชา    เสือเดช
1. นางสาวมยุรี    เกษร
2. นางยุวดี    ใสสะอาด
17
48 56 โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร) เทศบาลนครสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1. เด็กชายจีระศักดิ์    กุมภีร์
2. เด็กหญิงพิมพ์มณี    สุวรรณฉัยยา
1. นางสาวนิตยา    จอดเกาะ
2. นางมะลิวรรณ์    ชัยวงศ์
17
49 57 โรงเรียนเทศบาลแสงวณิชอุปถัมภ์ เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 1. เด็กชายตรัยรัตน์    เวสสุวรรณ
2. เด็กหญิงมนัสนันท์    ดิฐสมบูรณ์
1. นางสาวยุพิน    เนียมนรา
17
50 58 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เทศบาลตำบลลำนารายณ์ จังหวัดลพบุรี 1. เด็กชายจิรพัฒน์    พานำมา
2. เด็กหญิงภัทราวดี    สุดใจ
1. นางทิพย์วัณ    โหมกจันทึก
2. นางสายสมร    จันทร์หอม
5
51 59 โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี เทศบาลเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1. เด็กชายณัฐกรณ์    จอดนอก
2. เด็กหญิงภิญญาพัชญ์    ธนิชารุ่งเกษม
1. นางสาวกรรณิกา    ขจรศิลป์
2. นางนงลักษณ์    ทองย้อย
17
52 60 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก เทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก จังหวัดสมุทรสาคร 1. เด็กชายธนวัฒน์    ตู้จินดา
2. เด็กหญิงกนกกาญจน์    หอมดาวเรือง
1. นางภัสราภรณ์    นวมศิริ
2. นางสาวอรอุมา    มัธยมนันทน์
52
53 61 โรงเรียนเทศบาล๑บ้านตาลเจ็ดยอด เทศบาลตำบลไร่เก่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กชายรัตนกุล    คำหอม
2. เด็กหญิงวิไลวรรณ    เจิมวงศ์รัตนชัย
1. นางสาวนภาพร    หนูพ่วง
2. นางสาวอภิญญา    เข็มปัญญา
81
54 62 โรงเรียนเทศบาลบ้านเขาน้อย เทศบาลตำบลเขาน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงวีณา    -
2. เด็กชายเบนซ์    -
1. นางจริยา    แก้วสกด
2. นางสาวสุภาวดี    เจียมดี
55 63 โรงเรียนหรเทพ(รุ่งเรืองประชาสามัคคี) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 1. เด็กหญิงวราภรณ์    ยังยุบล
2. เด็กชายนภัทร    ผลพล
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ    สุนนท์
2. นางสาวเกสร    หลอดหลง
56 64 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี2 (บ้านหนองอำเภอจีน) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 1. เด็กหญิงกัณฐมณี    ศรีปัตถา
2. เด็กชายวิศรุต    ทองดอนน้อย
1. นางอรพิน    ครุฑากูล
2. นางสาวเสาวลักษณ์    ทองเปลี่ยน
ยอดเยี่ยม
57 65 โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมิการาม(ปิยแหวนรังสรรค์) เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กชายภานุวัฒน์    ถาวร
2. เด็กหญิงศรัญญา    เขียวหวาน
1. นางสาวปาริชาติ    เอี่ยมอำไพ
52
58 66 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโคกสำโรง เทศบาลตำบลโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 1. เด็กชายพีรพงษ์    จันตบุตร
2. เด็กหญิงอาริษา    รุ่งเจริญทรัพย์ดี
1. นายพูนพิศ    เทศถัน
2. นางสุมิตรา    สุขเกษม
17
59 67 โรงเรียนอนุบาลลาดสวาย 2 เทศบาลเมืองลาดสวาย จังหวัดปทุมธานี 1. เด็กหญิงชยาทิพย์    ขุมเพชร
2. เด็กชายอธิวัฒน์    ศรีใส
1. นางขวัญเดือน    ม่วงสมัย
2. นางสาวพิชชาภัทร    เครือคำ
52
60 68 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขางู เทศบาลตำบลเขางู จังหวัดราชบุรี 1. เด็กชายณัฐพัฒน์    บุญอรุณรักษา
2. เด็กหญิงณัฐพัชร    ดอนเมือง
1. นางเต็มใจ    เอื้อประชา
2. นางสาวเพ็ญ    สงวนรักษ์
83
61 69 โรงเรียนวัดแคใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 1. เด็กชายสิทธิภูมิ    คำทอง
2. เด็กหญิงเกวลิน    เจริญเกษ
1. นางสาวรัตนาภรณ์    จรัสทอง
2. นางสาวสิวานันท์    แสงดี
69
62 71 โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงบัวชมพู    ปิ่นวิเศษ
2. เด็กชายสิงหา    คงกพัน
1. นางสาวปูริดา    ลำถึง
2. นางสายทอง    ธัญนายก
17
63 72 โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์) องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กชายอนุภัทร    นาคานุรักษ์
2. เด็กชายวุฒิภัทร    ชูศรี
1. นางสาวนารากร    บุญเต็ม
2. นางสาววรรณวิษา    ปั้นเหน่งเพชร
64 73 โรงเรียนเทศบาลตำบลหนองม่วง เทศบาลตำบลหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 1. เด็กหญิงศิริรฎา    สรสิทธิ์
2. เด็กชายธีรภัทร    สังเกตุกิจ
1. นางสาวกรรณิกา    ศรีหาสว่าง
2. นางนพคุณ    ต้นจันทร์
69
65 74 โรงเรียนเทศบาลเสาธงหิน เทศบาลตำบลเสาธงหิน จังหวัดนนทบุรี 1. เด็กชายณัฏฐ์ชัย    สิงห์จันทร์
2. เด็กหญิงชญานันท์    เหลืองรุ่งทรัพย์
1. นางสาวปุณยวีร์    เหมพานีย์
2. นางสาวสุภาพร    แพงอก
52
66 75 โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กชายภานุวัฒน์    กลิ่นน้อย
2. เด็กหญิงวันวิสา    บิดสันเที๊ยะ
1. นางสาวณัฐวรรณ    กร่างทอง
2. นางลักขณา    อุไรพันธ์ุ
17
67 76 โรงเรียนเทศบาลวัดเจ้าเจ็ดนอก เทศบาลตำบลเจ้าเจ็ด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กชายสุรเชษฐ์    ภู่กัน
2. เด็กหญิงนภัทศร    สุภาแดน
1. นางสาวสุชาวดี    พูลทองคำ
2. นางสาวอรวรรณ    ศักดิ์ศรี
17
68 78 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองบ้านหมี่ เทศบาลเมืองบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 1. เด็กหญิงกัญญาวีย์    กรอบเพ็ชร
2. เด็กชายวริศนนท์    กุลธรศุภสวัสดิ์
1. นายณรงค์ศักดิ์    เลี้ยงถนอม
2. นางวาสนา    บุญมี
17
69 79 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางเลน เทศบาลตำบลบางเลน จังหวัดนครปฐม 1. เด็กหญิงอมลวรรณ    เสืองามเอี่ยม
2. เด็กชายธนภัทร    ไซพันธ์แก้ว
1. นางสาวศันสนีย์    เหมหงษา
2. นางสาวเพ็ญพิตรา    เจริญชัยสมบัติ
52
70 80 โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ เทศบาลเมืองเขาสามยอด จังหวัดลพบุรี 1. เด็กชายศกลวัฒน์    ยาทา
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    สงวนพรหม
1. นางสาวประณีต    พงษ์ผล
52
71 81 โรงเรียนอนุบาล(เทศบาล2) เทศบาลตำบลโคกตูม จังหวัดลพบุรี 1. เด็กชายอัศวิน    อิ่มสมบูรณ์
2. เด็กหญิงจิรัฏฐิกา    ศรีคำ
1. นางณิชากร    พานทอง
2. นางสาวพิงคณา    ณ เชียงใหม่
17
72 82 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ดี เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 1. เด็กชายภคิน    เอี่ยมนาค
2. เด็กหญิงเปมิศา    พุ่มอ่ำ
1. นางสาวพิชชากานต์    ขุนทรง
2. นางลิรารัตน์    จันทะคูณ
17
73 83 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร จังหวัดสุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์    จันทร์งาม
2. เด็กชายจีรพัฒน์    ชูก้าน
1. นางสาวนันทนิจ    ศรีมณีกร
2. นางรัชดาภรณ์    เรืองหิรัญวนิช
17
74 84 โรงเรียนเทศบาลตำบลสรรพยา เทศบาลตําบลสรรพยา จังหวัดชัยนาท 1. เด็กหญิงนราวดี    สวนทอง
2. เด็กชายวุฒิภัทร    ว่ามา
1. นางสาวชนิสรา    โพธิ์เพ็ชร
2. นางรัตนา    ตันติเสรรัตน์
17
75 85 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลบึงคำพร้อย๑ (โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม) องค์การบริหารส่วนตำบลบึงคำพร้อย จังหวัดปทุมธานี 1. เด็กชายเม้งลี่    เมา
2. เด็กหญิงทิพย์ธารา    ปลายยอด
1. นางสาวธิดาวรรณ    คะเชนทร
2. นางสาวอมรา    อินทวัตร
52
76 86 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองขาว เทศบาลตำบลหนองขาว จังหวัดกาญจนบุรี 1. เด็กชายวุฒิภัทร    คุ้มภัย
2. เด็กหญิงภิราภร    ตันตรัตน์
1. นางสาวญาณิศา    บุษดาจันทร์
2. นางสาวภรัชฌา    รุ่งหิรัญศักดิ์
5
77 88 โรงเรียนเสนาบดี เทศบาลเมืองเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กชายไตรเตชะ    โอภาสสุวรรณ
2. เด็กหญิงธนัญญา    ชาระโภค
1. นางสาวกรุณา    ป้อมทอง
2. นางสาวสุภาวดี    สว่างเรือง
17
78 89 โรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ เทศบาลตำบลทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 1. เด็กชายธนนันท์    หม่องนันท์
2. เด็กหญิงกรนิภา    หงษา
1. นางสาวนนท์นิชา    ณัฐธิกานต์โภคิน
2. นางสาวอรพิน    สาลิวงษ์
5
79 90 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดบ้านโป่ง เทศบาลเมืองบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 1. เด็กหญิงกุลธิดา    อยู่สุข
2. เด็กชายธีระวรรฒ์    ปลื้มจิตร
1. นางคณาภรณ์    เซี่ยงฉิน
2. นางอรวรรณ    ธิติพงศา
17
80 92 โรงเรียนเพียรปัญญา เทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี 1. เด็กหญิงวรวรรณ    วรรักษา
2. เด็กชายธนาธรณ์    มลวงษ์
1. นางสาววีรนุช    ศรีสำราญ
2. นางสาวสุภัทรา    อ้นอมร
79
81 93 โรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี) เทศบาลเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1. เด็กชายพิพัฒน์    กฤษฎานิมิตร
2. เด็กหญิงศุภักษร    ลีลาวรรณเขต
1. นางสาววริฐา    ไมตรีจิต
2. นางสาวศศิประภา    เลิศเวช
69
82 94 โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส เทศบาลเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายณัฐวรรธน์    หมื่นสวัสดิ์
2. เด็กหญิงภคินี    เข็มเงิน
1. นางสาวพัชรินทร์    จันทร์เกิด
2. นางสาววาทินี    เจือทอง
69
83 95 อนุบาลเทศบาลตำบลปราสาททอง เทศบาลตำบลปราสาททอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    สนิทใน
2. เด็กชายจิรภัทร    บุญปกครอง
1. นางสาวนาตยา    เกิดศรีพันธุ์
2. นางสาวส่องแสง    สีสุด
84 96 โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย เทศบาลนครอ้อมน้อย จังหวัดสมุทรสาคร 1. เด็กชายกัณตินันท์    หารินไสล
2. เด็กหญิงศุภาพิชญ์    สมศรี
1. นางสาวธัญญลักษณ์    สมใจ
2. นางสาวรัชต์วรินทร์    น้อยประชา
17
85 97 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหน้าพระลาน เทศบาลตำบลหน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี 1. เด็กชายนนท์ปกรณ์    เตชาพลพิพัฒน์
2. เด็กหญิงขวัญมนัส    วรรณสำเริง
1. นางสาวรัชนี    เจกะพงษ์
2. นางสาววรรณฉวี    ขำเกษม
69
86 98 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ(วัดหนองปลากะดี่) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ จังหวัดสระบุรี 1. เด็กหญิงปาลิตา    คำภิลา
2. เด็กชายณัฐรัตน์    โนชัย
1. นางมาดีน้า    อินทมี
2. นางวิไลวรรณ์    ขามคำ
79
87 99 โรงเรียนเทศบาล 1 (สหราษฎร์วิทยา) เทศบาลตำบลอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงแทนรัก    เทียนหลิม
2. เด็กชายบารมี    กลับดี
1. นางสาวหฤทัย    อรุณศิริ
2. นางสาวอัจฉรา    โพธิ์อ้น
17
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................