งานแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคกลาง ครั้งที่ 16 ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประจำปีการศึกษา 2565
ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
ระหว่างวันที่ 19-21 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2565
สรุปกิจกรรม การประกวดแข่งขันตอบปัญหาคุณธรรม ม.1-ม.3 240
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 4 โรงเรียนสามโคก องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 1. เด็กชายคุณานนต์    วงษ์นุช
2. เด็กชายภัคอนันต์    วงศ์กวน
1. นางสาวนภาลัย    ชัยวงษา
2. นายวรวุฒิ    ปานเพ็ชร์
2 5 โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์(มณีวิทยา) เทศบาลเมืองโพธาราม จังหวัดราชบุรี 1. เด็กหญิงธมลวรรณ    สระคำ
2. เด็กหญิงชลิตา    ขัดเดชา
1. นางสาวอรวรรณ    สุขเกษม
2. นางไอริณ    เชียงเงาะ
3 8 โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านห้วยทรายใต้ เทศบาลเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงนิวาริน    ทรัพย์กะสินธ์ุ
2. เด็กหญิงอลิตา    เหลาะหลง
1. นางณัฐนิช    ช้างน้ำ
2. นายณัฐพล    มิตรดี
4 12 โรงเรียนเทศบาลเมืองบางกะดี เทศบาลเมืองบางกะดี จังหวัดปทุมธานี 1. เด็กหญิงทักษอร    ทองธรรมชาติ
2. เด็กหญิงแทนกมล    แฟงแย้ม
1. นางเมธาวี    รุ่งเรือง
2. นางสาวโชติกา    นิ่มละออง
5 13 โรงเรียนรัชตวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. นางสาวเสาวภา    คำดี
2. นางสาวปภาวรินทร์    พลอยยิ้ม
1. นางสาวจุฑานันท์    โพธิ์งาม
2. นายอรรถพร    เพ็ชรดี
6 14 โรงเรียนสหศึกษาบางบัวทอง เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 1. เด็กหญิงอรอินทุ์    คำสวนจิก
2. เด็กชายธนภูมิ    กะสันเทียะ
1. นายธีระพงศ์    สมบัติมั่นคง
2. นางสาวอรณีย์    ศรีพรมมา
7 19 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดต้นสน เทศบาลเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 1. เด็กหญิงปาริชาติ    อยู่สำราญ
2. เด็กหญิงพรพรหม    ชื่นอุระ
1. นางจิดาภา    ประชาชนะชัย
2. นางสาวสุนันทา    หินกอง
8 22 โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง เทศบาลตำบลหนองแค จังหวัดสระบุรี 1. เด็กหญิงสุพรรณิษา    สิงหา
2. เด็กหญิงชนัญชิตา    ศรีเมือง
1. นายวัชระ    รักษ์วงษ์
2. นายสุนทร    ศรีตะปัญญะ
9 23 โรงเรียนเทศบาล ๗ (วัดแก่งขนุน) เทศบาลเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 1. เด็กหญิงอนันดา    ทองนิยม
2. เด็กหญิงธนัญชนก    ซ้ายขวา
1. นางสาวกชพร    นามบุญลา
2. นางสาวกรกนก    โตริต
10 24 โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย เทศบาลเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 1. เด็กหญิงอภิชญา    วิสาขะ
2. เด็กหญิงพัชรพร    ทองงิ้ว
1. นางสาวศรัญญา    แช่มอุบล
2. นางสาวสุจิรา    เรียนทับ
11 25 โรงเรียนนนท์ประสิทธิ์วิทยา เทศบาลเมืองบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 1. เด็กชายณัฐพงษ์    แสนมานิตย์
2. เด็กชายพงศกร    แสงไกร
1. นายณัฐพงศ์    ดานขุนทด
2. นางสาววลัญช์รัช    บัวทรัพย์
12 26 โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์ เทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1. เด็กชายธีรโชติ    แก้วด้วง
2. เด็กชายจักริน    ชุ่มน้อย
1. นางมนัญญา    ชุ่มนาเสียว
2. นางวรรณนภา    ชัยมาลา
13 27 โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
14 35 โรงเรียนเทศบาลท่าเรือประชานุกูล เทศบาลท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงรุ่งอรุณ    นิลคูหา
2. เด็กหญิงจิตตานันท์    ขันประมาณ
1. นายณัฐพงษ์    ทับอิ่ม
2. นายรุ่งโรจน์    พงษ์หาญ
15 37 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงกิตติยาพร    เนตรทิพย์
2. เด็กหญิงชวิศา    หวานจริง
1. นางชมลักษณ์    อุ่นศิริ
2. นายภาณุพงษ์    อังกุลดี
16 40 โรงเรียนเทศบาลวัดสิงห์สถิตย์ เทศบาลตําบลวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท 1. เด็กหญิงแพรพรรณ    ถุงสียา
2. เด็กหญิงสุกฤตา    สุวรรณพุ่ม
1. นางอัจฉรา    เอี่ยมสงคราม
2. นางเสาวลักษณ์    โชติทรัพย์
17 45 โรงเรียนเทศบาล ๑ (ขจรเนติยุทธ) เทศบาลเมืองลำสามแก้ว จังหวัดปทุมธานี 1. เด็กชายญาณพัฒน์    สุขขีเกตุ
2. เด็กหญิงณัฏฐนิชา    แซ่หาญ
1. นายอภิสิทธิ์    สมฤทธื์
18 55 โรงเรียนเทศบาลนาดี เทศบาลตำบลนาดี จังหวัดสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงมณีรัตน์    ดาศรี
2. เด็กหญิงมุฑิตา    สารมานิตย์
1. นางสาวจุฬาลักษณ์    สงสี
2. นางสาวนภสร    เปรื่องเจริญ
19 56 โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์) เทศบาลนครสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1. เด็กชายอรรถชัย    ธีรพัฒนานนท์
2. เด็กชายมนัสชนก    ดาราเย็น
1. นางสาวนงลักษณ์    ศรีคำ
2. นางสาวศศิธร    โยธาภักดี
20 57 เทศบาลวัดป้อมแก้ว(อัครพงค์ชนูปถัมภ์) เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 1. เด็กชายไพศาลศักดิ์    พูลโสภา
2. เด็กชายธนากร    แซ่อึ้ง
1. นายอนุรักษ์    ศาสตร์ประสิทธิ์
21 59 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี เทศบาลเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1. เด็กชายชญานนท์    เกียล่น
2. เด็กหญิงลลิตา    พอกพูน
1. นางสาวชลธิชา    แสนคำ
2. นางอมรรัตน์    ภูมิประหมัน
22 64 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี1 (บ้านเก่าวิทยา) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 1. เด็กหญิงฐิติกานต์    ขวัญมุข
2. เด็กหญิงกนกวรรณ    ปลิ่นกลอง
1. นายอนุกูล    ด่านนา
2. นางสาวอรดามาศ    แสนสาคร
23 65 โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมิการาม(ปิยแหวนรังสรรค์) เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงหอมจันทร์    เดชสาร
2. เด็กหญิงภัทรวรรณ    พยัฆศิริ
1. นางสาวจารุวรรณ    พรหมดวง
24 66 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโคกสำโรง เทศบาลตำบลโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 1. เด็กหญิงรัตน์ชญา    สมบุญ
2. เด็กหญิงนภิสา    พูลเพิ่ม
1. นางสาวประคอง    วอนอก
2. นางสาวเยาวลักษณ์    คงสอน
25 69 โรงเรียนเต็มรักศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 1. เด็กหญิงอนัญญา    ชาชิล
2. เด็กชายศุภกฤต    พุฒป่า
1. นางสาวนวลลออ    ชื่นค้า
2. นายผดุงสุข    ม่วงเงิน
26 70 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท 1. เด็กชายพยัต    กันหาไชย
2. เด็กชายณัฐพัชร์    อยู่เล่ห์
1. นางนารี    เจนสาริกร
2. นางสาวภาวิณี    เถื่อนสุริยะ
27 71 โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กชายณทกช    ชูดวงเงิน
2. เด็กชายนลิตา    โชครัตน์วิบูลย์
1. นางสาวกวินรัตน์    นิลวานิช
2. นางสาวพิชชาภา    ธิยะ
28 82 โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงณัฐพัชร์    สินสถาน
2. เด็กหญิงสุทัตตา    เล็กท่าไม้
1. นางสาวลมุล    บุญชูดำ
2. นายสหนันท์    ศรีเจตสมบูรณ์
29 91 โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต เทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1. เด็กชายนภัสดล    ลงวุฒิ
2. เด็กชายธีฬพัฒน์    หมื่นกูด
1. นายทรงพันธ์    จิตรเที่ยง
2. นายนที    พึ่งทรัพย์
30 93 โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร) เทศบาลเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1. เด็กชายอัครพล    สุขไกร
2. เด็กชายศุภวิชญ    คำสำอางค์
1. นายณัฐพล    ทองอ่ำ
2. นางเปรมรัศมี    ขันเนียง
31 94 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก (รัตนกะลัสอนุสรณ์) เทศบาลเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวปาณิศา    มันผึ้ง
2. เด็กชายภูวดล    เถาพันธุ์
1. นางสาวกัญญนันทน์    กอวชิรพันธ์
2. นางสาวออมพักตร์    วิไลวงษ์
32 96 โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย เทศบาลนครอ้อมน้อย จังหวัดสมุทรสาคร 1. เด็กชายชนะพล    ป้องศรี
2. เด็กชายศาตนันท์    งามภักดิ์
1. นางสาวนารีรัตน์    มหารัชมงคล
2. นายบุลากร    ชื่นตา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................