งานแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคกลาง ครั้งที่ 16 ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประจำปีการศึกษา 2565
ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
ระหว่างวันที่ 19-21 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2565
สรุปกิจกรรม การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ม.1-ม.3 060
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 1 โรงเรียนเทศบาลวัดห้วยพลู(โชติประชานุเคราะห์) เทศบาลตำบลห้วยพลู จังหวัดนครปฐม 1. เด็กชายวันชัย    แก่นอาษา
2. เด็กหญิงกรกมล    สายสุข
3. เด็กชายอนุพงศ์    สาธุการ
1. นายปรัชญา    จุลโรจน์
2. นายมานพ    บุญประกอบ
2 2 โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร) เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ จังหวัดนครปฐม 1. เด็กชายพีรพัฒน์    เกตุโท
2. เด็กหญิงมาณิตา    กิจนิตย์ชีว์
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์    กรรณศร
1. นางฉัฐรัชต์    เต่าบำรุง
2. นายวีรพงษ์    ยกโต
3 4 โรงเรียนสามโคก องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 1. เด็กชายอรรถสิทธิ์    สิทธิศรี
2. เด็กชายอนวัช    ขยัน
3. เด็กชายกฤษณะ    เชื้อเหิม
1. นายทวีเดช    ทรงกระสินธุ์
4 5 โรงเรียนเทศบาลวัดโชค(ธรรมเสนานีวรคุณ) เทศบาลเมืองโพธาราม จังหวัดราชบุรี 1. เด็กชายธีรภัทร    พุกวัฒนะ
2. เด็กชายธีรเดช    เลิศวิลัย
3. เด็กชายธนกฤต    ดาราน้อย
1. นางสาวกรุณา    เหล่าสุรพล
2. นางสาวจันทนา    เฮงจันทร์
5 8 โรงเรียนเทศบาล 6 บ้านห้วยทรายเหนือ เทศบาลเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงสุชัญญา    กันปี
2. เด็กชายภูณรินทร์    ออเรืองเอก
3. เด็กชายศรนรินทร    วิสุทธิ์มิตรนาคร
1. นางสาววัชรินทร์    สาลี
2. นางสาวอมรรัตน์    แก้วศรีโพธิ์
6 12 โรงเรียนเทศบาลเมืองบางกะดี เทศบาลเมืองบางกะดี จังหวัดปทุมธานี 1. เด็กชายกรชนก    กองช้าง
2. เด็กชายจิณณวัทย์    สวัสดิ์ปั้น
3. เด็กชายวุฒิภัทร    สังข์อ่อนดี
1. นายภมรพล    อ่ำเอี่ยม
2. นางสาววารุณี    บุณยะจักร์
7 14 โรงเรียนสหศึกษาบางบัวทอง เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 1. เด็กหญิงพิชญาภา    ชุดพิมาย
2. เด็กหญิงขวัญดา    วาวดี
3. เด็กชายธนภัทร์    เกตุแก้ว
1. นายสุวัฒน์    ศิริมาลย์
8 19 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล เทศบาลเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 1. เด็กชายวีรวัฒน์    เจริญพร
2. เด็กชายณัฐวรรษณ์    พนมบูรณ์
3. เด็กชายปิงกมล    สุภาเพียร
1. นางณัฐหทัย    จันทร์หง่อม
2. นายศุภวิทย์    จันทพันธุ์
9 22 โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง เทศบาลตำบลหนองแค จังหวัดสระบุรี 1. เด็กชายพรรษา    ดียิ่ง
2. เด็กชายพีระพล    ฝ่ายพะนอม
3. เด็กชายปัญธร    โนนแดง
1. นายสหรัฐ    สว่างอารมย์
2. นายเนวิน    สุรวิทย์
10 24 โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ เทศบาลเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 1. เด็กชายจักรภัทร    ปั้นดำราชวงศ์
2. เด็กหญิงพิมลภัส    แก้วส่อง
3. เด็กชายนิติพัฒน์    อินทร์คล้าย
1. นางคนึงนิจ    ชลอปัญจศิลป์
2. นางลลนา    แสงสุพรรณ์
11 26 โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์ เทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1. เด็กหญิงสุปราณี    ไชยเฮียง
2. เด็กหญิงจิรัชยา    สุทธิเจษฎาโรจน์
3. เด็กหญิงจิตรลดา    พิมพ์ศรี
1. นางสาวจุฑามาศ    โชคธนสุขสิริ
2. นางสาวอทิตยา    อำนวยชัย
12 37 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1. เด็กชายอนุสรณ์    อินทรสุข
2. เด็กชายนที    เอี่ยมสกุล
3. เด็กชายตนุภัทร    แฟงรักษ์
1. นางขวัญจิต    เกิดบรรณดิษฐ์
2. นางพัชรี    จันทร์ลอย
13 39 โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง เทศบาลเมืองแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 1. เด็กหญิงศศิวิมล    สืบทน
2. เด็กชายกิตติธัช    บุญชู
3. เด็กหญิงกรต์รพี    กะมุทา
1. นางสาวผกาพัน    เลียงวงษ์สันต์
2. นางสกุณา    สิมสีนวล
14 40 โรงเรียนเทศบาลวัดสิงห์สถิตย์ เทศบาลตําบลวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท 1. เด็กชายพันธุ์ธัช    อ่วมตานี
2. เด็กชายณัฐดนัย    คามบุตร
3. เด็กชายทิวากร    ดีวัน
1. นางเสาวลักษณ์    โชติทรัพย์
15 42 โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์) เทศบาลเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1. นายเจษฎาพร    นาคเนียมศิริกุล
2. เด็กชายผดุงเดช    กันพุ่ม
3. เด็กชายณัฐนันท์    คล้ายนาค
1. นางสาวนิภาภัทร์    ถนอมทรัพย์
2. นายพิชญ์วัชร    บุญเรืองรอด
16 44 โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชื่นวิทยาคม) เทศบาลตำบลปลายบาง จังหวัดนนทบุรี 1. เด็กชายอชิรวิทย์    ขำภู่
2. เด็กชายศัธธา    ขุนประเสริฐ
3. เด็กหญิงพิมพ์ธิดา    ทรัพย์ประสม
1. นายสกนธ์    อิ่มใจ
2. นางสาวอัมพิรา    ก้งทอง
17 45 โรงเรียนเทศบาล ๑ (ขจรเนติยุทธ) เทศบาลเมืองลำสามแก้ว จังหวัดปทุมธานี 1. เด็กชายธนกฤต    หารคำ
2. เด็กชายศิริชัย    ชาวส้าน
3. นายธวัลวิทย์    ธาตุ
1. นายเกรียงไกร    มูลใจตา
18 48 โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตอนุสรณ์) เทศบาลตำบลบางนมโค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    วันตา
2. เด็กชายจิรายุส    เหมือนประสาตร์
3. เด็กชายทรงศักดิ์    พันธุ์เพ็ง
1. นายนิรันดร    บุญปลูก
2. นางสาวไพรินทร์    ชูสาตร
19 55 โรงเรียนเทศบาลนาดี เทศบาลตำบลนาดี จังหวัดสมุทรสาคร 1. เด็กชายบรรณวิชญ์    น่วมฉ่ำ
2. เด็กชายจิณณวัตร    วิชาผา
3. เด็กชายอภิสิทธิ์    สนิทประโคน
1. นายสุรัตน์    หนูพวง
2. นายอภิสิทธิ์    สาระสิทธิ์
20 56 โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน) เทศบาลนครสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1. เด็กชายศุภกร    มัคเจริญ
2. เด็กชายอานุภาพ    ณ บางช้าง
3. เด็กชายวงศ์ตระกาล    สีอ่อนจันทร์
1. นายวรพจน์    ครองภิญโญ
2. นายสันติชัย    กลอยยิ่ง
21 63 โรงเรียนหรเทพ(รุ่งเรืองประชาสามัคคี) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 1. เด็กชายพงศธร    อยู่สะอาด
2. เด็กชายชนะพล    ท้วมพุดซา
3. เด็กหญิงจันทร์จิรา    กองสาสน
1. นางสาวณัฐชยา    ผ่านแสนเสาร์
2. นายประพจน์    ฉิมพัฒน์
22 64 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี1 (บ้านเก่าวิทยา) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 1. เด็กหญิงศุพัชดาพร    เนียมประยูร
2. เด็กชายณัฐพล    สุจริต
3. เด็กชายอภิวัฒน์    ขวันสด
1. นายพงศ์พันธุ์    พรมจรรย์
2. นายรุ่งโรจน์    ครุฑวงศ์
23 65 โรงเรียนเทศบาลบ้านค่าย เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กชายชลธิวัฒน์    น่วมนิ่ม
2. เด็กหญิงกฤติกานต์    ใจวงศ์
3. เด็กชายธันวา    ทับศรี
1. นางมัตติกา    เพ็ชรเจริญ
2. นางอารีวรรณ    ยมะสมิตร
24 66 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโคกสำโรง เทศบาลตำบลโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 1. เด็กชายอธิยุต    รสโหมด
2. เด็กหญิงกรกนก    หงษ์ยนต์
3. เด็กหญิงเมษา    แร่เพชร
1. นายกฤษณะ    ยอดระยับ
2. นางสุมาลี    แสงก่ำ
25 69 โรงเรียนวัดมะเดื่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 1. เด็กหญิงอาทิตยา    ธรรมวิภาส
2. เด็กหญิงนวินดา    เส็งสาลี
3. เด็กหญิงฉัตรพรรษ    จุ้ยนวล
1. นางสาวณัตทมล    มีภู่
2. นางสาวมัลลิกา    ชนะกุล
26 71 โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลื้ม เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กชายพงศกร    ภู่พะเนียด
2. เด็กชายกานต์เกล้า    วงษ์สนิท
3. เด็กชายอนุชิต    การนิธิ
1. นางสาวกัลย์ธีรา    สุขมาก
2. นางสาวสุภัชชา    เชยจุ้ย
27 75 โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. นายชัยวัฒน์    ว่องการดี
2. นายปรมัตถ์    ปานมั่น
3. นางสาวแพรวรรณ    แป้นทอง
1. นางศุภลัคน์    แจ่มจำรัส
2. นางสาวสุนีย์    พุดเทศ
28 78 โรงเรียนเทศบาลบ้านหมี่ เทศบาลเมืองบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 1. นายธนพล    แดงโต
2. นายพงษ์ศักดิ์    สันตะ
3. นายอานนท์    ชูมิ
1. นายประสิทธิ์    หรุ่มรื่น
2. นางปริยากร    อภิพัฒน์พรชัย
29 82 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ดี เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงมล    ใหลย้อย
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์    จันเทศ
3. เด็กหญิงศุภกาญต์    ด่านทองวัฒนกุล
1. นายสราวุธ    ติ่งคล้าย
30 90 โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา เทศบาลเมืองบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 1. เด็กชายรวิภาส    นิ่มนวน
2. เด็กชายอานุภาพ    แย้มอรุณ
3. เด็กชายณัฐพันธ์    สอยดาว
1. นายขจรเกียรติ    สุวรรณประเสริฐ
2. นายสถาพร    แซ่ภู่
31 93 โรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี) เทศบาลเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1. เด็กชายอัครเดช    เสมอใจ
2. เด็กหญิงนำ้ทิพย์    สีผ่องใส
3. เด็กหญิงรักษิตา    อาศนเวช
1. นายณัฐภัทร    เกาะแก้ว
32 94 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก (รัตนกะลัสอนุสรณ์) เทศบาลเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1. นายธีรศักดิ์    โฉมงาม
2. เด็กชายวาคิม    มีลาโพ
3. เด็กชายพงศกร    บุญมั่น
1. นางกาญจณี    เผ่าวิจารณ์
2. นายสิทธิศักดิ์    พงษ์พันธุ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................