งานแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคกลาง ครั้งที่ 16 ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประจำปีการศึกษา 2565
ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
ระหว่างวันที่ 19-21 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2565
สรุปกิจกรรม โครงงานศิลปะ ม.4-ม.6 233
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 4 โรงเรียนสามโคก องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 1. นางสาวภัทราพร    ยาปนะโกศล
2. นางสาวสุณิษา    อินทยา
3. นายกิตติพันธ์    พูลพินิจ
1. นายวรเศรษฐ์    เจษฏางกูร ณ อยุธยา
2. นางสุจิตรา    พวงศรี
2 19 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล เทศบาลเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 1. นางสาวสุทินี    ดิษสระ
2. นางสาวสุธิดา    ป้องเกษม
3. นางสาวกนกพิชญ์    รักญาติ
1. นายจักรกฤษณ์    นามโภชน์
2. นางจารุวรรณ    งามเลิศ
3 26 โรงเรียนทวารวดี เทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1. นางสาวกนกนาถ    โภชนา
2. นางสาวฑิฆัมพร    ดอนไพรเพ็ชร
3. นางสาวนันท์นภัส    วงษ์มั่น
1. นางสาวกนกรัตน์    วุฒิวิชาภรณ์
2. นางสาวอรณัชชา    ศักดิ์อารี
4 39 โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง เทศบาลเมืองแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 1. นายนวัช    สุขสมชิต
2. นางสาวสร้อยทอง    รักดี
3. นางสาวมณีรัตน์    เริงรุ่งเรือง
1. นายธนาพิพัฒน์    ผดุงสุทธิ์
5 56 โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์) เทศบาลนครสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1. นายเอกดนัย    อิ่มสำอางค์
2. นางสาวรุ่งอรุณ    ช้ำกล่ำ
3. นางสาวสานขวัญ    เทวาวงศ์
1. นางสาวณัฐปภัสร์    ศิลปศาสตร์
2. นายสงกรานต์    ชาวไร่อ้อย
6 59 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี เทศบาลเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1. นางสาวภัคจิรา    กลางสูงเนิน
2. นางสาวกุสุมา    อินทะกนก
3. นางสาวพรธิตา    สัมมาสิทธิ์
1. นางสาวชุติมา    ลำกะ
2. นางทัตสรวง    บุญประเสริฐ
7 69 โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 1. นางสาวดากานดา    นุชประเสริฐ
2. นางสาวอรอนงค์    แสนแก้ว
3. นางสาวพิมพ์นิภา    แซ่บั้ง
1. นายชัยกรมนัส    บุญคง
2. นางสาวรดา    ดุริยนาฏพงศ์
8 93 โรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี) เทศบาลเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1. นางสาวกรพิน    เจริญสุข
2. นางสาวพีรชญา    ประดิษฐ์แก้ว
3. นางสาววิลาศิณี    นิยะกิจ
1. นางน้ำทิพย์    ณ วังขนาย
2. นายพัฒนภูมิ    สิงห์ศาลา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................