งานแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคกลาง ครั้งที่ 16 ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประจำปีการศึกษา 2565
ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
ระหว่างวันที่ 19-21 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2565
สรุปกิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรม ม.4-ม.6 243
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 4 โรงเรียนสามโคก องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 1. นางสาวสริตา    บรรจบสุข
2. นางสาวศิริโสภา    มะลิจันทร์
3. นางสาวกัญญาวีร์    เกตุทิม
1. นางสาวฐิดารัตน์    ปานพรม
2 13 โรงเรียนรัชตวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. นางสาวศรัญญา    สุขศรี
2. นายนรนิติ    ทศชา
3. นางสาวสุพิชญา    ม่วงไหมทอง
1. นางสมศรี    เชยชิต
2. นายอรรถพร    เพ็ชรดี
3 25 โรงเรียนนนท์ประสิทธิ์วิทยา เทศบาลเมืองบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 1. นายเสรีพิสุทธ์    ยุทธพงศ์พิสุทธิ
2. นางสาวขวัญชนก    สุวรรณ
3. นายชัชพงศ์    วิวัฒนวาทิน
1. นายณัฐพงศ์    ดานขุนทด
2. นางสาววลัญช์รัช    บัวทรัพย์
4 26 โรงเรียนทวารวดี เทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1. นางสาวอาภารัตน์    สุรวงษ์ไพบูลย์
2. นางสาวขวัญณิชา    เฮงจินดา
3. นายอาทิวราห์    เปี่ยมสมบูรณ์
1. นางสาวสุนิศา    ชั้นไพศาลศิลป์
2. นางสาวเจนจิรา    วันจิ๋ว
5 27 โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 1. นางสาวอารีรัตน์    ภู่สุวรรณ
2. นางสาววรรณภา    แก้วปฐม
3. นางสาวสุณิษา    พายุพัด
1. นางสาวน้ำฝน    สุวรรณเชษฐ
2. นางสาวพนารัตน์    แจ่มจำรัส
6 37 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1. นางสาวฐิตาพร    จั่นเพ็ชร์
2. นางสาวธัญญาพร    เกษวงษ์
3. นางสาวสุดธิดา    แย้มวงษ์
1. นางสาวทิวาพร    เมฆวิไลพันธุ์
2. นางพิศมัย    หงษ์ทอง
7 56 โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์) เทศบาลนครสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1. นางสาวกีรติกา    พังภี
2. นางสาวสุภาดา    บัวซา
3. นางสาวสุภาวรรณ    ทับสีรักษ์
1. นางสาวกฤตยา    ผลาทร
2. นางสาวจีรวรรณ    อโนรัตน์
8 57 เทศบาลวัดประทุมคณาวาส(นิพัทธ์หริณสูตร์) เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 1. นายสุริยา    เดชมณี
2. นายจักรพันธ์    มณีเขียว
3. นายจิรวัฒน์    นวลพระลักษณ์
1. นางรัศมี    อุปมานะ
9 59 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี เทศบาลเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1. นางสาวรุ่งนภา    เรืองรัมย์
2. นางสาวพัทนันท์    แก้วพูลศรี
3. นางสาวกานต์ธิดา    วินทะไชย
1. นางสาวบุษยมาศ    คชเสน
2. นางสาวรุ่งลาวัน    ศรีบุตรดา
10 69 โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 1. นางสาววาสนา    รังสิมันตุชาติ
2. นางสาวรุ่งทิวา    พยอมใหม่
3. นางสาวธรรศภร    อินทรเทศ
1. นางสาวญาณิศา    กลิ่นหอม
2. นางรัชนี    ธรรมทัตโต
11 70 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท 1. นางสาวศุภัชษา    สงเคราะห์
2. นางสาวกมลพร    อุดเลิศ
3. นายพูนทรัพย์    ไกรแสงหิรัญ
1. นางนารี    เจนสาริกร
2. นางสาวภาวิณี    เถื่อนสุริยะ
12 71 โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1. นางสาวกัญญ์กุลณัช    บุญผ่อง
2. นางสาวฐานิดา    ผาสุกกุล
3. นางสาววรรณีรัตน์    รุจิวุฒิ
1. นายต่อศักดิ์    บุญชุ่ม
2. นางสาวน้ำผึ้ง    สังกาส
13 91 โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 เทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1. นางสาวณัฐสุมน    มาเอม
2. นางสาวอาทิตยา    สุวรรณ์แก้ว
3. นางสาวศัศมนธ์    บุญธรรม
1. นางสาวจินตนา    ปลื้มเนตร
2. นายชรินทร์    โยธาทูล
14 93 โรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี) เทศบาลเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1. นายฉัตรดิเรก    เมฆฉาย
2. นายวีรภัทร์    บุญมา
3. นายศักดิ์ดา    เกตุมาลา
1. นางสาวชุติกาญจน์    ถิ่นมาส
2. นายศักดิ์สิทธิ์    เปรมกมล
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................