งานแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคกลาง ครั้งที่ 16 ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประจำปีการศึกษา 2565
ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
ระหว่างวันที่ 19-21 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2565
สรุปกิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรม ป.4-ป.6 241
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 1 โรงเรียนเทศบาลวัดห้วยพลู(โชติประชานุเคราะห์) เทศบาลตำบลห้วยพลู จังหวัดนครปฐม 1. เด็กชายธีร์ระวัฒน์    ทองสุ
2. เด็กหญิงอารดา    เหลืองอุดมสิน
3. เด็กหญิงปนิดา    ทองสม
1. นางสาวธนมล    คงเปี่ยม
2. นางเสาวลักษณ์    หงษ์ทอง
2 2 โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร) เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ จังหวัดนครปฐม 1. เด็กชายมนตรี    พวงทอง
2. เด็กชายก้องภพ    ดุลภาคไพศาล
3. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา    เฉลยถ้อย
1. นางสาวนิตยา    ภิรมย์ฤทธิ์
2. นางพรพิมล    คงสงค์
3 3 โรงเรียนบ้านหนองตาแต้ม(ราชประชานุกูล) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงศมน    ทองคำ
2. เด็กหญิงณัฐนันท์    ปู่ดำ
3. เด็กหญิงณิชกานต์    กลิ่นอยู่
1. นางสาวนาริน    เขื่อนขันธ์สถิตย์
2. นางสมปอง    เทศเล็ก
4 4 โรงเรียนวัดป่างิ้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 1. เด็กชายอิทธิพล    ละคำลือ
2. เด็กชายธนกิตติพัฒน์    พลสมัคร
3. เด็กหญิงขวัญนภา    คลังบ้านงิ้ว
1. นางสาวจิราภรณ์    จิตมนตรี
2. นางสาวปัทมา    ทองขาว
5 5 โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์(มณีวิทยา) เทศบาลเมืองโพธาราม จังหวัดราชบุรี 1. เด็กหญิงทักษพร    ท่าไว
2. เด็กหญิงสุวรักษ์    เอี่ยมสำอางค์
3. เด็กหญิงจิรารัตน์    บัวงาม
1. นางสาวนภสวรรณ    เหลาหลัก
2. นางสาวอารีย์    สุพาลี
6 8 โรงเรียนเทศบาล 8 สวนสนชะอำ (วันครู 2501) เทศบาลเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายวีรเมธชัย    ชินโสด
2. เด็กหญิงอรรณวดี    รุกไพรี
3. เด็กหญิงอันนา    จันต๊ะแก้ว
1. นางสาววิรัลพัชร    โรจน์ภานุวัฒน์
2. นางสาวอ้อยทิพย์    เสาวะทอง
7 10 โรงเรียนเทศบาลบ้านไร่ใหม่ เทศบาลตำบลไร่ใหม่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กชายชวิศ    บุญทวี
2. เด็กชายณัฐสิทธิ์    จงดี
3. เด็กชายภัทรพงษ์    แก้วศรี
1. นางสาวณัฎฐรินีย์    อินทวาด
2. นางสาวสายใจ    วันเพ็ญ
8 14 โรงเรียนสหศึกษาบางบัวทอง เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 1. เด็กหญิงพีรดา    สารกุล
2. เด็กหญิงชรัญญา    ศรีไหม
3. เด็กชายคีตภัทร    อุปเนตร
1. นางสาวธัญญารัตน์    ชื่นแสงจันทร์
2. นางสาวนิรมล    คำวงค์
9 18 โรงเรียนเทศบาลหินกอง เทศบาลตำบลหินกอง จังหวัดสระบุรี 1. เด็กหญิงณัฐกานต์    ใจยวน
2. เด็กหญิงเบญญา    สุกดิบ
3. เด็กหญิงสุกัญญา    เอี่ยมป๊อก
1. นายชัยวัฒนา    ดีใหม่
2. นางสาวอรพิน    รัตนพงษ์
10 19 โรงเรียนเทศบาล 4 ประถมสาธิตเทศบาลเมืองอ่างทอง เทศบาลเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 1. เด็กชายปริยากร    ุคุณาไท
2. เด็กหญิงญณิดา    โคว้มณี
3. เด็กหญิงลัลน์ญดา    ตรีวานิชย์กุล
1. นางสาวปัญญกัญญ์    แก้วคำชาติ
2. นางสาววนันยา    เฮงประเสริฐ
11 23 โรงเรียนเทศบาล ๑๐ (อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี) เทศบาลเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 1. เด็กชายยศพนธ์    นาคนิวงค์
2. เด็กหญิงปัญญสุดา    วิรัชต์ปภา
3. เด็กหญิงอรัญญา    เฟื่องสังข์
1. นางสาวณัฐริกา    เหมจตุรัส
2. นางสาวพัษทริยา    นิตย์ใหม่
12 24 โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย เทศบาลเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 1. เด็กหญิงธนัญญา    ศรีบุญไชย
2. เด็กหญิงคุณัญญา    วรรณกลาง
3. เด็กหญิงวรัญญา    มากทิพย์
1. นางสาวกนกวรรณ    พรรณศุภมิตร
2. นางอรัญญา    ไชยยงค์
13 26 โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์ เทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1. เด็กชายพิสิฐ    เลอสรวง
2. เด็กชายวรวิช    จารุจินดา
3. เด็กหญิงฉัตรชาลี    ฉัตรมณี
1. ดร.พัชรินทร์    กำธรธนกาญจน์
14 27 โรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 1. เด็กชายชวิศ    เจริญถิ่น
2. เด็กหญิงอริสรา    สุขเกษม
3. เด็กหญิงณิชากร    แช่มช้อย
1. นางวัชโรธร    โสภา
2. นางสาวสุทิสา    รอดธานี
15 28 โรงเรียนวัดสามกอ(วงศ์ประชารัฐ) เทศบาลตำบลสามกอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงแพรวา    ผ่องคณะ
2. เด็กหญิงณัฐณิชา    สุสิลา
3. เด็กหญิงอารยา    เกตสิทธิ์
1. นางสาวธนัญภรณ์    ตาววัฒนา
2. นางสาวปรชนก    โตรัตน์
16 37 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงชยาภรณ์    สรรพมงค์
2. เด็กหญิงนพรัตน์    สุขขีทรง
3. เด็กชายศิลาดล    สมใคร้
1. นางนุชนาฎ    เสนาใจ
2. นางสาวปุญญารัสมิ์    ชาครีย์รัตน์
17 39 โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง เทศบาลเมืองแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 1. เด็กหญิงศิลป์ศิรีร์    ปราบสูงเนิน
2. เด็กหญิงวลัยทิพย์    สุโรพันธ์
3. เด็กชายกฤษกร    ยอดวิชา
1. นางปาริยา    หานาวี
2. นางสุธินี    บุญอุ้ม
18 42 โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ) เทศบาลเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1. เด็กหญิงณัฏฐ์วิชิตา    เหลืองสอาด
2. เด็กหญิงปัณฑารีย์    ประทุมรัตน์
3. เด็กหญิงจิรัชญา    สังข์ขานวม
1. นางสาวณัฐวรา    จำเริญรักษา
2. นางสาวธิติสุดา    รัดกุม
19 43 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเกษมสรณาราม (วงศ์ประชานุเคราะห์) เทศบาลตำบลอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 1. เด็กชายดุสิต    ศิรินคร
2. เด็กชายคณิศร    วีระเสถียร
3. เด็กชายศิวพล    สีนวล
1. นายเสกสรรค์    เหลืองเพิ่มพูล
2. นางสาวแก้วใส    กสิโอฬาร
20 44 โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสุนทรธรรมิการาม เทศบาลตำบลปลายบาง จังหวัดนนทบุรี 1. เด็กหญิงชรินรัตน์    ประภา
2. เด็กหญิงสิดารัศมิ์    ชินวงศ์
3. เด็กหญิงธนัญชนก    สุขแซก
1. นางยุพา    เอี่ยมสาย
2. นางสาวลัดดาวัลย์    ตรวจมรรคา
21 46 โรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ 116 นครปากเกร็ด 2 เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1. เด็กหญิงนริศรา    รูปโสภา
2. เด็กหญิงสรารินทร์    ถินนาวัน
3. เด็กหญิงพิชญา    สิริโยธิน
1. นางกาญจนา    โพธิ์ชูชัชวาล
2. นางสาวทวินันท์    ใจเปี่ยม
22 49 โรงเรียนเทศบาล 5 วัดศรีสำราญ เทศบาลเมืองสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงนวพร    บุรีงาม
2. เด็กหญิงรติกานต์    บาเปีย
3. เด็กหญิงฝนทอง    แซ่คู
1. นางวันเพ็ญ    กลิ่นอ่อน
2. นางวารี    แดงสีหยุ่น
23 53 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสามพราน(นครสาระผดุงวิทย์) เทศบาลเมืองสามพราน จังหวัดนครปฐม 1. เด็กชายปวฤทธิ์    สิงห์เสนา
2. เด็กหญิงชลลดา    โพธิ์สุทธิ์
3. เด็กหญิงกวินตรา    โพธิ์สุทธิ์
1. นางสาวณัฎฐพร    หอมเกตุ
2. นางสาวศิริพร    ไร่กันทา
24 54 โรงเรียนเทศบาลปราณบุรี(บ้านปลายน้ำ) เทศบาลตำบลปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงธนัชชา    ศรีอินทร์
2. เด็กหญิงวาชินี    แสงทอง
3. เด็กชายอลงกต    ภู่ผาสุก
1. นางสาวขนิษฐา    อาจอ่ำ
2. นางรินท์ลภัส    คูณสวัสดิ์
25 55 โรงเรียนเทศบาลนาดี เทศบาลตำบลนาดี จังหวัดสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงคุณัญญา    เขียวมรกต
2. เด็กหญิงพลอยรัตน์    จันจู
3. เด็กหญิงธาลิตา    ศรีสนั่น
1. นางสาวมยุนันท์    เมธา
2. นางสาวระพีพรรณ    โต๊ะเมือง
26 56 โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม (วัฒนรวมวิทยา) เทศบาลนครสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1. เด็กชายไพฑูรย์    ศรีบุตร
2. เด็กหญิงณัฐกมล    ชาวหญ้าแพรก
3. เด็กหญิงชนิสรา    งามแม้น
1. นางสาวคณิตา    วงษ์สาคร
2. นางสาวศศิลักษณาพร    วงศ์ฟักคุณาการ
27 57 โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมนิมิต(พ่อค้าอุทิศ) เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงกันต์ฤทัย    วรศาสตร์
2. เด็กหญิงชิดชนก    พยัคฆวรรณ
3. เด็กชายพุทธิดนย์    -
1. นางสาวสุณิสา    ตัวกลั่น
2. นางสาวอมรรัตน์    อังกินันทน์
28 59 โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี เทศบาลเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1. เด็กหญิงนันท์นภัส    เพชรบาง
2. เด็กหญิงกัญญาพัชร    ทำสวน
3. เด็กหญิงนภาวรรณ    เปลี่ยนพลัด
1. นางสุชาดา    สายจีน
2. นางสาวอุษณีย์    บุญฤทธิ์
29 61 โรงเรียนเทศบาล๑บ้านตาลเจ็ดยอด เทศบาลตำบลไร่เก่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงสลิลลา    แซ่ตั้ง
2. เด็กหญิงปิยะรัตน์    สงพรมทิพย์
3. เด็กหญิงกมลชนก    เอกวงษา
1. นางสาวนภาพร    หนูพ่วง
2. นางสาวอภิญญา    เข็มปัญญา
30 62 โรงเรียนค่ายธนะรัชต์ เทศบาลตำบลเขาน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงธนัญญา    ผาคำ
2. เด็กหญิงเพชรปณัฐฎา    ภัณฑลักษณ์
3. เด็กชายพัทธนันท์    ทองพลับ
1. นางสาววัชโกมน    นาคประเสริฐ
2. นางสาวสุชัญญา    ฉิมพลี
31 65 โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมิการาม(ปิยแหวนรังสรรค์) เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ    หลวงศรี
2. เด็กหญิงขนิษฐา    โต๊ะสกุล
3. เด็กหญิงวิภารัตน์    ช้างสาร
1. นางสมใจ    บำรุงการ
32 66 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดแก้วจันทราราม เทศบาลตำบลโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา    ช้างร้าย
2. เด็กหญิงวนิดา    ชูศรี
3. เด็กหญิงธัญญาภรณ์    สงค์คำพัน
1. นางสาวกมลพร    โพธิ์ช่วย
33 69 โรงเรียนวัดท่าบันเทิงธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 1. เด็กหญิงธัญชนก    เกษียร
2. เด็กหญิงอรกัญญา    ภูมินิรันดร์
3. เด็กหญิงยอนนา    โฆษาศรี
1. นางสาวกัญญาณัฐกร    คำภู
2. นางสาวสุชานันท์    สุขแย้ม
34 71 โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงพิมพ์นารา    สุวรรณจันทร์
2. เด็กหญิงสิริรินทร์    สิงหนาท
3. เด็กหญิงพุทธิชา    มงคลจักวาฬ
1. นางสาวลฎาภา    วงศ์ธนิกุล
2. นางสุรีย์รัตน์    มณีแสง
35 75 โรงเรียนเทศบาลวัดหนองแก เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กชายศุภโชค    ทองรักชาติ
2. เด็กชายอนาวิล    เกตุแก้ว
3. เด็กหญิงขันทอง    สุกสี
1. นางยุภาพร    เนื้อนิล
2. นางสาวรัฏณาภรณ์    กฤษณา
36 80 โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ เทศบาลเมืองเขาสามยอด จังหวัดลพบุรี 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    บุญพินิจ
2. เด็กหญิงกฤษณา    ไบ๋สกุล
3. เด็กหญิงรมย์ชลี    มั่งมีดี
1. นางสาวอมลรดา    รอดงาม
37 81 โรงเรียนเทศบาล1(ซอย6) เทศบาลตำบลโคกตูม จังหวัดลพบุรี 1. เด็กชายวรากร    ต่ายเรียน
2. เด็กหญิงรสกร    เศวตพันธ์
3. เด็กหญิงสุกัญญา    ถาวร
1. นางสาวกนกวรรณ    พิมพัฒน์
2. นางสาวภชินี    ตรีรัตน์
38 82 โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงนัทธ์หทัย    พลศักดิ์
2. เด็กชายศุภกร    เกษประเสริฐ
3. เด็กชายพุฒิพงศ์    สินปริยพัฒน์
1. นางสาวณัฏฐ์สิริ    เพชรช้าง
2. นายณัฐวุฒิ    จันทร์เต็มดวง
39 88 โรงเรียนเสนาบดี เทศบาลเมืองเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงชญาดา    อารีชม
2. เด็กหญิงปุณณภา    ทาหาญ
3. เด็กชายพัชรพร    กันหารินทร์
1. นางสาวปภัสนันท์    เจริญสุข
2. นางสาวมณีนาฏ    ตระกูล
40 90 โรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี เทศบาลเมืองบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 1. เด็กชายไรวินทร์    -
2. เด็กหญิงชมภู่    -
3. เด็กหญิงภคพร    แก้วกระจ่าง
1. นางสาวรัตนาภรณ์    ลาภเพิ่มพูลยิ่ง
2. นางสาวแก้วตา    เลาหเวชวานิช
41 91 โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์ เทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1. เด็กหญิงทิตยา    สีบุตรา
2. เด็กหญิงกันณิชา    บุญยะวารี
3. เด็กชายปกรณ์    สุขโขรัมย์
1. นางกัลยาณี    สรรพานิช
42 92 โรงเรียนดวงกมล เทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี 1. เด็กหญิงศิริภรณ์    ม่วงเกษม
2. เด็กหญิงปุญชรัสมิ์    เสนาะดนตรี
3. เด็กหญิงกนกกาญจน์    จันทร์ทิพย์
1. นางสาวณฐพร    ชำนิ
2. นางสาววันดี    รุ่งสว่าง
43 93 โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสัตตนารถปริวัตร) เทศบาลเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1. เด็กชายชัยชนะ    พรหมมา
2. เด็กชายสุรชัช    สุนทโรทัย
3. เด็กชายภงค์ปกร    ชมมิ่ง
1. นางเฉลิม    แก้วมณี
2. นายเชาวน์ไวทย์    สุดงาม
44 94 โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส เทศบาลเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงคุณัญญา    เนตรนิรมล
2. เด็กหญิงรุ่งทิพย์    ทรัพย์เพิ่มพูล
3. เด็กชายพัทธดล    โคกุเร
1. นางสาวดวงพร    มหากลั่น
2. นางสาวอังคณา    เปียผ่อง
45 99 โรงเรียนเทศบาล 1 (สหราษฎร์วิทยา) เทศบาลตำบลอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1. เด็กชายพิชญะ    รู้แผน
2. เด็กชายนที    สีตองอ่อน
3. เด็กหญิงวรรณรดา    สิงห์โต
1. นางสาวนงลักษณ์    บุดดาผา
2. นายบุญเลิศ    พุดมอญ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................