งานแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคกลาง ครั้งที่ 16 ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประจำปีการศึกษา 2565
ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
ระหว่างวันที่ 19-21 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2565
สรุปกิจกรรม การประกวดแกะสลักผักและผลไม้ ป.4-ป.6 063
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 4 โรงเรียนวัดป่างิ้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 1. เด็กหญิงธนภรณ์    ภูมิสะอาด
2. เด็กหญิงสุชาภัคร    ทัพโชติ
3. เด็กหญิงธนัชญา    ประดิษฐศรี
1. นางสาวพจนา    วันสารัมย์
2. นางสาวสุนทรี    อินทรีย์
2 12 โรงเรียนเทศบาลเมืองบางกะดี เทศบาลเมืองบางกะดี จังหวัดปทุมธานี 1. เด็กหญิงปนิดา    ทองเกิด
2. เด็กหญิงบัณฑิตา    พุทธโต
3. เด็กหญิงจิรชยา    ซึ้งประเสริฐ
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจุฑามณี    กังวล
2. นายภมรพล    อ่ำเอี่ยม
3 23 โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดบ้านอ้อย) เทศบาลเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 1. เด็กหญิงณัฐชา    รวยเจริญ
2. เด็กหญิงเมษา    รักษ์ดำรง
3. เด็กชายโสภณวิชญ์    สิงห์คะนอง
1. นางสาววรัญญา    คงดี
2. นางศิริวรรณ    ศรีงาม
4 29 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลกรับใหญ่ เทศบาลตำบลกรับใหญ่ จังหวัดราชบุรี 1. เด็กหญิงอติกานต์    ศรีสอาด
2. เด็กหญิงพัชรา    ลิ้มประดิษฐ์
3. เด็กหญิงสุชยา    มาลี
1. นางสาวณัฐมนกาญ    เพียรกิจ
5 33 โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 เทศบาลเมืองท่าโขลง จังหวัดปทุมธานี 1. เด็กชายธนภัทร    ไทรประยูร
2. เด็กหญิงมนชิตา    มูลประเสริฐ
3. เด็กหญิงงามพริ้ง    วิเชียรซอย
1. นางสาวกัลยาณี    จันลือชัย
2. นางสาวเกษวดี    ภาคนะภา
6 37 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงพิชชาภา    เรืองขจร
2. เด็กชายนาฎนที    ดีเสมอ
3. เด็กหญิงเสาวณีย์    วงศ์ตรัส
1. นางพัชรียา    เสนาใจ
2. นางสาวภัทรพร    รามโกมุท
7 56 โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน) เทศบาลนครสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงกาญจน์เกล้า    หุ่นเจริญ
2. เด็กหญิงชุติมณฑน์    สีสวย
3. เด็กหญิงวิภาพร    สำเภา
1. นายทศพล    เกิดอนันต์
2. นางสาวมณฑาทิพย์    วงษ์นาค
8 65 โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมิการาม(ปิยแหวนรังสรรค์) เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงพัสตราภรณ์    ปะปาน
2. เด็กหญิงอรปภา    มีคลัง
3. เด็กหญิงวนิดา    พ่วงเจริญ
1. นางสาวนิตยา    เปรียบปราง
2. นางสาวปรีย์นาถ    พิชัยชน
9 69 โรงเรียนวัดแคนอก องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 1. เด็กหญิงกชพรรณ    ณ ระนอง
2. เด็กหญิงกมลชนก    บุญประเสริฐ
3. เด็กหญิงธนิกา    ขนันไทย
1. นายธงคม    ปรมัทคมกริบ
2. นางสาวอังคนางค์    รัฐวร
10 72 โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์) องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงนันธิตา    โรจน์นิรันด์กุล
2. เด็กหญิงเมษา    แสงไพโรจน์
3. เด็กหญิงทิพย์นานา    ปทุมชาติ
1. นางสาวกมลวรรณ    แพรเขียว
2. นางสาวเกสรา    บัวศรี
11 78 โรงเรียนเทศบาลบ้านหมี่ เทศบาลเมืองบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 1. เด็กหญิงนิพาดา    มะโนธรรม
2. เด็กหญิงธัญวรรณ    เดชบุญ
3. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    ทองลพ
1. นางนงพรรณ    วิหารพรหม
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................