งานแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคกลาง ครั้งที่ 16 ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประจำปีการศึกษา 2565
ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
ระหว่างวันที่ 19-21 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2565
สรุปกิจกรรม การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ป.4-ป.6 006
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 1 โรงเรียนเทศบาลวัดห้วยพลู(โชติประชานุเคราะห์) เทศบาลตำบลห้วยพลู จังหวัดนครปฐม 1. เด็กหญิงวรรวษา    ขำต้นวงษ์
1. นางสาวธนมล    คงเปี่ยม
2. นางเสาวลักษณ์    หงษ์ทอง
2 2 โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร) เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ จังหวัดนครปฐม 1. เด็กหญิงธนิษฐา    สารสิทธิ์
1. นางสาวกัญญ์นิษฐา    บัณฑิตธนสกุล
2. นางศรีสมพร    โกมารทัต
3 3 โรงเรียนบ้านหนองตาแต้ม(ราชประชานุกูล) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กชายชลทิศ    ชาวแพรกน้อย
1. นางวันทนา    บุปผาชาติ
2. นางสาวสลินรินท์    พวงเงินสกุล
4 4 โรงเรียนวัดป่างิ้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 1. เด็กหญิงภคพร    ยอดคำ
1. นางสาวปัทมา    ทองขาว
2. นางสาวภัชญาพร    ไทยงาม
5 5 โรงเรียนเทศบาลวัดโชค(ธรรมเสนานีวรคุณ) เทศบาลเมืองโพธาราม จังหวัดราชบุรี 1. เด็กหญิงอาริตา    น่วมสำราญ
1. นายสมส่วน    เพาะผล
6 6 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดลำลูกบัว เทศบาลตำบลสามง่าม จังหวัดนครปฐม 1. เด็กหญิงธัญชนก    สุวรรณเทศ
1. นางรัตชนก    พูลสมบัติ
7 8 โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านห้วยทรายใต้ เทศบาลเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงอัยลดา    เหลาะหลง
1. นางสาวมินตรา    ทองดี
8 10 โรงเรียนเทศบาลบ้านไร่ใหม่ เทศบาลตำบลไร่ใหม่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงธิญาดา    จิตร์จริตพงษ์
1. นางสาววัลย์ลิกา    ช่วยประสิทธิ์
2. นางสาวสริตา    สอนรินทร์
9 11 โรงเรียนวัดสาลีโขภิตาราม (อุ่น-อนุสรณ์) เทศบาลตำบลบางพลับ จังหวัดนนทบุรี 1. เด็กชายอดิสรณ์    พุฒรุ่ง
1. นางวาสนา    เสริฐสอน
10 12 โรงเรียนเทศบาลเมืองบางกะดี เทศบาลเมืองบางกะดี จังหวัดปทุมธานี 1. เด็กหญิงพชรพร    ประเสริฐกุล
1. นางสาวธนัชพร    กำลา
2. นางสาวปฏิญญา    ซื่อสัตย์
11 14 โรงเรียนสหศึกษาบางบัวทอง เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 1. เด็กหญิงชาลิสา    ทุมดี
1. นายนนทวัฒน์    พินทะ
2. นายสุริยะ    ตั้งมั่น
12 17 โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดปาโมกข์ (นรสีห์วิทยาคาร) เทศบาลตำบลป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 1. เด็กหญิงศศิธร    ทรัพย์สุนทร
1. นายชุมพล    ภู่พวง
2. นางวิมล    พลายชุ่ม
13 18 โรงเรียนเทศบาลหินกอง เทศบาลตำบลหินกอง จังหวัดสระบุรี 1. เด็กหญิงวชิรญาณ์    ทองสถิตย์
1. นางสาวนันทพร    อินปุรณ
2. นางสาวราตรี    ใบเกตุ
14 19 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดต้นสน เทศบาลเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 1. เด็กหญิงณัฐศินี    มีศิริ
1. นางวนิดา    สายะวงศ์
2. นางสาวศิริรัตน์    ชีระภากร
15 20 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขาพระงาม เทศบาลตำบลเขาพระงาม จังหวัดลพบุรี 1. เด็กหญิงจิตรานุช    หลักเพชร
1. นางวริศรา    พูลภิรมย์
16 22 โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ เทศบาลตำบลหนองแค จังหวัดสระบุรี 1. เด็กหญิงนภัทรตราพร    หาญณรงค์
1. นางน้ำอ้อย    พุฒซ้อน
2. นางพิทยาภรณ์    บุญรินทร์
17 23 โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) เทศบาลเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 1. เด็กหญิงอารยา    แสงบุญไทย
1. นางสาวอภิญญา    ศิริพจนานนท์
2. นางเจียรนัย    จันขุนทด
18 24 โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ เทศบาลเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 1. เด็กชายรัชชานนท์    รัตนวงศ์
1. นางสาววรรษมน    เกิดเสม
2. นางสาววราภรณ์    ศิริยานนท์
19 25 โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร เทศบาลเมืองบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 1. เด็กชายศิรพิชญ์    ศักดิ์ทอง
1. นางพรนภา    คล้ายแพร
20 26 โรงเรียนเทศบาล 4 (เชาวนปรีชาอุทิศ) เทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1. เด็กหญิงณิชนันทร์    รอดไพล
1. นางทับทิม    ศรีรัตนา
21 27 โรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงรุ่งรดา    แย้มบุรี
1. นางลาวรรณ    แตงวงษ์
2. นางสำอางค์    เจริญฤทธิ์
22 28 โรงเรียนวัดสามกอ(วงศ์ประชารัฐ) เทศบาลตำบลสามกอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์    กลิ่นเกษร
1. นางสาวธนัญภรณ์    ตาววัฒนา
2. นางสาวศันสิดา    คคนัมพร
23 29 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลกรับใหญ่ เทศบาลตำบลกรับใหญ่ จังหวัดราชบุรี 1. เด็กหญิงภัทราพร    ตรีรัตน์
1. นางสาวธิดารัตน์    ยังวัดหลวง
24 30 โรงเรียนเทศบาลวัดลักษณาราม (สมุทรราษฎร์วิทยาคาร) เทศบาลตำบลบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายญาณพัฒน์    แสงมงคล
1. นางสาวศิริกัญญา    สกุลมีสมบัติ
2. นางสายรุ้ง    ม่วงอุมิงค์
25 33 โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 เทศบาลเมืองท่าโขลง จังหวัดปทุมธานี 1. เด็กหญิงภัทริน    กัลยา
1. นายบัณฑิต    แตงอ่อน
2. นางสาวประภาภรณ์    สมงาม
26 34 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์) องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี 1. เด็กชายกิตติวัฒ    ไสชาติ
1. นางสาวนันท์ฐิมาศ    บุญยงค์
2. นางสาวพูนทรัพย์    ปรีเปรมโอน
27 35 โรงเรียนเทศบาลท่าเรือประชานุกูล เทศบาลท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงญาณิศา    พิมพ์สุวรรณ
1. นางจุฑามาศ    ศรีมาลา
2. นางสุนทรี    ศุกรีเขตร
28 36 โรงเรียนเทศบาลวัดถลุงเหล็ก(ปูนซิเมนต์ไทยอุปถัมภ์) เทศบาลตำบลท่าหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงสุจิตรา    ปานา
1. นายปิยะบุตร    บูรพนาวิบูลย์
2. นางศิริรัตนา    โอภาษี
29 37 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงภัทรภา    ขวัญเมือง
1. นางนิศานาถ    ฉัตรจังหรีด
2. นางสาวหทัยชนก    แซ่ลิ้ม
30 38 โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงพ่อเขียว เทศบาลตำบลบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กชายนัธทวัฒน์    แพรดอก
1. นางสาวณัฐนียา    ห้องกระจก
2. นางสาวอุดมลักษณ์    สีม่วง
31 39 โรงเรียนเทศบาลพัฒนา เทศบาลเมืองแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 1. เด็กหญิงปรารถนา    ทิศสวาย
1. นางณฐาภัค    คงถือมั่น
2. นางสาวรัตนาภรณ์    ทองศิริ
32 40 โรงเรียนเทศบาลวัดสิงห์สถิตย์ เทศบาลตําบลวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท 1. เด็กหญิงพิชามญชุ์    นุ่มคง
1. นางบุญสิตา    สุธรรม
2. นางสาวอาภาภรณ์    ศิริปี
33 41 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้ (เจ้าคุณเชิด อุปถัมภ์) องค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงวิธิตา    ธารฤทธิ์
1. นางสาวกาญจนธัช    มั่นเพชร
2. นางสาวนพเก้า    หล่อเหลี่ยม
34 42 โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ) เทศบาลเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1. เด็กหญิงอรัญญา    บัวทอง
1. นางสาวทิพย์สุวรรณ    แก้วมณีศิลป์
35 43 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเกษมสรณาราม (วงศ์ประชานุเคราะห์) เทศบาลตำบลอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงสุธิมา    ฟักชาวกรุง
1. นางรดา    สือตระกูล
2. นางสาวเบญจวรรณ    ชำนาญสิงห์
36 44 โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชื่นวิทยาคม) เทศบาลตำบลปลายบาง จังหวัดนนทบุรี 1. เด็กหญิงณกมล    ปาละตา
1. นางวารีรัตน์    กลั่นด้วง
2. นางสาววาสนา    พลอยเพชร
37 45 โรงเรียนเทศบาล ๑ (ขจรเนติยุทธ) เทศบาลเมืองลำสามแก้ว จังหวัดปทุมธานี 1. เด็กหญิงกมลพร    มุ่งยุทธกลาง
1. นางสาวสุชาดา    สีลี
38 46 โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา) นครปากเกร็ด ๑ เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1. เด็กหญิงธัญญรัตน์    รัตนเสถียร
1. นางรัติยา    ศรีจงใจ
2. นางสาวอิสรา    บริสุทธิ์
39 47 โรงเรียนเทศบาล ๑ สังกัดเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น จังหวัดกาญจนบุรี 1. เด็กหญิงบุณณดา    หนูน้อย
1. นางสาวดวงพร    พันธุ์ภักดี
40 48 โรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์) เทศบาลตำบลบางนมโค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงปัณณพร    ทันวัน
1. นายกฤษณะ    เกตุสุริยงค์
2. นายนัฐพล    อนันตริยกุล
41 49 โรงเรียนเทศบาล 2 อำนวยวิทย์ เทศบาลเมืองสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงจินต์จุฑา    บุบผาชาติ
1. นางสาวจินตนา    แสนชา
42 52 โรงเรียนวัดวิเวกวายุพัด เทศบาลตำบลคลองจิก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงปานทิพย์    น้อยมหาพรม
1. นางสาวนิตยา    แสนลา
2. นางสาวมินท์มันตา    ชลาลัยกุลโรจน์
43 53 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสามพราน(นครสาระผดุงวิทย์) เทศบาลเมืองสามพราน จังหวัดนครปฐม 1. เด็กหญิงปวินตรา    นาคะสิตร
1. นางสาวสุจารี    ป้อมสุวรรณ์
44 54 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลปราณบุรี (สอน ฤทธิ์เดช) เทศบาลตำบลปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงอรธิมา    อัครพันธ์
1. นางสาวสุพรรณิการ์    พัฒโนทัย
45 55 โรงเรียนเทศบาลนาดี เทศบาลตำบลนาดี จังหวัดสมุทรสาคร 1. เด็กชายปภิณวิทย์    ลาภเจริญวงศา
1. นางพรทิพย์    ชีแวง
2. นางสาวอัมพา    อุดรพงศ์
46 56 โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม (วัฒนรวมวิทยา) เทศบาลนครสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงพรทิพย์    สุทธิวงศ์ษา
1. นางบังอร    เสาโกมุท
2. นางสมพร    กวางไพร
47 57 เทศบาลวัดประทุมคณาวาส(นิพัทธ์หริณสูตร์) เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 1. เด็กชายภูบดี    เที่ยงแท้
1. นางภณิตาภัทร    มาระเพ็ญ
2. นางสาวอรศุภางค์    คงพิทักษ์
48 59 โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี เทศบาลเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1. เด็กชายธรรมทิตย์    เธียรภัทรโรจน์
1. นางสาวดุจฤดี    วิเศษศรี
2. นางวรรณธานี    เวชชะ
49 61 โรงเรียนเทศบาล๑บ้านตาลเจ็ดยอด เทศบาลตำบลไร่เก่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงณกัญญา    เปรมพุ่ม
1. นายมนูญ    รุ่งเรือง
2. นางสาวเพชรา    ดามพชาติ
50 62 โรงเรียนค่ายธนะรัชต์ เทศบาลตำบลเขาน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา    พุ่มศรีเมือง
1. นางสาววัชโกมน    นาคประเสริฐ
2. นางสาวสุชัญญา    ฉิมพลี
51 63 โรงเรียนหรเทพ(รุ่งเรืองประชาสามัคคี) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 1. เด็กชายภาคิน    รอดทุกข์
1. นายวัลลภ    วิมูลชาติ
52 64 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี2 (บ้านหนองอำเภอจีน) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 1. เด็กหญิงสุกัญญา    ใจยง
1. นางสาววรรณพร    สวนพานิช
53 65 โรงเรียนเทศบาลบ้านค่าย เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงธัญวรรณ    ส้มแป้น
1. นางอารีย์    นิลจู
54 66 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดแก้วจันทราราม เทศบาลตำบลโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 1. เด็กหญิงมนัสนันท์    เงินอุปถัมภ์
1. นางสาวกนกทิพย์    รูโปบล
2. นางประภาพรรณ    จันทร์วิเศษ
55 68 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขางู เทศบาลตำบลเขางู จังหวัดราชบุรี 1. เด็กชายธีรภาพ    ม่อมละมูล
1. นางอัจฉรา    แสงวิสูตร
56 69 โรงเรียนจันทร์ทองเอี่ยม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 1. เด็กหญิงพิชญธิดา    อรรคบุตร
1. นางสาวจริยาวัตร    บัวกนก
2. นางสาวพีรญา    พรเพ็ง
57 71 โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงโศภิตปภา    แจ่มใจหาญ
1. นางจันทิมา    แย้มผิว
2. นางจิรสิริ    นาคะตะ
58 72 โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงพิชญาภัค    ชมเพ็ญ
1. นางสาวนฤมล    เกตุแก้ว
59 73 โรงเรียนเทศบาลตำบลหนองม่วง เทศบาลตำบลหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 1. เด็กหญิงพัชชานันท์    กฤษปิติ
1. นางสาวณัฐิดา    เหล็กด่าน
2. นางสาวประกายกาล    พานทอง
60 75 โรงเรียนเทศบาลบ้านตะเกียบ เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงวรางคณา    ทองยิ้ม
1. นางสาวณัฐธยาน์    โนนพะยอม
61 76 โรงเรียนเทศบาลวัดเจ้าเจ็ดนอก เทศบาลตำบลเจ้าเจ็ด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กชายธนทรัพย์    กิจประมวล
1. นายชัยยะ    การสมมิตร์
2. นางสาววรนุช    พ่วงเพ็ชร
62 77 โรงเรียนเทศบาลหลักเมือง เทศบาลตำบลหลักเมือง จังหวัดราชบุรี 1. เด็กหญิงณัฐริกา    บุญเฉลิม
1. นางสาวนฤชล    สังข์ชู
63 78 โรงเรียนเทศบาลบ้านหมี่ เทศบาลเมืองบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 1. เด็กหญิงจีรนันท์    บุญมี
1. นางศิริวรรณ    คชฤทธิ์
64 80 โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ เทศบาลเมืองเขาสามยอด จังหวัดลพบุรี 1. เด็กหญิงจิดาภา    เทียมเลิศ
1. นางอรุษา    พงศ์วรพล
65 81 โรงเรียนเทศบาล1(ซอย6) เทศบาลตำบลโคกตูม จังหวัดลพบุรี 1. เด็กหญิงภัทรจาริน    คำภา
1. นางสาวกนกวรรณ    พิมพ์พัฒน์
2. นางเยาวรัตน์    ศิลปศร
66 82 โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงวิภาวี    อุ่นใจเพื่อน
1. นางณิชาภัทร    เกษตรลักษมี
2. นางธันว์ธร    วะรีวะราช
67 83 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร จังหวัดสุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงปุณยาพร    กาบแก้ว
1. นางสาวอัจรา    หนูวงษ์
2. นางเสาวนีย์    ทองงาม
68 84 โรงเรียนเทศบาลตำบลสรรพยา เทศบาลตําบลสรรพยา จังหวัดชัยนาท 1. เด็กหญิงชนนิกานต์    ศรีพรมมา
1. นางพรรณณี    พันธุ์หวาด
2. นายวิสุทธิ์    พันธุ์หวาด
69 85 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลบึงคำพร้อย๑ (โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม) องค์การบริหารส่วนตำบลบึงคำพร้อย จังหวัดปทุมธานี 1. เด็กชายสุรเชษฐ์    กิมนอก
1. นางสาวกัณฐภรณ์    นามฉิม
2. นางสาวนิดติญา    แก้วกัณหา
70 88 โรงเรียนเสนาบดี เทศบาลเมืองเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงปวรรัตน์    สุวรรณประเสริฐ
1. นางสาวปภัสนันท์    เจริญสุข
2. นางสาวมณีนาฏ    ตระกูล
71 89 โรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ เทศบาลตำบลทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 1. เด็กหญิงขณิศรา    เนตรสว่าง
1. นายกองพล    ศรีจันทร์
2. นางสาวพรพรรณ    รักสม
72 90 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดบ้านโป่ง เทศบาลเมืองบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 1. เด็กหญิงสินีนาฏ    ปาละจิน
1. นายพิเชฎ    เจริญสุข
2. นางวรรณา    โพธิ์เถื่อน
73 91 โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์ เทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    จิมทอง
1. นางกัลยาณี    สรรพานิช
2. นายอักษราวุฒิ    สัมแดงพันธ์
74 92 โรงเรียนดวงกมล เทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี 1. เด็กหญิงชญานิศ    อิ่มบุญ
1. นางสาวจินตนา    มุยน้อย
2. นายศิวะดล    สีมาพล
75 93 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) เทศบาลเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1. เด็กหญิงภาสินี    อู่สุวรรณ
1. นางภิรัชดา    สุขเกลอ
76 94 โรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์ เทศบาลเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงณัชชา    ศรีสวัสดิ์
1. นางสายพิน    ทหารเพียง
2. นางอัญชลี    สำราญอยู่
77 96 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย เทศบาลนครอ้อมน้อย จังหวัดสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงอรพินท์    ไชยศรีรัมย์
1. นางสาวธัญญรัตน์    มาลัย
78 98 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ(วัดหนองปลากะดี่) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ จังหวัดสระบุรี 1. เด็กชายพุทธ    ทวีชาติ
1. นางสาวศิริพร    สุมันดา
79 99 โรงเรียนเทศบาล 1 (สหราษฎร์วิทยา) เทศบาลตำบลอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงศศิพิมพ์    สมประสงค์
1. นางกิติยา    แสงทอง
2. นางจิราภรณ์    วุฒิชัยรังสรรค์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................