งานแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคกลาง ครั้งที่ 16 ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประจำปีการศึกษา 2565
ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
ระหว่างวันที่ 19-21 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2565
สรุปกิจกรรม การร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา ม.4-ม.6 222
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 4 โรงเรียนสามโคก องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 1. นางสาวสุพรรณิการ์    วิชาชู
2. นางสาววิภาดา    เวฬุวาปี
3. นายปวรุตม์    เฉลยคราม
4. นางสาวสุนันทา    สุขโภคี
5. นางสาวณัฐพัชร์    นราทอง
6. นางสาวพิมพ์พิษา    นาคสมพงษ์
7. นางสาวธุมาวดี    เจิมแป้น
8. นายณฐนนท์    ภัทรพิบูลโชต
9. นางสาวมีนรวี    รัตนปรีชาชัย
1. นายปรเมนทร์    ทาน้อย
2. นางสาวลานนา    สมัคการ
3. นายวศิน    สุระสัจจะ
4. นายอนุวัฒน์    พุ่มพิกุล
2 19 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล เทศบาลเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 1. นางสาวศศิณี    นวลน้อย
2. นางสาวศิรประภา    อุทัยรัตน์
3. นางสาวศศิประภา    อุทัยรัตน์
4. นางสาวอรปรียา    ยอดทอง
5. นางสาวดวงกมล    เมืองอุดม
6. นางสาวอนิชา    พีระวรรณ์
7. นางสาวนพรัตน์    ธนศักดิ์ไพบูลย์
8. นางสาววรัญญา    สนสำราญ
9. นางสาวอภัสรา    บุญอนันต์
1. นางกรรณิกา    ผิวผา
2. นายจักรกฤษณ์    นามโภชน์
3. นางสาวจุฬาลัย    รักปัญญา
4. นางสุมณฑา    อินทะราช
3 21 โรงเรียนมัธยมเทศบาล 4 เทศบาลเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1. นางสาวนันท์สินี    ศรีทองดี
2. นางสาววิจิตรา    จันต๊ะนาเขต
3. นางสาวจันทร์จิรา    สอนภู
4. นางสาวศิราณี    สักการะ
5. นางสาวณัฐริกา    เพิงสงเคราะห์
6. นางสาวฟ้าริสา    เกตุคง
7. นางสาวศิริญา    กล่ำศรี
8. นายนันทพงษ์    ศรีสุข
9. นายเอกพจน์    โปยขุนทด
1. นายจิระญดา    โตงาม
2. นางสาวณิชาภา    หอมกรุ่น
3. นายพิสุทธิศักดิ์    มามีเจริญภัช
4. นายเดชาชัย    สุจริตจันทร์
4 56 โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์) เทศบาลนครสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1. นางสาวกุลนิษฐ์    กิตติกุลวัต
2. นางสาวกมลชนก    ยิ้มกุ่ย
3. นางสาวศรญา    กลิ่นนิล
4. นางสาวสุภาวิณี    ธนาจิรฐานนันท์
5. นางสาวทันตะวัน    เติ๊ดครรลัย
6. นางสาวอารยา    หมื่นพินิจ
7. นางสาวศศิรา    อันวิเศษ
8. นางสาวกรกนก    สนิทมาก
9. นายวรานนท์    อิ่มเอิบ
1. นางนันธิดา    แก้วรัตน์
2. นายพยุงศักดิ์    บุญมี
3. นางสาวลักขณา    วรรณศรี
4. นางสาวสมใจ    สรไชยเมธา
5 57 เทศบาลวัดประทุมคณาวาส(นิพัทธ์หริณสูตร์) เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 1. นางสาวภัทราวดี    ก๋ำคนตรง
2. นางสาวกนกลักษณ์    ดีล้วน
3. นางสาวศุภรัตน์    คชรัตน์
4. นางสาวกชกร    จันทร์คง
5. นางสาวอรวรรณ    ล้อมพงษ์
6. นางสาวดวงจันทร์    ชัยยนต์
7. นางสาวจีรนันท์    จีนตุ้ม
8. นางสาวอาภาศิริ    การะเกต
9. นางสาวปรารถนา    อินทรซันไล
1. นายกำจร    สมุทรชัยสกุล
2. นางสาวสุภลักษณ์    ว่องวาณิช
3. นางสาวเขมณัฏฐ์    หิรัญวงศ์
6 64 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี1 (บ้านเก่าวิทยา) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 1. นายอนุวิทย์    เหลืองแดง
2. นางสาวสุพรรณษา    ปิยะพันธ์
3. นางสาวอภิชญา    วรจักร์
4. นางสาวฐิติกานต์    ชาวละหาร
5. นางสาวฑิฆัมพร    สายทอง
6. นางสาวฐิติกานต์    บุตรษาดี
7. นางสาวจุธาภัค    นิ่มนวล
8. นางสาววาสินี    รามจุล
9. นางสาววราพร    ใชฮะ
1. นางสาวณธรา    วงศ์สุนทร
2. นายพิสิษฐ์    กุลจิตติรังสี
3. นางสาววารุณรัตน์    กลัดเขียว
7 69 โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 1. นางสาวปัญญานีย์    เทียมพันโท
2. นางสาวธัญจิรา    ฝอยสระน้อย
3. นางสาวอริษฐ์    แจ่มพัฒน์
4. นางสาวณัฐวดี    สรพพการ
5. นางสาวธัญชนก    ธรรมนิยม
6. นางสาวณัฐธยาน์    บูรพากุล
7. นางสาวณัชชา    ทัพลคร
8. นางสาวพัชรมัย    จักษุบท
9. นางสาวโชติภัทร    มนุษย์ดี
1. นายชัยกรมนัส    บุญคง
2. นางสาวรดา    ดุริยนาฏพงศ์
3. นายสรรเสริญ    สัยยะนิฐี
4. นายเหนือดวง    พูลเพิ่ม
8 70 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท 1. นางสาวพรพรรณ    กสิวัตร์
2. นางสาวณัฐวดี    ป้อมคำ
3. นางสาวณัฐชา    แก้วสอน
4. นางสาวสุธินี    ทองม้วน
5. นางสาวภาสินี    โพธิ์พ่วง
6. นางสาวคันธรส    นอขุนทด
7. นางสาวเมฑาวลัย    อินทะโชติ
8. นางสาวสุพัตรา    เผ่าพันธุ์บุญ
9. นางสาววรัญญา    ขุมเพ็ชร์
1. ว่าที่ร้อยตรีจักรกฤษณ์    รอดย้อย
2. นางสาวรสสุคนธ์    กมลเพ็ชร
3. นายโชคชัย    จุลมุสิ
9 92 โรงเรียนมัธยมนครรังสิต เทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี 1. นางสาวณัฐกมล    ทองรักขาว
2. นางสาวพรพิมล    บุญศรี
3. นางสาวอรวรรณ    แก้วมา
4. นางสาวมณฑาทิพย์    มะโนวงค์
5. นางสาวณัฐธิดา    โกธา
6. นางสาวมนัสชนก    ศรียานนท์
7. นางสาวชาลิษา    เรืองวารี
8. นางสาวณัชชา    ริยาพันธ์
1. นายบัณฑิต    ผิวบัวคำ
2. นายวรกานต์    จุลกนก
3. นายวุฒิชัย    ปานสิงห์
4. นายอติชาต    นครไชย
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................