งานแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคกลาง ครั้งที่ 16 ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประจำปีการศึกษา 2565
ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
ระหว่างวันที่ 19-21 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2565
สรุปกิจกรรม โครงงานศิลปะ ป.4-ป.6 231
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 4 โรงเรียนวัดป่างิ้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 1. เด็กชายนัธทวัฒน์    หมื่นสุวรรณ์
2. เด็กหญิงปัสญาภัทร    สมการณ์ศรีสกุล
3. เด็กหญิงเฌนิกา    อินทร์คำ
1. นางชุติมาพร    เชาวน์ไว
2. นางสาวสุพัตรา    ธรรมวัตร
2 12 โรงเรียนเทศบาลเมืองบางกะดี เทศบาลเมืองบางกะดี จังหวัดปทุมธานี 1. เด็กชายธนภัทร    บุญมี
2. เด็กหญิงกิ่งแก้ว    แฟงแย้ม
3. เด็กหญิงชมพูนุช    อุไกร
1. นางสาวศรีวรินทร์    ประสิทธิชัย
2. นางสาวสุภัตรา    สุรวิทย์
3 17 โรงเรียนเทศบาลวัดอัมพวัน เทศบาลตำบลป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 1. เด็กหญิงน้ำฝน    พงษ์โต
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์    เมืองนาคิน
3. เด็กชายเจษฏา    ทองโท
1. นางสาวสุดาพร    โกมุทมาส
2. นางสาวสุนันทา    พิกุลขาว
4 23 โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) เทศบาลเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 1. เด็กหญิงปทิตตา    วงษ์แก้ว
2. เด็กหญิงสิรามล    จิณแพทย์
3. เด็กหญิงอรจิรา    ณีระพงษ์
1. นายคณิน    ศศิมณฑล
2. นายปัญญา    ทองแก้ว
5 25 โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร เทศบาลเมืองบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 1. เด็กหญิงธนัญญา    บุตรไวยวุฒิ
2. เด็กหญิงณัฐณิชา    สนทนารักษ์
3. เด็กหญิงสรัญญา    อินทร์สืบ
1. ว่าที่ร้อยตรีพรทวี    คงเจริญ
2. นายสิทธิโชค    ไทรนิ่มนวล
6 26 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง) เทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1. เด็กชายสเกล    พันธุ์พงษ์
2. เด็กหญิงพิมพ์รภัทร    พิมใจดี
3. เด็กหญิงเอมมิกา    มูลพรมสอน
1. นางจุไรรัตน์    ตันมณี
2. นางสาวผกามาส    อินโต
7 33 โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 เทศบาลเมืองท่าโขลง จังหวัดปทุมธานี 1. เด็กหญิงกมลธิดา    เรือนใจมั่น
2. เด็กหญิงนภัสสร    ศรีพลู
3. เด็กชายสิรวิชญ์    ทองทับ
1. นายณัฐพล    ศรสีดา
2. นายอรัญ    นาคเจริญ
8 37 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงพฤกษา    นวนิล
2. เด็กหญิงศุภานันท์    บุญสมยา
3. เด็กหญิงวรรณวิภา    มีสวัสดิ์
1. นางสาววิภาวี    ทิพย์พานทอง
2. นายอาทิตย์    เทือกเถาว์
9 39 โรงเรียนเทศบาลพัฒนา เทศบาลเมืองแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 1. เด็กหญิงปราถนา    สีพุด
2. เด็กหญิงศุภิสรา    มุลิกาติ
3. เด็กหญิงปวีณ์นุช    พุทธทองศิริ
1. นายนวพล    เทพอุทัย
2. นายภานพ    มีศรี
10 42 โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ เทศบาลเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1. เด็กชายนพปฎล    สาหร่าย
2. เด็กชายอภิสิทธิ์    พาดี
3. เด็กหญิงพรนภา    แซ่ลี้
1. นายกิตติภูมิ    พงษ์พิมาย
2. นางสาวพอตา    จูกุล
11 43 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดนางวัง (สหราษฎร์อุทิศ) เทศบาลตำบลอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงเขมนิษฐ์    คำอุเทน
2. เด็กหญิงหทัยวรรณ    พูลผล
3. เด็กหญิงกันณิกา    เชื้อจีน
1. นางสาวณปภัช    บุนนาค
2. นางสาวสุรีย์พร    สุขสถาพร
12 44 โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดส้มเกลี้ยง เทศบาลตำบลปลายบาง จังหวัดนนทบุรี 1. เด็กหญิงธันยพร    สินน้ำคำ
2. เด็กหญิงวรัญญา    ไทยครองธรรม
3. เด็กหญิงสุภัสร    มีแป้น
1. นายมานะ    ไกรแก้ว
13 46 โรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ 116 นครปากเกร็ด 2 เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1. เด็กหญิงณภัทร    สัมมาชิต
2. เด็กหญิงทักษพร    ทรัพย์ผล
3. เด็กหญิงณิชาภัทร    หิงห้อยทอง
1. นายกฤษณ์    จันทร์ทับ
2. นางสาววนารี    เที่ยงอ่ำ
14 49 โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) เทศบาลเมืองสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์    กลมเกลี้ยง
2. เด็กหญิงณัฏฐกันย์    จานเจริญทรัพย์
3. เด็กหญิงรภัฎ    พงศ์ปิยสิริ
1. นายจิรกร    ถาวรพานิช
2. นางสาวสุภาภรณ์    นาคพิณ
15 56 โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม (เปี่ยมวิทยาคม) เทศบาลนครสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงพรวิมล    มาบุญธรรม
2. เด็กชายอิสรานุวัฒน์    ภาคกาย
3. เด็กชายธนภัทร    หงษ์กลิ่น
1. นางสาวทิพวรรณ    มะเจียกจร
2. นายพิชพงศ์    ชุมนา
16 59 โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี เทศบาลเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1. เด็กหญิงสุวรรณี    ศรนารายณ์
2. เด็กหญิงธัญญรัตน์    ศิริโภคา
3. เด็กหญิงวรรณชนก    แก้วบัวดี
1. นายณัฐพล    มณีศรี
2. นางสุชาดา    สายจีน
17 65 โรงเรียนเทศบาลบ้านค่าย เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กชายณัฐภูมิ    เกตุแก้ว
2. เด็กชายทวีทรัพย์    วงค์พิจิตร
3. เด็กหญิงชฎานุช    เปียงเครือ
1. นางบุปผา    แสงเขียว
2. นางสาววรีย์รินทร์    สุขนิรันดร์
18 69 โรงเรียนเต็มรักศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 1. เด็กหญิงภัทธิอร    พันธ์วิริยะ
2. เด็กหญิงศศิกานต์    สิงหลสาย
3. เด็กหญิงพราววิภา    ชูวงศ์ตระกูล
1. นายนิยม    แก้วยิ่งยง
2. นางสาวสุนันทา    อร่ามเรือง
19 71 โรงเรียนเทศบาลวัดรัตนชัย เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กชายนนท์พัฒน์    เลื่อนยศ
2. เด็กชายพีรดนย์    คงวิลัยศรี
3. เด็กหญิงวิไลวรรณ    ใจปราณี
1. นางสาวนรารัตน์    ตรีนิตย์
2. นางสาวอารีวัลย์    เนื่องชูจิตต์
20 75 โรงเรียนเทศบาลเขาพิทักษ์ เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงบุษบา    โชติกเดชาณรงค์
2. เด็กหญิงปุณญิศา    คำสาลี
3. เด็กหญิงอัจจิมา    เหมือนแก้ว
1. นางกัลยาภัสร์    ไกรกฤติราษฎร์
2. นางสาวณัชชานิษฐ์    พันธ์อินทร์
21 80 โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ เทศบาลเมืองเขาสามยอด จังหวัดลพบุรี 1. เด็กหญิงแววปราชญ์    ดวงสุขขี
2. เด็กชายวีระยุทธ    วิชัยโย
3. เด็กชายอานันทชัย    งามสอาด
1. ว่าที่ร้อยตรีพสิษฐ์    ขจรเดชามา
2. นายพิชญะ    เที่ยงแช่ม
22 81 โรงเรียนเทศบาล1(ซอย6) เทศบาลตำบลโคกตูม จังหวัดลพบุรี 1. เด็กหญิงอุมาพร    ดิลกลาภ
2. เด็กหญิงภัทรธิดา    จันทร์สีขาว
3. เด็กชายนพรัตน์    ชำนาญ
1. นางสาวกมลชรินทร์    พรมมา
2. นางณัฏฐณิกรณ์    ขรรทมาศ
23 90 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดบ้านโป่ง เทศบาลเมืองบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 1. เด็กหญิงอรอุมา    พึ่งไพร
2. เด็กหญิงพลอยไพลิน    ซือ
3. เด็กหญิงดลชนก    เปียคล้าย
1. นางวิรัลพัชร    นันทินบัณฑิต
2. นายสุชาติ    สุขอาภรณ์
24 91 โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์ เทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1. เด็กหญิงสุพิชฌาย์    สมสิงห์
2. เด็กหญิงภูรี    แสงกำเลิศ
3. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    จิมทอง
1. นางสาวกุสุมา    เงินหรั่ง
2. นางสาวณาตยา    ร่มรื่นสุขารมย์
25 93 โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสัตตนารถปริวัตร) เทศบาลเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1. เด็กหญิงนภวรรณ    ชมชื่น
2. เด็กหญิงพิชามญธุ์    สุขเกษม
3. เด็กหญิงชนมกานต์    วิเศษนันท์
1. นางกรวรรณ    วงศาโรจน์
2. นางสาวญภา    แท่นทอง
26 94 โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส เทศบาลเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงคณธรส    ขันติยะรานนท์
2. เด็กหญิงณัฐศิทร    ใจบุญ
3. เด็กชายวรรณณะ    พงษ์พานิช
1. นางสาวปรียาภรณ์    พันธุ์เพิ่ม
2. นายรัฐพล    จีระดำรงธัญญา
27 96 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย 2 เทศบาลนครอ้อมน้อย จังหวัดสมุทรสาคร 1. เด็กชายธันวา    เม่นพรม
2. เด็กหญิงลินลดา    พุ่มนิล
3. เด็กหญิงกัลย์สุดา    จุลนัย
1. นางสาวบุษราภรณ์    ชาวปากน้ำ
2. นางสาววาสิฏฐี    งามกิจวัตร
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................