งานแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคกลาง ครั้งที่ 16 ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประจำปีการศึกษา 2565
ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
ระหว่างวันที่ 19-21 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2565
สรุปกิจกรรม การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ม.4-ม.6 004
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 4 โรงเรียนสามโคก องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 1. นางสาวอักษราภัค    เจริญชัย
1. นางสาวกานติมา    กออินทร์
2. นางสุรินา    จักรชยาภรณ์
2 13 โรงเรียนรัชตวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. นางสาวปัทมวรรณ    ทรัพย์มหากาล
1. นางคัคนางค์กานต์    คัคโนภาส
3 23 โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดบำรุงธรรม) เทศบาลเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 1. นางสาวพิลาศลักษณ์    งามดิษฐ์ใหญ่
1. นางดุลยกิตติ    อุตสาหวรารัตน์
2. นางสาวพรพิมล    นันทปัญญา
4 25 โรงเรียนนนท์ประสิทธิ์วิทยา เทศบาลเมืองบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 1. นางสาวกัญญารัตน์    ศรีสมัย
1. นายราวิน    สมสนุก
5 26 โรงเรียนทวารวดี เทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1. นายรัฐภูมิ    ภู่วัฒนา
1. นางจันทิมา    วิเศษอานนท์
6 27 โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 1. นางสาววิชิตา    เสือช้อย
1. นางสาวจีรพร    ก้อนคำ
7 33 โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 เทศบาลเมืองท่าโขลง จังหวัดปทุมธานี 1. นางสาวทิพย์ธารา    โต๊ะสิงห์
1. นางสาวประภาภรณ์    สมงาม
2. นางพิทยาภรณ์    เจริญศิริจตุพล
8 39 โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง เทศบาลเมืองแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 1. นางสาวจิรัชญา    สุดจันทึก
1. นางสาวศศิทิพ    ทิพโม
2. นางสาวอัจฉรีวรรณ    ประดิษฐวงษ์
9 44 โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสุนทรธรรมิการาม เทศบาลตำบลปลายบาง จังหวัดนนทบุรี 1. นายอรรถพล    ขำเหมือน
1. นางสาวสุริสา    จำปาแดง
2. นางสุวิมล    ชูเทียน
10 56 โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์) เทศบาลนครสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1. นางสาวเจนจิรา    สมบุตร
1. นางสาวจีรวรรณ    อโนรัตน์
2. นางนัยนา    ปิ่นสุภา
11 57 เทศบาลวัดประทุมคณาวาส(นิพัทธ์หริณสูตร์) เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 1. นายวรนิพิฐ    วีรชัยเสวิน
1. นางสาวภัทรชรินธรณ์    ชาตาคม
2. นางเพชราภรณ์    อยู่คล้ำ
12 59 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี เทศบาลเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1. นางสาวปุณยาพร    วงศ์ไทย
1. นางสาวพรรณปพร    จรูญจิตร
2. นายอาทิตย์    รุ้งรุ่งเรือง
13 64 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี1 (บ้านเก่าวิทยา) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 1. นางสาวพรวารี    เพชรทอง
1. นางสาวกนกวรรณ    มาคุ้มทัพ
2. นางสาวนภัสวรรณ์    วรปัญญารัตน์
14 69 โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 1. นางสาวศุภิสรา    สังขละเจดีย์ชัย
1. นายวรพัฒน์    โซ๊ะบำรุง
2. นางสาวสุรีพร    โคตรมี
15 70 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท 1. นางสาวสุนิตา    แป้นเอี่ยม
1. นางใกล้รุ่ง    ทัศนะพงษ์
16 72 โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1. นางสาวชนัญชิดา    ประทุมทอง
1. นางสาววีรดา    หวังมีสุข
2. นางสาวเรืองศา    ชวนชุมกัน
17 75 โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. นางสาวสุนันทา    ใจขาน
1. นางสาวลัดดาวัลย์    บุญศิริ
18 92 โรงเรียนมัธยมนครรังสิต เทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี 1. นางสาวเนตรทิพย์    นวนนิ่ม
1. นางสาวกชกร    รัตนรัตน์
2. นางสาวพรรณทิวา    ชามา
19 93 โรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี) เทศบาลเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1. นางสาวศศิกานต์    บุญเรือน
1. นางธัญญ์นภัส    ช่วยจันทร์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................