งานแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคกลาง ครั้งที่ 16 ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประจำปีการศึกษา 2565
ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
ระหว่างวันที่ 19-21 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2565
สรุปกิจกรรม การประกวดแข่งขันตอบปัญหาคุณธรรม ป.4-ป.6 239
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 1 โรงเรียนเทศบาลวัดห้วยพลู(โชติประชานุเคราะห์) เทศบาลตำบลห้วยพลู จังหวัดนครปฐม 1. เด็กหญิงวิมลณัฐ    แสนสุรินทร์
2. เด็กหญิงเปมิกา    อารีรัตนเวช
1. นางสาวณสมน    รัตนนิธาน
2. นางสาววรรนิภา    ฉายทอง
2 2 โรงเรียนเทศบาล2วัดอ้อมใหญ่(นครราษฏร์วิทยาคาร) เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ จังหวัดนครปฐม 1. เด็กชายสันติ    กำมะณี
2. เด็กชายวิวรรธน์    รักเจริญสกุล
1. นายศุภชัย    แก้วมณี
2. นางสาวเกศราพร    โทรเลข
3 4 โรงเรียนวัดป่างิ้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 1. เด็กชายวรสรณ์    แปงสวน
2. เด็กชายภานุวัฒน์    เชื้อวงษ์
1. นายกอบกิจ    พรมชาติ
4 5 โรงเรียนเทศบาลวัดโชค(ธรรมเสนานีวรคุณ) เทศบาลเมืองโพธาราม จังหวัดราชบุรี 1. เด็กหญิงกัญญาภัค    เสาประโคน
2. เด็กหญิงจินตภา    ภิรมย์ดวง
1. นางสาวกรุณา    เหล่าสุรพล
2. นางวรนิษฐา    ปลื้มเปี่ยม
5 8 โรงเรียนเทศบาล 9 บ้านสามพระยา เทศบาลเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายอนิวัฒน์    นวมนาคะ
2. เด็กหญิงอัยญาริลณ์    ทิพย์ยอแล๊ะ
1. นายพลวัต    ลีวัน
2. นางสาววันเพ็ญ    คุ้มรอด
6 11 โรงเรียนวัดสาลีโขภิตาราม (อุ่น-อนุสรณ์) เทศบาลตำบลบางพลับ จังหวัดนนทบุรี 1. เด็กหญิงสุกัญญา    เอี่ยมโภคาประดิษฐ
2. เด็กชายปิยะพล    สามสี
1. นางสาวสุดารัตน์    อุเทนสุต
2. นางสาวสุวรัตน์    จันทะนันท์
7 12 โรงเรียนเทศบาลเมืองบางกะดี เทศบาลเมืองบางกะดี จังหวัดปทุมธานี 1. เด็กชายวศิน    บรรลือฤทธิ์
2. เด็กชายวุฒิภัทร    ก๋งเอี่ยม
1. นางสาวสุวภัทร    ไชยบัง
2. นางสาวอุทุมพร    ศรีแจ่ม
8 14 โรงเรียนสหศึกษาบางบัวทอง เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 1. เด็กหญิงเขมิสรา    คำเหล็ก
2. เด็กหญิงสิรภัทร    พิมูลชาติ
1. นางสาวดาวนภา    เกิดสบาย
2. นายวัฒนา    รักษาภักดี
9 17 โรงเรียนเทศบาลวัดแจ้ง (ราชปริยัติบำรุง) เทศบาลตำบลป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 1. เด็กชายธนพล    พันธ์เกต
2. เด็กชายอนุชิต    ทรัพย์พล
1. นางสาวคมคาย    ภู่พวง
10 18 โรงเรียนเทศบาลหินกอง เทศบาลตำบลหินกอง จังหวัดสระบุรี 1. เด็กหญิงประภัสสร    ภักดีวงศ์
2. เด็กหญิงพีชญา    ละมูลน้อย
1. นายชัยพร    พรชัยอรรถกุล
2. นางสาวอรพิน    รัตนพงษ์
11 19 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดต้นสน เทศบาลเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 1. เด็กหญิงณัฐณิชา    ทองสมบัติ
2. เด็กชายวัชระ    เดชขุนทด
1. นางสาวชลธิชา    พานทอง
2. นางสาวปัญรัฏฐ์    พงศ์พันธุ์
12 22 โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง เทศบาลตำบลหนองแค จังหวัดสระบุรี 1. เด็กหญิงกัญญพัชร    พิมย์ทอง
2. เด็กหญิงอภิณห์พร    พรหมรักษา
1. นายวัชระ    รักษ์วงษ์
2. นายสุนทร    ศรีตะปัญญะ
13 23 โรงเรียนเทศบาล ๑๐ (อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี) เทศบาลเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 1. เด็กหญิงกาญจนา    ดีเสมอ
2. เด็กหญิงธนวรรณ    ชายศรี
1. นางสาวตวงพร    กาลวิโรจน์
2. นางมนทิรา    วิโรจน์พงศ์พันธุ์
14 24 โรงเรียนเทศบาลวัดหัวยาง เทศบาลเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 1. เด็กหญิงธนพร    กล่ำเข็ม
2. เด็กหญิงชมพูนุช    พยุงดี
1. นางสาวปรรณพัชร์    กองเดช
2. นางสาวพึ่งศักดิ์    พยุงศิลป์
15 26 โรงเรียนเทศบาล 3 (สระกระเทียม) เทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1. เด็กหญิงชนาพร    เนตรสุวรรณ
2. เด็กชายธนะเทพ    แก้วปรัง
1. นางกมลวรรณ    สุขตะโก
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัฐธพร    เปล่งเจริญศิริชัย
16 27 โรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงศศิกานต์    เขียวพยัพ
2. เด็กชายฐิติพล    เยื่อมีใย
1. นายชัยเดช    เลิศนพรัตน์วงศ์
2. นายวิชาญ    เกสิน
17 28 โรงเรียนวัดสามกอ(วงศ์ประชารัฐ) เทศบาลตำบลสามกอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงพิชญธิดา    แนวไธสง
2. เด็กชายพีระพัฒน์    สว่างเรือง
1. นางสาวพรทิพย์    สุขจิตร์
2. นางสาวศิริขวัญ    โกมลวานิช
18 29 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลกรับใหญ่ เทศบาลตำบลกรับใหญ่ จังหวัดราชบุรี 1. เด็กหญิงดวงกมล    โพธิ์
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์    บัวแพง
1. นายนุกูล    อินพ่วง
2. นายพงศ์ปณต    หมันประสงค์
19 36 โรงเรียนเทศบาลวัดถลุงเหล็ก(ปูนซิเมนต์ไทยอุปถัมภ์) เทศบาลตำบลท่าหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงบุญญิสา    สุขเสริม
2. เด็กหญิงฐิติมาพร    เชื้อหมอ
1. นายณัฐรวี    วิเศษสมบัติ
2. นางศิริรัตนา    โอภาษี
20 37 โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงนันทิชา    กางกั้น
2. เด็กหญิงธัญจิรา    ผิวทองอ่อน
1. นางกรกมล    เมธีวรกิจ
2. นางสาวกิตฏิมา    บุญทรัพย์
21 38 โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงพ่อเขียว เทศบาลตำบลบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงพัชรีกรณ์    พิบูลย์ผล
2. เด็กชายกันติชา    น่วมภักดี
1. นางสาวปิยาภรณ์    กองฤกษ์
2. นางอัจฉลา    คำนวนฤทธิ์
22 39 โรงเรียนเทศบาลพัฒนา เทศบาลเมืองแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 1. เด็กหญิงพัชรรดา    หันตรา
2. เด็กหญิงกมลนิตย์    วังคีรี
1. นายรังสรรค์    อินมาตร์
2. นางสมหมาย    สำรวมรัมย์
23 40 โรงเรียนเทศบาลวัดสิงห์สถิตย์ เทศบาลตําบลวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท 1. เด็กหญิงปาริฉัตร    เจริญวิถี
2. เด็กหญิงชมพูนุช    เชื้อกุล
1. นางสาวชลธิชา    ใช้ไหวพริบ
24 41 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้ (เจ้าคุณเชิด อุปถัมภ์) องค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงอรณิชา    ทัศนากร
2. เด็กหญิงภัชราภรณ์    มงคลสาตร์
1. นางสาวช่อพุธ    รุ่งอรุณ
2. นางสาวบวรรัตน์    ทรัพย์บวร
25 42 โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ เทศบาลเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1. เด็กหญิงกุลภัสสร์    ณัฏฐากวีย์
2. เด็กหญิงศศิวิมล    สะอาดเอี่ยม
1. นายกีรเกียรติ    พรายแก้ว
2. นางสาวยลรดี    วิรุณพันธุ์
26 44 โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโคนอนราษฎร์บำรุง เทศบาลตำบลปลายบาง จังหวัดนนทบุรี 1. เด็กชายณฐภัทร    อัตตะโน
2. เด็กชายกันต์ศักดิ์    ฐิติสุรไพศาล
1. นายกิตติกรณ์    มีแก้ว
27 45 โรงเรียนเทศบาล ๑ (ขจรเนติยุทธ) เทศบาลเมืองลำสามแก้ว จังหวัดปทุมธานี 1. เด็กชายภากร    นุชคำแหง
2. เด็กหญิงฐิติกานต์    เทพมนต์
1. นางนิภาวรรณ    คำหอมกุล
28 46 โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา) นครปากเกร็ด ๑ เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1. เด็กหญิงชนนิกานต์    คำภู่
2. เด็กชายธราดล    สุขเกษม
1. นางสาวขวัญตา    มุสิกะ
2. นางสาวพาขวัญ    ศรีธรรมชาติ
29 47 โรงเรียนเทศบาล ๑ สังกัดเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น จังหวัดกาญจนบุรี 1. เด็กชายธนกฤต    เขียวแพร
2. เด็กหญิงรินรนา    หอธรรมรัตน์
1. นายณกฤต    เปิ้นมั่นคง
2. นางสุธาวัลย์    แจ้งประจักษ์
30 49 โรงเรียนเทศบาล 2 อำนวยวิทย์ เทศบาลเมืองสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 1. เด็กชายปุณณวรรธน์    ดีศรีสุข
2. เด็กหญิงพรรณวรท    ฉายแก้ว
1. นางสาวณฐมน    แสนชา
31 51 บ้านหนองบัว องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กชายณัฐกิตติ์    คงกระพันธ์
2. เด็กหญิงวรรณภัส    ผ่องใส
1. นางสาวธนสร    อินทร์จวง
2. นางสาววราพรรณ    บุญถึก
32 52 โรงเรียนวัดวิเวกวายุพัด เทศบาลตำบลคลองจิก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กชายปณวัตร    พรรณจันทร์แม้น
2. เด็กหญิงกุลธิดา    พรรณพิกุล
1. นายธณกฤต    งามขำ
2. นางสาวศีตลา    บุญมาก
33 53 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสามพราน(นครสาระผดุงวิทย์) เทศบาลเมืองสามพราน จังหวัดนครปฐม 1. เด็กหญิงอภิชญา    ชิดปรางค์
2. เด็กหญิงทิพย์สุดา    สัตบุตร
1. นางสาวกัญญลักษณ์    ฟักทับ
2. นางสาวอัจจิมาพร    ป่าคอง
34 54 โรงเรียนเทศบาลปราณบุรี(บ้านปลายน้ำ) เทศบาลตำบลปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงภูริชญา    ส่งวงศ์วุฒิ
2. เด็กหญิงขวัญพิชา    ทองคำ
1. นางรุ่งทิวา    ทับทิมศรี
2. นางสรัญญา    สอดส่อง
35 55 โรงเรียนเทศบาลนาดี เทศบาลตำบลนาดี จังหวัดสมุทรสาคร 1. เด็กชายอานนท์    สุขติเวชพงศ์
2. เด็กหญิงวันวิสา    สร้อยปัสสา
1. นางสาวจันทิมา    จูงใจ
2. นายนพพร    ฮะวังจู
36 56 โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์) เทศบาลนครสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์    ขำดวง
2. เด็กหญิงดวงดาว    -
1. นางสาวยุพเรศ    กิยะแพทย์
2. นางสาววิไล    สีหานาม
37 57 เทศบาลวัดป้อมแก้ว(อัครพงค์ชนูปถัมภ์) เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 1. เด็กชายรัฐภาคย์    พัดแก้ว
2. เด็กชายภควรรช    เชาวรัตน์
1. นายกฤษฎา    โฉมทัพ
38 59 โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี เทศบาลเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1. เด็กชายศิริพงศ์    พึ่งปรางค์
2. เด็กหญิงกัลยกร    ตุ่นทอง
1. นายประพัฒน์    กองศรี
2. นายประภาศ    ซื่อดี
39 61 โรงเรียนเทศบาล๑บ้านตาลเจ็ดยอด เทศบาลตำบลไร่เก่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงสุชาวดี    บัวล้อม
2. เด็กหญิงปริชญา    คำโม
1. นางสาวนภาพร    หนูพ่วง
2. นางสาวอภิญญา    เข็มปัญญา
40 63 โรงเรียนหรเทพ(รุ่งเรืองประชาสามัคคี) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 1. เด็กชายสิทธิศักดิ์    อินพร
2. เด็กชายศิรวิทย์    เชื้อเส็ง
1. นายพิษณุ    กาพย์ศรี
2. นางสาวมุฑิตา    ศรีคร้าม
41 64 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี2 (บ้านหนองอำเภอจีน) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 1. เด็กชายวิทวัส    แผนสมบูรณ์
2. เด็กชายปรีชา    หงษ์เวียงจันทร์
1. นางสาวสุพรรณษา    พานณรงค์
42 65 โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมิการาม(ปิยแหวนรังสรรค์) เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงลินลนา    หอมสนิท
2. เด็กหญิงอารยา    บุตรน้ำเพชร
1. นางสาววิภารัตน์    โฮงคำแก้ว
43 66 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโคกสำโรง เทศบาลตำบลโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 1. เด็กชายพันกร    สีนวน
2. เด็กหญิงดารารัตน์    วรสิริประสิทธิ์
1. นางสาวประคอง    วอนอก
2. นางสาวเยาวลักษณ์    คงสอน
44 68 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขางู เทศบาลตำบลเขางู จังหวัดราชบุรี 1. เด็กหญิงปัณฑารีย์    แสงวิเศษ
2. เด็กหญิงณัฐนันท์    จรัสเอี่ยม
1. นางปุญชรัศมิ์    ภูษณะพงษ์
45 69 โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 1. เด็กชายณัฐนันท์    โปรเทียรณ์
2. เด็กชายพีรพล    ประทุมมา
1. นายอดิศักดิ์    แตกเงิน
2. นายอภิชัย    สากุล
46 71 โรงเรียนเทศบาลวัดรัตนชัย เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กชายณัฐติชานนท์    สงวนทรัพย์
2. เด็กหญิงทิตยา    -
1. นางสาวจิดาภา    โพธิรัตน์
2. นางสาวนิตยา    สำราญดี
47 72 โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์) องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงอัยรดา    พาซอ
2. เด็กชายอัครเดช    เอี่ยมภิญโญ
1. นายชัยวัฒน์    เปลี่ยนกลิ่น
2. นายธีรยุทธ    ภูมิไธสง
48 75 โรงเรียนเทศบาลเขาพิทักษ์ เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กชายธนกฤต    ละอองอ่อน
2. เด็กชายรฐนนท์    มิ่งเมือง
1. นายปุญญพัฒน์    หงสเลิศพิภพ
2. นางสาวสุปราณีย์    กาญจนะศร
49 77 โรงเรียนเทศบาลหลักเมือง เทศบาลตำบลหลักเมือง จังหวัดราชบุรี 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์    วงศ์ปราชญ์
2. เด็กหญิงกมลชนก    นิลกระจ่าง
1. นางกอบการ    สมวิทูร
50 80 โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ เทศบาลเมืองเขาสามยอด จังหวัดลพบุรี 1. เด็กหญิงธัญณิชา    สอนประภา
2. เด็กหญิงสิริพร    ผ่องกาล
1. นางสาวอรอุมา    สมณา
51 81 โรงเรียนเทศบาล1(ซอย6) เทศบาลตำบลโคกตูม จังหวัดลพบุรี 1. เด็กหญิงปาริชาต    เสือคนอง
2. เด็กชายพงษ์กรณ์    สุดฉิม
1. นางสาวกานดาพร    โพธิสาร
2. นายรังสรรค์    ลาเหลา
52 82 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ดี เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงนิภาพร    โดดสู้
2. เด็กหญิงณิชกานต์    กุลสูตร
1. นางชนัญญ์ทิชา    ไร่เจริญทรัพย์
2. นางสาวนุชนาฎ    กุลภัทร์แสงทอง
53 84 โรงเรียนเทศบาลตำบลสรรพยา เทศบาลตําบลสรรพยา จังหวัดชัยนาท 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์    ไพรเขียว
2. เด็กหญิงพีรดา    กกกลาง
1. นายกิตนรินทร์    พาดฤทธิ์
2. นางสาวฑิตฐิญา    เพ็งคล้าย
54 88 โรงเรียนเสนาบดี เทศบาลเมืองเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กชายณัฐดนัย    จันทพรม
2. เด็กหญิงสุรีรัตน์    ยี่ภู่
1. นางสาวขนิษฐา    พระลักษณ์
2. นางสาวอิศรา    การสมทรัพย์
55 89 โรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ เทศบาลตำบลทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 1. เด็กชายจันทร์กานต์    ประกอบมูล
2. เด็กหญิงสุกฤตา    ประเสริฐกุล
1. นางสาวสุนารี    เนียมรุ่งเรือง
2. นางสาวโสภาคย์สิริ    สวัสดิ์ทอง
56 90 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดบ้านโป่ง เทศบาลเมืองบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 1. เด็กชายอธิวัฒน์    ศิริกุล
2. เด็กหญิงกันย์สินี    สำราญสุข
1. นางสาวพนิดา    แดงสา
2. นายวัชรพงษ์    ดอกเข็ม
57 91 โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต เทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1. เด็กชายธวัชชัย    สระบัว
2. เด็กชายปรวิทย์    สุพร
1. นายคณิศ    แพงศรี
2. นายยศ    สายจันดา
58 92 โรงเรียนดวงกมล เทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี 1. เด็กหญิงสวรรยา    น้อยสารบรรณ์
2. เด็กหญิงวนิดา    บัวเจริญ
1. นางสาวกรเกต    ขจรพุทธรักษา
2. นางสาววาณิชา    หล่ำหล้า
59 93 โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร) เทศบาลเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์    ชอุ่มกฤษ
2. เด็กชายอารักษ์    เทียมเมือง
1. นายธนกฤต    ภู่ระหงษ์
2. นางศศิธร    คู่กระสังข์
60 94 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง (สุทธิวิเทศอุปถัมภ์) เทศบาลเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงธัญชนก    แตงอ่อน
2. เด็กหญิงศิโรรัตน์    อยู่บางช้าง
1. นางสาวณาตยา    อังกินันทน์
61 96 โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย เทศบาลนครอ้อมน้อย จังหวัดสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงชนัญชิดา    พานทอง
2. เด็กหญิงภัทรวดี    ประเสริฐ
1. นายประเสริฐ    นวลสุวรรณ
2. นายเดชาณัฏฐ์    พานทอง
62 99 โรงเรียนเทศบาล 1 (สหราษฎร์วิทยา) เทศบาลตำบลอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1. เด็กชายพีรพัฒน์    ทองโต
2. เด็กหญิงฐิตาพร    พรมารินทร์
1. นางสาวนงลักษณ์    บุดดาผา
2. นายบุญเลิศ    พุดมอญ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................