งานแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคกลาง ครั้งที่ 16 ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประจำปีการศึกษา 2565
ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
ระหว่างวันที่ 19-21 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2565
สรุปกิจกรรม เดินตัวหนอน ปฐมวัย 212
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 2 โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร) เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ จังหวัดนครปฐม 1. เด็กชายอมรเทพ    เทพนา
2. เด็กชายฐรฉัตร    สุเพ็งคำ
3. เด็กชายณัฐวัฒน์    กิจพิทักษ์
4. เด็กชายอัศม์เดช    ตาแวน
5. เด็กชายทินภัทร์    คัดตะสงค์
6. เด็กหญิงธนิสร    สิทธิพรมมา
7. เด็กหญิงกนกนภา    เพ็ชรทับทิม
8. เด็กหญิงพัฒน์ชญา    กิจพิทักษ์
9. เด็กชายณัฐริกา    ฤทธิ์เดช
10. เด็กหญิงสุวรรณี    เอี่ยมสำอางค์
1. นางสาวจตุพร    วิริยานุภาพ
2. นางสาววรางคณา    พุทธา
3. นางสาวเขมิกา    สามเพ็ชรเจริญ
4. นางสาวเสาวลักษ์    แก้วไทรคลุ้ง
4
2 4 โรงเรียนวัดป่างิ้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 1. เด็กชายอภิวัฒน์    เขียวเข็มทอง
2. เด็กชายภูเพชร    คำงาม
3. เด็กชายภาณุพงศ์    หอมสมบัติ
4. เด็กชายปิยวัฒน์    พร้อมลาภ
5. เด็กชายบุญญฤทธิ์    โพธิ์ผ่อง
6. เด็กชายก้องกิตากร    ชัยสวัสดิ์
7. เด็กชายธนาทรัพย์    เจริญสุข
8. เด็กชายปิยณัฐ    สมสมัย
9. เด็กชายก้องกริช    ขันขวา
10. เด็กหญิงภูริชญา    พานทอง
1. นางฐปนิษฐ์    เอี่ยมสอาด
2. นางธนวันต์    มหาพิรุณ
3. นางศศิธร    แก้วบุตร
4. นางสาวอัมรา    ปลัดพรม
16
3 5 โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์(มณีวิทยา) เทศบาลเมืองโพธาราม จังหวัดราชบุรี 1. เด็กชายฐิติกร    กมเครือ
2. เด็กชายทวีภัทร    จ่าเมือง
3. เด็กชายกสิกร    อินบุญญา
4. เด็กชายวีรภัทร    เหลืองขมิ้น
5. เด็กชายณิชพน    ณรงค์วงศ์วัฒนา
6. เด็กหญิงปณิตา    ช้างปลิว
7. เด็กหญิงสุชาดา    ผลอุดม
8. เด็กหญิงจตุทิพย์    จิตต์มณี
9. เด็กหญิงจตุพร    จิตต์มณี
10. เด็กหญิงณัฐธัญญา    วรชาติอุดมพงศ์
1. นางปุณยนุช    มณีโชติ
2. นางสุดฤดี    อินทมาตย์
3. นางอรัญญา    คลังนาค
4. นางสาวเพ็ญลดา    จันทร์สมบุญ
33
4 7 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลคลองมะเดื่อ เทศบาลเมืองคลองมะเดื่อ จังหวัดสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงธัญสินี    เอกรักษา
2. เด็กหญิงอัญชลี    แซ่เล้า
3. เด็กชายกัมปนาท    สลุงอยู่
4. เด็กหญิงณัชชารินทร์    มากสมบูรณ์
5. เด็กชายนิชคุณ    ถิ่่นขาม
6. เด็กชายปุญญกันต์    จุลโรจน์
7. เด็กชายกานต์    โพธิ์ทอง
8. เด็กชายอนาวิน    อินคำ
9. เด็กหญิงอัญรินทร์    ศรีจันทร์
10. เด็กหญิงณารตา    คำทอง
1. นางสาวลัดดา    เพ็ชรัตน์
2. นายสุดชาย    คณานุรักษ์
33
5 8 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดไทรย้อย (ญาณธรรมสัมฤทธิ์) เทศบาลเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายพัชตะ    หัดคล่อง
2. เด็กชายกิตติพัชญ์    สุวกร
3. เด็กชายรชต    ปานประทีป
4. เด็กชายนพดล    ภาคภูมิ
5. เด็กชายสิริชัย    คำสว่าง
6. เด็กชายณัฐกร    แก้วดวงดี
7. เด็กหญิงสุพิชญา    ศรสาย
8. เด็กหญิงรินรดา    หัดคล่อง
9. เด็กหญิงอลินดา    หัดคล่อง
10. เด็กชายธีรภัทร    เต็มเปี่ยม
1. นางกรภัคณัชส์    พรหมสาขา
2. นางขวัญเรือน    กังวาล
3. นางสาวสายรุ้ง    พยัพพฤกษ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
6 9 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองไทรม้า เทศบาลเมืองไทรม้า จังหวัดนนทบุรี 1. เด็กชายปีติพัฒน์    ใจปลื้ม
2. เด็กชายกฤตภาส    ยิ้มช้อย
3. เด็กชายพัทธนันท์    บรรดาศักดิ์
4. เด็กชายปกรณ์    เทียมสอน
5. เด็กชายอนุศิษฏ์    ใจปลื้ม
6. เด็กชายณัฏชานนท์    ครุฑน้อย
7. เด็กชายอนาคิน    มานะพงษ์
8. เด็กหญิงราณี    บุตรสาแก้ว
9. เด็กหญิงกัญญารัตน์    ปันอ้าย
10. เด็กหญิงษุภัฐสินีย์    สมชื่อ
1. นางดวงเพ็ญ    ปกครอง
2. นางนุชรี    หอมหวล
3. นางน้ำทิพย์    พันธุ
4. นางมัชชิมา    ใหม่ขลิบ
16
7 11 โรงเรียนวัดสาลีโขภิตาราม (อุ่น-อนุสรณ์) เทศบาลตำบลบางพลับ จังหวัดนนทบุรี 1. เด็กชายศรัญรบ    มากเพชร
2. เด็กชายโยเซฟ    ไม่มีนามสกุล
3. เด็กชายปรเมศวร์    เสนคราม
4. เด็กชายวัชรากร    ธงกิจ
5. เด็กหญิงฉัตรปวีณ์    บุญมี
6. เด็กหญิงสุมินตรา    ขวัญเมือง
7. เด็กหญิงอชิรญา    ยกกลิ่น
8. เด็กหญิงณัฐฐิณี    ศิลา
9. เด็กหญิงธัญญาภรณ์    พสุนนท์
10. เด็กหญิงปณิชา    แตงเจริญ
1. นางสาวกรรณิการ์    ภูมิสุวรรณ
2. นางพิกุล    เกิดปลั่ง
3. นางสาวภัชราภรณ์    รักษา
4. นางสาวสาวิตรี    คำแก้ว
16
8 12 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองบางกะดี เทศบาลเมืองบางกะดี จังหวัดปทุมธานี 1. เด็กหญิงเรย์    ไตรภาควาสิน
2. เด็กชายอภิวิชญ์    ปราณี
3. เด็กหญิงสุพรรณษา    ขำมงคล
4. เด็กหญิงอนันตญา    เวียนกลิ่น
5. เด็กหญิงธวัลพร    ปิตาสรรค์
6. เด็กชายณัฐภัทร    โชติมณี
7. เด็กชายณัฐกิตติ์    บัวก้านทอง
8. เด็กหญิงศรัณย์พร    บุญตะวัน
9. เด็กชายภูมิภัทร    คุณสุทธิ์
10. เด็กชายสุกฤษ    บุญพิศน์
1. นางสาวจิราพร    เก่งรักษา
2. นางจุฑาทิพย์    คุ้มประดิษฐ์
3. นางดวงสุรีย์    สุขดี
4. นายธนภพ    อย่างธารา
60
9 14 โรงเรียนอนุบาลสหศึกษาบางบัวทอง เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 1. เด็กหญิงอริสรา    พรหมมา
2. เด็กหญิงสุพิชญา    นวลออง
3. เด็กชายกัณภัทร    สิมทอง
4. เด็กชายรัชชานนท์    เลี่ยมวินิจ
5. เด็กชายนาราวิชญ์    เสาศิริ
6. เด็กชายธัญวิทย์    ทัพมงคล
7. เด็กชายวรชิต    ราชวงศ์
8. เด็กชายสุพศิน    พันทีระชาติ
9. เด็กหญิงชญาดา    แดงจักร์ศรี
10. เด็กชายพีรวัส    เพียรประสงค์
1. นางสาวคอไลฟะฮ์    นาวาทอง
2. นางสาวนิภา    รัตนมูล
3. นางสาวบุศรา    นิ่มอนงค์
4. นางสาววาณี    นรสิงห์
33
10 15 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ่อพลับ เทศบาลตำบลบ่อพลับ จังหวัดนครปฐม 1. เด็กชายณัฐพงษ์    บุญช่วย
2. เด็กหญิงวีนา    -
3. เด็กชายจิรเมธ    ตึ๊งสมบูรณ์
4. เด็กชายอนพัช    แสนปกรณ์
5. เด็กหญิงณัฐชยา    ส่งบุญ
6. เด็กหญิงฟ้าใส    -
7. เด็กหญิงเอ็ปเปิ๊ล    -
8. เด็กชายทองดี    -
9. เด็กชายเพชร    -
10. เด็กหญิงภัทรกร    ลักขษร
1. นายทีรเดช    พันทนพิเชฐ
2. นางสาวธภาภัค    วรุณวรภัทร
3. นางสาวพัทธนันท์    มาอ่อง
4. นางสาวยุวดี    ห่อทอง
33
11 16 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ 2 เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ จังหวัดปทุมธานี 1. เด็กหญิงสิริกานดา    ปิ่นเกตุ
2. เด็กชายธนวัฒน์    นิลสุข
3. เด็กหญิงสุนันทา    รุ่งแสงสุวรรณ
4. เด็กหญิงอลินดา    แก้วคง
5. เด็กชายกิตติพศ    แก้วแกมทอง
6. เด็กชายคฑาเทพ    กิจเจา
7. เด็กชายณัฐพัฒน์    แจ่มจันทร์
8. เด็กหญิงกานต์สินี    สุดแสวง
9. เด็กชายคุณากร    บุญจำพลอย
10. เด็กชายธเนศ    บัวอ่อน
1. นายทัศนัย    สายแสง
2. นางนงนุช    เจริญจันทร์
3. นางสาวนปภัช    รุณวงษ์
4. นายพงษ์ศักดิ์    สีขาว
4
12 17 โรงเรียนเทศบาลวัดแสนสุข เทศบาลตำบลป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 1. เด็กหญิงกรกฎ    ชื่นฤดี
2. เด็กหญิงสุกานดา    ดวงแก้ว
3. เด็กหญิงจันทวรรณ    พวงเกตุ
4. เด็กชายปิยะนันท์    ฉัตรเงิน
5. เด็กชายเกริกฤทธิ์    แย้มฤดี
6. เด็กชายจักรพงศ์    ศรีทา
7. เด็กชายวรินทร์    สนธิภักดี
8. เด็กหญิงไอลดา    สนธิคุณ
9. เด็กชายธีรเชษฐ์    สร้อยพิมาย
10. เด็กชายพุฒิเมธ    สงวนรัตน์
1. นางสาวประภาพรรณ    สุ่มประเสริฐ
2. นางสาวรุ่งนภา    อินทรัพย์
3. นางอุษา    แสงศรี
16
13 18 โรงเรียนเทศบาลหินกอง เทศบาลตำบลหินกอง จังหวัดสระบุรี 1. เด็กชายปัณณวิชญ์    หอมเกษร
2. เด็กหญิงนัทการณ์    ศรีวิราช
3. เด็กชายไชยการ    ศรีรัมย์
4. เด็กหญิงญาณิน    ผุดผ่อง
5. เด็กชายนันทชา    เชิดชู
6. เด็กหญิงพิชญธิดา    อภิเนตร
7. เด็กชายนรภัทร    ป้องแก้ว
8. เด็กชายภาคิน    จำเนียรแพทย์
9. เด็กชายสุชานนท์    พลอุบล
10. เด็กหญิงชนิกานต์    ขันธวัฒน์
1. นางณัฐนรี    สุรวิทย์
2. นายธิติวัฒน์    คุ้มแพรวพรรณ
3. นางสาวมลิวัลย์    นวนตา
4. นางสาวสุดาภรณ์    คงสุข
4
14 20 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขาพระงาม เทศบาลตำบลเขาพระงาม จังหวัดลพบุรี 1. เด็กชายวรนน    ปทุมสูตร
2. เด็กชายอนุวุฒิ    ช่อผกา
3. เด็กชายพงศกร    ปทุมสูติ
4. เด็กชายณัฐดนัย    พรรณา
5. เด็กชายพัฒนวัฒน์    อ่างงาม
6. เด็กหญิงพรทิพย์    ศิริอ่อน
7. เด็กหญิงนันทัชพร    วงษพันธ์
8. เด็กหญิงกัญญาภัค    อินทร์ท้วม
9. เด็กหญิงอรชภรณ์    กิติศัพย์
10. เด็กหญิงแพรววนิต    เทพชมภู
1. นางขนิษฐา    พัสดร
2. นางสาวศิริลักษณ์    ภู่กำจัด
60
15 22 โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ เทศบาลตำบลหนองแค จังหวัดสระบุรี 1. เด็กชายกิติพงษ์    พูลทอง
2. เด็กชายพงศพัศ    ชมทรัพย์
3. เด็กชายวรรณชาติ    พุฒซ้อน
4. เด็กชายไคธินทร์พฒน์    วงษ์จันทร์
5. เด็กชายวันทนา    เข็มทอง
6. เด็กหญิงณัฐวิภา    ศิริจันทร์
7. เด็กหญิงภรภัทร    แจ่มจันทร์
8. เด็กหญิงณิชา    บัวเจริญ
9. เด็กหญิงกัญญาพัชร    เทวรัมย์
10. เด็กหญิงชาลิสา    วุฒิรักษ์
1. นางนิตยา    ปิ่นทอง
2. นางสาวรภัสส์วัลย์    แดงเจริญ
3. นางสาวศุภกานต์    บุญแลบ
4. นางสาวอมลวรรณ    มะสีพันธุ์
16
16 23 โรงเรียนเทศบาล ๑๐ (อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี) เทศบาลเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 1. เด็กหญิงชนัญญา    โฉมอยู่
2. เด็กหญิงชัญญานุช    อู่ทอง
3. เด็กหญิงนลินี    นกเทศ
4. เด็กหญิงณัฏฐณิชา    โฉมชิต
5. เด็กชายอชิระ    บุญยนันท์
6. เด็กชายสุรศักดิ์    วุฒิสนธิ์
7. เด็กหญิงธันสินี    ชายศรี
8. เด็กชายพัครพงษ์    นิสะโสกะ
9. เด็กชายภูมิเดช    ชมภูพวง
10. เด็กชายณัฐกมล    แซ่ตั้ง
1. นางนันทนา    ตะเวียงน่าน
2. นางสาววาทยากร    ทองไพฑูรย์
3. นางสาวอลิษา    มีพ่วง
4. นางโสภิดา    มาลิการ
33
17 26 โรงเรียนเทศบาล 4 (เชาวนปรีชาอุทิศ) เทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1. เด็กชายศรัณปพล    หงษ์ทอง
2. เด็กชายปุณณัตถ์    อารี
3. เด็กชายกรกต    กรังพานิชย์
4. เด็กชายปรมินทร์    มูลวงษ์รัตน์
5. เด็กชายพุฒิพงษ์    พุฒทองนาค
6. เด็กหญิงวลัยพร    นารถกอน
7. เด็กหญิงฐิตารีย์    รักเอก
8. เด็กหญิงธนพร    กลิ่นรอด
9. เด็กหญิงณัฐกาญจน์    จิตรนารี
10. เด็กหญิงทิพย์เกสร    ประสงค์
1. นางทับทิม    ศรีรัตนา
2. นางสาวน้ำเพชร    ปิ่นทอง
33
18 27 โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงกันยกร    ศักดิ์นุภาพ
2. เด็กหญิงนวรัตน์    ทองรักษา
3. เด็กหญิงวรรณภา    จุฬาเลง
4. เด็กหญิงญาณิศา    ปานเจริญ
5. เด็กหญิงปิยะภรณ์    แก้วสมบูรณ์
6. เด็กหญิงณัชชา    มีเอี๊ยะ
7. เด็กชายเจตริน    ไผ่ล้อม
8. เด็กชายวีรภัทร    แก้วกองทรัพย์
9. เด็กหญิงอชิรญาณ์    ภู่ทอง
10. เด็กชายวราเมธ    บรรจบสุข
1. นางสาวธนสร    ภูมิวุฒิสุนทร
2. นางสาวสุวรรณี    ทุุมไพร
4
19 29 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลกรับใหญ่ เทศบาลตำบลกรับใหญ่ จังหวัดราชบุรี 1. เด็กชายคุณาธิป    คงสังข์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ    ทองอำไพ
3. เด็กชายอัคคเดช    เอี่ยมพินิจ
4. เด็กชายธนากร    เตชานุเคราะห์
5. เด็กชายรฐนนท์    อินทวร
6. เด็กชายเจ    เพียว
7. เด็กหญิงณัฐรินีย์    เอี่ยมพินิจ
8. เด็กหญิงญาณิศา    ปฐมบัวทอง
9. เด็กหญิงรินรดา    แซ่เลา
10. เด็กหญิงอภิสรา    ซินเฮง
1. นางสาวจรรยพร    หัดโนนตุ่น
2. นางสาวณัฐวดี    เกตุสุริวงศ์
33
20 32 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป๊อกแป๊ก เทศบาลตำบลป๊อกแป๊ก จังหวัดสระบุรี 1. เด็กชายอรรคพล    พิมพาทอง
2. เด็กชายกิตติพล    โชติช่วง
3. เด็กชายกิตตินันท์    เนียมวงศ์
4. เด็กชายธีระวัตร์    บุญนิ่ม
5. เด็กชายอัษศดิณย์    มีวันนี
6. เด็กชายธนกฤต    เนติชัย
7. เด็กหญิงกานติมา    เนียมวงศ์
8. เด็กหญิงลดามาส    แซ่ตั้ง
9. เด็กชายเมธพนธ์    นาคผ่อง
10. เด็กหญิงอรณิชา    จันทรบุตร
1. นางบุญช่วย    บุญอาจ
2. นางมาลี    บัวหอม
3. นางสาวสาริณี    ผามี
4. นางสาวอุไรวรรณ    ไพศาล
16
21 33 โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 เทศบาลเมืองท่าโขลง จังหวัดปทุมธานี 1. เด็กหญิงนัจญ์วา    ฉาดสัน
2. เด็กหญิงชนัญธร    เหล็กเจริญ
3. เด็กหญิงญาณิดา    เจิมสุวรรณ
4. เด็กหญิงดารินทร์    ศรีบุรินทร์
5. เด็กชายธนพัชญ์    บุรี
6. เด็กชายณรงค์ศักดิ์    ปรีกราน
7. เด็กชายณัฐพร    หุ่นอิน
8. เด็กชายปัณณวิชญ์    สุขบัว
9. เด็กหญิงธัญญามาศ    ราหุล
10. เด็กชายอติวิชญ์    ขุนศรี
1. นายตรีเทพ    จุ่นเงิน
2. นางสาวนรินทร์    คำกล่อม
3. นายวินัย    ไกลกลิ่น
4. นางสาวสุนีย์    บุญธรรม
4
22 34 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์) องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี 1. เด็กชายรพีภัทร    สุวรรณ
2. เด็กหญิงสาธินี    พุ่มแสงสยาม
3. เด็กหญิงกัญญาพัชร    การพงศี
4. เด็กหญิงฝนฟ้า    -
5. เด็กชายขจรลาภ    คำเบ้า
6. เด็กหญิงเยาวพา    สิรีธร
7. เด็กชายพงศกร    ศรีสวัสดิ์
8. เด็กหญิงพาพิมน    -
9. เด็กหญิงชนันธร    ศรีประสิทธิ์
10. เด็กชายอานนท์    -
1. นายธนวัฒน์    ประเสริฐลาภ
2. นางนิดารัตน์    พุฒหอมรื่น
33
23 35 โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง เทศบาลท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กชายนวพรรษ    อาทิตย์เที่ยง
2. เด็กชายชวโรจน์    พิกุลชัยเมธ
3. เด็กชายพิชิตชัย    ทองคำ
4. เด็กชายพุทธิธรรม    อาทิตย์เที่ยง
5. เด็กชายธนวินท์    สิทธิวัง
6. เด็กชายธนวันต์    สิทธิวัง
7. เด็กหญิงจิราภา    อภิญญา
8. เด็กหญิงณัฐพร    เกษสระบัว
9. เด็กหญิงกนกวรรญ    พุทธสอน
10. เด็กหญิงณัฐณิชา    กงล้อม
1. นายบรรเจิด    มีกุล
2. นางสาวพชรกร    อุ่นเสนีย์
3. นางสาวรัตนา    โตยิ่ง
60
24 37 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1. เด็กชายกวินภพ    บุตรแสงดี
2. เด็กชายติณณภพ    เณรแก้ว
3. เด็กชายศรัณยวิชญ์    รักษาทรัพย์
4. เด็กชายชนาภัทร    ทับพันธุ์
5. เด็กชายพชรพล    ก่ำมอญ
6. เด็กหญิงจุฑารัตน์    เปรมมณี
7. เด็กหญิงข้าวขวัญ    จิตบรรจง
8. เด็กหญิงธัญญรัตน์    เขมา
9. เด็กหญิงพรรวิษา    คล้ายสิงห์
10. เด็กหญิงเมธาวินี    แย้มคำ
1. นางจรรยา    ช่างดี
2. นางรจนา    ปักษี
3. นายสุพศิน    ปัญจแก้ว
4. นางสาวแฉล้ม    สว่างแจ้ง
33
25 40 โรงเรียนเทศบาลวัดสิงห์สถิตย์ เทศบาลตําบลวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท 1. เด็กชายณัฐพล    ดาราโพธิ์
2. เด็กชายติณณพัชญ์    ใจหลัก
3. เด็กชายธัญเทพ    ม่วงยิ้ม
4. เด็กชายสรศักดิ์    ทองแก้ว
5. เด็กหญิงกุลณิดา    สอนเถื่อน
6. เด็กชายสิทธิพล    ขวัญเถื่อน
7. เด็กหญิงภิญญาพัชญ์    ใจเอม
8. เด็กชายสุรเดช    โรจน์แสงแก้ว
9. เด็กชายธนวัฒน์    โภชนา
10. เด็กหญิงเกวลิน    พันธุ์ไทย
1. นางทิพย์เกสร    จ๋วงพานิช
2. นางสาวภคมน    พัฒนการค้า
3. นางสุกัญญา    สิงหนาท
4. นางสาวอารีย์    สุขสิงห์
16
26 41 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้ (เจ้าคุณเชิด อุปถัมภ์) องค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กชายฐิรพรรษ    ขานน้ำคำ
2. เด็กชายคชสิทธิ์    สุภาศาสตร์
3. เด็กชายเตชินท์    ผ่องแผ้ว
4. เด็กชายสุระพล    ผึ้งทอง
5. เด็กหญิงเปาวลี    กิจบุญศรี
6. เด็กชายศิวา    อยู่ยืด
7. เด็กหญิงภิญญาพัชญ์    ปานดี
8. เด็กชายอภิลักษณ์    แก้วเกิด
9. เด็กหญิงแพรวา    สุขสอาด
10. เด็กหญิงกรณิศา    เนียมสวัสดิ
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชลดา    ทรัพย์ประเสริฐ
2. นางสาวปรียานุช    สุภาศาสตร์
3. นางสาวอรพิน    ปัญญาสิงห์
4
27 42 โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ) เทศบาลเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1. เด็กชายปรเมศร์    พรสิริชนก
2. เด็กชายปฏิภาณ    ปานปน
3. เด็กชายธนภัทร    เอี่ยมสำอางค์
4. เด็กชายภาคิน    ทับทิมสี
5. เด็กชายพุฒิภัทร    สาลีอ่อน
6. เด็กชายอัษฎาวุศ    อิ่มทอง
7. เด็กหญิงปทิตตา    วิชัยเชษฐ์
8. เด็กหญิงจิรนันท์    สวัสดิ์นทีทอง
9. เด็กหญิงณัฐณิชา    โพธิ์ประเสริฐ
10. เด็กหญิงประภาพร    เชิดชูกาญจน์
1. นางสาวนฤมล    ศิริบูรณ์
2. นางสาวนะฟีชะฮ์    เสต
3. นางราตรี    มณีสว่าง
4. นางสาวสรัญญา    ประทุมสิทธิ์
33
28 43 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดอัมพวันเจติยาราม เทศบาลตำบลอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 1. เด็กชายภีรพัฒน์    ทองงามเพ็ง
2. เด็กชายธนสิทธิ์    ขันธาฤทธิ์
3. เด็กชายอภิชาญ    เอี่ยมสอาด
4. เด็กชายเจษฎากร    แก้วสองดวง
5. เด็กชายกัมปนาท    รามนัฎ
6. เด็กหญิงกมลรัตน์    เมืองโคกลี
7. เด็กหญิงกัลยรัตน์    เทพโกษา
8. เด็กหญิงสุวรรณี    พรสยม
9. เด็กหญิงสุขธิดา    ธรรมกิจกุล
10. เด็กหญิงนิชาภา    แสงสว่าง
1. นางสาวชลิตา    กลัดทอง
2. นางสาวชัญญานุช    นำโชคเจริญ
3. นางณรา    นนทกลิ่น
60
29 44 โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดอุบลวนาราม เทศบาลตำบลปลายบาง จังหวัดนนทบุรี 1. เด็กหญิงสุวรรณา    วรรณดี
2. เด็กหญิงนนธกานต์    บุตรกระโทก
3. เด็กหญิงอริสรา    นิยมมั่งมี
4. เด็กหญิงชนัดดา    สอนกล่อม
5. เด็กชายธีรชัย    คงจอน
6. เด็กหญิงณัชชา    -
7. เด็กชายวีรยุทธ    ชังเภา
8. เด็กชายอมรศักดิ์    อินอ่อน
9. เด็กชายธนวัฒน์    บุตรเพียร
10. เด็กหญิงฉัตรชนก    รอดดำ
1. นางนุชจรินทร์    แก้วมูลกิจ
2. นางสาวพรพิมล    โภคาสัมฤทธิ์
16
30 46 โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา) นครปากเกร็ด ๑ เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1. เด็กชายภัทรดนัย    สรสิทธิ์
2. เด็กชายธนพล    อินทร์ปาน
3. เด็กชายธนดล    อินโต
4. เด็กชายอัมรินทร์    วงษ์สมิง
5. เด็กชายธีรภัทร    เรียนสันเทียะ
6. เด็กหญิงปิยะธิดา    แซ่ตั้ง
7. เด็กหญิงปิยะนุช    อาลี
8. เด็กหญิงศิรินธร    พันธุ์สงฆ์
9. เด็กหญิงณัฐฐา    คำพงษ์
10. เด็กหญิงไอริน    ทวีวัฒนปรีชา
1. นางวรารัตน์    มั่นคง
2. นางศุภนันท์    จันทร์กระแจะ
3. นางสาวไพจิตร    ฉุยกลิ่น
33
31 47 โรงเรียนเทศบาล ๑ สังกัดเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น จังหวัดกาญจนบุรี 1. เด็กชายภูดิศ    อิ่มศรี
2. เด็กชายปภังกร    เปล่งฉวี
3. เด็กชายนราวิชญ์    ยาทิพย์
4. เด็กชายติณณ์ณชัย    เจริญรัชสิทธิ์
5. เด็กหญิงชนิภา    เทศขันธ์
6. เด็กหญิงภัทรวดี    ดีล้น
7. เด็กหญิงวัชรีวรรณ    สุวรรณศรศิลป์
8. เด็กหญิงจิราภรณ์    เจริญศักดิ์
9. เด็กหญิงพันธีรา    รอดจีน
10. เด็กหญิงศุภัชญา    แสงใส
1. นางสาวจารุวรรณ    เช้าเครือ
2. นายประชา    ธระเสนา
3. นางสาววชิราพรณ์    วนิชกุลพิทักษ์
33
32 48 โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตอนุสรณ์) เทศบาลตำบลบางนมโค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กชายปีติ    มงคลสนธ์
2. เด็กชายมินธาดา    อัตโชติ
3. เด็กชายขวัญชาติ    อรุณรัศมี
4. เด็กชายจิรายุ    โกมลสุบิน
5. เด็กชายนวพล    พันธุ์เพ็ง
6. เด็กหญิงปาลิตา    กิจสมุท
7. เด็กหญิงพิชชานันท์    พึ่งคุ้ม
8. เด็กหญิงจุฑารัตน์    ปานพลอย
9. เด็กหญิงปภาวรินทร์    สวัสดี
10. เด็กหญิงโซเนีย    -
1. นางญาดาวดี    นิลเปี่ยม
2. นางพนิตดา    ทิพวรรณ์
3. นางวราภรณ์    ศรีมงคลลักษณ์
4
33 49 โรงเรียนเทศบาล 6 ร่วมพัฒนาคณูปถัมภ์ เทศบาลเมืองสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 1. เด็กชายจรัสพงศ์    บัวบังใบ
2. เด็กชายชิษณุพงศ์    ทัพสุวรรณ
3. เด็กชายศุภชัย    พบสุภาพ
4. เด็กชายนิชานนท์    เม่นหรุ่ม
5. เด็กชายทวีชัย    แก้วพันธ์แตง
6. เด็กหญิงเจติยา    ศาลากิจ
7. เด็กหญิงฐิตานันท์    น้ำใจดี
8. เด็กหญิงวรรณรดา    เกิดศิริ
9. เด็กหญิงบัวชมพู    แสงวงษา
10. เด็กหญิงปุญญิศา    ดาทอง
1. นางสาวรุ่งรัตน์    สุทธิบุตร
2. นางสาววรนุช    ภมรพล
3. นางสาวอมลวรรณ    แสงทนต์
33
34 50 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางปลา เทศบาลตำบลบางปลา จังหวัดสมุทรสาคร 1. เด็กชายกัณฑ์อเนก    ชมภูศรี
2. เด็กชายจิรายุ    เงินสมบัติ
3. เด็กชายน้อย    ไม่มีนามสกุล
4. เด็กหญิงจันทกาน    ใจมนต์
5. เด็กชายพีรพัฒน์    กอริยะ
6. เด็กชายณัฐภูมิ    คณะพล
7. เด็กชายชยพล    ต้นโพธฺิ์
8. เด็กหญิงธันยพร    เนียมจันทร์
9. เด็กชายพัชรพงษ์    แถวจันทึก
10. เด็กหญิงวรปรัชญ์    อาริด
1. นางสาวขวัญฤทัย    ชัยขันธ์
2. นางสาวจินตนา    พงษ์สระพัง
3. นางวรัชกุล    ราชประโคน
4. นายวิลเบอร์    ศิริอุฒจันทร์
4
35 53 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสามพราน(นครสาระผดุงวิทย์) เทศบาลเมืองสามพราน จังหวัดนครปฐม 1. เด็กหญิงวนิดา    คำอาบ
2. เด็กหญิงกัญญพัชร์    ระเบียบ
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์    คุณวิภาค
4. เด็กหญิงสิรินดา    เนียมนุช
5. เด็กหญิงนิชา    ยืนยง
6. เด็กชายธนากร    อุบลศิริ
7. เด็กชายจิตรภานุ    พงษ์ดี
8. เด็กชายคุณัชญ์    โพธิ์ประสาท
9. เด็กชายณัฐภัทร    สุจจิตร์จูล
10. เด็กชายธนพล    บำรุงกิจ
1. นางสาวรสิกา    ล้อมสุขา
2. นางสาววัชรภรณ์    บุญมา
3. นางเนตรชนก    อยู่ในวงศ์
33
36 55 โรงเรียนเทศบาลนาดี เทศบาลตำบลนาดี จังหวัดสมุทรสาคร 1. เด็กชายชนะพล    กองพล
2. เด็กชายประยุทธ์    ภิรมย์ขวัญ
3. เด็กชายสิริภัทร    เรืองศิลป์
4. เด็กชายทินภัทร    มีชัย
5. เด็กหญิงกนกวรรณ    เกิดจงรัก
6. เด็กหญิงกมลนัทธ์    ชูทอง
7. เด็กหญิงปรียาภรณ์    บุญแก้ว
8. เด็กหญิงกชกร    สุนันทา
9. เด็กชายสารัช    คงทวีทรัพย์
10. เด็กหญิงธิราพร    หลวงเทพ
1. นางสาวจุฑารัตน์    แก้วเนียม
2. นางชรินทร์    บุญอิ่ม
3. นางสาวปรัศนีย์    แก้วเนียม
4. นางสาวอัญชิสา    เนียมเส็ง
16
37 56 โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม (เปี่ยมวิทยาคม) เทศบาลนครสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1. เด็กชายปีรติ    มหาฉัตรสุวรรณ
2. เด็กชายอชิตะ    แย้มสรวล
3. เด็กชายพิชญะ    หิรัญรักษ์
4. เด็กชายพีรพล    นิ่มเนียม
5. เด็กชายชยธร    ทวีสูตร
6. เด็กหญิงฐิตาพร    สุภาพ
7. เด็กหญิงกนกลักษณ์    พนาสิทธิ์เจริญ
8. เด็กหญิงมานัสวี    นามพล
9. เด็กหญิงธนยพร    คมแหลม
10. เด็กหญิงณัฐพร    แซ่แพร
1. นางสาวชุลี    สุนทรวิภาค
2. นางพาณี    ยวงทอง
3. นางอภิชยา    กล่อมบรรจง
4. นางเสาวภา    มณีตัน
4
38 58 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เทศบาลตำบลลำนารายณ์ จังหวัดลพบุรี 1. เด็กชายสุทธินันท์    โปลิศพิทักษ์
2. เด็กชายอิทธิกร    เชยสาคร
3. เด็กชายณัฐวุฒิ    อยู่ประเสริฐ
4. เด็กชายธนภัทร    จำเนียรพรรณ
5. เด็กชายธนลักษณ์    ทับพลัน
6. เด็กชายชยานนท์    ศรีไตรภพ
7. เด็กชายนฤบดินทร์    ศิริสานต์
8. เด็กชายนัธทวัฒน์    วงษ์สุวรรณ์
9. เด็กชายสิทธิชัย    ปุ่นศรี
10. เด็กหญิงนันท์นภัส    บัวงาม
1. นางสาวนิตยา    เกตุภู่งาม
2. นางศิริรัตน์    เซบาตะ
3. นางสิริพันธุ์    ชูธรรม
33
39 59 โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี เทศบาลเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1. เด็กชายจักรพงษ์    แก้งดวงสี
2. เด็กชายภัทรพล    มาโห้
3. เด็กชายสิทธิโชค    ทองประสพ
4. เด็กชายณัฐชนน    -
5. เด็กชายศิริมงคล    จันทมาศ
6. เด็กหญิงกชมน    ดำดี
7. เด็กหญิงวริศรา    เหมมัน
8. เด็กหญิงณัฐธิดา    สำราญดี
9. เด็กหญิงสิริยากรณ์    เสละ
10. เด็กหญิงสุกรรญา    สมุทรารินทร์
1. นางขวัญใจ    สุดรัก
2. นางสาวนุชนภา    ชนะภัย
3. นางวิไล    กระจับเงิน
4. นางสาวโสภิดา    ชอบทำเหมือน
16
40 61 โรงเรียนเทศบาล๑บ้านตาลเจ็ดยอด เทศบาลตำบลไร่เก่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กชายรักษิต    หน่อพันธ์
2. เด็กชายเอกภิภัทร    ภูผา
3. เด็กหญิงมิลาวัน    ภาลี
4. เด็กชายธนเดช    ชมภูโคตร
5. เด็กชายรัชนนท์    บัวจตุรัส
6. เด็กชายจิรวัฒน์    พงษ์ภู่
7. เด็กชายเคนเมาเอ้    -
8. เด็กชายปฏิพล    แก้วเนตร
9. เด็กชายพีรดนย์    มีดี
10. เด็กชายทัตพล    แจ่มจำรัส
1. นายมนูญ    รุ่งเรือง
2. นายวิทวัส    เผื่อนเพาะ
3. นางสาวโสภา    เจียมสกุล
33
41 64 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี2 (บ้านหนองอำเภอจีน) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 1. เด็กชายนภัสกร    วันทา
2. เด็กชายกันตพัชญ์    ปฐมพงษ์สุริทัต
3. เด็กชายอัครวินท์    รักษี
4. เด็กชายอภินันท์    สิงห์ชำนาญ
5. เด็กชายนัทธพงศ์    ทองยิ้ม
6. เด็กหญิงกิตติญาดา    นาสำแดง
7. เด็กหญิงชนิกานต์    ช่างถม
8. เด็กหญิงชวพร    ดวงแก้ว
9. เด็กหญิงฟ้าใส    ปิ่นแก้ว
10. เด็กหญิงณภัทรวรัญญ์    บริสุทธิ์
1. นางสาวรุ่งทิวา    แจ๊ดนาลาว
2. นางอรพิน    ครุฑากูล
3. นางสาวเสาวลักษณ์    ทองเปลี่ยน
64
42 65 โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองบัว เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กชายชนะชัย    คชฤทธิ์
2. เด็กชายนราธิป    จำปาศรี
3. เด็กชายสงกรานต์    งามแสงนิล
4. เด็กชายณัฐพงษ์    บุญเกิด
5. เด็กชายณัฐวิชญ์    เกิดลาภ
6. เด็กชายภูฤทธิ์    งิ้วงาม
7. เด็กชายชนกันต์    ตรีเกษม
8. เด็กชายชวิน    วันเพ็ญ
9. เด็กหญิงปิ่นลดา    งิ้วงาม
10. เด็กหญิงอดินลดา    สง่าพงษ์
1. นางสาวศศิธร    ชูแสง
2. นางสิริพร    สุจิตะพันธ์
3. นางสาวสุภัสสรา    ศิริชัยพรลภัส
4
43 67 โรงเรียนอนุบาลลาดสวาย 2 เทศบาลเมืองลาดสวาย จังหวัดปทุมธานี 1. เด็กชายปกรณ์    ธราวุธ
2. เด็กชายนพัตธร    ป้อมทอง
3. เด็กชายธนภัทร    ฉลาดดี
4. เด็กหญิงทิพเกสร    เดชฉผัง
5. เด็กหญิงพบพร    ศรีชัย
6. เด็กชายอนรรม    ธนสมบูรณ์กุล
7. เด็กชายวิชญภัทร    ชื่นใจ
8. เด็กชายวีระพงศ์    เย็นไธสง
9. เด็กชายศุภพิชญ์    รอมาลี
10. เด็กชายสิรภัทร    จันทร์ลุน
1. นายราชพล    พื้นพรหม
2. นางสาวสุกัญญา    อารมณ์คง
3. นางสาวสุพัชชา    วงศ์น้อย
4. นางสาวอารีรัตน์    ขันทอง
33
44 68 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขางู เทศบาลตำบลเขางู จังหวัดราชบุรี 1. เด็กชายภูมิพัฒน์    ภูมิอาจ
2. เด็กชายนนทพัทธ์    เย็นจิตต์
3. เด็กชายกฤษดา    ทองเขียว
4. เด็กชายอาภากรณ์    เบ็ญมาส
5. เด็กชายทีรพัฒน์    ศิริวงษ์
6. เด็กหญิงไอรดา    ดวงละม้าย
7. เด็กหญิงวรีรัตน์    สุธาพจน์
8. เด็กหญิงจิราวรรณ    คุ้มจิตร์
9. เด็กหญิงอชิรญา    บุบผา
10. เด็กหญิงสุพิชญา    พุ่มไสว
1. นางสาวชญานิษฐ์    เจ็กสกุล
2. นางสาวสมพันธ์    วงศ์คำ
3. นางสาวสุนิสา    สนธิ์องค์
16
45 69 โรงเรียนตลาดบางคูลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 1. เด็กชายปิยพล    ไม่มีนามสกุล
2. เด็กชายนนธวัช    โปณะทอง
3. เด็กชายธนกฤต    อริยะสกุลชัย
4. เด็กชายปริญญาพัชย์    พลอยบ้านแพ้ว
5. เด็กชายสุรินทร    บัวอุไร
6. เด็กหญิงชนิดาภา    เอี่ยมใหญ่
7. เด็กหญิงรฤกรัก    จอนเทศน์
8. เด็กหญิงกชมน    เลี้ยงศรีโรจน์กุล
9. เด็กหญิงริณรดา    จาบรรจ์
10. เด็กหญิงปัณณ์พิชชา    การะเกตุ
1. นางสาวขวัญฤทัย    โทประดิษฐ์
2. นางสาวจิรัชยา    วงศาโรจน์
3. นางสาวสายฝน    ด้วงทอง
ยอดเยี่ยม
46 71 โรงเรียนเทศบาลลวัดศาลาปูน พระราชสิทธิมงคล (สวัสดิ์ โสตฺถิทตฺโต) เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กชายกิตติเดช    กระแสผล
2. เด็กชายบดินทร์ภัทร    ประทุมเขตร
3. เด็กชายธัญเทพ    วงเวียน
4. เด็กชายธนดล    มหาชัย
5. เด็กชายธีรภัทร    เบ็นโส๊ะ
6. เด็กหญิงณัฐรินีย์    ยุคุณธร
7. เด็กหญิงวรรณศิริ    ภูมิไผ่
8. เด็กหญิงอุรัสยา    จงเขตรกร
9. เด็กหญิงอุสุมา    รัตนโชติ
10. เด็กหญิงชลิดา    ประดับปิ่น
1. นางสาวทักษญา    วรเชษฐ์
2. นายสวรรค์    วงค์อนันต์
3. นางสุทธญาณ์    จิตต์คำ
4. ว่าที่ร้อยตรีสุเทพ    เถินมงคล
33
47 72 โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงพีรดา    หงวนศิริ
2. เด็กหญิงอธิติยา    พิเคราะห์งาน
3. เด็กชายนันทภัทร    สุขสมนาค
4. เด็กชายธีรพล    คงคาน้อย
5. เด็กชายณัฐธวัช    อยู่แก้ว
6. เด็กหญิงพรชนก    สุขสุสันต์
7. เด็กหญิงกาญจน์เกล้า    ตาดำ
8. เด็กหญิงวชิรญา    เกตุศักดิ์
9. เด็กหญิงณธิดา    เนื่องอุทัย
10. เด็กหญิงกนกนภา    ทองถนอม
1. นางการเกตุ    มากแก้ว
2. นางสาวดวงใจ    ส่งเสริม
3. นางสาวนันท์นภัส    พลมะศรี
4. นางสาววันเพ็ญ    โอสถอินทร์
16
48 74 โรงเรียนเทศบาลเสาธงหิน เทศบาลตำบลเสาธงหิน จังหวัดนนทบุรี 1. เด็กชายธัชปพน    ศรีนาเครือ
2. เด็กชายอิลาน    กะสอ
3. เด็กชายธนวัฒน์    อะสุระพงค์
4. เด็กชายดนัย    ศรีทวน
5. เด็กหญิงศรัณย์พร    คำจาด
6. เด็กหญิงจินต์จุฑา    พ่วงเขียว
7. เด็กชายอี นิค    เรอ จัม
8. เด็กชายดลธี    ศรีวิเศษ
9. เด็กชายวิบุตร    เซหา
10. เด็กหญิงนิตย์สิริ    หนูเสมียน
1. นางสาวธัญญเรศ    พลอินต๊ะ
2. นางสาวศิริรัตน์    ดีขำ
3. นางสาวสุพิน    นามุลทา
4. นายเชาวรัตน์    ยิ้มประเสริฐ
33
49 75 โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กชายชโนทัย    ปกรณ์ประคุณ
2. เด็กหญิงเมธาพร    อินทร์แพร
3. เด็กชายธนัญภรณ์    เริกดี
4. เด็กหญิงจารุวรรณ    วัฒนะธนาวัฒน์
5. เด็กชายวันชนะ    โสภา
6. เด็กชายบรมวุฒิ    นรทศ
7. เด็กหญิงดาเนีย    นาวิกพันธุ์
8. เด็กชายภานุวัฒน์    กลิ่นน้อย
9. เด็กหญิงวันวิสา    บิดสันเที๊ยะ
10. เด็กหญิงกมลชนก    มิ่งขวัญ
1. นางสาวนุสรา    คงยาง
2. นางสาวสุนันทา    สุวรรณพิมล
3. นางสาวสุรภา    พลับงาม
4. นายเฉลิมชัย    นิ่มนวล
16
50 78 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองบ้านหมี่ เทศบาลเมืองบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 1. เด็กชายอนุวัต    เงินอนันต์
2. เด็กชายภูรินทร์    ศิลาเขตต์
3. เด็กชายธราเทพ    คำมีรักษ์
4. เด็กชายธนกานต์    ปราบพาล
5. เด็กชายวุฒิภัทร    บุญรอด
6. เด็กชายธัญพิสิษฐ์    เดชบุญ
7. เด็กชายพีระพัฒน์    บุญประเสริฐ
8. เด็กชายกนต์ธร    พิมล
9. เด็กหญิงพลอยชมพู    สง่าพงษ์
10. เด็กหญิงณิชาพัฒน์    จุฑานันท์
1. นางณหทัย    อยู่พร้อม
2. นางสาวน้ำฝน    ไชยทิศ
3. นางสาวสุธิดา    เลี้ยงประยูร
4. นางอนงค์    กาญจนภูมิ
4
51 79 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางเลน เทศบาลตำบลบางเลน จังหวัดนครปฐม 1. เด็กหญิงณิชาพร    สุริยะ
2. เด็กชายพงศ์พัฒน์    แสงวิเชียร
3. เด็กชายออกัส    แก้วจีน
4. เด็กหญิงธัญลักษณ์    ไทรงามเอี่ยม
5. เด็กชายธนากร    นาดศาสตร์
6. เด็กชายพุฒิพงษ์    บุญรอด
7. เด็กหญิงณัฎฐณิชา    ชูชื่น
8. เด็กหญิงธนัญญา    ภู่ทอง
9. เด็กชายปฐวี    ถิ่นวงษ์อินทร์
10. เด็กหญิงพิมพ์รภัทร    ซุ่นฮวด
1. นางสาวณัฏชญา    วุฒาพาณิชย์
2. นางสาวพิชญา    กัณหา
3. นางสาววิลาวัลย์    เพชรซัด
4. นางสาวเพ็ญฤดี    พงษ์รื่น
33
52 80 โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ เทศบาลเมืองเขาสามยอด จังหวัดลพบุรี 1. เด็กชายธนภัทร    ศักดี
2. เด็กชายพชรพล    ทองคำ
3. เด็กชายภูมิธนพัฒน์    สมหวัง
4. เด็กชายธนภัทร    คำนนท์
5. เด็กหญิงณพิชญ์    ศิลป์ชัย
6. เด็กหญิงนภัสษร    กรมลคร
7. เด็กหญิงกัญญาภัทร    หงษ์ทอง
8. เด็กหญิงกมลชนก    พวงจำปา
9. เด็กหญิงณัฐภรณ์    พวงอำไพ
10. เด็กชายกรรธิชา    เพ็ชใส
1. นางสาวดวงกมล    แก้วกัณหา
2. นางเทพินทร์นภา    กาติ๊บ
33
53 81 โรงเรียนอนุบาล(เทศบาล2) เทศบาลตำบลโคกตูม จังหวัดลพบุรี 1. เด็กชายนราวิชญ์    เปรินกุล
2. เด็กชายพีรพัฒน์    พิมพิสาร
3. เด็กชายกิตติกาญจน์    ยางทอง
4. เด็กชายวีรภัทร    เฮงฮวด
5. เด็กหญิงสุพัตรา    พรเณร
6. เด็กหญิงนัทธิ์สนันตน์    ยินดีถิ่น
7. เด็กหญิงปวริศา    สันติภา
8. เด็กหญิงกันตพร    ภูมรินทร์
9. เด็กหญิงภาสินี    ชื่นจุ้ย
10. เด็กหญิงจุฑารัตน์    สุธัมมา
1. นางสาวขวัญฤดี    แสนทวีสุข
2. นางสาวปัทมา    ประเสริฐสุข
3. นางมยุรี    แสนบุตร
4. นางสาวเพ็ญนภา    สุขเจริญ
33
54 82 โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 1. เด็กชายธนัยนันท์    ลักษณประวัติ
2. เด็กชายวราวุฒิ    บัวโหมด
3. เด็กหญิงเกวลี    ใจเอื้อย
4. เด็กหญิงกัญญาพัชร    จารุสินกุล
5. เด็กชายชยุตม์    ทองอินทร์
6. เด็กชายวัชระ    วาปีสา
7. เด็กชายปภาวิน    ผิวอ่อน
8. เด็กชายก้องภพ    .
9. เด็กหญิงชญาภา    ปลื้มประสิทธิ์
10. เด็กหญิงณัฏฐณิชา    วงษ์อ้าย
1. นางสาวนันทพร    เสาไธสง
2. นางสาวศศิประภา    ชกรัมย์
3. นางสายสุณีย์    จันทรอาภรณ์ชัย
4. นางสาวหัทยา    เบี้ยบังเกิด
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
55 84 โรงเรียนเทศบาลตำบลสรรพยา เทศบาลตําบลสรรพยา จังหวัดชัยนาท 1. เด็กหญิงศุภัชญา    เชื้อมีแรง
2. เด็กชายชยังกูล    เพ็งคล้าย
3. เด็กชายธีรภัทร    รอดสาหร่าย
4. เด็กชายปุณณภพ    น้อยแจง
5. เด็กชายพัฒนฉัตร    แก่นการ
6. เด็กชายรัชชานนท์    แก้วคำ
7. เด็กชายวรายุทธ    เทศธรรม
8. เด็กชายอณาวิน    ทองระย้า
9. เด็กหญิงเกวลิน    เจแสง
10. เด็กหญิงกัลยกร    เกตคำ
1. นางสาวชนิสรา    โพธิ์เพ็ชร
2. นางณัชนก    โพธิ์เหมือน
3. นางสาวนัฐยาพร    ลัดดา
4. นางรัตนา    ตันติเสรีรัตน์
33
56 85 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลบึงคำพร้อย๑ (โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม) องค์การบริหารส่วนตำบลบึงคำพร้อย จังหวัดปทุมธานี 1. เด็กหญิงกฤศมน    เจ๊กนอก
2. เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์    อิ่มอ่วม
3. เด็กหญิงนิภาพร    ผามมาลา
4. เด็กชายกฤษณ์    คำพวงค์
5. เด็กชายณัฏฐวัฒน์    ไชยสิงห์
6. เด็กชายจิรยุทธ    ทับศรีรักษ์
7. เด็กหญิงปภัสสร    สุกเจริญ
8. เด็กหญิงชลธร    เจริญผล
9. เด็กหญิงกมลวรรณ    คำผลศิริ
10. เด็กหญิงชนิสรา    จันดารักษ์
1. นางสาวระพีพรรณ    บางเรียม
2. นางสาวสิรภัทร    สิงหาจุลเกตุ
3. นางสาวสุภัทตรา    หาญจริง
4. นางสาวหัธญา    บุญมาก
16
57 88 โรงเรียนเสนาบดี เทศบาลเมืองเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กชายธีรโชติ    อักษรสว่างพงษ์
2. เด็กชายวัชรพงษ์    คงสุขี
3. เด็กชายกมลภพ    แก้วระย้า
4. เด็กชายปัณณวัฒน์    ฤกษ์ประกอบ
5. เด็กหญิงณัฐณิชา    เกิดเพ็ญ
6. เด็กหญิงพรรณารา    หมอยาดี
7. เด็กหญิงณัฏฐ์ชญา    อรรถาคณะ
8. เด็กหญิงลักษิกา    มั่งมี
9. เด็กหญิงปาลิตา    กิจสวัสดิ์
10. เด็กชายจิรภัทร    ทองคำพานิช
1. นางสาวปนัดดา    สุภาผล
2. นางสาววาสนา    เฟื่องศรี
3. นางสาวสิริรัตน์    กิจพายัพ
4. นางสาวสุภาวดี    สว่างเรือง
16
58 90 โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา เทศบาลเมืองบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 1. เด็กชายรัตนากร    พรมพักตร์
2. เด็กชายเอกราช    ทรัพย์จินดา
3. เด็กชายวสันต์    ชินชู
4. เด็กหญิงกรดา    จันทร์คำ
5. เด็กหญิงมีโซพอ    -
6. เด็กหญิงอรัญญา    กองเกิด
7. เด็กหญิงพลอยประกาย    ลุเอี่ยม
8. เด็กหญิงวิรดา    จันทร์แก่น
9. เด็กหญิงกนกอร    รูปสม
10. เด็กชายสุทธวีร์    เศรษฐณรงค์
1. นายคมกฤต    ช่อแก้ว
2. นายธีรภัทร    สงสาร
3. นางสาวศิโรวัลล์    เปรมจิตต์
4. นางสาวสุลดา    เงินลี
33
59 92 โรงเรียนนครรังสิต เทพธัญญะอุปถัมภ์ เทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี 1. เด็กชายธีรวัฒน์    แจ้งเลิศ
2. เด็กหญิงพัชรพร    พิมพ์นาจ
3. เด็กหญิงปุญญาพัชร    อริยะวงศ์
4. เด็กชายณัฐวัตร    เปลี่ยนภักดี
5. เด็กชายศรัณภัทร    ผ่องแผ้ว
6. เด็กชายภัทร    เปลี่ยนสุนทร
7. เด็กชายธนวัฒน์    กงสำโรง
8. เด็กหญิงณปภัช    วงศ์เป็ง
9. เด็กหญิงภัทรวดี    ดียิ่ง
10. เด็กหญิงนภาลัย    แถวทัด
1. นางสาวขนิษฐา    กิจเจริญ
2. นางสาวนิสา    กิจเจริญ
3. นางมารศรี    ประเสิรฐยิ่ง
33
60 93 โรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี) เทศบาลเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1. เด็กหญิงเอยา    ดีต้น
2. เด็กหญิงแมรี่เวทู    -
3. เด็กหญิงวรรณิษา    -
4. เด็กชายชนะพล    อบเชย
5. เด็กชายณชยพล    กิ่งสุวรรณ
6. เด็กชายบุญยกร    สุวรรณบัตร
7. เด็กชายปรีชา    ลำโพง
8. เด็กชายพุฒิพงศ์    คำวรรณาบูลย์
9. เด็กชายนพดล    -
10. เด็กหญิงเขมิสรา    เต็มทวี
1. นางสาวนฤพร    ลูกเสือ
2. นางสาววริฐา    ไมตรีจิต
3. นางสาวศศิประภา    เลิศเวช
4. นางสาวสาคร    วงค์ศรี
16
61 94 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก (รัตนกะลัสอนุสรณ์) เทศบาลเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายณัฐพัชร    ล้ำเลิศ
2. เด็กชายณัฐกฤต    นามไว
3. เด็กชายธนภัทร    ชูพลาย
4. เด็กชายธนภัทร    อำภร
5. เด็กชายอนาวิน    แก้ววิไลสุก
6. เด็กหญิงชนตรา    แท่นเครือ
7. เด็กหญิงณัฐธิตา    นาดี
8. เด็กหญิงกวินธิดา    เกตุสาระธรรม
9. เด็กหญิงชนิดาภา    วงค์ไทย
10. เด็กหญิงกวิสรา    วัฒโน
1. นางสาวนุชนาฏ    นิ่มโอภาส
2. นางสาวภิรญา    พิมรัตน์
3. นายเศกศึก    ปิ่มเปี่ยม
16
62 95 อนุบาลเทศบาลตำบลปราสาททอง เทศบาลตำบลปราสาททอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กชายณภัทร    สุขบุญเสริม
2. เด็กหญิงวัรัธิดา    จันทะ
3. เด็กชายศรนริน    เปล่งผึ่ง
4. เด็กชายกิตติคุณ    เนียมทอง
5. เด็กชายทักษ์ดนัย    ยาทะเล
6. เด็กชายภาคิน    เอี่นมโพธิ์
7. เด็กชายชิษณุพงศ์    อ่อนเขียว
8. เด็กชายธีรเมธ    ฉายเนตร
9. เด็กหญิงมณีกาญจน์    บุดดา
10. เด็กหญิงนภ้สสร    หวังภิทักษ์
1. นางสาวกุสุมา    วิจิตบรรจง
2. นางสาวฐรัฐขวัญ    ภูมิสูง
3. นางสาววนิดา    ขาวใส
4. นางสาวเกษณี    กันงาม
33
63 96 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย 3 เทศบาลนครอ้อมน้อย จังหวัดสมุทรสาคร 1. เด็กชายภูริชญา    กลัดกุหลาบ
2. เด็กชายชุติพนธ์    ชำนาญจิตต์
3. เด็กชายจิระวัฒน์    จันทเขมา
4. เด็กหญิงณัฐกฤตา    คุ้มกระ
5. เด็กชายกฤตพล    มีแววแสง
6. เด็กชายธนวุฒิ    บุตรละคร
7. เด็กชายก้องภพ    บุญกัน
8. เด็กชายธนกฤต    เจริญใจ
9. เด็กชายพงศกร    หลวงอุดม
10. เด็กหญิงรุ่งนภา    โตเลี้ยง
1. นางสายัณห์    มารอด
2. นางสาวเพชรรัตน์    ลาวัง
4
64 97 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหน้าพระลาน เทศบาลตำบลหน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี 1. เด็กชายพงศกร    มีเปี่ยม
2. เด็กชายศรัณย์    หนูเงิน
3. เด็กชายชนาธิป    คงเนียม
4. เด็กชายภากร    มากสุวรรณ์
5. เด็กชายรัชพล    อ่อนละมูล
6. เด็กหญิงณิชา    เอี่ยมสอาด
7. เด็กหญิงณดา    เอี่ยมสอาด
8. เด็กหญิงวารี    ใจคุ้ม
9. เด็กหญิงอนุชสรา    งามโสภา
10. เด็กหญิงณัฐพร    บุตรดา
1. นางสาวณัฏฐ์ชญา    นครจันทร์
2. นางสาวดารณี    คงทน
3. นางสาวพจนีย์    หอมขจร
4. นางสาวอมรรัตน์    เพ็ชรกำเนิด
33
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................