งานแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคกลาง ครั้งที่ 16 ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประจำปีการศึกษา 2565
ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
ระหว่างวันที่ 19-21 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2565
สรุปกิจกรรม การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ป.4-ป.6 059
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 2 โรงเรียนเทศบาล2วัดอ้อมใหญ่(นครราษฏร์วิทยาคาร) เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ จังหวัดนครปฐม 1. เด็กชายเซตะยา    -
2. เด็กชายธีรภัทร    คุณสมบัติ
3. เด็กชายรังสิมันต์    ชาติเจริญ
1. นายธนภัทร    เพิ่มพูล
2. นายศุภชัย    แก้วมณี
2 4 โรงเรียนวัดป่างิ้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 1. เด็กชายอนุพงษ์    ยุติธรรม
2. เด็กชายวีรณัตร    ทะนวนรัมย์
3. เด็กชายธีรภัทร    ห้วยจันทร์
1. ว่าที่ร้อยตรีจุมพล    สัมมาสิทธิ์
2. นายอัฐพล    ขำทอง
3 5 โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์(มณีวิทยา) เทศบาลเมืองโพธาราม จังหวัดราชบุรี 1. เด็กหญิงภัคจิรา    ชะเกตุ
2. เด็กหญิงอภิณญา    เปลี่ยนศรี
3. เด็กหญิงนภวรรณ    นาคอ่อน
1. นางสาวกัลยา    โพธิ์พัฒนชัย
2. นางสุถาพร    โพธิ์พัฒนชัย
4 6 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดลำลูกบัว เทศบาลตำบลสามง่าม จังหวัดนครปฐม 1. เด็กชายวรายุส    ชูราศรี
2. เด็กชายปรเมศวร์    ภาวงค์
3. เด็กชายสุขพาโชค    ทองชมพู
1. นายธวัชชัย    ศรีคำ
5 8 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเนรัญชรา เทศบาลเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายธนภูมิ    ไทยสงฆ์
2. เด็กชายพลพล    บางม่วงงาม
3. เด็กชายปรีดา    มากมูล
1. นางสาวจันทิมา    ทองดี
2. นางสาวนิชนันท์    กลิ่นงาม
6 11 โรงเรียนวัดสาลีโขภิตาราม (อุ่น-อนุสรณ์) เทศบาลตำบลบางพลับ จังหวัดนนทบุรี 1. เด็กหญิงกนกวรรณ    ขันทา
2. เด็กหญิงรุ่งเรือง    ขวัญเมือง
3. เด็กหญิงปริศนา    นครชัย
1. นางสาวกุนท์ลดา    ศรีเทพ
2. นางสาวนพรัตน์    สิงห์โห
7 12 โรงเรียนเทศบาลเมืองบางกะดี เทศบาลเมืองบางกะดี จังหวัดปทุมธานี 1. เด็กชายสุริยพงศ์    พงค์เกษตร
2. เด็กชายอชิตะ    วงษ์ศิลา
3. เด็กชายฌานิศ    มาลา
1. นายภมรพล    อ่ำเอี่ยม
2. นางสาววารุณี    บุณยะจักร์
8 17 โรงเรียนเทศบาลวัดโบสถ์วรดิตถ์(ศรีราษฎร์อุปกฤติ) เทศบาลตำบลป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 1. เด็กชายธนรัตน์    นิ่มนาค
2. เด็กชายณัฐภูมิ    สุวรรณเหลา
3. เด็กชายอภิศักดิ์    โอฐคำดี
1. นางสาวขวัญตา    ละวาทิน
2. นางสาวสุจิราวดี    ชโลธร
9 18 โรงเรียนเทศบาลหินกอง เทศบาลตำบลหินกอง จังหวัดสระบุรี 1. เด็กชายชิษณุ    พงษ์จันทร์
2. เด็กชายอติวิชญ์    เกตุสุวรรณ
3. เด็กชายกษิดิ์เดช    บุญมา
1. นายชัยพร    พรชัยอรรถกุล
2. นางสาวชิดชนก    มงคล
10 22 โรงเรียนเทศบาล 3 สหมิตรมงคงตั้งตรงจิตร 6 เทศบาลตำบลหนองแค จังหวัดสระบุรี 1. เด็กหญิงวันวิสา    เขียวแกล
2. เด็กหญิงพิมพ์นิภา    แซ่พ่าน
3. เด็กหญิงซู ซู    -
1. นายภาคีนัย    จันทร์สุเทพ
2. นางเปรมจิตร    จังอินทร์
11 23 โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดบำรุงธรรม) เทศบาลเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 1. เด็กหญิงเมชญา    หาเวียง
2. เด็กหญิงสุรีย์พร    แพงแสงสุข
3. เด็กหญิงพิชญธิดา    ขันธราม
1. นางสาวจีรากร    พอจิตร
2. นางสาววราภรณ์    หมีดาษ
12 24 โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย เทศบาลเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 1. เด็กชายสุภานุพงศ์    พินสอน
2. เด็กชายศุภฤกษ์    ชัยนรินทร์
3. เด็กชายสิรวิชญ์    ปานแดง
1. นายชลิต    เสกสรรกุญชร
13 26 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม(สามัคคีพิทยา) เทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1. เด็กหญิงเกศินี    จันทวงษ์
2. เด็กชายภูดิศ    ที่นามาก
3. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์    แซ่จิว
1. นางนิภาพร    ดีพรม
14 28 โรงเรียนวัดสามกอ(วงศ์ประชารัฐ) เทศบาลตำบลสามกอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงศุกร์ศิริ    กิจสมุท
2. เด็กชายซอนอ่อง    -
3. เด็กชายธีระภูมิ    ฤกษ์ธีศรี
1. นายวีรยุทธ    มณีศิลป์
2. นางสาวเบญจา    อุทยานิน
15 29 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลกรับใหญ่ เทศบาลตำบลกรับใหญ่ จังหวัดราชบุรี 1. เด็กชายธนพล    นาคทั่ง
2. เด็กชายกิตติณัฐ์    ทับทิม
3. เด็กชายรัตนพล    มุ่งเครือ
1. ว่าที่ร้อยตรีณัฐวัฒน์    ทองคำ
16 34 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์) องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี 1. เด็กชายธเนศ    ปรีเปรมโอษฐ
2. เด็กชายฐีชากร    เพ็ชรเกต
3. เด็กชายภูกวิน    แก้วแสงใส
1. นายชลันธร    พุฒหอมรื่น
2. นายนนทกร    ชูวงษ์
17 35 โรงเรียนเทศบาลท่าเรือประชานุกูล เทศบาลท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กชายพิพัฒน์    มาอยู่
2. เด็กชายอภิสอง    พันธ์ุจุล
3. เด็กชายสุภัทร    แซ่เตีย
1. นายบัณฑิต    ขอวาดกลาง
2. นายเอนก    อินทร
18 37 โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1. เด็กชายชัชชัย    รุ่งราตรี
2. เด็กชายชัยสิทธิ์    เรืองฉ่าง
3. เด็กชายอนาวิล    จันทรสุข
1. นางสาวกิตฏิมา    บุญทรัพย์
2. นางสาวนฤมล    ดำขำ
19 38 โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงพ่อเขียว เทศบาลตำบลบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กชายวัชรากร    มะวงศ์ษา
2. เด็กชายอชิระ    โสดา
3. เด็กหญิงอริสรา    สุพรรณี
1. นางสาววนิดา    ผลโอฐ
2. นายสุรชาติ    ฉ่ำแสง
20 39 โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง เทศบาลเมืองแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 1. เด็กชายวรรณชาติ    ทันละกิจ
2. เด็กชายอิสราณุวัฒน์    มณีวรรณ
3. เด็กชายพันธการณ์    สุขคำ
1. นายบรรจบ    ตางจงราช
2. นายสุรัตน์    แสงป้อม
21 40 โรงเรียนเทศบาลวัดสิงห์สถิตย์ เทศบาลตําบลวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท 1. เด็กชายธีรภัทร    ภัยมุ้ย
2. เด็กชายชัยนันท์    น้อยจาน
3. เด็กชายไพรวัฒน์    พาดขุนทด
1. นางจงกล    สิงห์คา
2. นายศตะริน    อชะเมตรา
22 42 โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์) เทศบาลเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1. เด็กหญิงนภัสวันต์    ลายเงิน
2. เด็กหญิงกนกวรรณ    สโมสร
3. เด็กหญิงณัชชารมณ์    โอชารส
1. นางสาวนิภาภัทร์    ถนอมทรัพย์
2. นายพิชญ์วัชร    บุญเรืองรอด
23 43 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเกษมสรณาราม (วงศ์ประชานุเคราะห์) เทศบาลตำบลอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงจรณพร    นิลวงค์
2. เด็กหญิงเศาวรา    ชาวสมุทร
3. เด็กหญิงอรจิรา    พริ้งพร้อม
1. นางพัชรดา    สืบสิงห์
2. นางสาววราภรณ์    ปุญญมาโนชญ์
24 44 โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดอุบลวนาราม เทศบาลตำบลปลายบาง จังหวัดนนทบุรี 1. เด็กชายธนโชติ    วรรณดี
2. เด็กชายณัฐพัชร์    โอวาท
3. เด็กชายผไทเทพ    ใจเอื้อ
1. นายกิตติพงษ์    เสลารัตน์
2. นายฉัตรชัย    เตมีสุภาพ
25 45 โรงเรียนเทศบาล ๑ (ขจรเนติยุทธ) เทศบาลเมืองลำสามแก้ว จังหวัดปทุมธานี 1. เด็กชายวาทิน    แย้มชม
2. เด็กชายอชิรวิชญ์    วินทะไชย
3. เด็กชายก่อคณิณ    หากระสังข์
1. นางสาวพัชรากร    เชยกลิ่นเทศ
26 48 โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตอนุสรณ์) เทศบาลตำบลบางนมโค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงพรสวรรค์    ชนะฤทธิ์
2. เด็กชายนันทฉัตร    สุขหุ้ม
3. เด็กชายธารา    สังข์ทอง
1. นายนิรันดร    บุญปลูก
2. นางสาวไพรินทร์    ชูสาตร
27 49 โรงเรียนเทศบาล 5 วัดศรีสำราญ เทศบาลเมืองสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 1. เด็กชายปกรณ์เกียรติ    ดอกกุหลาบ
2. เด็กชายธนกฤต    เม่นหรุ่ม
3. เด็กชายอนุวัฒน์    ชาวเพชร
1. นายกฤษดา    เฉิดมนูเสถียร
2. นางสาวอคัมย์ศิริ    จันทร์เรือง
28 51 บ้านหนองบัว องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กชายวรากร    หน่อทิม
2. เด็กชายณัฐวุฒิ    คชพันธ์
3. เด็กหญิงณิชา    พลับใหญ่
1. นายภูมิรพี    พิลา
2. นายวรรณเฉลิม    พันธุ์เวช
29 53 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสามพราน(นครสาระผดุงวิทย์) เทศบาลเมืองสามพราน จังหวัดนครปฐม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์    ไวธัญญกิจ
2. เด็กชายปิยพัฒน์    สุขศรีศักดิ์สิทธิ์
3. เด็กชายนเดชน์    แก้วจีน
1. นางสาวรสสุคนธ์    มีชำนาญ
2. นางสาวสิริกร    พูลสมบัติ
30 55 โรงเรียนเทศบาลนาดี เทศบาลตำบลนาดี จังหวัดสมุทรสาคร 1. เด็กชายธนากร    ม่วงกลม
2. เด็กชายวีรพล    บุญทับ
3. เด็กชายวรพงษ์    ปิตโต
1. นางสาวธัญรดา    สุวรรณปาน
2. นางสาววันเพ็ญ    จุฬาวรรณ
31 56 โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน) เทศบาลนครสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1. เด็กชายนาทณรงค์    แสนผุ
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์    โสมชัย
3. เด็กชายอภิญญา    สุขดวง
1. นายทศพล    เกิดอนันต์
2. นางประติชญา    ชูเฉลิม
32 57 โรงเรียนเทศบาลแสงวณิชอุปถัมภ์ เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 1. เด็กชายศุพร    อยู่สวัสดิ์
2. เด็กหญิงมธุรส    เอกจิตต์
3. เด็กหญิงกรรณิกา    อายุยงค์
1. นางอโณชา    แก้วมรกต
33 59 โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี เทศบาลเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1. เด็กชายชุติพนธ์    เพ็งขำ
2. เด็กชายวัทธิกรณ์    พวงใบดี
3. เด็กชายอัคนี    สร้อยจำปา
1. นางนันทรัตน์    เพ็งขำ
2. นางสาวหยกมณี    สินพูล
34 61 โรงเรียนเทศบาล๑บ้านตาลเจ็ดยอด เทศบาลตำบลไร่เก่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กชายฟีโน่    -
2. เด็กหญิงพิชญาภัค    เนตรสน
3. เด็กหญิงโศรญา    อ่างหิน
1. นางจุฑามาศ    เผื่อนเพาะ
2. นางณัฐณิชา    เขียวไปรเวช
35 62 โรงเรียนค่ายธนะรัชต์ เทศบาลตำบลเขาน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงธิตินันท์    เฉลิมบุญ
2. เด็กหญิงพัทธนันท์    มะกง
3. เด็กหญิงศิรประภา    สุวรรณ์ประดิษฐ
1. นางชยุตรา    วัฒนวงศ์สุโข
2. นายสุริยะ    วัฒนวงศ์สุโข
36 63 โรงเรียนหรเทพ(รุ่งเรืองประชาสามัคคี) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 1. เด็กชายพงษ์เดช    อินทสร
2. เด็กชายธนดล    เพ็งนุ่ม
3. เด็กชายวิศวะ    พันธุ์พูล
1. นางสุกัญญา    บุญอนันต์
2. นางสาวเกศรินทร์    เจริญยิ่ง
37 65 โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองบัว เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กชายณัฐกิตต์    ยีขาม
2. เด็กหญิงดลพร    อยู่เจริญ
3. เด็กหญิงพรรณทิพย์    ทิพย์สิงห์
1. นางสาววัชรี    นุชอิ่ม
38 66 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดแก้วจันทราราม เทศบาลตำบลโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 1. เด็กหญิงธนพร    ฤกษ์บุปผา
2. เด็กหญิงชนิดาภา    นาคแก้ว
3. เด็กหญิงวรพิชชา    สืบสุภาพ
1. นางกมลวรรณ    จันทร์แปลง
2. นางอังอร    แสวานี
39 68 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขางู เทศบาลตำบลเขางู จังหวัดราชบุรี 1. เด็กหญิงชุติมณฑน์    พูลขวัญ
2. เด็กหญิงพรลภัส    ภูฆัง
3. เด็กหญิงชรินธร    บุญแท่ง
1. นางปุญชรัศมิ์    ภูษณะพงษ์
40 69 โรงเรียนตลาดบางคูลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 1. เด็กชายศุภกฤต    คงอ่อน
2. เด็กชายกิตติกวิน    สนาม
3. เด็กชายวชิรวิทย์    แก้วอุดม
1. นางมนธิชา    อ้นจีน
2. นายวิชัย    อ้นจีน
41 71 โรงเรียนเทศบาลวัดตองปุโบราณคณิสสร เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กชายทศทิศ    อินสนอง
2. เด็กชายวรภัทร    บุญรอด
3. เด็กชายชิติพัทธ์    ภาคบงกช
1. นายวีระศักดิ์    สร้อยทอง
2. นายเรวัต    ทับทิมเจือ
42 73 โรงเรียนเทศบาลตำบลหนองม่วง เทศบาลตำบลหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 1. เด็กหญิงกุลรัตน์    ปรีสวิง
2. เด็กชายธนัชชา    พระกลาง
3. เด็กชายธรรมรักษ์    ร้อยลา
1. นางสาวณัฐิดา    เหล็กด่าน
2. นางสาวประกายกาล    พานทอง
43 75 โรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเต่า เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กชายรัฐภูมิ    เรืองฤทธิ์
2. เด็กชายเกษม    อินทร์เลื่อม
3. เด็กชายศุภณัฐ    ช่อจันทร์
1. นายประสาน    ศรีแก้ว
2. นายสุรวุฒ    คงกระพันธ์
44 76 โรงเรียนเทศบาลวัดเจ้าเจ็ดนอก เทศบาลตำบลเจ้าเจ็ด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กชายณัชภูมิ    ทรงพล
2. เด็กชายทิพากร    อินใจดี
3. เด็กชายธนพลย์    ขุนทอง
1. นายวิโรจน์    ธิราชัย
2. นายสรวิศ    ยังอุ่น
45 80 โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ เทศบาลเมืองเขาสามยอด จังหวัดลพบุรี 1. เด็กหญิงวรรณษา    สีศีล
2. เด็กหญิงมุกดา    เพ็งมา
3. เด็กชายศักดินันท์    ทรัพย์ศิริ
1. นางสาวกวินตรา    ไหมเจริญ
2. นางพรพิมล    แจ่มสาคร
46 81 โรงเรียนเทศบาล1(ซอย6) เทศบาลตำบลโคกตูม จังหวัดลพบุรี 1. เด็กชายปวริศ    นิลยิ่งดี
2. เด็กชายธนกฤต    แก้วตา
3. เด็กชายณปกรณ์    ทองโชติ
1. นางสาวภชินี    ตรีรัตน์
2. นายรังสรรค์    ลาเหลา
47 88 โรงเรียนเสนาบดี เทศบาลเมืองเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กชายณัฐนนท์    พึ่งสุข
2. เด็กชายศุภณัฐ    ขวัญมุข
3. เด็กชายชยพล    พบศิลา
1. นางสาวปิยนุช    มงคลฉัตร์
2. นายมนัส    สุขโชค
48 90 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดบ้านโป่ง เทศบาลเมืองบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 1. เด็กหญิงปรานปริยา    เคนน้อย
2. เด็กชายภัทรพล    หิริกูล
3. เด็กชายอนุรักษ์    แผ่นทอง
1. นางสุภาพร    ไพพิจิตร
2. นางสุมาลี    อ่อนละมัย
49 91 โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ เทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา    ม่วงพรวน
2. เด็กชายนพคุณ    กั้วนามน
3. เด็กชายมินธดา    อยู่สินธ์
1. นางสาวกนกวรรณ    จินโณภาส
2. นายสิทธิศักดิ์    คิดเข่ม
50 92 โรงเรียนดวงกมล เทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี 1. เด็กหญิงอารยา    หอกรอง
2. เด็กชายธนธร    วัฒนธรรม
3. เด็กชายจรินทร์เกษม    สภาเอี่ยมจิตร
1. นายจารุพัฒน์    เตชะอ้าย
2. นางสาวธารนันท์    สุขสมโภชน์
51 93 โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสัตตนารถปริวัตร) เทศบาลเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1. เด็กชายไกรวิชญ์    เครือแตง
2. เด็กหญิงทัศนนันท์    สมพร
3. เด็กหญิงกมลชนก    สุนทรประเสริฐ
1. นางธนาภรณ์    บุรณศิริ
2. นางเบญจวรรณ    ภัทรสถิรกุล
52 94 โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส เทศบาลเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงดวงพร    เที่ยงธรรม
2. เด็กหญิงณัฐธิดา    สำราญ
3. เด็กหญิงพิมลัดดา    วราภรณ์วิมลชัย
1. นางจันทิรา    สุขสมบุญ
2. นางสาวดวงพร    ปักษา
53 96 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย เทศบาลนครอ้อมน้อย จังหวัดสมุทรสาคร 1. เด็กชายณัฐภัทร    ประสารวงศ์
2. เด็กหญิงธนัชพร    ปานทอง
3. เด็กหญิงนภัสสร    เทียมเมือง
1. นางสาวพัชรี    นิ่มรักษา
54 98 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ(วัดหนองปลากะดี่) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ จังหวัดสระบุรี 1. เด็กหญิงปัณณิกา    แซ่เอี๊ยบ
2. เด็กหญิงบัณฑิตา    สีรา
3. เด็กหญิงกฤติกาญ    อ่อนผา
1. นางสาวสุวรรณา    จันทาบุตร
2. นายโฆษิต    แสงสุข
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................