งานแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคกลาง ครั้งที่ 16 ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประจำปีการศึกษา 2565
ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
ระหว่างวันที่ 19-21 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2565
สรุปกิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรม ม.1-ม.3 242
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 3 โรงเรียนบ้านหนองตาแต้ม(ราชประชานุกูล) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงวิจิตตรา    นพเกตุ
2. เด็กหญิงภัทรวดี    เกตุหอม
3. เด็กหญิงสายชล    ชวนชม
1. นางนงลักษณ์    สมพงษ์
2. นางสาวเมธาวี    หุ่นงาม
2 4 โรงเรียนสามโคก องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 1. เด็กหญิงบัวแก้ว    รักแสง
2. เด็กหญิงพิชยา    ถิ่นพายัพ
3. เด็กหญิงวาสนา    สุทธิเสน
1. นางสาวปภัสสร    รัตนวิจิตร
3 5 โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์(มณีวิทยา) เทศบาลเมืองโพธาราม จังหวัดราชบุรี 1. เด็กชายอิทธิพัทธ์    หนูดี
2. เด็กหญิงอุษณี    พิมพ์โดด
3. เด็กหญิงธนภรณ์    เปลี่ยนแก้ว
1. นางสาวปัทมา    ปานสวัสดิ์
2. นางสาวอารียา    ศรีชัย
4 8 โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านห้วยทรายใต้ เทศบาลเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงอินทุอร    สิงห์บุญ
2. เด็กหญิงชนกานต์    ธนวงษ์นุรา
3. เด็กหญิงกัลยากร    หงษ์ทอง
1. นางณัฐนิช    ช้างน้ำ
2. นายณัฐพล    มิตรดี
5 13 โรงเรียนรัชตวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กชายชลธาร    แวววงค์
2. เด็กหญิงชลดา    องค์เอี่ยม
3. เด็กหญิงภาวิณี    รุ่นเต๊ะ
1. นางสาวจุฑานันท์    โพธิ์งาม
2. นางสมศรี    เชยชิต
6 14 โรงเรียนสหศึกษาบางบัวทอง เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 1. เด็กชายธนาธิป    ศรีสอาด
2. เด็กหญิงฐิตารีย์    ทองแถว
3. เด็กชายอชิระ    จันทองฮาด
1. นางสาวธัญญารัตน์    ชื่นแสงจันทร์
2. นางสาวนิรมล    คำวงค์
7 20 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขาพระงาม เทศบาลตำบลเขาพระงาม จังหวัดลพบุรี 1. เด็กชายอะตอม    ภิญโญฤทธิ์
2. เด็กชายรังศรรค์    ตานแต่ง
3. เด็กชายภานุวัชร์    มาภู่
1. นายอนิรุจน์    หีบไสสงค์
8 22 โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ เทศบาลตำบลหนองแค จังหวัดสระบุรี 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์    มูลคำ
2. เด็กหญิงวรรณภา    กีบุญมี
3. เด็กชายสุกฤษฎิ์    เจริญราช
1. นางสาวระพีพร    พัฒนพงศ์
2. นางสาวอโนทัย    รอดเทศ
9 23 โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดบำรุงธรรม) เทศบาลเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 1. เด็กชายณัฐนนท์    สมศรี
2. เด็กชายธีรภัทร    สิมมาสุข
3. เด็กหญิงศิธาริณีย์    เพ็ชรอินทร์
1. นางดุลยกิตติ    อุตสาหวรารัตน์
2. นางสาวมัลลิกา    เย็นกลม
10 24 โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย เทศบาลเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 1. เด็กชายพัลลภ    ช้างน้อย
2. เด็กหญิงภัควลัญชญ์    อิษฎานนท์
3. เด็กหญิงจิราภรณ์    ปฏิเวชพัทธ์
1. นางสาวฐิตา    บุญยวง
2. นางสาวณัฎฐากมล    บุญถนอม
11 25 โรงเรียนนนท์ประสิทธิ์วิทยา เทศบาลเมืองบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 1. เด็กชายธนารักษ์    อยู่รอย
2. เด็กชายธนกร    เงินแจ้ง
3. เด็กชายวันชนะ    สุวรรณ
1. นางสาวธิชากานต์    รีตน
2. นางสาววลัญช์รัช    บัวทรัพย์
12 26 โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์ เทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1. เด็กหญิงกานติมา    สารมาศ
2. เด็กหญิงเปมนีย์    ธงชัย
3. เด็กหญิงกัญญ์วรา    ทรงบุญรอด
1. ดร.พัชรินทร์    กำธรธนกาญจน์
13 27 โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 1. เด็กชายนพรัตน์    เรืองศรี
2. เด็กชายยอดคำ    ตาวัน
3. เด็กหญิงตัณฑิตา    ศรีสุขใส
1. นางสาวน้ำฝน    สุวรรณเชษฐ
2. นางสาวพนารัตน์    แจ่มจำรัส
14 33 โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 เทศบาลเมืองท่าโขลง จังหวัดปทุมธานี 1. เด็กหญิงศรัณยา    พรหมวร
2. เด็กหญิงนัทธมน    วิเชียรชัย
3. เด็กหญิงลดาภรณ์    หมั่นประสงค์
1. นางสาวฎาปกรณ์    ทรงธรรม
15 37 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงนนท์ธิศา    พลอยสุกใส
2. เด็กหญิงบัณพร    ทิมเทศ
3. เด็กชายรัชชานนท์    ปองภักดี
1. นางสาวทิพย์วรรณ    ภัคคะวราพันธ์
2. นางสาววรัญญา    รักราษฎร์
16 44 โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสุนทรธรรมิการาม เทศบาลตำบลปลายบาง จังหวัดนนทบุรี 1. เด็กหญิงเอื้อมเดือน    คุณสมบัติ
2. เด็กหญิงกาญจณา    ขำพินวงศ์
3. เด็กหญิงวนิดา    สุขประเสริฐ
1. นางสาวสุริสา    จำปาแดง
2. นางสุวิมล    ชูเทียน
17 49 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดใหม่อัมพวัน เทศบาลเมืองสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 1. เด็กชายศวัสกร    อินทโชติ
2. เด็กชายฐิติพันธ์    ญาติเจริญ
3. เด็กหญิงจันทิมา    จิณบุตร
1. นางสาวรุ่งรัตน์    ผิวทองงาม
2. นางเลิศลักขณา    จันทะมอญ
18 53 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสามพราน(นครสาระผดุงวิทย์) เทศบาลเมืองสามพราน จังหวัดนครปฐม 1. เด็กชายปิยภูมิ    สุขศรีศักดิ์สิทธิ์
2. เด็กชายชัชฤทธิ์    แก้วบุญเพิ่ม
3. เด็กชายพีรพัฒน์    สายสมุทร
1. นางสาวพรพรรณ    โสภา
2. นางสาวสายน้ำ    บุญปัญญา
19 55 โรงเรียนเทศบาลนาดี เทศบาลตำบลนาดี จังหวัดสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    มัชฉาเมฆ
2. เด็กหญิงวรรณิดา    หัสระสา
3. เด็กหญิงเพ็ญแก้ว    เลื่อนสันเทียะ
1. นางสาวสุรีพร    หงษ์ลอย
2. นางสาวเชาวรักษ์    ขันธเดช
20 56 โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์) เทศบาลนครสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงศรีวรรณวดี    บุญมี
2. เด็กหญิงเขมจิรา    สุทธิวิริยะ
3. เด็กหญิงวัชรียา    ด้วงสงค์
1. นางสาวกฤตยา    ผลาทร
2. นางรุจิรดา    ผาสุข
21 59 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี เทศบาลเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1. เด็กชายก้องภพ    โอชารส
2. เด็กชายพีรวัสส์    ภูประวิง
3. เด็กชายณัฐภัทร    ถนอมผล
1. นางสาวชลธิชา    แสนคำ
2. นางอมรรัตน์    ภูมิประหมัน
22 64 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี1 (บ้านเก่าวิทยา) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 1. เด็กหญิงพรนภา    นกยูงทอง
2. เด็กหญิงสุภาพร    ศรียา
3. เด็กชายสุบิน    คล้ายสุบรรณ์
1. นายคำรณ    งามยิ่ง
23 65 โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองบัว เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงธัญญรัตน์    ศิลาวงศ์
2. เด็กหญิงปนัดดา    ปู่ดำ
3. เด็กชายนพดล    อับดุลคาริม
1. นางสาวเบญจพร    บริบูรณ์เกษตร
24 66 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดแก้วจันทราราม เทศบาลตำบลโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร    ศรีนาค
2. เด็กหญิงกุลสตรี    คำสี
3. เด็กหญิงชนิกานต์    จันทโชติ
1. นายก่อเกียรติ    พุฒหอม
25 69 โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 1. เด็กหญิงฌัชชา    การะหัน
2. เด็กหญิงกุลธิดา    มัชฌันติกะ
3. เด็กหญิงกิตติยา    ลิ้มสวัสดิ์
1. นางพนอม    นาดี
2. นางสาวอิศราวดี    คุ้มไข่น้ำ
26 71 โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงอาริตา    พานทอง
2. เด็กหญิงกนกวรรณ    จำปางาม
3. เด็กชายพงศภัค    เภาผลพฤกษ์
1. นางจินดา    โสภณประเสริฐ
2. นางสาวอัญญากร    กิตติดุษฎีกุล
27 75 โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงแพรวพรรณ    ภูมิผักแหว่น
2. เด็กหญิงเบญญาภา    นพภัธดี
3. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส    ภักดีเสนา
1. นางสาวอุดมลักษณ์    ล้ำเลิศ
28 82 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ดี เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงพณิดา    ศรีสงคราม
2. เด็กหญิงจิราภรณ์    หงษา
3. เด็กชายอเนชา    พลศรี
1. นางสาวปวริศา    แก้วมุก
2. นางสาววิชุตา    สว่างจิต
29 90 โรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี เทศบาลเมืองบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 1. เด็กชายวชิรวิทย์    คำภิมาบุตร
2. เด็กหญิงกัญปภัส    วงศาโรจน์
3. เด็กหญิงพิชชานันท์    คงครองสมัย
1. นางสาวกนกพรรณ    งามขำ
2. นางศิริพร    นาคทั่ง
30 91 โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์ เทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1. เด็กชายจิระพงษ์    ลุ่มทองหลาง
2. เด็กหญิงจิราวัลย์    อบปิ่น
3. เด็กหญิงอรรัมภา    อ่ำมาลี
1. นางสาวกุหลาบทิพย์    คงสมมาตย์
31 93 โรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี) เทศบาลเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1. เด็กหญิงนภัสกร    วาตีบุญเรือง
2. เด็กหญิงอริสา    หมื่นประเสริฐ
3. เด็กชายสันติ    หงษา
1. นายชัชชัย    ลีลาสินธุชัย
2. นางสาวรุ่งนภา    วนิชจันทร์สกุล
32 94 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก (รัตนกะลัสอนุสรณ์) เทศบาลเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงสุพรรษา    แสงพันธ์
2. นางสาวสุภาพร    เขียวคล้ำ
3. เด็กหญิงกชพรรณ    พิทักษ์ศิลป์
1. นางพรรณี    สุวรรณัง
2. นางสาวพิมพ์วรีย์    ตรีหัตถ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................