งานแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคกลาง ครั้งที่ 16 ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประจำปีการศึกษา 2565
ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
ระหว่างวันที่ 19-21 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2565
สรุปกิจกรรม การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ม.4-ม.6 061
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 4 โรงเรียนสามโคก องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 1. นายอภิวัฒน์    รัศมีจันทร์
2. นายชนวีร์    วงษ์จันทร์
3. นายสัณฐ์ติภูมิ    คงปั้น
1. นายสิทธิพร    สนแก้ว
2 26 โรงเรียนทวารวดี เทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1. นายนพนันท์    แคเขียว
2. นางสาวจินตนา    วะน้ำค้าง
3. นางสาวสิริกร    ห่อทอง
1. นายธรรมรัตน์    สามเพชรเจริญ
2. นางสาวอรณัชชา    ศักดิ์อารี
3 27 โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 1. นายปิยวัฒน์    พรมศาสตร์
2. นางสาวศศินภา    บัวหลวง
3. นางสาวลดาวัลย์    ตันเปรมวงษ์
1. นางวราภรณ์    พรหมคุณ
4 39 โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง เทศบาลเมืองแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 1. นางสาวชัญญานุช    บำรุงจิตต์
2. นางสาวภัคจิรา    กล่อมฤทธิ์
3. นางสาวฉวีวรรณ    แย้มชม
1. นายรุ่งเรือง    ศรีสุข
2. นางสาวสกุณา    สิมสีนวล
5 56 โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์) เทศบาลนครสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1. นายพงศภัท    โหมดพราย
2. นายศตพรรษ    เคลิ้มฝัน
3. นายจิรศักดิ์    จันทร์ทิพย์
1. นายสฤษฎ์    คล้ายมุข
2. นางสาวอมรา    อากาศ
6 59 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี เทศบาลเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1. นางสาวณัฐริกา    ทองชูแสง
2. นางสาวสิริวิมล    พรมวัง
3. นางสาวปัทมาภรณ์    ใจเกื้อ
1. นายศิรากร    คำสีทา
2. นายอรรถชัย    อินตา
7 64 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี1 (บ้านเก่าวิทยา) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 1. นางสาวดรุณี    ปั้นประดับ
2. นายอภิวัฒน์    พวงรางสาด
3. นายนวดล    บุญนาค
1. นายพงศ์พันธุ์    พรมจรรย์
2. นายรุ่งโรจน์    ครุฑวงศ์
8 69 โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 1. นายธนโชติ    เอี่ยมพักตร์
2. นายอภิมุข    สายสุนทร
3. นาย ธิติวุฒิ    ไกรแก้ว
1. นายจุมพล    รัตน์ชิต
2. ว่าที่ร้อยตรีอัครพล    จันทร์วงค์
9 70 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท 1. นางสาวเปรมมิกา    คล้ายหลิม
2. นางสาววรัญญา    สุวรรณพยัคฆ์
3. นางสาวณิชาพัชร    เจตนี
1. นางสาวกาญจนา    พู่กลั่น
2. นางสาวพัชยา    อินทร์น้อย
10 75 โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. นายอดิศักดิ์    กริมน้อย
2. นายธงคม    ปรมัทณัชภัค
3. นายพัฒนพล    ใจเอื้อย
1. นางศุภลัคน์    แจ่มจำรัส
2. นางสาวสุภาภรณ์    สินพูล
11 93 โรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี) เทศบาลเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1. นางสาวสุชานันท์    ทิพย์สมบัติ
2. นางสาวปิยาภรณ์    รื่นเริง
3. นางสาวสรชา    พุ่มพวง
1. นายณัฐภัทร    เกาะแก้ว
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................