งานแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคกลาง ครั้งที่ 16 ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประจำปีการศึกษา 2565
ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
ระหว่างวันที่ 19-21 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2565
สรุปกิจกรรม การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ป.1-ป.3 005
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 1 โรงเรียนเทศบาลวัดห้วยพลู(โชติประชานุเคราะห์) เทศบาลตำบลห้วยพลู จังหวัดนครปฐม 1. เด็กหญิงพรีมนภา    ศรีพูนพันธ์
1. นางสาววิสุดา    ชุ่มเกษร
2. นางเดือนรุ่ง    สังข์เสวก
2 2 โรงเรียนเทศบาล2วัดอ้อมใหญ่(นครราษฏร์วิทยาคาร) เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ จังหวัดนครปฐม 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์    เติมกระโทก
1. นางสาวมยุรี    ช่อสลิด
2. นางสาวอมรรัตน์    แซ่เอี๊ยว
3 3 โรงเรียนบ้านหนองตาแต้ม(ราชประชานุกูล) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กชายธีรภัทร    กิมเฮง
1. นางสาวกมลลักษณ์    บัวล้อม
2. นางสาวสลินรินท์    พวงเงินสกุล
4 4 โรงเรียนวัดป่างิ้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 1. เด็กหญิงบุญญิสา    จำปาใหญ่
1. นางสาวพนิดา    ทานอุทิศ
2. นางเปรมฤดี    สุขศาสตร์
5 5 โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์(มณีวิทยา) เทศบาลเมืองโพธาราม จังหวัดราชบุรี 1. เด็กหญิงชญานี    กรกิจ
1. นางสาวคณิสา    เต็งเจริญ
2. นางสาวยุพิน    วัฒนพงศ์
6 6 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดลำลูกบัว เทศบาลตำบลสามง่าม จังหวัดนครปฐม 1. เด็กหญิงจิดาภา    เล็กประยูร
1. นางรัตชนก    พูลสมบัติ
7 8 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ (ชะอำวิทยาคาร) เทศบาลเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงบุญยพร    สรฤทธิ์
1. นางสาวพิชญ์กานต์    หางนาค
8 10 โรงเรียนเทศบาลบ้านไร่ใหม่ เทศบาลตำบลไร่ใหม่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงวารินี    เต็มดวง
1. นางสาวสริตา    สอนรินทร์
2. นางสาวอรนุชย์    ยอดทอง
9 11 โรงเรียนวัดสาลีโขภิตาราม (อุ่น-อนุสรณ์) เทศบาลตำบลบางพลับ จังหวัดนนทบุรี 1. เด็กหญิงพิชญญา    อุดแก้ว
1. นางอารมณ์    ดอกแย้ม
10 12 โรงเรียนเทศบาลเมืองบางกะดี เทศบาลเมืองบางกะดี จังหวัดปทุมธานี 1. เด็กหญิงวาสนา    แก้วคูณ
1. นางจันทร์ณรงค์    เครือแสง
2. นางสาวธนัชพร    กำลา
11 14 โรงเรียนสหศึกษาบางบัวทอง เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 1. เด็กชายภัคนันท์    แย้มนิยม
1. นายนนทวัฒน์    พินทะ
2. นางอรพินท์    กลิ่นช้าง
12 17 โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดปาโมกข์ (นรสีห์วิทยาคาร) เทศบาลตำบลป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 1. เด็กหญิงณัฐวรา    สุวรรณพุ่ม
1. นายชุมพล    ภู่พวง
2. นางวิมล    พลายชุ่ม
13 18 โรงเรียนเทศบาลหินกอง เทศบาลตำบลหินกอง จังหวัดสระบุรี 1. เด็กชายศุกลวัฒน์    หนองหลวง
1. นางสาวนันทพร    อินปุรณ
2. นางสาวภัทรารวีย์    ธนาธิปจารีย์
14 19 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดต้นสน เทศบาลเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 1. เด็กหญิงลภิศรา    สีดาคำ
1. นางจำลองลักษณ์    พันธ์โต
2. นางสาวปภัสรดา    ศรีนาคนิล
15 20 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขาพระงาม เทศบาลตำบลเขาพระงาม จังหวัดลพบุรี 1. เด็กชายปองคุณ    จันชมภู
1. นางสาวณัฏฐกานต์    ช่องกลาง
16 22 โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ เทศบาลตำบลหนองแค จังหวัดสระบุรี 1. เด็กหญิงจิราวรรณ    มาพล
1. นางสาวกัลยา    มดแสง
2. นางปราณี    ชาญธัญกรรม
17 23 โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดบำรุงธรรม) เทศบาลเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 1. เด็กชายฐากูร    ลาลี
1. นางปริยานุช    สุขใส
2. นางวรัญชนา    คำทรัตน์
18 24 โรงเรียนเทศบาลวัดหัวยาง เทศบาลเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 1. เด็กหญิงพริมา    สิงทอง
1. นางสาวปรรณพัชร์    กองเดช
2. นางสาวพึ่งศักดิ์    พยุงศิลป์
19 25 โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร เทศบาลเมืองบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 1. เด็กหญิงปัณณพร    ช่อมะลิ
1. นางอารีรัตน์    เกตุกัน
20 26 โรงเรียนเทศบาล 4 (เชาวนปรีชาอุทิศ) เทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1. เด็กหญิงอรณิชา    วงศ์ศรีนาค
1. นางทับทิม    ศรีรัตนา
21 27 โรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงพิชญา    เชื้อโพธิ์หัก
1. นางพรรณนภา    เจษฎาลักษณ์
2. นางวัชโรธร    โสภา
22 28 โรงเรียนวัดสามกอ(วงศ์ประชารัฐ) เทศบาลตำบลสามกอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงดวงฤทัย    ชาวพม่า
1. นางสาวธนัญภรณ์    ตาววัฒนา
2. นางสาวศันสิดา    คคนัมพร
23 29 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลกรับใหญ่ เทศบาลตำบลกรับใหญ่ จังหวัดราชบุรี 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา    มลิซ้อน
1. นางสาวไพลิน    ศรีโชติ
24 30 โรงเรียนเทศบาลวัดลักษณาราม (สมุทรราษฎร์วิทยาคาร) เทศบาลตำบลบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายณัชพล    แสงเพ็ชร
1. นางใกล้รุ่ง    เปรี้ยวน้อย
25 33 โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 เทศบาลเมืองท่าโขลง จังหวัดปทุมธานี 1. เด็กหญิงณัฐธิชา    ปัจจังคะตา
1. นายธนพล    จันทร์ตา
2. นางสาวนิภาพร    อุคำพันธ์
26 34 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์) องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี 1. เด็กหญิงศิริวภา    เฉลานอก
1. นางสาวนันท์ฐิมาศ    บุญยงค์
2. นางสาวพูนทรัพย์    ปรีเปรมโอน
27 35 โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง เทศบาลท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงรินลฎา    ดอกบัว
1. นางสาวจรรยา    บุณยโยธิน
2. นางสาวสมฤดี    วิชญานนท์
28 36 โรงเรียนเทศบาลวัดถลุงเหล็ก(ปูนซิเมนต์ไทยอุปถัมภ์) เทศบาลตำบลท่าหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงภูษณิศา    นิลจินดา
1. นางสาวสายพิน    สง่าชาติ
2. นางสาวอรวรรณ    เลิศสงคราม
29 37 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงมนกันต์    พันธุ์เมือง
1. นางนิศานาถ    ฉัตรจังหรีด
2. นางสาวหทัยชนก    แซ่ลิ้ม
30 38 โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงพ่อเขียว เทศบาลตำบลบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กชายภัตธนสันต์    แผนสมบูรณ์
1. นางสาวณัฐนียา    ห้องกระจก
2. นางสาวอุดมลักษณ์    สีม่วง
31 39 โรงเรียนเทศบาลพัฒนา เทศบาลเมืองแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 1. เด็กหญิงณัฏฐริกา    จันทบูรณ์
1. นางณฐาภัค    คงถือมั่น
2. นางสาวรัตนาภรณ์    ทองศิริ
32 41 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้ (เจ้าคุณเชิด อุปถัมภ์) องค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์    สุภาษิต
1. นางกมลชนก    วิเศษพันธ์
2. นางสาวภรศศิร์    ชีวิหาญ
33 42 โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ) เทศบาลเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1. เด็กหญิงธนัชชา    สาริศรี
1. นางสุรีภรณ์    รุ่งเรือง
34 43 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเกษมสรณาราม (วงศ์ประชานุเคราะห์) เทศบาลตำบลอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 1. เด็กชายตรีเนตร    มีภักดี
1. นางศิรภัค    เขียวชะอุ่ม
35 44 โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดส้มเกลี้ยง เทศบาลตำบลปลายบาง จังหวัดนนทบุรี 1. เด็กชายธนวรรธน์    สุขเกษม
1. นางสาวนิศาชล    ประจำ
2. นางสาวปัญญา    เมืองวงศ์
36 45 โรงเรียนเทศบาล ๑ (ขจรเนติยุทธ) เทศบาลเมืองลำสามแก้ว จังหวัดปทุมธานี 1. เด็กหญิงเกวลิน    โสภะสาระ
1. นางสาวนันท์นิชา    ดิษฐ์พาณิชย์
37 46 โรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ 116 นครปากเกร็ด 2 เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1. เด็กหญิงอนุสรา    ศรีจันดี
1. นางอรสา    ทองแสง
38 47 โรงเรียนเทศบาล ๑ สังกัดเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น จังหวัดกาญจนบุรี 1. เด็กหญิงชญาภา    บุญเสมารัตน์
1. นางสาวประวีณา    มุขอ่อน
2. นางสุภาพ    ภูศิริ
39 48 โรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์) เทศบาลตำบลบางนมโค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กชายปัณณวิชญ์    เกตุสุริยงค์
1. นายกฤษณะ    เกตุสุริยงค์
2. นางทวีพร    ฤกษ์มุณี
40 49 โรงเรียนเทศบาล 2 อำนวยวิทย์ เทศบาลเมืองสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงณัฏฐนิชชา    อื้อพานิชย์
1. นางสาวจินตนา    แสนชา
41 51 บ้านหนองบัว องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงประสานสุข    ก้งหวัด
1. นางสาวธนสร    อินทร์จวง
2. นายวรรณเฉลิม    พันธุ์เวช
42 52 โรงเรียนวัดวิเวกวายุพัด เทศบาลตำบลคลองจิก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงสุภาวดี    พรรณวิเชียร
1. นางสาวสุกัญญา    ดวงงาม
43 53 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสามพราน(นครสาระผดุงวิทย์) เทศบาลเมืองสามพราน จังหวัดนครปฐม 1. เด็กหญิงวายุชภัคห์    นาคเกษม
1. นางสาวเยาวเรศ    พ่วงเอี่ยม
44 54 โรงเรียนเทศบาลปราณบุรี(บ้านปลายน้ำ) เทศบาลตำบลปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงสโรชา    นามตะ
1. นางรัชนี    แตงยิ้ม
2. นายศิริศักดิ์    โค้วบุญญะราศรี
45 55 โรงเรียนเทศบาลนาดี เทศบาลตำบลนาดี จังหวัดสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงกนกทิพย์    อ่อนเกตุ
1. นางสาวพชรวี    มักมะยม
2. นางสาวสินีรัตน์    แก้ววิชิต
46 56 โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม (เปี่ยมวิทยาคม) เทศบาลนครสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงญารินดา    สาวเพชรดี
1. นางสาวจุรีพร    แนวมั่งมี
2. นางมณีรัตน์    พ่วงบุญมาก
47 57 โรงเรียนเทศบาลแสงวณิชอุปถัมภ์ เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงปรายฟ้า    สกุลเมือง
1. นางสุจิรา    ฤทธิรณ
48 59 โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี เทศบาลเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1. เด็กชายอดิศักดิ์    ขำกัน
1. นางสาวภริสสิญา    อัครสุขภิรมย์
2. นางสาวเขมิศรา    บุญศิริ
49 60 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก เทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก จังหวัดสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงฐิตารัตน์    ชูทัน
1. นางพิชญ์ญา    ถิระมนัส
2. นางสาวสุดารัตน์    ทรัพย์สินไพบูลย์
50 61 โรงเรียนเทศบาล๑บ้านตาลเจ็ดยอด เทศบาลตำบลไร่เก่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กชายปิยพัชร    บัวพูล
1. นางสาวกัณฐมณี    อภิรักษ์ชัยพร
2. นางสาวดารุณี    ลามคำ
51 62 โรงเรียนเทศบาลบ้านเขาน้อย เทศบาลตำบลเขาน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กชายตะวัน    ยูนุ
1. นางสาวบุญจง    ศรีสวัสดิ์
2. นางสาววัชรี    จันทร์เทศ
52 63 โรงเรียนหรเทพ(รุ่งเรืองประชาสามัคคี) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 1. เด็กหญิงสุทธิดา    คำนวณฤกษ์
1. นางสาวนิสากร    เคาศรี
53 64 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี2 (บ้านหนองอำเภอจีน) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 1. เด็กชายเตชินท์    สาวสุดใจ
1. นางสาวชลิวรรณ    ปราบไพรี
54 65 โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองบัว เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงสุดารัตน์    ชนะภัย
1. นางสาวยุพา    ทรายละเอียด
55 66 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดแก้วจันทราราม เทศบาลตำบลโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 1. เด็กหญิงปลายฝน    ชื่นรัตน์
1. นางฉวีวรรณ    เพาะปลูก
2. นางสาวเพลินพิศ    มากทอง
56 68 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขางู เทศบาลตำบลเขางู จังหวัดราชบุรี 1. เด็กหญิงชนิภรณ์    เสียงเสนาะ
1. นางสาวนุชจรี    ยกกลิ่น
2. นางเบญจวรรณ    เชิดศรี
57 69 โรงเรียนบางคูลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 1. เด็กหญิงฟ้าใส    เสือทิม
1. นางกฤตชญา    โตระหงษ์
2. นางสาวยมนา    แตงอ่อน
58 71 โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงปุณณิศา    สาสุข
1. นางประนอม    เจริญสุข
2. นางศิริรัตน์    มั่นศิล
59 72 โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงมนัญชยา    วับสันเทียะ
1. นางสาวกุลนิษฐ์    ดีพลงาม
60 73 โรงเรียนเทศบาลตำบลหนองม่วง เทศบาลตำบลหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 1. เด็กหญิงปิยนุช    พันเริง
1. นางกนกวรรณ    กลิ่นขจร
2. นางสาวปรียาภรณ์    อัครเมธาวงศ์
61 74 โรงเรียนเทศบาลเสาธงหิน เทศบาลตำบลเสาธงหิน จังหวัดนนทบุรี 1. เด็กหญิงชัญญณัท    พรหมดวง
1. นางสาววาสนา    ยิ้มอยู่
2. นางอรชร    วรรณสอน
62 75 โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงศิรินภา    คงจุติ
1. นางสาวภรณ์ทิพย์    ปานปลอด
2. นางสาวยุพิน    อินไชยา
63 76 โรงเรียนเทศบาลวัดเจ้าเจ็ดนอก เทศบาลตำบลเจ้าเจ็ด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงธนพร    ตรีวิก
1. นายภานุพงศ์    ทองลิ่ม
2. นายสรวิศ    ยังอุ่น
64 77 โรงเรียนเทศบาลหลักเมือง เทศบาลตำบลหลักเมือง จังหวัดราชบุรี 1. เด็กชายธีรภัทร    ประเสริฐจิตร
1. นางสาวพัชราภรณ์    ศรีจันทร์สะอาด
65 78 โรงเรียนเทศบาลบ้านหมี่ เทศบาลเมืองบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 1. เด็กหญิงนงนภัส    พรรณา
1. นางภัทนียา    ประภาสโนบล
66 80 โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ เทศบาลเมืองเขาสามยอด จังหวัดลพบุรี 1. เด็กหญิงสุนัญชญา    ทองคำ
1. นางสาวกนกวรรณ    แสงทอง
67 81 โรงเรียนอนุบาล(เทศบาล2) เทศบาลตำบลโคกตูม จังหวัดลพบุรี 1. เด็กชายนาวา    จุลเกตุ
1. นางสาวพัชราภรณ์    แก้วชนะ
2. นางสาวรัตนาภรณ์    สุวรรณมงคล
68 82 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ดี เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 1. เด็กชายรพีพงศ์    อั้วจันทึก
1. นางจิตติมา    ซื่อดี
2. นางสาวแก่นนภา    ชูพูล
69 83 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร จังหวัดสุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงนฤมล    เทศทอง
1. นางสายฝน    ชาวเมือง
2. นายอภิชา    ขาวประทุม
70 84 โรงเรียนเทศบาลตำบลสรรพยา เทศบาลตําบลสรรพยา จังหวัดชัยนาท 1. เด็กหญิงชวัลลักษณ์    ทัพกาญจน์
1. นางพรรณณี    พันธุ์หวาด
2. นายวิสุทธิ์    พันธุ์หวาด
71 88 โรงเรียนเสนาบดี เทศบาลเมืองเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงชญานันท์    บ้านขมิ้น
1. นางสาวอรัญญา    สร้อยสอาด
2. นางสาวเบญจา    ตรีสุทธิผล
72 89 โรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ เทศบาลตำบลทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์    รังษี
1. นางสาวกฤษณา    เนินทองผา
2. นายธนวัฒน์    เดชวงษา
73 90 โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา เทศบาลเมืองบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 1. เด็กหญิงปรารถนา    ขุนสวัสดิ์
1. นางสาวนวรัตน์    ตั้งตระกูล
2. นายวิฑูรย์    ทองคง
74 91 โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์ เทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1. เด็กชายรัชชานนท์    ศรีมันตะ
1. นางณภัค    ฉวีวรณ์
75 92 โรงเรียนประถมศึกษานครรังสิต เทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี 1. เด็กหญิงนรินทิพย์    เต็งห้อจั่น
1. นางสาวพิมพ์ลภัส    แสงอนันต์
2. นางสาวหทัยชนก    ชูมา
76 93 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) เทศบาลเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1. เด็กชายภัทรเดช    วอนยิน
1. นางสาวแสงดาว    ไผ่ล้อม
77 94 โรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์ เทศบาลเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงอมลรดา    สุขลาภ
1. นางสายพิน    ทหารเพียง
2. นางอัญชลี    สำราญอยู่
78 96 โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย เทศบาลนครอ้อมน้อย จังหวัดสมุทรสาคร 1. เด็กชายปรเมศวร์    โพธิ์พล
1. นางสาวอณิชญา    ลืออ้าย
79 98 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ(วัดหนองปลากะดี่) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ จังหวัดสระบุรี 1. เด็กหญิงขวัญชนก    ธงศรี
1. นางสาวจุฑาธิป    เทียนทอง
80 99 โรงเรียนเทศบาล 1 (สหราษฎร์วิทยา) เทศบาลตำบลอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงวริศญาดา    บัวสีตัน
1. นางสาวศศิวิมล    ตระกูลมาภรณ์
2. นางสาวษิญาดา    พระเนตร
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................