งานแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคกลาง ครั้งที่ 16 ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประจำปีการศึกษา 2565
ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
ระหว่างวันที่ 19-21 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2565
สรุปกิจกรรม การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ม.1-ม.3 003
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 3 โรงเรียนบ้านหนองตาแต้ม(ราชประชานุกูล) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงภคพร    พุ่มทิพย์
1. นางชนัญญา    ฤทธิลึก
2. นางพจนา    แพงทรัพย์
2 4 โรงเรียนสามโคก องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 1. เด็กชายสุเมธ    ประเสริฐศรี
1. นางสาวทัศนีย์    นาคฤทธิ์
3 5 โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์(มณีวิทยา) เทศบาลเมืองโพธาราม จังหวัดราชบุรี 1. เด็กหญิงรติมา    นุชสละ
1. นางสาวปัทมา    ปานสวัสดิ์
2. นางสาวอารียา    ศรีชัย
4 8 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดไทรย้อย (ญาณธรรมสัมฤทธิ์) เทศบาลเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายเสฏฐวุฒิ    ทองปุย
1. นางสาวณัฐญา    นพแก้า
2. นางสาวเพ็ญพักตร์    พวงเพ็ชร
5 12 โรงเรียนเทศบาลเมืองบางกะดี เทศบาลเมืองบางกะดี จังหวัดปทุมธานี 1. เด็กหญิงกวิตา    กันหาชาติ
1. นางจันทร์ณรงค์    เครือแสง
2. นางสาวปฏิญญา    ซื่อสัตย์
6 13 โรงเรียนรัชตวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงชมพูนุท    สิโนทก
1. นางคัคนางค์กานต์    คัคโนภาส
7 14 โรงเรียนสหศึกษาบางบัวทอง เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 1. เด็กชายพัชรพล    สดทิม
1. นางสาวธัญญารัตน์    ชื่นแสงจันทร์
2. นางสาวอริสา    มะโนธรรม
8 19 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดต้นสน เทศบาลเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 1. เด็กหญิงณัฐณภัทร    อนันตผล
1. นางฃานิกา    อินทร์ถาวร
2. นางพรจิต    ทุมมา
9 20 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขาพระงาม เทศบาลตำบลเขาพระงาม จังหวัดลพบุรี 1. เด็กหญิงนัดตะวัน    ชูรัตน์
1. นางสุรภา    ประจุทรัพย์
10 22 โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง เทศบาลตำบลหนองแค จังหวัดสระบุรี 1. เด็กหญิงญาดา    วงษ์ล่าม
1. นางสุุนัน    อังคษร
11 23 โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดบ้านอ้อย) เทศบาลเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์    กาฬภักดี
1. นางสาววีรดา    กันทรพิทักษ์
2. นางสาวสุพรรณี    ควันเทียน
12 24 โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ เทศบาลเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 1. เด็กหญิงจันทรา    ปาปะสา
1. นางสาวทอฝัน    มาฝัน
2. นางสาวนาตยา    มะเส็ง
13 25 โรงเรียนนนท์ประสิทธิ์วิทยา เทศบาลเมืองบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 1. เด็กหญิงจีรนันท์    พิมพ์เครือ
1. นางสาวนันท์นภัส    ทองอุดม
14 26 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม(สามัคคีพิทยา) เทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1. เด็กหญิงอรุณ    คูรัตเน
1. นางสาวจิราภรณ์    บุญณรงค์
15 27 โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงธัญญ่า    -
1. นางชนัตตา    เกตุแก้ว
2. นางสิริญากร    ดาราเย็น
16 33 โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 เทศบาลเมืองท่าโขลง จังหวัดปทุมธานี 1. เด็กหญิงเปมิกา    จันทร์จุมปา
1. นางปิยะดา    วงษ์รอง
2. นายมนตรี    บุตรเสือ
17 34 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์) องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี 1. เด็กหญิงปุญยนุช    ขันแก้ว
1. นางสาวนันท์ฐิมาศ    บุญยงค์
2. นางสาวพูนทรัพย์    ปรีเปรมโอน
18 35 โรงเรียนเทศบาลท่าเรือประชานุกูล เทศบาลท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงพิชญา    ประสงค์งาม
1. นางสาวบุบผา    ขวัญเมือง
2. นางสุนันท์    โพธะศรี
19 37 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงสุชาวดี    คุ้มฉายา
1. นางสาวปทุมพรรณ    เดชรุ่ง
2. นางสาวประภาพร    เรือนใจมั่น
20 39 โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง เทศบาลเมืองแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 1. เด็กหญิงวฤนดา    เกรัมย์
1. นางสาวศศิทิพ    ทิพโม
2. นางสาวอัจฉรีวรรณ    ประดิษฐวงษ์
21 42 โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์) เทศบาลเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1. เด็กหญิงอุรุชา    วัยโชติ
1. นางชนินท์นาท    แสงเฟือง
2. นายอธิพัทธ์    สำเนียงหวาน
22 44 โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชื่นวิทยาคม) เทศบาลตำบลปลายบาง จังหวัดนนทบุรี 1. เด็กหญิงชญานันท์    สุริยกุล
1. นางวารีรัตน์    กลั่นด้วง
2. นางสาววาสนา    พลอยเพชร
23 45 โรงเรียนเทศบาล ๑ (ขจรเนติยุทธ) เทศบาลเมืองลำสามแก้ว จังหวัดปทุมธานี 1. เด็กหญิงจิรวดี    ดวนสันเทียะ
1. นายยธนา    โยทาวัน
24 48 โรงเรียนเทศบาลวัดบางนมโค (ปานอุทิศ) เทศบาลตำบลบางนมโค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงกวินตรา    โพธิจักษุ
1. นายอภิชัย    ธนะเมศ
2. นางสาวอำภาพร    สุขสุเกตุ
25 49 โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) เทศบาลเมืองสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 1. เด็กชายอนุรักษ์    เจริญธนกุลกิตติ์
1. นางผกาวรรณ    ชูดี
26 53 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสามพราน(นครสาระผดุงวิทย์) เทศบาลเมืองสามพราน จังหวัดนครปฐม 1. เด็กชายณัฐวัฒน์    น้อยพิทักษ์
1. นางสาวพรพรรณ    โสภา
2. นางสาวสายน้ำ    บุญปัญญา
27 55 โรงเรียนเทศบาลนาดี เทศบาลตำบลนาดี จังหวัดสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงปภาวรรณ    บุญเกิด
1. นางสาวธดาภรณ์    ดิษฐาน
2. นางสาวอรบุษป์    สวนจิตร
28 56 โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน) เทศบาลนครสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงเกตุ    -
1. นางสาวขนิษฐา    กลิ่นกลั่น
2. นายธวัชชัย    เบ็ญมาตย์
29 57 เทศบาลวัดประทุมคณาวาส(นิพัทธ์หริณสูตร์) เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงดวงกมล    พุ่มสท้อน
1. นางสาวสุนิษา    นวมศิริ
2. นางสาวอภิญญา    อินทรสุนทร
30 59 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี เทศบาลเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1. เด็กหญิงรัตนติกาล    บุญมาก
1. นายธิตินันท์    ประสงค์เจริญ
2. นายอาทิตย์    รุ้งรุ่งเรือง
31 63 โรงเรียนหรเทพ(รุ่งเรืองประชาสามัคคี) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 1. เด็กหญิงสิริทิพย์    สีดากุล
1. นางสาวคนึงนิจ    โคเงิน
32 64 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี1 (บ้านเก่าวิทยา) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 1. เด็กชายสิทธิชัย    สินทรัพย์
1. นางสาวกฤติยา    อร่ามศรี
2. นางสาวนภาวรรณ    คงเข็ม
33 65 โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองบัว เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงสุพัฒตรา    นิ่มสุวรรณ
1. นางสาวรัชนีวรรณ    เวชปาน
2. นางสาวเบญจพร    บริบูรณ์เกษตร
34 66 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโคกสำโรง เทศบาลตำบลโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 1. เด็กหญิงเศณัฏฐณิชา    บุญสังข์
1. นางสาวปภัสสวรรณ    พุ่มรัก
2. นายวิฑูรย์    อ่อนน่วม
35 69 โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 1. เด็กหญิงอัญชลี    สว่างดี
1. นางสาวณิรัฐกานต์    ติปยานนท์
2. นางสาวนริศรา    ขลิบเกตุ
36 70 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท 1. เด็กหญิงสิดาพร    จูเจริญกุล
1. นางสาวกนกวรรณ    ดีอ่วม
37 71 โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลื้ม เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1. นางสาวปิ่นมณี    พลีรอด
1. นางสาวชลิดา    ภูมิแสนโคตร
2. นางสาวผาสุก    ผ่องโต
38 72 โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงณัฎฐณิชา    มีสมญาติ
1. นางสาววีรดา    หวังมีสุข
2. นางสาวเรืองศา    ชวนชุมกัน
39 75 โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงอรกัญญา    จันทร์สุวรรณ
1. นางจุฑามาศ    พรมเวียง
2. นางสาวปิ่นแก้ว    หนูน้อย
40 78 โรงเรียนเทศบาลบ้านหมี่ เทศบาลเมืองบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 1. เด็กหญิงชนาพร    สามงามเหล็ก
1. นางธนปพร    รุ่งเรือง
2. นางสาวยุพาวรรณ    หลวงสะอาด
41 90 โรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี เทศบาลเมืองบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 1. เด็กหญิงกฤตพร    รักบ้านเกิด
1. นางมัลลิกา    โชติมา
2. นางสาววันเพ็ญ    บุญอ่อน
42 91 โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ เทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1. เด็กหญิงเปมิกา    ค้ำชู
1. นางสาววารุณี    ศรีทอง
2. นายวุฒิพงษ์    ฟุ้งสวรรณ
43 92 โรงเรียนมัธยมนครรังสิต เทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี 1. เด็กหญิงไอยเรศ    ถนอมจิตร
1. นางสาวณิศรา    วิทยเจียกขจร
2. นางสาวพรรณทิวา    ชามา
44 93 โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสัตตนารถปริวัตร) เทศบาลเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1. เด็กชายรัตนากร    กลิ่นมาลา
1. นางสาวณัฐมล    วิบูลย์ศักดิ์
2. นางสาวนิศมา    สังข์เขียว
45 94 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง (สุทธิวิเทศอุปถัมภ์) เทศบาลเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงภัสสร    คงลา
1. นางวาสนา    กิ่งจันทร์
46 96 โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย เทศบาลนครอ้อมน้อย จังหวัดสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงอัจฉริยา    สอนสืบ
1. นางสาวศศินา    จงภักดี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................