งานแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคกลาง ครั้งที่ 16 ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประจำปีการศึกษา 2565
ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
ระหว่างวันที่ 19-21 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2565
สรุปกิจกรรม การวาดภาพระบายสี ปฐมวัย 236
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 1 โรงเรียนเทศบาลวัดห้วยพลู(โชติประชานุเคราะห์) เทศบาลตำบลห้วยพลู จังหวัดนครปฐม 1. เด็กหญิงมนัสรันท์    อัญชาลี
2. เด็กชายภคพงศ์    คลังแก้ว
1. นางฐิตารีย์    สากระสันต์
2. นางสาวธนภรณ์    แช่มชื่น
23
2 2 โรงเรียนเทศบาล2วัดอ้อมใหญ่(นครราษฏร์วิทยาคาร) เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ จังหวัดนครปฐม 1. เด็กหญิงกัญญาภัค    สิ่วไธสง
2. เด็กหญิงปุณญิศา    ทรัพย์เย็น
1. นางศศรส    ขำทอง
2. นางไพรริน    วันขุนทด
38
3 3 โรงเรียนบ้านหนองตาแต้ม(ราชประชานุกูล) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงปาลิดา    สดชื่น
2. เด็กหญิงกมลชนก    ใกล้ชิด
1. นางสาวศิราภรณ์    เผือกประคอง
2. นางสาวศุภิสรา    ทาทอง
67
4 4 โรงเรียนวัดป่างิ้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 1. เด็กชายณัฐพงศ์    สอนเลิศ
2. เด็กหญิงทิพย์ภรษา    พระเวียงคำ
1. นางสาวจารุณีย์    นาคทับที
2. นางศศิธร    แก้วบุตร
57
5 5 โรงเรียนเทศบาลวัดโชค(ธรรมเสนานีวรคุณ) เทศบาลเมืองโพธาราม จังหวัดราชบุรี 1. เด็กชายวิทธิกรณ์    ศิริโต
2. เด็กชายโอ    ต่างด้าว
1. นายจรูญ    คอนเมฆ
2. นางสาวสุนิสา    โพธิ์ประสิทธิ์
29
6 6 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดลำลูกบัว เทศบาลตำบลสามง่าม จังหวัดนครปฐม 1. เด็กหญิงธัญญรัตน์    กาญจนบัวทอง
2. เด็กหญิงณัฐนิชา    แจ้งใจ
1. นางนันทวัลย์    แก้วเกตุมณี
73
7 8 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดไทรย้อย (ญาณธรรมสัมฤทธิ์) เทศบาลเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงญาณิดา    คงคาสี
2. เด็กหญิงมินทร์ฐิตา    บุญยัง
1. นางขวัญเรือน    กังวาล
2. นางสาวสายรุ้ง    พยัพพฤกษ์
4
8 9 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองไทรม้า เทศบาลเมืองไทรม้า จังหวัดนนทบุรี 1. เด็กหญิงพิมพ์พิศา    วิจาราณ์
2. เด็กหญิงราณี    บุตรสาแก้ว
1. นางสาวธนัญญา    กลิ่นกุล
2. นางน้ำทิพย์    พันธุ
38
9 10 โรงเรียนเทศบาลบ้านไร่ใหม่ เทศบาลตำบลไร่ใหม่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กชายธนกร    เทพรักษา
2. เด็กชายจิรภัทร    ร่วมชาติ
1. นางสาวรุ่งอรุณ    เจียมจริยา
2. นางสาวศิริ    แจ้งอร่าม
20
10 12 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองบางกะดี เทศบาลเมืองบางกะดี จังหวัดปทุมธานี 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน    ปัญญาทิ
2. เด็กหญิงอัยย์วริญญ์    กุญชน
1. นางประนอม    ชุ่มน้อย
2. นางสาวรุจิพัชร์    เอี่ยมสังข์
5
11 14 โรงเรียนอนุบาลสหศึกษาบางบัวทอง เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 1. เด็กหญิงพิรสา    กลิ่นพุฒ
2. เด็กหญิงปริมญาดา    แซ่ฮั่น
1. นางสาวปิยะดา    ซาสุทสี
2. นางสาววริษฐา    บวรศักดิ์
50
12 16 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ 2 เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ จังหวัดปทุมธานี 1. เด็กหญิงวรรณิดา    แจ้งกระจ่าง
2. เด็กหญิงธิดารัตน์    พุ่มบ้านเช่า
1. นางสาวกาญจนา    กรานแหยม
2. นางสาวธัญชนิต    อยู่ใบสี
38
13 17 โรงเรียนเทศบาลวัดแจ้ง (ราชปริยัติบำรุง) เทศบาลตำบลป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 1. เด็กหญิงกฤติญดา    พรมหล่อ
2. เด็กหญิงณิชานันท์    ยิ่งยง
1. นางจิราพร    สุขทรัพย์ศรี
2. นางวัฒนา    เขียนบุญเจริญ
20
14 18 โรงเรียนเทศบาลหินกอง เทศบาลตำบลหินกอง จังหวัดสระบุรี 1. เด็กชายปัณณวัฒน์    วาระสิทธิ์
2. เด็กหญิงพรรณปพร    บุษบา
1. นางสาวกัลยา    นาคฉาย
2. นางสาวณัฐกานต์    ดวงเดือน
38
15 19 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดต้นสน เทศบาลเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 1. เด็กหญิงอนัญญา    เพ็ชรวิจิตร
2. เด็กหญิงซูธันดาวิน    -
1. นางสาวรัตนาภรณ์    ศิริวัฒน์
2. นางสุธาสินี    บรรณสาร
38
16 20 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขาพระงาม เทศบาลตำบลเขาพระงาม จังหวัดลพบุรี 1. เด็กหญิงสุภัสสร    อินทร์พยุง
2. เด็กหญิงชัญญาณัฏฐ์    สังจะโป๊ะ
1. นางสาวธิดา    รักรุกรบ
2. นางสาวสุพรรษา    รัตนะภักดี
73
17 21 โรงเรียนอนุบาลเทศบาล 3 (พรหมรวมมิตร) เทศบาลเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1. เด็กชายชัยชนะ    เปล่งศรีงาม
2. เด็กหญิงพิชยภา    สุวรรณทัต
1. นางกัลยารัตน์    จรุงพันธ์
2. นางณัฐณรีลักษณ์    เนียมคำ
50
18 22 โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ เทศบาลตำบลหนองแค จังหวัดสระบุรี 1. เด็กหญิงศิรินุตร์    พิมเพาะ
2. เด็กหญิงสิริณดา    วงษ์จันทรา
1. นางกัญญณัฐ    พลอยกระจ่าง
2. นางสุกัญญา    มีแสง
11
19 23 โรงเรียนเทศบาล ๗ (วัดแก่งขนุน) เทศบาลเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 1. เด็กชายสุรเชษฐ์    ยืนยิ่ง
2. เด็กหญิงธัญลักษณ์    บุญเลิศ
1. นางสมัย    เขียวมุข
2. นางสำเนา    จุ้ยอำนวย
8
20 24 โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ เทศบาลเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 1. เด็กหญิงวรรณวิสา    คำสะสม
2. เด็กหญิงวนิชญา    แสงมุข
1. นายนัฐดาไน    หาญอนุพงศ์
2. นางวีรวรรณ    โตจีน
32
21 26 โรงเรียนเทศบาล 4 (เชาวนปรีชาอุทิศ) เทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1. เด็กชายภานุภัทร    จั่นเศรณี
2. เด็กหญิงนิชกมล    ณรงค์อินทร์
1. นายนัฐพงศ์    ปฏิภาณอำไพ
2. นางวาสนา    จินดานิล
17
22 27 โรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงชญานันท์    กลัดกลีบ
2. เด็กชายสิรวัชญ์    ทองนาค
1. นางปราณี    ทองบุญมี
2. นางสุจินดา    เอกบุตร
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
23 28 โรงเรียนวัดสามกอ(วงศ์ประชารัฐ) เทศบาลตำบลสามกอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กชายพิรพัฒน์    ธีระจันทร์
2. เด็กหญิงดวงใจ    -
1. นางทัสนี    สังข์วงศ์
2. นางสาวศันสิดา    คคนัมพร
67
24 29 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลกรับใหญ่ เทศบาลตำบลกรับใหญ่ จังหวัดราชบุรี 1. เด็กหญิงพพิฌา    วอนเพียร
2. เด็กหญิงกมลทิพย์    จันทร์พูล
1. นางสาวฉัตรพร    อ่อนท้วม
2. นางสาวบังอร    เพื่อมสุบล
57
25 32 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป๊อกแป๊ก เทศบาลตำบลป๊อกแป๊ก จังหวัดสระบุรี 1. เด็กชายวสุพล    สีสุขดี
2. เด็กชายจิรภัทร    สุขสลวย
1. นางมาลี    บัวหอม
2. นางสาวอุไรวรรณ    ไพศาล
50
26 34 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์) องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี 1. เด็กหญิงณัฐณิชา    รอดแสง
2. เด็กหญิงกนกกาญจน์    แสงหว้า
1. นางสาวทิพวรรณ    รุ่งมณี
35
27 35 โรงเรียนเทศบาลท่าเรือประชานุกูล เทศบาลท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กชายพีรวัฒน์    ชุ่มเสน่ห์
2. เด็กหญิงณัฐชญา    เผ่าอินทร์จันทร์
1. นางมาลี    ผดุงสุข
2. นางรจนา    ศรีสุพรรณ
38
28 36 โรงเรียนเทศบาลวัดถลุงเหล็ก(ปูนซิเมนต์ไทยอุปถัมภ์) เทศบาลตำบลท่าหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กชายพงศกร    งามสม
2. เด็กชายธนกฤต    สุขเกษม
1. นางอัมพร    คล้ายมี
2. นางสาวเจษฎาภรณ์    เทพสุดตา
76
29 37 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงปภาวดี    แทนพันธ์ุ
2. เด็กหญิงพอฤทัย    ทรัพย์ประเสริฐ
1. นางพรเพ็ญ    วงศ์แก้ว
17
30 38 โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงพ่อเขียว เทศบาลตำบลบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงชาคริยา    แก้วกระจ่าง
2. เด็กหญิงพิชญธิดา    ราชวงษา
1. นางวาสนา    นาคแก้ว
2. พันจ่าเอกหญิงพชรมน    เล็กแจ่ม
67
31 39 โรงเรียนเทศบาลพัฒนา เทศบาลเมืองแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 1. เด็กหญิงวรินทร์ทิพย์    โชติเจริญอัครกุล
2. เด็กชายตรีภพ    แก้วเมืองกลาง
1. นางสาวจีราพร    โพธิสาร
2. นางปัทมา    รุ่งฤดีชัยมงคล
14
32 41 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้ (เจ้าคุณเชิด อุปถัมภ์) องค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กชายวงศกร    รสจันทน์
2. เด็กหญิงชนกานต์    เสือทัพ
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชลดา    ทรัพย์ประเสริฐ
2. นางสาวปรียานุช    สุภาศาสตร์
67
33 42 โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล) เทศบาลเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1. เด็กหญิงกัลยกร    รองทรง
2. เด็กหญิงสิรินดา    น่วมปฐม
1. นางสาวนิตยา    สุทธิกาโมทย์
2. นางสาวยุวันดา    ฉิมฉลาด
14
34 43 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเกษมสรณาราม (วงศ์ประชานุเคราะห์) เทศบาลตำบลอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงวริศรา    คงศรี
2. เด็กหญิงกัลยรัตน์    คงสันทัด
1. นางจำลอง    หมู่ผึ้ง
2. นางสาวอมรรัตน์    สะใบ
7
35 44 โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชื่นวิทยาคม) เทศบาลตำบลปลายบาง จังหวัดนนทบุรี 1. เด็กหญิงบุญญารัตน์    ดาราวรรณ์
2. เด็กหญิงวรรณวิษา    ขันตี
1. นางขวัญใจ    พรหมเกิด
2. นายเอกชัย    บุญคำภาว์
20
36 45 โรงเรียนเทศบาล ๑ (ขจรเนติยุทธ) เทศบาลเมืองลำสามแก้ว จังหวัดปทุมธานี 1. เด็กหญิงศิริรัตน์    ด้วงสูงเนิน
2. เด็กหญิงกัญญาภัค    จันทโชติ
1. นางสุกัญญา    บุญเปี่ยม
2. นางสาวเบญจวรรณ์    ชัยวิวัฒนานุกูล
57
37 46 โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา) นครปากเกร็ด ๑ เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1. เด็กหญิงถิรธนา    ศรีลาจันทร์
2. เด็กหญิงกัญญ์ณัชชา    แก้วศรี
1. นางนุสรา    ดาลจาวัล
2. นางสมศิริ    จิตต์มหึมา
11
38 47 โรงเรียนเทศบาล ๑ สังกัดเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น จังหวัดกาญจนบุรี 1. เด็กหญิงกวิสรา    จริยานุสรณ์
2. เด็กชายกวินท์    น้อยอุดม
1. นางสาวสมใจ    หนูโดด
2. นางสาวอรนี    จั่นเพ็ชร
32
39 48 โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตอนุสรณ์) เทศบาลตำบลบางนมโค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงมินตรา    กิจพจน์
2. เด็กหญิงกุลฑาลี    มาลีศรีไสว
1. นางสาวสุนิสา    ดัษดุล
2. นางสุภาพร    ชัยชนะ
29
40 49 โรงเรียนเทศบาล 6 ร่วมพัฒนาคณูปถัมภ์ เทศบาลเมืองสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงไอรฎา    ดิษวิเศษ
2. เด็กหญิงภัคณภัทร    หลั่งสันติ
1. นางสาวบุปผา    ชูศรีจันทร์
2. นางสาวสุวลิสา    โกกุล
32
41 50 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางปลา เทศบาลตำบลบางปลา จังหวัดสมุทรสาคร 1. เด็กชายณัฐวรรธน์    วงศ์สังกาศ
2. เด็กหญิงปุณณภา    แฟงสุต
1. นางสาววรรณ์เพ็ญ    เสือพิทักษ์
2. นางสาวสุดาพร    แสวงผล
67
42 51 บ้านหนองบัว องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงกัญญภัค    ใจกรุณา
2. เด็กหญิงปิยธิดา    ฉิมพาลี
1. นางปิยะดา    สีแสง
2. นางสาวมัลลิกา    โพธิ์ทอง
57
43 52 โรงเรียนวัดวิเวกวายุพัด เทศบาลตำบลคลองจิก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงณัฏฐิกา    ราตรีหอม
2. เด็กหญิงวรรณพร    ปีนะสา
1. นางสาวพัชรินทร์    ประทุมปี
2. นางสาวศราศรัย    วงษ์สุวรรณ
50
44 53 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสามพราน(นครสาระผดุงวิทย์) เทศบาลเมืองสามพราน จังหวัดนครปฐม 1. เด็กหญิงปิยธิดา    ทัศนสุวรรณ
2. เด็กหญิงอลิสรา    สุวรรณสุขสำราญ
1. นางกิตติกาญจน์    ณ นคร
2. นางสาวรัชชา    อ๊อกฉิม
38
45 54 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลปราณบุรี (สอน ฤทธิ์เดช) เทศบาลตำบลปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กชายจิรวัฒน์    หนูบ้านเกาะ
2. เด็กหญิงศิรภัสสร    กิมเฮง
1. นางสาวจันทิพา    จ้อยร่อย
26
46 55 โรงเรียนเทศบาลนาดี เทศบาลตำบลนาดี จังหวัดสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงพิมรดา    พิภักกิจ
2. เด็กหญิงปนัดดา    นินราชคำ
1. นางสาวภัทรสุดา    อ่วมเกตุ
2. นางสังวาลย์    คนสง่า
38
47 56 โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม (วัฒนรวมวิทยา) เทศบาลนครสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงเขพิกา    จำปาศักดิ์
2. เด็กหญิงศิริภัสสร    ศรีวิรัตนกุล
1. นางสาวชมพูนุช    แจ่มเที่ยงตรง
2. นางชุติมณฑน์    ภูศรี
10
48 57 เทศบาลวัดประทุมคณาวาส(นิพัทธ์หริณสูตร์) เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 1. เด็กชายฐปนนท์    อินสูงเนิน
2. เด็กชายธนภัทร    เถื่อนวิถี
1. นางนัยนา    ฉายากุล
2. นางบุญยิ่ง    แก้วทับทิม
57
49 58 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เทศบาลตำบลลำนารายณ์ จังหวัดลพบุรี 1. เด็กหญิงปวันพัสตร์    เจริญเรือง
2. เด็กหญิงศิรัญญา    กุลเมือง
1. นางสาวสาลินี    กระเช้าเงิน
2. นางอาทิตยา    สุดงาม
67
50 59 โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี เทศบาลเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1. เด็กหญิงอธิชา    สงข์สวัสดิ์
2. เด็กชายบวรทัต    สืบวงษ์
1. นางสาววารุณี    ภูฆัง
2. นางสุพรรณ    มณีฤทธิ์
14
51 60 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก เทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก จังหวัดสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงชฎาภรณ์    แก้วสุทะ
2. เด็กหญิงพิชดา    ไม้เกตุ
1. นายพงศธร    พุ่มมณี
2. นางสาวพรทิพย์    คุ้มศิริ
38
52 61 โรงเรียนเทศบาล๑บ้านตาลเจ็ดยอด เทศบาลตำบลไร่เก่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กชายนพดล    วิวาใจโต
2. เด็กหญิงนภสร    สามเกลียว
1. นางสาวนภาพร    หนูพ่วง
2. นางสาวอภิญญา    เข็มปัญญา
50
53 62 โรงเรียนเทศบาลบ้านเขาน้อย เทศบาลตำบลเขาน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กชายกาย    -
2. เด็กหญิงชไมพร    หมาดสม
1. นางสาวสุพิชญ์ภัครอิน    ฉอ้อนครบุรี
2. นางสาวสุภาวดี    เจียมดี
54 63 โรงเรียนหรเทพ(รุ่งเรืองประชาสามัคคี) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 1. เด็กหญิงญาณิศา    ใจน้อย
2. เด็กหญิงจันทรกานต์    พูลศิลป์
1. นางสาวฐิติชญา    ไวกสิกรณ์
38
55 65 โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมิการาม(ปิยแหวนรังสรรค์) เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กชายธนทรัพย์    รวยรื่น
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์    บุญฤกษ์
1. นางมะนิม    เตี้ยเย
35
56 66 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโคกสำโรง เทศบาลตำบลโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 1. เด็กชายณัฐพัชร์    แก้วโชติ
2. เด็กหญิงปูริดา    แสงก่ำ
1. นางณัฐภรณ์    นริทร์
2. นางสาวศิวพร    น่วมโต
57
57 67 โรงเรียนอนุบาลลาดสวาย 2 เทศบาลเมืองลาดสวาย จังหวัดปทุมธานี 1. เด็กชายทฤฒมน    สุดเล็ก
2. เด็กหญิงดลพัทร    สุดใจ
1. นางนิตยา    น้อยจันทร์ไทย
2. นางวรนันท์    ติปยานนท์
57
58 71 โรงเรียนเทศบาลวัดตองปุโบราณคณิสสร เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงมัชฌิมา    ทับทิมทอง
2. เด็กหญิงวราภา    เอกศิริ
1. นางสาวทวีนา    ขันธธน
2. นางสาวสอุ้ม    สุนทรวิบูลย์
26
59 72 โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงณิชาภรณ์    นาเจริญ
2. เด็กหญิงอชิรญา    สุขสุลาภ
1. นางสาวพรทิพย์    ปราบสกุล
2. นางสาวอัจฉรา    ศรีจันทร์งาม
6
60 73 โรงเรียนเทศบาลตำบลหนองม่วง เทศบาลตำบลหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 1. เด็กชายพัทธรินทร์    สาสกุล
2. เด็กหญิงพาขวัน    แท่นมณี
1. นางสาวกมลทิพย์    เปรมกมล
2. นางพิชญาภา    บุญชลอ
35
61 74 โรงเรียนเทศบาลเสาธงหิน เทศบาลตำบลเสาธงหิน จังหวัดนนทบุรี 1. เด็กหญิงเคญ่า    อากรรัตน์
2. เด็กชายนัธทวัฒน์    มากมี
1. นางประภาพรรณ    วงษ์ปัน
2. นางสาวสุพิน    นามุลทา
17
62 75 โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงณิชาคุณ    ฮุ่นตระกูล
2. เด็กหญิงปัญชลิกา    สิงห์ภา
1. นางศุภลัคน์    แจ่มจำรัส
2. นางสาวสุภาภรณ์    สินพูล
9
63 79 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางเลน เทศบาลตำบลบางเลน จังหวัดนครปฐม 1. เด็กชายธนภัทร    โกมุก
2. เด็กหญิงณัฐณิชา    สงวนไทร
1. นางสาวพรทิพา    กลิ่นจันทร์
2. นางสาวศิริประภา    มากสุริวงศ์
57
64 80 โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ เทศบาลเมืองเขาสามยอด จังหวัดลพบุรี 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา    บุญกระจ่าง
2. เด็กชายภูตะวัน    อุทัยบาล
1. นางเทพินทร์นภา    กาติ๊บ
26
65 81 โรงเรียนเทศบาล1(ซอย6) เทศบาลตำบลโคกตูม จังหวัดลพบุรี 1. เด็กหญิงวิสสุตา    สงบจิต
2. เด็กชายอัฐวีธร    ปัดทอง
1. นางชัชฎาพร    ห้องกระจก
2. นางสาวพรรณพร    พลตื้อ
50
66 82 โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 1. เด็กชายชยธร    ยิ่งยอดกุล
2. เด็กหญิงกวิสรา    ติ๊บโคด
1. นางกนกพร    เกิดพุดซา
2. นางภัชธีญา    เพ็งโนนยาง
ยอดเยี่ยม
67 86 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองขาว เทศบาลตำบลหนองขาว จังหวัดกาญจนบุรี 1. เด็กหญิงกัญญาภัค    ส่องสว่าง
2. เด็กหญิงธัญญรัตน์    บัวทอง
1. นางพรนิภา    อินมี
2. นางพิมพ์พร    ทองเงิน
23
68 89 โรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ เทศบาลตำบลทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 1. เด็กหญิงพิมพ์พิชชา    กัณหา
2. เด็กหญิงญาตาวี    ศรีทันดร
1. นางสาวบูรณิน    อภิวันท์สิริวัฒน์
2. นางสาวอรพิน    สาลิวงษ์
11
69 90 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดบ้านโป่ง เทศบาลเมืองบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 1. เด็กชายอดิศร    นิลสวิท
2. เด็กหญิงศุภกานต์    ไม่มีนามสกุล
1. นางคณาภรณ์    เซี่ยงฉิน
2. นางอรวรรณ    ธิติพงศา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
70 92 โรงเรียนนครรังสิต เปรมปรีดิ์ เทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี 1. เด็กชายเมธาวินทร์    เทิดศักดิ์ธนกุล
2. เด็กหญิงกชพร    ทองน้อย
1. นางสาวนฤมาศ    พรมเสนา
2. นางสาวปราณี    เผือกทอง
29
71 93 โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสัตตนารถปริวัตร) เทศบาลเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1. เด็กชายจีรพัฒน์    สิงโตทอง
2. เด็กหญิงปภาวรินทร์    อ่วมกลัด
1. นางคันธรส    เกษเกษร
2. นางสาวปิยะนุช    ศรีทองอินทร์
23
72 94 โรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์ เทศบาลเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายวรันธร    สุวรรณทิพย์
2. เด็กหญิงอมรรัตน์    หยิมการุณ
1. นางนัยนา    ผาตินุวัติ
2. นางสาวมาลัยพร    เมืองเรียง
73
73 95 อนุบาลเทศบาลตำบลปราสาททอง เทศบาลตำบลปราสาททอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงโอมบุญ    -
2. เด็กชายภูตะวัน    ถนอมบุญ
1. นางสาวปิติมน    ธีระไพรพฤกษ์
2. นางสาววัชรียา    สีสัน
38
74 96 โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย เทศบาลนครอ้อมน้อย จังหวัดสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงลลิตา    แสนท้าว
2. เด็กหญิงสิริรัตน์    สุทธิ
1. นางสาวรดาณัฐ    พูลสุข
2. นางสุภิญญา    เงินพรหม
57
75 97 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหน้าพระลาน เทศบาลตำบลหน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี 1. เด็กชายภาคภูมิ    แกล้มกระโทก
2. เด็กหญิงวิภาพร    ปานรัต
1. นางสาวกัญฐณา    เหมอินทร์
2. นางสาวคุณวดี    พรหมมา
50
76 98 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ(วัดหนองปลากะดี่) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ จังหวัดสระบุรี 1. เด็กหญิงพลอยณดา    สอนเพ็ชร
2. เด็กหญิงพิชญาภัค    สมุทรโคดม
1. นางสาวนงลักษณ์    จันทร์วรรณะ
2. นางสาวสุวรรณา    จันทาบุตร
38
77 99 โรงเรียนเทศบาล 1 (สหราษฎร์วิทยา) เทศบาลตำบลอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงวิภาดา    จันพี
2. เด็กชายธีรวัฒน์    รู้แผน
1. นางชญาพิมพ์    ชุ่มเงิน
2. นางมณี    จั่นหนู
57
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................